PRAVILNIK O AMBALAŽI I OTPADNOJ AMBALAŽI - urednički pročišćeni tekst, NN br. 88/2015, 78/2016 i 116/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

Na temelju članka 53. stavka 3 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13; u daljnjem tekstu: Zakon), ministar zaštite okoliša i prirode, donosi

PRAVILNIK O AMBALAŽI I OTPADNOJ AMBALAŽI

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 88/15, 78/16 i 116/17)

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se postupci i ciljevi u gospodarenju otpadnom ambalažom, uvjeti gospodarenja ambalažom i otpadnom ambalažom, zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i obrade otpadne ambalaže, zahtjevi u proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ambalaže, način i uvjeti označavanja ambalaže, obveza vođenja evidencije i dostave izvješća, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda pakiranih u ambalažu, obveze i način obveznog postupanja posjednika otpadne ambalaže sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže, te druga pitanja u svezi ambalaže i otpadne ambalaže, a sve u svrhu postizanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom.
(2) Ovim Pravilnikom propisuju se mjere kojima je osnovni cilj sprječavanje nastajanja ambalažnog otpada, ponovna uporaba ambalaže, recikliranje i drugi postupci oporabe ambalažnog otpada te smanjenje konačnog odlaganja ambalažnog otpada.
(3) Na pitanja vezana uz stavljanje ambalaže na tržište i gospodarenja ambalažnim otpadom koja nisu posebno uređena ovim Pravilnikom, primjenjuju se posebni propisi kojima se uređuje gospodarenje otpadom te u odgovarajućoj mjeri drugi posebni propisi koji uređuju ta pitanja.
(4) U smislu odredbi ovog Pravilnika uvoz podrazumijeva stjecanje odnosno unos iz država članica Europske unije i uvoz na područje Republike Hrvatske iz trećih zemalja, za vlastite potrebe ili obavljanje trgovačke djelatnosti, u zamjenu za plaćanje ili besplatno.
(5) U smislu odredbi ovog Pravilnika izvoz podrazumijeva iznos u države članice Europske unije i izvoz iz područja Republike Hrvatske u treće zemlje.
(6) Ovim Pravilnikom uređuje se način gospodarenja ambalažom i otpadnom ambalažom radi sprječavanja njihovog utjecaja na okoliš svih država članica Europske unije i trećih zemalja odnosno radi smanjenja utjecaja vodeći računa o visokom stupnju zaštite okoliša, a kako bi se osiguralo funkcioniranje unutarnjeg tržišta te izbjegle zapreke trgovini i ometanja i ograničenja tržišnog natjecanja u Europskoj uniji.

Područje primjene

Članak 2.

(1) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na svu ambalažu stavljenu na tržište i na sav ambalažni otpad koji se koristi ili je nastao u industriji, trgovini, uslužnim djelatnostima, kućanstvima ili bilo kojeg drugog izvora neovisno o uporabljenom materijalu.
(2) Odredbe ovog Pravilnika se primjenjuju ne dovodeći u pitanje važeće zahtjeve za kvalitetom ambalaže koji se odnose na sigurnost, zaštitu zdravlja i higijene proizvoda u ambalaži i važeće zahtjeve prijevoza te važeće propise Europske unije o opasnom otpadu.

Primjena zakonodavstva EU

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik je u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:
– Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31. 12. 1994.) koja je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2015/720 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o izmjeni Direktive 94/62/EZ u pogledu smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje (SL L 115, 6. 5. 2015.), (u daljnjem tekstu: Direktiva 94/62/EZ),
– Direktivom 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (SL L 200, 30.7.1999.).
(2) Ovim Pravilnikom se uspostavlja pravni okvir za provedbu sljedećih uredbi Europske unije:
– Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12. 7. 2006),
– Uredbom Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (SL L 316, 4. 12. 2007.)
– Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31. 12. 2008.)
(3) Ovaj Pravilnik provodi se u skladu sa sljedećim Odlukama Europske komisije (u daljnjem tekstu: Komisija) izdanima u svezi provedbe Direktive 94/62/EZ:
– Odlukom Komisije 2005/270/EZ od 22. ožujka 2005. kojom se utvrđuju formati u vezi sa sustavom podataka na temelju Direktive 94/62/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 86, 5. 4. 2005.; u daljnjem tekstu: Odluka 2005/270/EZ),
– Odlukom Komisije 97/129/EZ od 28. siječnja 1997. o uspostavi identifikacijskog sustava za ambalažne materijale u skladu s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 50, 20. 2. 1997.),
– Odlukom Komisije 2001/524/EZ od 28. lipnja 2001. o objavljivanju upućivanja na norme EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 i EN 13432:2000 u Službenom listu Europskih zajednica u vezi s Direktivom 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 190, 12. 7. 2001),
– Odlukom Komisije 2001/171/EZ od 19. veljače 2001. o utvrđivanju uvjeta za odstupanje za staklenu ambalažu s obzirom na granične koncentracije teških metala određene u Direktivi 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 62, 2. 3. 2001., Odluka 2001/171/EZ), posljednji put izmijenjenom Odlukom komisije od 8. svibnja 2006. o izmjeni Odluke 2001/171/EZ radi produljenja važenja uvjeta za odstupanje predviđeno za staklenu ambalažu u vezi s razinama koncentracije teških metala koje su utvrđene u Direktivi 94/62/EZ (SL L 125, 12.05.2006.),
– Odlukom Komisije 2009/292/EZ od 24. ožujka 2009. o utvrđivanju uvjeta za odstupanje za plastične sanduke i plastične palete s obzirom na granične koncentracije teških metala određene u Direktivi 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 79, 25. 3. 2009.),
– Odlukom Komisije 97/622/EZ od 27. svibnja 1997. o upitnicima za izvješća država članica o provedbi određenih direktiva u području otpada (provedba Direktive Vijeća 91/692/EEZ) (SL L 256, 19.9.1997), kako je ona posljednji put izmijenjenom Odlukom Komisije 2007/151/EZ od 6. ožujka 2007. o izmjeni odluka 94/741/EZ i 97/622/EZ s obzirom na upitnike za izvješća o provedbi Direktive 2006/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i o provedbi Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 67, 7. 3. 2007).
(4) Ovaj se Pravilnik donosi uzimajući u obzir postupak obavješćivanja na temelju Direktive (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17. 9. 2015.).

Pojmovi

Članak 4.

(1) Pojmovi navedeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. Ambalaža je svaki proizvod, bez obzira na prirodu materijala od kojeg je izrađen, koji se koristi za držanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do potrošača. Ambalaža predstavlja i nepovratne predmete namijenjene za izradu ambalaže koja će se koristiti za spomenute namjene kao i pomoćna sredstva za pakiranje, koja služe za omatanje ili povezivanje robe, pakiranje, nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu i označavanje robe.
Ambalaža može biti:
– jednokratna ambalaža je ambalaža izrađena samo za jednu uporabu;
– povratna ambalaža (višekratna) je ona ambalaža koja se, nakon što se isprazni, ponovno uporabljuje u istu svrhu i čiju višekratnu uporabu osigurava proizvođač sustavom pologa (kaucije) ili na neki drugi način;
– višeslojna (kompozitna) ambalaža je ambalaža izrađena/načinjena iz različitih materijala koji se ne mogu odvojiti ručno;
– prodajna ili primarna ambalaža je ambalaža u kojoj se proizvod prodaje ili daje konačnom potrošaču na prodajnom mjestu;
– skupna ili sekundarna ambalaža je ambalaža koja sadrži više proizvoda u prodajnoj ili primarnoj ambalaži tako da je proizvod pristupačan potrošaču u skupini i pojedinačno ili koja služi samo u svrhu punjenja polica na prodajnom mjestu, a može se izdvojiti od proizvoda bez da utječe na njegova svojstva;
– transportna ili tercijarna ambalaža je zaštitna ambalaža koja omogućava prijevoz, pretovar i rukovanje određenom količinom proizvoda pakiranog samo u prodajnoj ili u prodajnoj i skupnoj ambalaži. U ovu vrstu ambalaže ne spadaju spremnici (kontejneri) za cestovni, željeznički, brodski i zračni prijevoz robe;
Ambalaža su također predmeti prema sljedećim kriterijima:
– predmeti koji udovoljavaju navedenoj definiciji ambalaže ne dovodeći u pitanje ostale funkcije koje ambalaža može također obavljati, osim ako su predmeti sastavni dio proizvoda ili je nužno da sadrže, podržavaju ili čuvaju taj proizvod za vrijeme njegova trajanja i osim ako je namjena svih predmeta da se s proizvodom zajedno koriste, troše ili zbrinjavaju,
– predmeti dizajnirani, odnosno zamišljeni i namijenjeni za punjenje na mjestu prodaje i predmeti za jednokratnu uporabu koji se prodaju, pune ili koji su dizajnirani/zamišljeni i namijenjeni za punjenje na mjestu prodaje, smatraju se ambalažom pod uvjetom da ispunjavaju funkciju ambalaže,
– predmeti koji su sastavni dijelovi ambalaže i predmeti koji su kao pomoćni dijelovi uklopljeni u ambalažu smatraju se dijelom ambalaže u koju su uklopljeni. Pomoćni dijelovi koji su izravno obješeni ili pričvršćeni na proizvod i koji su u funkciji ambalaže smatraju se ambalažom, osim ako nisu sastavni dio toga proizvoda i namijenjeni da se s proizvodom zajedno koriste, troše ili odbacuju.
Popis ilustrativnih primjera za primjenu gore navedenih kriterija radi pojašnjenja granica između toga što je ambalaža, odnosno što nije ambalaža naveden je u Prilogu I. ovoga Pravilnika;
1.a Plastika je polimer u smislu članka 3. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30. 12. 2006.) kojem mogu biti dodani aditivi ili druge tvari, a koji se može upotrebljavati kao glavni strukturni sastojak vrećica;
1.b Plastične vrećice za nošenje su vrećice za nošenje s ručkom ili bez ručke, koje su izrađene od plastike i koje se daju ili prodaju potrošačima na prodajnom mjestu robe ili proizvoda;
1.c Lagane plastične vrećice za nošenje su plastične vrećice za nošenje s debljinom stjenke manjom od 50 mikrona;
1.d Vrlo lagane plastične vrećice za nošenje su plastične vrećice za nošenje s debljinom stjenke manjom od 15 mikrona i koje se koriste isključivo zbog higijenskih razloga ili koje služe isključivo kao primarna ambalaža za rasutu hranu kada to pomaže sprječavanju bacanja hrane;
1.e Oksorazgradive plastične vrećice za nošenje su plastične vrećice za nošenje izrađene od plastičnih materijala kojima su dodani aditivi koji kataliziraju fragmentaciju plastičnog materijala u mikro-fragmente.

2. Ambalažni materijal je svaki materijal od kojeg se proizvodi ambalaža kao što su: staklo, plastika, papir, karton, drvo, metal, višeslojni (kompozitni) miješani materijali i drugi materijali;
3. Automatizirani uređaj za preuzimanje otpadne ambalaže je aparat koji otpadnu ambalažu preuzima, identificira prema GTIN oznaci, razvrstava po vrsti ambalažnog materijala, zbija (drobi, plošti), sprema u spremnike i omogućava razmjenu podataka o preuzetoj otpadnoj ambalaži (u daljnjem tekstu: aparat za preuzimanje otpadne ambalaže).
4. Cijena usluge sakupljanja je novčani iznos koji Fond plaća sakupljaču za obavljenu uslugu sakupljanja otpadne ambalaže predane na oporabu u sustavu kojim upravlja Fond;
5. Energetska oporaba otpadne ambalaže je postupak oporabe u kojem se goriva otpadna ambalaža uporabljuje kao sredstvo za proizvodnju energije kroz neposredno spaljivanje, zajedno s drugim otpadom ili bez njega, ali s iskorištavanjem dobivene toplinske energije;
6. Gospodarenje otpadnom ambalažom su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade otpadne ambalaže, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja ostataka od oporabe otpadne ambalaže, te radnje koje poduzimaju posrednik ili trgovac otpadnom ambalažom;
7. Gospodarski subjekti u smislu ovoga Pravilnika definirani su kako slijedi:
– Agencija je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu;
– Ambalažer je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja proizvodi ili uvozi ambalažu i stavlja je na tržište na području Republike Hrvatske;
– Fond je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pravna osoba s javnim ovlastima koja obavlja poslove u svezi gospodarenja otpadnom ambalažom sukladno Zakonu i ovom Pravilniku;
– Krajnji korisnik ili potrošač je pravna ili fizička osoba koja radi krajnje potrošnje odvaja proizvod od ambalaže te na taj način stvara otpadnu ambalažu, uključujući i prodavatelja koji zbog daljnje prodaje odvaja proizvod od ambalaže te na taj način stvara skupnu ili transportnu otpadnu ambalažu;
– Mali proizvođač je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržište na području Republike Hrvatske proizvode pakirane u ambalažu u količinama manjim od onih propisanih ovim Pravilnikom;
– Obrađivač je obrađivač otpadne ambalaže koji je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja sukladno Zakonu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade otpadne ambalaže i ima sklopljen ugovor s Fondom o obavljanju usluge obrade otpadne ambalaže;
– obrtnik koja sukladno Zakonu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade otpadne ambalaže;
– Posjednik je posjednik otpadne ambalaže sukladno definiciji posjednika otpada kako je to određeno Zakonom;
– Prodavatelj (trgovac) je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja u okviru svoje trgovačke djelatnosti u dobavljačkom lancu proizvode u ambalaži, ambalažne materijale i ambalažu čini dostupnim na tržištu na području Republike Hrvatske; prodavatelj istovremeno može biti i proizvođač;
– Proizvođač je proizvođač i uvoznik proizvoda koji je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržište na području Republike Hrvatske proizvode pakirane u ambalažu;
– Sakupljač je sakupljač otpadne ambalaže koji je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja sukladno Zakonu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadne ambalaže i ima sklopljen ugovor s Fondom o obavljanju usluge sakupljanja otpadne ambalaže;
8. GTIN (engl. Global Trade Item Number) je globalni broj trgovačke jedinice;
9. Ministar je ministar nadležan za zaštitu okoliša;
10. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša;
11. Naknade proizvođača su novčani iznosi koje proizvođač u sustavu kojim upravlja Fond uplaćuju Fondu prilikom stavljanja proizvoda pakiranih u ambalaži na tržište na području Republike Hrvatske.
Naknade proizvođača prema ovom Pravilniku su:
– Naknada gospodarenja otpadnom ambalažom (u daljnjem tekstu: naknada gospodarenja) je novčani iznos koji plaćaju proizvođači u svrhu pokrivanja troškova sakupljanja i obrade otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond,
– Povratna naknada je novčani iznos koji plaćaju proizvođači kao stimulativnu mjeru kojom se potiče posjednik da otpadnu ambalažu od pića preda prodavatelju koji u svojoj ponudi ima pića ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem i za to primi propisani iznos povratne naknade;
12. Namjerno dodavanje teških metala je namjerna uporaba tvari koja sadrži teške metale (olovo, kadmij, živa i šesterovalentni krom) u proizvodnji ambalaže ili sastavnog dijela ambalaže, pri čemu je njezina stalna prisutnost u konačnoj ambalaži ili sastavnom dijelu ambalaže poželjna kako bi se postigle specifične karakteristike, izgled ili kvaliteta ambalaže: Uporaba recikliranih materijala kao sirovina u proizvodnji novih ambalažnih materijala, pri čemu dio tih recikliranih materijala može sadržavati propisima uređene količine metala, ne smatra se namjernim dodavanjem teških metala;
13. Obrada otpadne ambalaže su postupci oporabe ili zbrinjavanja ambalažnog otpada i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja ambalažnog otpada;
14. Odvojeno sakupljanje otpadne ambalaže je sakupljanje ambalažnog otpada na način da se ambalažni otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima radi lakše obrade i očuvanja njegovih vrijednih svojstava;
15. Omogućavanje dostupnosti na tržištu podrazumijeva svaku isporuku proizvoda za distribuciju, potrošnju ili uporabu na tržištu u Republici Hrvatskoj, uključujući internetsku prodaju i druge načine omogućavanja dostupnosti putem komunikacije na daljinu, za vlastite potrebe ili u okviru trgovačke djelatnosti, u zamjenu za plaćanje ili besplatno;
16. Oporaba otpadne ambalaže je svaki postupak oporabe otpada u skladu sa Zakonom, koji je prikladan i primjenjiv za oporabu ambalažnog otpada radi njegova korištenja u materijalne i energetske svrhe, uključujući i recikliranje;
17. Otpadna ambalaža (ambalažni otpad) je ambalaža koja je otpad u smislu Zakona, isključujući ostatke materijala koji nastaju pri proizvodnji ambalaže.
18. Piće je alkoholno piće, bezalkoholno piće, stolna, mineralna i izvorska voda, voćni sirupi i ostali tekući proizvodi na voćnoj i drugoj bazi te bilo koji drugi dodatak koji pakiran zajedno s tekućom bazom čini cjelovitu jedinicu primarne ambalaže osim mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda;
19. Ponovna uporaba ambalaže je svaki postupak kojim ambalaža, koja je bila izrađena i oblikovana da u okviru svog vijeka trajanja podnese minimalni broj putovanja ili obrtanja, bude ponovno napunjena ili korištena za istu svrhu za koju je izrađena, sa ili bez potpore pomoćnih proizvoda prisutnih na tržištu koji bi ambalaži pomogli da se opet napuni. Takva ponovno uporabljena ambalaža će postati ambalažni otpad kad više ne bude podložna uporabi;
20. Recikliranje otpadne ambalaže je svaki postupak oporabe otpadne ambalaže u materijal za proizvodnju nove ambalaže ili za druge svrhe, uključujući i organsko recikliranje a isključujući energetsku oporabu. Organsko recikliranje su aerobni (kompostiranje) ili anaerobni (proizvodnja bioplina) postupci obrade biorazgradivih dijelova ambalažnog otpada, pod kontroliranim uvjetima i uz korištenje mikroorganizama, tako da nastaju stabilizirani organski ostaci ili bioplin. Odlaganje otpadne ambalaže na odlagališta se ne smatra organskim recikliranjem.
21. Sakupljanje otpadne ambalaže je prikupljanje otpadne ambalaže, uključujući prethodno razvrstavanje i skladištenje, a u svrhu prijevoza na obradu;.
22. Slučajna prisutnost teških metala znači prisutnost teških metala kao nenamjerno unesenog sastojka ambalaže ili sastavnog dijela ambalaže;
23. Sprečavanje nastanka ambalažnog otpada je smanjenje količine i negativnih utjecaja na okoliš, osobito razvojem »čistih« proizvoda i tehnologije, od:
– materijala i tvari sadržanih u ambalaži i ambalažnom otpadu te
– ambalaže i ambalažnog otpada pri proizvodnji ambalaže i pakiranju proizvoda u ambalažu, pri promociji, stavljanju na tržište, trgovini, distribuciji i uporabi ambalaže i proizvoda u ambalaži te pri oporabi ili zbrinjavanju otpadne ambalaže;
24. Stavljanje na tržište je uvoz proizvoda na područje Republike Hrvatske odnosno prvo omogućavanje dostupnosti na tržištu proizvoda proizvedenih u Republici Hrvatskoj;
25. Ugovor je ugovor koji je sklopljen između nadležnih tijela i zainteresiranih gospodarskih subjekata u svrhu postizanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom.
26. Uredba je Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom;
27. Zakon je Zakon o održivom gospodarenju otpadom;
28. Zbrinjavanje ambalažnog otpada je svaki postupak zbrinjavanja otpada u skladu sa Zakonom, koji je prikladan i primjenjiv za zbrinjavanje ambalažnog otpada;
(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na ženski i muški rod.

II. CILJEVI U GOSPODARENJU OTPADNOM AMBALAŽOM

Nacionalni ciljevi oporabe i recikliranja

Članak 5.

(1) U gospodarenju otpadnom ambalažom koji nastaje stavljanjem ambalaže ili proizvoda u ambalaži na tržište na području Republike Hrvatske, u kalendarskoj godini moraju se postići sljedeći ciljevi:
– odvojeno sakupiti i oporabiti materijalno ili energetski minimalno 60% ukupne mase otpadne ambalaže nastale na području Republike Hrvatske;
– reciklirati najmanje 55% pa do najviše 80% ukupne mase otpadne ambalaže namijenjene materijalnoj oporabi;
– postići minimalne stope recikliranja ambalažnih materijala sadržanih u otpadnoj ambalaži, i to:
– 60% mase za staklo,
– 60% mase za papir i karton,
– 50% mase za metale,
– 22,5% mase za plastiku, računajući isključivo materijal koji je recikliran natrag u plastiku,
– 15% mase za drvo.
(2) Količine otpadne ambalaže koje su iz Republike Hrvatske izvezene izvan Europske unije uračunavaju se u postizanje ciljeva iz stavka 1. ovoga članka ako je moguće dokazati da je oporaba i/ili recikliranje izvezene otpadne ambalaže obavljena pod uvjetima i u skladu s propisima koje u svezi toga propisuje zakonodavstvo Europske unije.
(3) Prilikom utvrđivanja mase oporabljene ili reciklirane otpadne ambalaže iz stavka 1. ovoga članka moraju se, u skladu s Odlukom 2005/270/EZ, uzeti u obzir korekcije zbog stope vlažnosti otpadne ambalaže.

Ispunjavanje ciljeva proizvođača

Članak 6.

Proizvođač je obvezan ispuniti ciljeve u gospodarenju otpadnom ambalažom razmjerno količini ambalaže od proizvoda koje je stavio na tržište uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda, na način propisan Uredbom.

Izuzeće i obveze malog proizvođača u ispunjavanju ciljeva

Članak 7.

(1) Proizvođač koji godišnje stavlja na tržište manje od:
– 300 kg ambalaže od stakla,
– 100 kg ambalaže od papira, kartona i višeslojne (kompozitne) ambalaže s pretežno papir-kartonskom komponentom,
– 50 kg ambalaže od metala,
– 50 kg ambalaže od plastike,
– 50 kg ambalaže od drva,
– 50 kg ambalaže od ostalih ambalažnih materijala,
smatra se malim proizvođačem i ne podliježe obvezi ispunjavanja ciljeva iz članka 5. ovoga Pravilnika kao ni obvezi označavanja ambalaže sukladno ovom Pravilniku.
(2) Proizvođač iz stavka 1. ovoga članka obvezan je najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti u Registar gospodarenja posebnim kategorijama (u daljnjem tekstu: Registar) Izvješće o vrsti i količini jednokratne ambalaže stavljene na tržište na području Republike Hrvatske na obrascu AO1 (u daljnjem tekstu: Obrazac AO1) iz Priloga II. ovog Pravilnika.
(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, mali proizvođač koji stavlja na tržište na području Republike Hrvatske pića u ambalaži koja su obuhvaćena sustavom povratne naknade, bez obzira na količinu koju stavlja na tržište, obvezan je za takvu ambalažu plaćati povratnu naknadu te je označiti sukladno ovom Pravilniku.
(4) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na proizvođača koji stavlja na tržište proizvode u ambalaži od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad.

III. ZAHTJEVI U PROIZVODNJI, STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI AMBALAŽE

Opći zahtjevi

Članak 8.

(1) Ambalažer je obvezan u skladu s najboljim dostupnim tehnologijama proizvoditi ambalažu koju je moguće ponovno uporabiti, oporabiti i/ili reciklirati kako bi se nepovoljni utjecaj na okoliš od ambalaže i otpadne ambalaže sveo na najmanju moguću mjeru.
(2) Ambalažer i proizvođač smiju staviti na tržište samo ambalažu koja zadovoljava bitne zahtjeve o proizvodnji i sastavu ambalaže te njenoj pogodnosti za ponovnu uporabu i oporabu, uključujući i recikliranje.
(3) Zahtjevi iz stavka 2. ovoga članka koje mora zadovoljiti ambalaža utvrđeni su u Prilogu III. ovoga Pravilnika.
(4) Za ambalažu proizvedenu i stavljenu na tržište sukladno hrvatskim normama iz Priloga IV. ovoga Pravilnika, smatrat će se da udovoljava zahtjevima iz stavka 3. ovoga članka.
(5) Ambalažer je obvezan najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti u Registar Izvješće ambalažera s podacima o vrsti i količini ambalaže stavljene na tržište na području Republike Hrvatske na obrascu AO2 (u daljnjem tekstu: Obrazac AO2) iz Priloga V. ovog Pravilnika.

Sadržaj teških metala u ambalaži

Članak 9.

(1) Ambalažer smije staviti na tržište ambalažu izrađenu od ambalažnog materijala čiji ukupni sadržaj teških metala (olova, kadmija, žive i šesterovalentnog kroma), nije veći od 100 mg po kilogramu mase, osim u slučaju ambalaže koja je u cijelosti izrađena iz olovnog kristalnog stakla sukladno propisu kojim se uređuju proizvodi od kristalnog stakla.
(2) Ambalažer je obvezan osigurati certifikat o sadržaju teških metala u ambalažnom materijalu iz stavka 1. ovoga članka od za to ovlaštene osobe.
(3) Proizvođač je obvezan za svaki ambalažni materijal, i to prema vrsti i sastavu u koji pakira proizvode koje stavlja na tržište, imati certifikat iz stavka 2. ovoga članka, a koji vrijedi za neograničeni broj ambalažnih jedinica koje će se proizvesti iz tog ambalažnog materijala.
(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, proizvođač koji stavlja na tržište proizvod u ambalaži iz Europske unije može umjesto certifikata iz stavka 2. ovoga članka imati Izjavu o sukladnosti kojom izjavljuje da ambalažni materijal u kojem stavlja proizvod na tržište udovoljava zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, a odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuje takva sukladnost mora biti na raspolaganju.
(5) Proizvođač je obvezan certifikat iz stavka 2. ovoga članka ili Izjavu o sukladnosti iz stavka 4. ovoga članka predočiti nadležnom inspekcijskom tijelu na njegov zahtjev.

Iznimke za staklenu ambalažu

Članak 10.

(1) Iznimno od članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika, ukupni sadržaj teških metala u staklenoj ambalaži može biti veći od 100 mg po kilogramu mase samo ako su tijekom njene izrade korišteni reciklirani materijali i samo ako povećanje granične vrijednosti nije posljedica namjernog dodavanja teških metala u proizvodni proces.
(2) U slučaju kada prosječan sadržaj teških metala prigodom bilo kojih od dvanaest uzastopnih mjesečnih kontrola obavljenih u proizvodnji svake zasebne peći za taljenje stakla, koja predstavlja uobičajenu i redovitu proizvodnu aktivnost, premašuje graničnu vrijednost od 200 mg po kilogramu mase, ambalažer ili njegov ovlašteni predstavnik obvezan je podnijeti izvješće Ministarstvu najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, a u izvješću navesti minimalno sljedeće podatke:
– izmjerene vrijednosti,
– opis primijenjenih metoda mjerenja,
– pretpostavljene izvore prisutnosti visokog sadržaja teških metala i
– detaljan opis mjera poduzetih s ciljem smanjivanja sadržaja teških metala.
(3) Ambalažer je obvezan omogućiti da rezultati mjerenja na njegovim proizvodnim lokacijama kao i korištene metode mjerenja budu dostupni u bilo kojem trenutku nadležnom inspekcijskom tijelu na njegov zahtjev a dokumentaciju za svako mjerenje čuvati najmanje pet godina.

Iznimke za plastične sanduke (košare) i plastične palete

Članak 11.

(1) Iznimno od članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika, ukupni sadržaj teških metala u plastičnim sanducima i plastičnim paletama može biti veći od 100 mg po kilogramu mase samo ako se takva povratna ambalaža stavlja na tržište i koristi u zatvorenom i kontroliranom sustavu kruženja iste ambalaže i samo ako je granična vrijednost premašena zbog dodavanja recikliranog materijala.
(2) Plastični sanduci i plastične palete iz stavka 1. ovoga članka moraju biti proizvedeni ili popravljani u kontroliranom procesu recikliranja otpadne ambalaže u kojem materijal koji se koristi za recikliranje treba potjecati samo od drugih plastičnih sanduka ili plastičnih paleta i u kojem dodavanje drugog vanjskog materijala mora biti ograničeno na najmanju tehnološki nužnu količinu i nikako ne smije prelaziti 20% ukupne mase materijala potrebnog za proizvodnju plastičnih sanduka ili plastičnih paleta.
(3) Zabranjeno je namjerno dodavanje teških metala kao elemenata u kontrolirani proces recikliranja otpadne ambalaže, osim ako se ne radi o slučajnoj prisutnosti kojeg od tih elemenata.
(4) Za sudjelovanje u zatvorenom i kontroliranom sustavu kruženja povratne ambalaže iz stavka 1. ovoga članka ambalažer je obvezan pribaviti suglasnost Ministarstva.
(5) Suglasnost iz stavka 4. ovoga članka nije upravni akt.
(6) Ministarstvo izdaje suglasnost na zahtjev ambalažera ili njegovog ovlaštenog predstavnika, koji je uz zahtjev obvezan priložiti:
– dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta koji se primjenjuju na ambalažere,
– nacrt kontrole i praćenja zatvorenog kruženja ove vrste ambalaže,
te sljedeće podatke:
– naziv osobe koja upravlja ovim sustavom i njegovoj djelatnosti,
– vrsta ambalaže i naziv proizvoda zbog kojih se uspostavlja ovaj sustav,
– način evidentiranja povratne ambalaže,
– financijski ili drugi poticaji krajnjih korisnika da istu ambalažu vraćaju u ovaj sustav,
– način izlučivanja dijelova ove ambalaže koji više nisu pogodni za ponovnu uporabu te predviđeni postupci obrade takvog otpada,
– način trajnog i vidljivog označavanja ovih plastičnih sanduka i paleta,
– način dokazivanja o ispunjavanju zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, uključujući nadzor i način utvrđivanja stope vraćene ambalaže, prilikom čega stopa vraćanja ne smije biti manja od 90%,
– način utvrđivanja koncentracije teških metala u ambalažnom materijalu, uključujući način i učestalost izvješćivanja o dobivenim rezultatima,
– najveći dopušteni sadržaj teških metala u ambalažnom materijalu,
– najveća količina dodanog drugog vanjskog materijala,
– predviđena godišnja količina reciklirane otpadne ambalaže iz ovog članka,
– način daljnje oporabe ili zbrinjavanja ove otpadne ambalaže, a koju više nije moguće ponovno uporabiti u postupku recikliranja.
(7) Suglasnost iz stavka 4. ovoga članka izdaje se na rok od 5 godina.
(8) Ambalažer koji stavlja na tržište ambalažu u sustavu zatvorenog i kontroliranog kruženja povratne ambalaže, dužan je za takvu ambalažu:
– osigurati nadzor nad distribucijom, ponovnom uporabom i povratom, u skladu s nacrtom iz stavka 6. ovoga članka,
– pripremiti pisanu izjavu dostupnu javnosti o sukladnosti djelovanja sustava zatvorenog i kontroliranog kruženja povratne ambalaže sa zahtjevima nacrta iz stavka 6. alineje 2. ovoga članka,
– za svaku godinu izraditi izvješće o provedbi sustava iz ovoga članka te ga dostaviti Ministarstvu najkasnije 6 mjeseci nakon isteka pojedine godine, a izvješće treba između ostaloga sadržavati i podatke o mogućim promjenama vezano uz sustav i osobu koja njime upravlja,
– svu dokumentaciju vezanu uz sustav zatvorenog i kontroliranog kruženja povratne ambalaže čuvati najmanje četiri godine od predaje izvješća iz alineje 3. ovoga stavka,
– imenovati odgovornu osobu za predočenje dokumentacije iz alineje 4. ovoga stavka nadležnom inspekcijskom tijelu na njegov zahtjev.
(9) Zahtjev za produljenje suglasnosti iz stavka 4. ovoga članka ambalažer ili njegov ovlašteni predstavnik obvezan je podnijeti Ministarstvu najkasnije 6 mjeseci prije isteka važeće suglasnosti.

Informiranje krajnjeg korisnika

Članak 12.

Proizvođač je obvezan označavanjem ambalaže te na drugi primjeren način obavješćivati prodavatelja i potrošača o bitnim svojstvima proizvoda i njegove ambalaže glede opasnih i štetnih tvari koje sadrže te o načinu postupanja s proizvodom i ambalažom kada postanu otpad.

Označavanje ambalaže
 
Članak 13.
 
(1) Proizvođač koji stavlja na tržište pića u ambalaži obuhvaćenoj sustavom povratne naknade obvezan je takvu ambalažu označiti GTIN oznakom sukladno GS1 standardu i oznakom sustava povratne naknade.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka proizvođač nije obvezan ambalažu obuhvaćenu sustavom povratne naknade označiti GTIN oznakom u slučajevima predviđenim uputama Fonda i samo uz prethodnu suglasnost Fonda.
(3) Upute iz stavka 2. ovoga članka Fond objavljuje na svojim mrežnim stranicama.
(4) Proizvođač koji stavlja na tržište povratnu (višekratnu) ambalažu obvezan je takvu ambalažu označiti oznakom za povratnu ambalažu.
(5) Proizvođač koji stavlja na tržište proizvode u ambalaži od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad obvezan je takvu ambalažu označiti sukladno propisu kojim se uređuje razvrstavanje, označavanje i pakiranje tvari i smjesa.
(6) Proizvođač može radi prepoznavanja ambalažnog materijala i u cilju učinkovitijeg sakupljanja, ponovne uporabe i oporabe, uključujući i recikliranje otpadne ambalaže, dobrovoljno označiti ambalažu prema vrsti ambalažnog materijala i u tom slučaju je proizvođač za označavanje ambalaže obvezan koristiti sustav prepoznavanja ambalažnih materijala u skladu s Odlukom Komisije 97/129/EZ.
(7) Oznake iz stavka 1., 4., 5. i 6. ovoga članka moraju biti stavljene na samu ambalažu, naljepnicu, deklaraciju ili na etiketu pričvršćenu na ambalažu. Oznake moraju biti jasno vidljive, dobro čitljive te trajne i izdržljive čak i nakon otvaranja ambalaže.
(8) Oznake iz stavka 1. i 4. ovoga članka te uvjeti označavanja određeni su u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

 
Povratna (višekratna) ambalaža

Članak 14.

(1) Proizvođač koji stavlja na tržište povratnu ambalažu obvezan je sustavom pologa (kaucije) ili na neki drugi način osigurati povrat i višekratnu uporabu za svu povratnu ambalažu koju je stavio na tržište.
(2) Proizvođač iz stavka 1. ovoga članka obvezan je voditi evidenciju o količini novonabavljene povratne ambalaže i količini povratne ambalaže koju je kao svoj proizvodni otpad direktno predao obrađivaču.
(3) Proizvođač koji stavlja na tržište povratnu ambalažu obvezan je plaćati naknadu gospodarenja otpadnom ambalažom na količinu novonabavljene povratne ambalaže umanjenu za količinu koju proizvođač kao svoj proizvodni otpad preda obrađivaču, što dokazuje pratećim listom prema posebnom propisu.
(4) Proizvođač iz stavka 1. ovoga članka obvezan je do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec dostaviti u Registar Izvješće o vrsti i količini povratne (višekratne) ambalaže stavljene na tržište na području Republike Hrvatske na Obrascu AO3 (u daljnjem tekstu: Obrazac AO3) iz Priloga VII. ovog Pravilnika.
(5) Ako proizvođač iz stavka 1. ovoga članka tijekom jedne godine ne osigura povrat i višekratnu uporabu povratne ambalaže koju je stavio na tržište na području Republike Hrvatske, poslove sakupljanja i gospodarenja tom ambalažom preuzima Fond sukladno odredbama ovog Pravilnika.

 
Smanjenje potrošnje plastičnih vrećica za nošenje

Članak 14.a

(1) Prodavatelj mora sve lagane plastične vrećice za nošenje naplatiti potrošaču na prodajnom mjestu robe ili proizvoda.
(2) Prodavatelj je obvezan na mjestima na kojima besplatno daje vrlo lagane plastične vrećice za nošenje istaknuti vidljivu obavijest potrošačima o štedljivom i racionalnom korištenju ovih vrećica oznakom sadržaja »VREĆICE KORISTITE ŠTEDLJIVO«.

IV. UVJETI GOSPODARENJA OTPADNOM AMBALAŽOM TE ZAHTJEVI U POGLEDU SAKUPLJANJA, SKLADIŠTENJA I OBRADE OTPADNE AMBALAŽE

Članak 15.

(1) Gospodarenje otpadnom ambalažom poduzima se u svrhu ispunjavanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom, uključujući sprječavanje nastanka otpada, ponovnu uporabu, te vođenje evidencije i predaju izvješća sukladno ovom Pravilniku, Zakonu te posebnim propisima.
(2) Proizvođač je obvezan snositi troškove gospodarenja otpadnom ambalažom uplatom naknade gospodarenja otpadnom ambalažom na račun Fonda osim za otpadnu ambalažu iz članka 28. ovoga Pravilnika.
(3) Fond preuzima obvezu ispunjavanja ciljeva za proizvođače koji su uplatili naknadu iz stavka 2. ovoga članka na račun Fonda, razmjerno uplaćenoj naknadi i u tu svrhu upravlja i raspolaže otpadnom ambalažom.
(4) Cilj proizvođača je količina otpadne ambalaže koju treba sakupiti u tekućoj kalendarskoj godini, a utvrđuje se umnoškom količine ambalaže koju je proizvođač stavio na tržište na području Republike Hrvatske prema vrsti ambalažnog materijala tijekom prethodne kalendarske godine i stope cilja odvojenog sakupljanja u tekućoj godini za svaku vrstu ambalažnog materijala.

Članak 16.

(1) Proizvođač je obvezan u svojim evidencijama voditi podatke o proizvodima pakiranim u ambalažu i ambalaži tih proizvoda, mjestu i državi nabave ili isporuke, količini proizvoda pakiranih u ambalažu stavljenih na tržište na području Republike Hrvatske, količini ambalaže proizvoda stavljenih na tržište na području Republike Hrvatske, količini izvezenih te količini povučenih s tržišta na području Republike Hrvatske proizvoda pakiranih u ambalažu i ambalaži tih proizvoda.
(2) Proizvođač je obvezan podatke iz evidencije iz stavka 1. ovoga članka dostaviti u Registar do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec na obrascu AO1.
(3) Naknada gospodarenja otpadnom ambalažom iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika obračunava se na temelju podataka iz obrasca AO1 sukladno Zakonu.
(4) Na proizvode namijenjene izvozu ne plaća se naknada iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika.
(5) U slučaju izvoza proizvoda na koje je plaćena naknada gospodarenja ili povlačenja proizvoda s tržišta Republike Hrvatske proizvođač ima pravo na povrat uplaćene naknade.
(6) Pravo na povrat uplaćene naknade iz stavka 5. ovoga članka proizvođač ostvaruje povodom podnesenog zahtjeva, podataka dostavljenih u Registar iz stavka 2. ovoga članka i priložene vjerodostojne isprave.

Članak 17.

(1) Ambalažni otpad se sprema, ovisno o vrstama ambalaže, u spremnike ili drugu odgovarajuću opremu koja mora sadržavati naziv ambalažnog otpada koji se u njih sprema, uputu o načinu spremanja te osnovne informacije o pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku odgovornoj za pražnjenje (telefonski broj, adresa, e-mail i sl.).
(2) Fizička osoba koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna je otpadnu ambalažu po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada i odlagati u odgovarajući spremnik ili reciklažno dvorište koje je na svom području obvezna osigurati jedinica lokalne samouprave, odnosno bez naknade predavati sakupljaču.
(3) Pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna je otpadnu ambalažu po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada i bez naknade predavati sakupljaču.
(4) Prodavatelj koji prodaje proizvode u ambalaži obvezan je od potrošača prilikom kupnje proizvoda bez naknade preuzeti otpadnu ambalažu od tog kupljenog proizvoda.
(5) Odredba iz stavka 4. ovog članka ne odnosi se na otpadnu ambalažu od pića koja je obuhvaćena sustavom povratne naknade.
(6) Prodavatelj koji sukladno ovom Pravilniku od potrošača preuzima otpadnu ambalažu ne obavlja djelatnost sakupljanja otpada stoga ne podliježe obvezi pribavljanja Zakonom propisane dozvole.

Članak 18.

(1) Uslugu sakupljanja otpadne ambalaže na području određenom Odlukom ministra nadležnog za poslove zaštite okoliša obavlja sakupljač s kojim Fond po provedenom postupku pokrenutim javnim pozivom za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže (u daljnjem tekstu: Program) sklopi ugovor o obavljanju usluge sakupljanja otpadne ambalaže sukladno Zakonu.
(2) Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka, osim Zakonom propisanog sadržaja, sadrži: opis usluge sakupljanja, uvjete za ponuditelja, tehničko-organizacijske uvjete za obavljanje usluge sakupljanja i strukturu cijene usluge sakupljanja otpadne ambalaže.
(3) Cijenu usluge sakupljanja otpadne ambalaže ponuditelj je dužan iskazati po vrsti ambalažnog materijala u skladu s opisanom uslugom sakupljanja.
(4) Sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom o obavljanju usluge obrade otpadne ambalaže.
(5) Sakupljač je obvezan voditi evidenciju o odvojeno sakupljenim količinama otpadne ambalaže po vrsti materijala i predanim obrađivaču, te stanju skladišta otpadne ambalaže, a podatke iz evidencije jednom mjesečno za prethodni mjesec dostaviti u Registar na obrascu Izvješće o sakupljenoj otpadnoj ambalaži (u daljnjem tekstu: Obrazac AO4) iz Priloga VIII. ovoga Pravilnika.

...

 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH. 
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox