PRAVILNIK O EVIDENCIJI PRIVREMENO I TRAJNO ODUZETIH PREDMETA I IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE KAZNENIM DJELOM - važeći tekst, NN br. 99/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   

 

Na temelju članka 563. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.) ministar državne imovine donosi

PRAVILNIK O EVIDENCIJI PRIVREMENO I TRAJNO ODUZETIH PREDMETA I IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE KAZNENIM DJELOM

(“Narodne novine”, broj 99/17)

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje način na koji Ministarstvo državne imovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) vodi evidencije o privremeno i trajno oduzetim predmetima i imovinskoj koristi ostvarenoj kaznenim djelom koji su pravomoćnom sudskom odlukom privremeno odnosno trajno oduzeti od okrivljenika ili s njim povezanih osoba te koji su takvom odlukom predani na čuvanje i upravljanje Ministarstvu ili je Ministarstvo o privremenom ili trajnom oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom obaviješteno.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose odredbe Direktive 2014/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u Europskoj uniji (SL L 127, 29. 4. 2014.).

Članak 3.

(1) Evidencije u smislu ovog Pravilnika vode se u sustavu za elektroničku obradu podataka.
(2) Evidencije o privremeno i trajno oduzetim predmetima i imovinskoj koristi ostvarenoj kaznenim djelom su:
1. upisnik nekretnina
2. upisnik pokretnina
3. upisnik gotovog novca i vrijednosnih papira
4. upisnik dionica, udjela ili poslovnih udjela u trgovačkim društvima.
(3) U upisnicima iz stavka 2. ovog članka uvijek će se navoditi i isprave na temelju koji su u njih uneseni odgovarajući podaci dostavljeni od nadležnih tijela.
(4) Tijela nadležna za dostavu podataka odgovaraju za točnost dostavljenih podataka.

Članak 4.

(1) Ako se privremena mjera koju je odredio nadležni sud koji vodi kazneni postupak odnosi na oduzimanje nekretnine i njeno povjeravanje na čuvanje i upravu Ministarstvu, Ministarstvo će od predlagatelja osiguranja ili tijela nadležnog za provedbu privremene mjere pribaviti:
1. podatke o nekretnini (zemljišno-knjižni podaci, katastarski podaci, a po potrebi i drugi podaci)
2. zapisnik ili drugu ispravu sačinjenu od nadležnog tijela prilikom provedbe privremene mjere u kojoj je opisano stanje nekretnine u trenutku preuzimanja.
(2) Ministarstvo je dužno prilikom provedbe privremene mjere sačiniti zapisnik o preuzimanju nekretnine od nadležnog tijela u kojoj će biti opisano stanje nekretnine koje se povjerava na čuvanje i upravu Ministarstvu te u kojem će navesti i opisati pokretnine koje se u njoj eventualno nalaze i fotografski snimiti stanje nekretnina i pokretnina koje se u njoj nalaze. Zapisnik o preuzimanju privremeno oduzetih nekretnina sastavlja se u dovoljnom broju primjeraka.
(3) U slučaju da isprave iz prethodnog stavka nisu dostupne, ili ne sadrže sve podatke pomoću kojih se može utvrditi stanje nekretnine i pokretnina koje se u njoj nalaze, ili ako se posumnja da opis u ispravi iz stavka 1. točke 2. ovog članka ne odgovara stanju koje je zatečeno prilikom preuzimanja nekretnine na čuvanje i upravu, prilikom preuzimanja sačinit će se službena bilješka u kojoj će se opisati stanje nekretnine i pokretnina koje se u njoj nalaze.
(4) Nakon što privremena mjera prestane proizvoditi učinke, sačinit će se službena bilješka u kojoj će opisati stanje nekretnine i pokretnina koje se u njoj nalaze.

Članak 5.

(1) Upisnik nekretnina koje su predane na čuvanje i upravu Ministarstvu sadrži sljedeće podatke:
1. podatke o nekretnini
2. podatke o službeniku Ministarstva koji je preuzeo nekretninu
3. podatke o procijenjenoj vrijednosti privremeno oduzete nekretnine iz rješenja o određivanju privremenih mjera s ciljem mogućeg naknadnog oduzimanja. Ukoliko takav podatak nije naveden u rješenju o određivanju privremene mjere, isključivo za potrebe Upisnika, Ministarstvo će odrediti i u Upisnik unijeti okvirnu procijenjenu vrijednost privremeno oduzete nekretnine.
4. podatke o radnjama Ministarstva poduzetim u svezi s plaćanjem troškova koji se odnose na korištenje nekretnine (komunalne usluge, električna energija i sl.) te troškova održavanja nekretnine i pokretnina koje se u njoj nalaze
5. podatke o tome kad je nekretnina preuzeta na čuvanje i upravu te o vremenu na koje je privremena mjera određena
6. podatke o prihodima ostvarenim od najma ili zakupa nekretnine za vrijeme trajanja privremene mjere
7. podatke o stanju nekretnine i pokretnina koje se u njoj nalaze u vrijeme kad privremena mjera prestane proizvoditi učinke te o njenoj predaji protustranci ili Republici Hrvatskoj.
(2) Privremeno oduzete nekretnine koje su predane na čuvanje i upravu Ministarstvu i koje su temeljem pravomoćne sudske odluke postale vlasništvo Republike Hrvatske, evidentirat će se u Upisnik trajno oduzetih nekretnina.
(3) Upisnik trajno oduzetih nekretnina sadrži sve podatke kao i Upisnik nekretnina koje su predane na čuvanje i upravu Ministarstvu kao i dodatne podatke o raspolaganju ili uporabi navedene nekretnine.

Članak 6.

(1) Ako se privremena mjera koju je odredio nadležni sud koji vodi kazneni postupak odnosi na oduzimanje pokretnine i njeno povjeravanje na čuvanje i upravu Ministarstvu, Ministarstvo će od predlagatelja osiguranja ili tijela nadležnog za provedbu privremene mjere pribaviti:
1. podatke o pokretnini koji su upisani u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja na pokretnim stvarima i pravima odnosno drugih javnih upisnika ili podatke na temelju kojih se ona može pouzdano identificirati
2. zapisnik ili drugu ispravu sačinjenu od nadležnog tijela prilikom provedbe privremene mjere u kojoj je opisano stanje pokretnine u trenutku preuzimanja.
(2) Ministarstvo je dužno prilikom provedbe privremene mjere sačiniti zapisnik o preuzimanju pokretnine od nadležnog tijela u kojoj će biti opisano stanje pokretnine koje se povjerava na čuvanje i upravu Ministarstvu i fotografski snimiti stanje pokretnine. Zapisnik o preuzimanju privremeno oduzetih pokretnina sastavlja se u dovoljnom broju primjeraka.
(3) U slučaju da isprave iz prethodnog stavka nisu dostupne, ili ne sadrže sve podatke pomoću kojih se privremeno oduzeta pokretnina može pouzdano identificirati, ili podatke pomoću kojih se može utvrditi njeno stanje, ili ako se posumnja da opis u ispravi iz stavka 1. točke 2. ovog članka ne odgovara stanju koje je zatečeno prilikom preuzimanja pokretnine na čuvanje i upravu, prilikom preuzimanja sačinit će se službena bilješka u kojoj će se opisati stanje pokretnine.
(4) Nakon što privremena mjera prestane proizvoditi učinke, sačinit će se službena bilješka u kojoj će opisati stanje pokretnine.

Članak 7.

(1) Upisnik pokretnina koje su predane na čuvanje i upravu Ministarstvu sadrži sljedeće podatke:
1. podatke o pokretnini
2. podatke smještaju pokretnine
3. podatke o službeniku Ministarstva koji je preuzeo pokretninu
4. podatke o procijenjenoj vrijednosti privremeno oduzete pokretnine iz rješenja o određivanju privremenih mjera s ciljem mogućeg naknadnog oduzimanja. Ukoliko takav podatak nije naveden u rješenju o određivanju privremene mjere, isključivo za potrebe Upisnika, Ministarstvo će odrediti i u Upisnik unijeti okvirnu procijenjenu vrijednost privremeno oduzete pokretnine.
5. podatke o radnjama Ministarstva poduzetim u svezi s plaćanjem troškova smještaja i održavanja pokretnine
6. podatke o tome kad je pokretnina preuzeta na čuvanje i upravu te o vremenu na koje je privremena mjera određena
7. podatke o prihodima ostvarenim iznajmljivanjem pokretnine za vrijeme trajanja privremene mjere
8. podatke o prodaji privremeno oduzete pokretnine
9. podatke o stanju pokretnine u vrijeme kad privremena mjera prestane proizvoditi učinke i o njenoj predaji protustranci ili Republici Hrvatskoj.
(2) Privremeno oduzete pokretnine koje su predane na čuvanje i upravu Ministarstvu i koje su temeljem pravomoćne sudske odluke postale vlasništvo Republike Hrvatske, evidentirat će se u Upisnik trajno oduzetih pokretnina.
(3) Upisnik trajno oduzetih pokretnina sadrži sve podatke kao i Upisnik pokretnina koje su predane na čuvanje i upravu Ministarstvu kao i dodatne podatke o raspolaganju ili uporabi navedenih pokretnina.

Članak 8.

(1) Ako se privremena mjera koju je odredio nadležni sud koji vodi kazneni postupak odnosi na oduzimanje gotovog novca ili vrijednosnih papira i njihovo povjeravanje na čuvanje i upravu Ministarstvu, Ministarstvo će od predlagatelja osiguranja ili tijela nadležnog za provedbu privremene mjere pribaviti zapisnik ili drugu ispravu sačinjenu prilikom provedbe privremene mjere u kojoj su gotov novac ili vrijednosni papiri opisani na odgovarajući način (vrsta, količina, apoeni, serijski broj i sl.).
(2) U slučaju da isprava iz prethodnog stavka nije dostupna, ili u njoj nisu navedeni svi potrebni podaci za identifikaciju gotovog novca ili vrijednosnih papira Ministarstvo će prilikom preuzimanja tih stvari sačiniti službenu bilješku u koju će unijeti potrebne podatke.
(3) Odredba iz stavka 2. ovog članka ne primjenjuje se ukoliko je nadležno tijelo privremeno oduzeti gotov novac uplatilo u državni proračun na poziciju Ministarstva ili na poseban račun Ministarstva otvoren kod poslovne banke za navedena sredstva i o tome obavijestilo Ministarstvo.

Članak 9.

(1) Upisnik gotovog novca i vrijednosnih papira koje su predani na čuvanje i upravu Ministarstvu sadrži sljedeće podatke:
1. podatke o gotovom novcu ili vrijednosnim papirima
2. podatke tome gdje je gotovi novac deponiran ili gdje se vrijednosni papiri nalaze
3. podatke o službeniku Ministarstva koji je preuzeo gotov novac ili vrijednosni papir ili o privremenom oduzimanju sačinio upis u Upisnik
4. podatke o procijenjenoj vrijednosti privremeno oduzetih vrijednosnih papira iz rješenja o određivanju privremenih mjera s ciljem mogućeg naknadnog oduzimanja. Ukoliko takav podatak nije naveden u rješenju o određivanju privremene mjere, isključivo za potrebe Upisnika, Ministarstvo će odrediti i u Upisnik unijeti okvirnu procijenjenu vrijednost privremeno oduzetih vrijednosnih papira.
5. podatak o kunskoj protuvrijednosti privremeno oduzetog gotovog novca u stranoj valuti na dan upisa u Upisnik
6. podatke o radnjama Ministarstva poduzetim u svezi s plaćanjem troškova čuvanja i polaganja gotovog novca ili vrijednosnih papira ili u svezi s ostvarivanjem prava iz vrijednosnog papira
7. podatke o tome kad su gotov novac ili vrijednosni papiri primljeni te o vremenu na koje je privremena mjera određena
8. podatke o prihodima od gotovog novca ili vrijednosnih papira ostvarenim za vrijeme trajanja privremene mjere
9. podatke o privremenom oduzetom gotovom novcu ili vrijednosnim papirima u vrijeme kad privremena mjera prestane proizvoditi učinke i o njihovoj predaji protustranci ili Republici Hrvatskoj.
(2) Privremeno oduzet gotov novac i vrijednosni papiri koji su predani na čuvanje i upravu Ministarstvu i koji su temeljem pravomoćne sudske odluke postali vlasništvo Republike Hrvatske, evidentirat će se u Upisnik trajno oduzetog gotovog novca i vrijednosnih papira.
(3) Upisnik trajno oduzetog gotovog novca i vrijednosnih papira sadrži sve podatke kao i Upisnik gotovog novca i vrijednosnih papira koje su predani na čuvanje i upravu Ministarstvu kao i dodatne podatke o raspolaganju ili uporabi navedenog gotovog novca ili vrijednosnih papira.

Članak 10.

(1) Ako se privremena mjera koju je odredio nadležni sud koji vodi kazneni postupak odnosi na oduzimanje dionica, udjela ili poslovnih udjela u trgovačkim društvima i njihovo povjeravanje na upravu Ministarstvu, Ministarstvo će od predlagatelja osiguranja ili tijela nadležnog za provedbu privremene mjere pribaviti podatke o tim dionicama, udjelima ili poslovnim udjelima.
(2) Upis činjenice da su dionice, udjeli ili poslovni udjeli oduzeti i povjereni Ministarstvu na upravu ili upis druge činjenice od značaja za pravni promet vrši se u odgovarajuće javne ili druge registre po službenoj dužnosti temeljem rješenja suda kojim je određena privremena mjera.

Članak 11.

(1) Upisnik dionica, udjela i poslovnih udjela u trgovačkim društvima koji su povjereni na upravu Ministarstvu sadrži sljedeće podatke:
1. podatke o dionicama, udjelima ili poslovnim udjelima
2. podatke o službeniku Ministarstva koji je o privremenom oduzimanju dionica, udjela ili poslovnih udjela sačinio upis u Upisnik
3. podatke o procijenjenoj vrijednosti privremeno oduzetih dionica, udjela ili poslovnih udjela iz rješenja o određivanju privremenih mjera s ciljem mogućeg naknadnog oduzimanja. Ukoliko takav podatak nije naveden u rješenju o određivanju privremene mjere, isključivo za potrebe Upisnika, Ministarstvo će odrediti i u Upisnik unijeti okvirnu procijenjenu vrijednost privremeno oduzetih dionica, udjela ili poslovnih udjela.
4. podatke o radnjama koje je Ministarstvo poduzelo u svezi s upravljanjem i njihovim učincima (npr. o primicima i sl.) te o troškovima poduzetih radnji
5. podatke o tome kad je Ministarstvo preuzelo upravljanje s dionicama, udjelima ili poslovnim udjelima te o vremenu na koje je privremena mjera određena
6. podatke o dionicama, udjelima ili poslovnim udjelima u vrijeme kad privremena mjera prestane proizvoditi učinke i o njihovoj predaji prostustranci ili Republici Hrvatskoj.
(2) Privremeno oduzete dionice, udjeli ili poslovni udjeli koji su predani na upravu Ministarstvu i koji su temeljem pravomoćne sudske odluke postali vlasništvo Republike Hrvatske, evidentirat će se u Upisnik trajno oduzetih dionica, udjela i poslovnih udjela.
(3) Upisnik trajno oduzetih dionica, udjela i poslovnih udjela sadrži sve podatke kao i Upisnik dionica, udjela i poslovnih udjela koje su predani na čuvanje i upravu Ministarstvu kao i dodatne podatke o raspolaganju ili uporabi navedenim dionicama, udjelima ili poslovnim udjelima.

Članak 12.

U upisnike iz članka 5. stavka 2., članka 7. stavka 2., članka 9. stavka 2. i članka 11. stavka 2. ovog Pravilnika unijet će se i podaci o trajno oduzetim predmetima i imovinskoj koristi ostvarenoj kaznenim djelom za koju nije bila određena privremena mjera.

Članak 13.

Ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa, kao tijelu za nadležnom za dostavu statističkih podataka Europskoj komisiji o privremeno i trajno oduzetim predmetima i imovinskoj koristi, Ministarstvo će na njihov zahtjev dostaviti podatke iz evidencija o privremeno i trajno oduzetim predmetima i imovinskoj koristi ostvarenoj kaznenim djelom.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox