PRAVILNIK O DODJELI STIPENDIJE ZA UČENJE HRVATSKOGA JEZIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ I ZA INTERNETSKO UČENJE HRVATSKOGA JEZIKA - važeći tekst, NN br. 10/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE 

 Na temelju članka 45. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011, 12/2013 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/2016 i 104/2016) te članaka 33. i 60. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 124/2011 i 16/2012), a u vezi s odredbama članka 15. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 2/2017), državni tajnik donosi

PRAVILNIK O DODJELI STIPENDIJE ZA UČENJE HRVATSKOGA JEZIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ I ZA INTERNETSKO UČENJE HRVATSKOGA JEZIKA

("Narodne novine", broj 10/18)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu stipendije Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika (u daljnjem tekstu: stipendija).
Pojmovi koji se u ovom Pravilniku upotrebljavaju u muškom rodu odnose se na pripadnike obaju spolova.

 
Članak 2.

Pravo na stipendiju Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) za učenje hrvatskoga jezika imaju pripadnici hrvatskoga naroda, njihovi supružnici kao i prijatelji hrvatskoga naroda i Republike Hrvatske koji njeguju hrvatski identitet i promiču hrvatsko kulturno zajedništvo, imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: kandidati).
Pravo na stipendiju Ureda imaju također kandidati iz stavka 1. ovog članka ukoliko imaju prijavljeno prebivalište/boravište u Republici Hrvatskoj, ne duže od dvije godine zaključno s danom objave javnog poziva za dodjelu stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

 
UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJE

Članak 3.

Za dodjelu stipendije Ureda, mogu se natjecati kandidati iz članka 2. ovog Pravilnika koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
– da su pripadnici hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske ili njihovi potomci, supružnici ili prijatelji hrvatskoga naroda i Republike Hrvatske,
– da imaju navršenih 18 godina života,
– da imaju najmanje stečeno srednjoškolsko obrazovanje

 
IZNOS STIPENDIJE

Članak 4.

Ured raspolaže sredstvima koja su namijenjena stipendiranju kandidata iz članka 2. i članka 15. ovoga Pravilnika, a osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.
Broj stipendija i troškove pokrivene stipendijom za svaku akademsku godinu Javnim pozivom utvrđuje čelnik Ureda, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima za tu namjenu.
Stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj uključuje trošak tečaja hrvatskoga jezika, a može uključivati:
– subvencioniranu prehranu do dva obroka dnevno (u suglasnosti s ministarstvom nadležnim za poslove obrazovanja)
– naknadu za smještaj u studentskom domu ili privatno (isplaćuje se svim korisnicima stipendije koji su uspješno završili upisani semestar)
Stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika uključuje trošak internetskog tečaja hrvatskoga jezika.

 
TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA

Članak 5.

Stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj odobrava se za sve jezične razine (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) i to za jedan ili dva semestra učenja hrvatskoga jezika. Nakon završenog jednog ili dva semestra kandidatu se može odobriti stipendija za treći i/ili četvrti semestar uz uvjet obrazložene namjere prebivanja, studija ili rada u Republici Hrvatskoj, kao i potvrde obrazovne ustanove kao organizatora tečaja o položenom prethodnom semestru s uspjehom izvrstan ili vrlo dobar.
Stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika odobrava se samo za jedan semestar i to isključivo za početnu jezičnu razinu (A1).
Stipendija se neće odobriti ranijem polazniku tečaja hrvatskoga jezika ukoliko je zbog kršenja ugovornih obveza bio dužan vratiti primljeni iznos stipendije temeljem članka 14. stavka 1. ovog Pravilnika.

 
SMJEŠTAJ

Članak 6.

Ured dobitnicima stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj osigurava smještaj u studentskim domovima u Republici Hrvatskoj sukladno broju raspoloživih mjesta u studentskim domovima odobrenih od strane ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za svaku akademsku godinu.
Prednost pri dobivanju smještaja u studentskim domovima imaju dobitnici stipendije s većim brojem ostvarenih bodova.
Navedeni smještaj u studentskim domovima podrazumijeva dvokrevetnu sobu srednje kategorije, sukladno propisima ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja.
Ukoliko dobitnik stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj ima prebivalište/boravište u Republici Hrvatskoj udaljeno više od 50 km od mjesta pohađanja tečaja hrvatskoga jezika, nema pravo na smještaj u studentskom domu pri čemu Ured snosi ostale troškove predviđene stipendijom.

 
PROVEDBA JAVNOG POZIVA

Članak 7.

Temeljem odredbi ovog Pravilnika, a sukladno sredstvima osiguranim u državnom proračunu Republike Hrvatske, čelnik Ureda objavljuje Javni poziv najkasnije do 31. ožujka kalendarske godine za predstojeću akademsku godinu.
Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog Javnog poziva.
Javni poziv provodi Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za dodjelu stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo iz stavka 3. ovog članka imenuje čelnik Ureda, a sastoji se od sedam članova, od kojih je jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, jedan predstavnik Sveučilišta u Zagrebu, jedan predstavnik Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu te četiri predstavnika Ureda. Članovi Povjerenstva između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva i njima rukovodi predsjednik Povjerenstva, a u slučaju njegove odsutnosti odnosno spriječenosti njegov zamjenik. Sjednica Povjerenstva može se održati ako joj je nazočna većina od ukupnog broja članova. Povjerenstvo odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova. O radu Povjerenstva vodi se zapisnik. Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske.
Tekst Javnog poziva objavljuje se na mrežnim stranicama Ureda www.hrvatiizvanrh.hr te sadrži:
– broj stipendija i razdoblje dodjele
– trajanje javnog poziva
– opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendija
– troškove pokrivene stipendijom
– mjesto i raspored održavanja nastave
– obveznu dokumentaciju uz prijavu
– način, adresu i rok podnošenja prijave
– rok objave rezultata
– druge potrebne podatke.

 
Članak 8.

Prijave na Javni poziv podnose se na način utvrđen Javnim pozivom.
Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u roku i na način propisan Javnim pozivom, neće se razmatrati.
Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.
U svrhu razmatranja pristiglih prijava i utvrđivanja bodovne liste kandidata Ured prikuplja, obrađuje i objavljuje osobne podatke kandidata propisane ovim Pravilnikom.
Privolu za prikupljanje i obradu te suglasnost za objavu osobnih podataka propisanih ovim Pravilnikom, kandidat daje podnošenjem prijave na Javni poziv.

 
KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJE

Članak 9.

Stipendija se dodjeljuje na temelju bodova ostvarenih prema sljedećim kriterijima:

 
KRITERIJI BODOVI
1. Kandidat sa stečenim visokoškolskim obrazovanjem 5
2. Kandidat sa završenim semestrom tečaja hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj s uspjehom izvrstan ili vrlo dobar 5
3. Kandidat s prebivalištem u izvaneuropskoj državi 10
4. Kandidat aktivan član zajednice/udruge hrvatske manjine ili hrvatskih iseljenika 15
5.
Postignuća i motiviranost kandidata
a) niža motiviranost
b) srednja motiviranost
c) visoka motiviranost
 
10
20
30
 
 

Javnim pozivom će detaljno biti propisani dokumenti kojima se dokazuje ispunjenje kriterija iz stavka 1. ovog članka.

 
UTVRĐIVANJE BODOVNE LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE

Članak 10.

Stipendija se dodjeljuje prema dvije odvojene bodovne liste, odnosno prema bodovnoj listi za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i bodovnoj listi za internetsko učenje hrvatskoga jezika pri čemu je broj stipendija unaprijed utvrđen Javnim pozivom.

 
Članak 11.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava te razmatranja svih pristiglih prijava, Povjerenstvo na temelju uvjeta i kriterija Javnog poziva utvrđuje prijedlog bodovnih lista.
Prijedlog svake bodovne liste objavljuje se na mrežnim stranicama Ureda u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i sadrži sljedeće podatke: ime i prezime kandidata, naziv države iz koje dolazi, godinu rođenja i ukupan broj ostvarenih bodova kandidata.
U roku od 8 dana od dana objave prijedloga bodovnih lista kandidat može podnijeti pisani prigovor Uredu.
Povjerenstvo razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za prigovore predlaže čelniku Ureda konačne bodovne liste.

 
ODLUKA O DODJELI STIPENDIJE

Članak 12.

Po okončanju postupka po zaprimljenim prigovorima, na prijedlog Povjerenstva, čelnik Ureda donosi Odluku o dodjeli stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika (u daljnjem tekstu: Odluka), čiji sastavni dio čine konačne bodovne liste.

 
Članak 13.

Na temelju Odluke čelnik Ureda ili osoba koju on ovlasti i stipendist zaključuju ugovor o stipendiranju koji sadrži:
– ugovorne strane
– visinu odobrene stipendije
– troškove pokrivene stipendijom
– mjesto pohađanja tečaja
– broj odobrenih semestara
– vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje
– prava i obveze ugovornih strana
– način i uvjete vraćanja stipendije u slučaju neispunjavanja obaveza iz ugovora
– odredbe o raskidu ugovora.

 
Članak 14.

Ugovor se raskida te je stipendist dužan vratiti primljeni iznos stipendije bez obveze plaćanja zakonskih zateznih kamata ako:
– je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih, krivotvorenih ili nepotpunih podataka
– se utvrdi da za vrijeme ostvarivanja prava na stipendiju Ureda stipendist prima drugu stipendiju iz državnog proračuna Republike Hrvatske
– svojevoljno prekine pohađanje tečaja bez prethodne obavijesti Uredu
– neredovito pohađa ili ne ispunjava obveze polaznika tečaja
– ne ispunjava obveze korisnika smještaja u studentskom domu
– ne ispunjava obveze korisnika subvencionirane prehrane.
Ugovor se raskida te stipendist nije dužan vratiti primljeni iznos stipendije i bez obveze plaćanja zakonskih zateznih kamata ako:
– se utvrdi da zbog opravdanih razloga stipendist nije u mogućnosti izvršiti obveze iz ugovora.
Povjerenstvo odlučuje o opravdanosti razloga neizvršavanja obveza iz ugovora.

 
Članak 15.

Iznimno, Povjerenstvo može temeljem pisanog zahtjeva, čelniku Ureda predložiti dodjelu stipendije izvan Javnog poziva i to najkasnije 30 dana prije službenog početka tečaja hrvatskoga jezika za tekuću akademsku godinu.
Povjerenstvo će zahtjev uzeti u razmatranje ukoliko uz opće uvjete Javnog poziva podnositelj ispunjava i jedan od sljedećih uvjeta:
– da je zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga bio onemogućen pravodobno podnijeti prijavu;
– da je upisao i pohađa studij na visokoškolskoj ustanovi u Republici Hrvatskoj;
– da ima ponudu zaposlenja u Republici Hrvatskoj;
– da već boravi u Republici Hrvatskoj manje od dvije godine, s obrazloženom namjerom ostanka.
U navedenim slučajevima, a na prijedlog Povjerenstva, čelnik Ureda može donijeti Odluku o naknadnoj dodjeli stipendije, ukoliko na taj način predložen broj stipendija ne prelazi broj stipendija utvrđen Javnim pozivom.
Odluka o naknadnoj dodjeli stipendije dostavlja se dobitniku stipendije elektroničkom poštom, a ugovor o stipendiranju se sklapa sukladno članku 13. ovog Pravilnika.

 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o dodjeli naknada/stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika izvan Republike Hrvatske (klasa: 011-02/15-03/02, urbroj: 537-02-03/3-15-01) od 30. ožujka 2015. godine te Izmjene i dopune Pravilnika o dodjeli naknada/stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika izvan Republike Hrvatske (klasa: 011-02/15-03/02, urbroj: 537-02-03/3-16-02) od 7. travnja 2016. godine.

 
Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox