PROPISI.hr

PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA PROVEDBE MODELA POTICANJA PROIZVODNJE U RIBARSTVU – urednički pročišćeni tekst, NN br. 98/2010 do 70/2012

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!  Na temelju članka 52.d. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 83/09, 153/09 i 60/10) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA PROVEDBE MODELA POTICANJA PROIZVODNJE U RIBARSTVU

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 98/10, 34/11, 51/12 i 70/12)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuju način i uvjeti provedbe modela poticanja proizvodnje u ribarstvu.


II. ZAHTJEV ZA POTICAJE U RIBARSTVU

Članak 2.
(1) Zahtjev za poticaje u ribarstvu podnosi korisnik modela poticanja proizvodnje u ribarstvu definiran člankom 3. stavkom 4. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 83/09, 153/09 i 60/10) (u daljnjem tekstu: korisnik).
(2) Zahtjev za poticaje u ribarstvu čini ispunjeni Obrazac – Zahtjev za poticaje u ribarstvu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio i obavezna prateća dokumentacija propisana stavkom 4. ovoga članka (u daljnjem tekstu: Zahtjev za poticaje u ribarstvu).
(3) Obrazac Zahtjeva za poticaje u ribarstvu mora biti ispunjen u skladu s danim uputama, a potpisuje ih korisnik, koji svojim potpisom jamči da:
– je upoznat s odredbama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 83/09, 153/09 i 60/10) (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovog Pravilnika,
– je pažljivo pročitao i poštivao navedene upute za ispunjavanje Obrasca,
– su podaci navedeni u Obrascu istiniti,
– će omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor.
(4) Obaveznom pratećom dokumentacijom u Zahtjevu za poticaje u ribarstvu smatra se:
– obračun poticaja u kojem je naznačena vrsta poticaja i količina u kilogramima ili komadima te ukupni iznos novčanog poticaja za obračunsko razdoblje sukladno Dodatku 3.3. Zakona;
– račune odnosno preslike računa za prodane i isporučene količine i otpremnice odnosno preslike otpremnice uz račune koji moraju biti ovjereni potpisom i žigom kupca uz čitljivo ispisano velikim pisanim slovima ime i prezime kupca odnosno primatelja isporučene količine, ako su proizvodi stavljeni u promet putem veleprodaje;
– preslika popisa o stanju robe u prodajnom objektu i/ili preslika knjige izdanih računa odnosno isprave na temelju kojih se može nedvojbeno spoznati poslovni događaj sukladno posebnim propisima;
– račune odnosno preslike računa za sve količine kupljene mlađi i/ili predkonzumne ribe odnosno školjkaša i otpremnice uz račune, odnosno preslike otpremnice;
– internu dokumentaciju o stavljanju u daljnju proizvodnju;
– primjerak deklaracije za riblje proizvode IV. skupine koja se nalazi na ambalaži tih proizvoda uz jasnu naznaku količine koja je u ambalaži sadržana;
– u slučaju ekološke proizvodnje dokazi navedeni u članku 4. ovoga Pravilnika.


Članak 3.
(1) Korisnik podnosi Zahtjev za poticaje u ribarstvu, Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), i to za obračunsko razdoblje tekuće godine:
– siječanj – ožujak, do 30. travnja;
– travanj – lipanj, do 31. srpnja;
– srpanj – rujan, do 31. listopada;
– listopad – prosinac, do 31. siječnja.
(2) Kada korisnik kupuje mlađ i/ili predkonzumnu ribu odnosno školjkaše za vlastitu proizvodnju, za tu količinu ne može ostvariti poticaj, a to će prikazati u obračunskom razdoblju listopad – prosinac, za svu količinu kupljenu u tekućoj kalendarskoj godini, tako da će količinu kupljene mlađi i/ili predkonzumne ribe odnosno školjkaša prilikom obračuna poticaja oduzeti od ukupne količine uzgojene i prodane ribe odnosno školjkaša za to razdoblje.


III. UVJETI ZA POTICAJE U RIBARSTVU

Osnovni uvjeti

Članak 4.
(1) Uvjet za ostvarivanje poticaja u ribarstvu jest posjedovanje povlastice za gospodarski ribolov ili uzgoj.
(2) Uvjet za ostvarivanje poticaja za proizvodnju ribljih proizvoda od domaćeg ulova male plave ribe, domaćeg uzgoja slatkovodnih i autohtonih vrsta bijele morske ribe i školjkaša je da su korisnici tih poticaja subjekti u poslovanju s hranom koji su upisani u Upisnik odobrenih objekata kao korisnici odobrenog objekta i posjeduju rješenje o udovoljavanju objekta propisima o hrani.
(3) Uvjet za ostvarivanje poticaja za ulov male plave ribe jest da količina prikazana u računima može biti do najviše 10% veća od količine prikazane kroz ispunjene očevidnike o gospodarskom ribolovu na moru ili izvješća o ulovu sukladno Pravilniku o očevidniku, izvješću o ulovu i dostavi podataka o gospodarskom ribolovu na moru (»Narodne novine« br. 95/07 i 134/08).
(4) Uz uvjete iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka uvjet za ostvarivanje poticaja u ribarstvu jest:
1. pravodobno podnošenje zahtjeva za poticaj,
2. ispunjavanje minimalno poticanih količina.


Ekološka proizvodnja

Članak 5.
Uvjet za ostvarivanje poticaja za ekološku proizvodnju u ribarstvu jest:
1. udovoljavanje uvjetima navedenim u članku 4. ovoga Pravilnika,
2. rješenje o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
3. potvrdnica izdana od ovlaštene pravne osobe za postupak potvrđivanja u ekološkoj proizvodnji.

...


====================================================================


NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.


Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:


- u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);


- u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;- prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.


====================================================================