PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM ELEKTRIČNIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA I OPREMOM - urednički pročišćeni tekst, NN br. 74/2007 do 42/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

Na temelju članka 104. stavka 1, točke 3., alineje 2 Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04 i 111/06), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi  


PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM ELEKTRIČNIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA I OPREMOM


 (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13 i 42/14)

Napomena: sukladno članku 29. Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (Nar. nov., br. 42/14), danom stupanja na snagu tog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (Nar. nov., br. 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12 i 86/13), osim odredbi članka 4. točke 11.,12, 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18. a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3. toga Pravilnika, te Dodatka V. toga Pravilnika, koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se obveze i odgovornost proizvođača električne i
elektroničke opreme i uređaja, način obilježavanja, način gospodarenja električnim i elektroničkim otpadom, vrste i iznosi naknada koje plaćaju obveznici plaćanja naknada, način i rokovi obračunavanja i plaćanja naknada, iznos naknada koje se plaćaju ovlaštenim osobama za skupljanje, obradu i oporabu električnog i elektroničkog otpada te druga pitanja u svezi gospodarenja električnim i elektroničkim otpadom u svrhu postizanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom.
Članak 2.
(1) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na otpadnu električnu i elektroničku opremu i uređaje iz Dodatka I.A s pripadajućim popisom prema Dodatku I.B ovog Pravilnika.
(2) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na EE opremu koja je od važnosti za nacionalnu sigurnost i koristi se isključivo u vojne svrhe.
(3) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na opremu iz stavka 1. ovog članka koja je sastavni dio opreme koja ne spada ni u jednu kategoriju iz Dodatka I.A ovog Pravilnika.
Članak 3.
Cilj je ovog Pravilnika uspostavljanje sustava odvojenog skupljanja električnog i elektroničkog otpada radi njegove oporabe, zbrinjavanja, zaštite okoliša i zdravlja ljudi.
Članak 4.
Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. Električna i elektronička oprema i uređaji (u daljnjem tekstu: EE oprema) predstavlja sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima kao i oprema za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje ili jakosti elektromagnetskog polja koja spada u kategorije iz Dodatka I.A. ovoga Pravilnika i namijenjena je korištenju pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V za istosmjernu struju i ne uključuje ambalažu.
2. Električni i elektronički otpad (u daljnjem tekstu: EE otpad) je:
– otpadna električna i elektronička oprema uključujući sklopove i sastavne dijelove, koji nastaju u gospodarstvu (industriji, obrtu i slično)
– EE otpad iz kućanstva – je otpadna električna i elektronička oprema nastala u kućanstvima ili u proizvodnim i /ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz kućanstva.
3. Posjednik EE otpada (u daljnjem tekstu: posjednik) je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja posjeduje EE otpad ili čijom registriranom djelatnošću stalno ili povremeno nastaje EE otpad.
4. Posjednik u kućanstvu je fizička osoba koja posjeduje EE otpad nastao vlastitom uporabom EE opreme u kućanstvu.
5. Proizvođač je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja proizvodi ili uvozi EE opremu za vlastite potrebe i/ili je stavlja na tržište u Republici Hrvatskoj neovisno o načinu prodaje.
6. Prodavatelj je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja prodaje ili daje EE opremu korisnicima neovisno o načinu prodaje.
7. Prevencija predstavlja mjere u cilju smanjenja količine i štetnosti za okoliš EE otpada uključujući i materijale i tvari sadržane u EE otpadu.
8. Opasna tvar je tvar koja je posebnim zakonom, posebnim propisima i međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku određena kao opasna tvar.
9. Skupljanje EE otpada je skupljanje, skladištenje, razvrstavanje i prijevoz do mjesta obrade i oporabe.
10. Ponovna uporaba EE otpada je svaki postupak pri kojem se EE otpad ili njegovi sastavni dijelovi koriste za prvotnu namjenu za koju su bili namijenjeni.
11. Ovlaštena osoba za skupljanje EE otpada (u daljem tekstu: skupljač) je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja sukladno Zakonu o otpadu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja EE otpada i ovlaštenik je koncesije za skupljanje EE otpada.
12. Ovlaštena osoba za obradu i oporabu EE otpada (u daljem tekstu: obrađivač) je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja sukladno Zakonu o otpadu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade i oporabe EE otpada i ovlaštenik je koncesije, te je sklopila ugovor s Fondom.
13. Naknada gospodarenja EE otpadom je naknada koju plaćaju proizvođači EE opreme – obveznici plaćanja naknade, prilikom stavljanja EE opreme na tržište Republike Hrvatske, namjena naknade je pokrivanje troškova odvojenog skupljanja, obrade i oporabe EE otpada.
14. Naknada skupljaču i obrađivaču je novčani iznos koji Fond plaća skupljaču za skupljanje i obrađivaču za obradu i oporabu EE otpada.
15. Prateći list je obrazac propisan posebnim propisom.
16. Agencija za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija) je javna ustanova osnovana za prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka o okolišu.
17. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu Fond) je pravna osoba s javnim ovlastima koja provodi aktivnosti na organiziranju gospodarenja EE otpadom sukladno odredbama ovog Pravilnika.
Članak 5.
(1) Cilj odvojenog sakupljanja EE otpada iznosi četiri kilograma po stanovniku godišnje do 31. prosinca 2008. godine, te odgovarajuće povećanje sljedećih godina.
(2) Ciljevi oporabe EE otpada do 31. prosinca 2008. godine su:
a) za EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 1. i 10. iz Dodatka I.A ovog Pravilnika
– postotak oporabe povećat će se do najmanje 80% mase skupljenog EE otpada, i
– postotak ponovne uporabe i recikliranja sastavnih dijelova, materijala i tvari povećat će se do najmanje 75% mase skupljenog EE otpada;
b) za EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 3. i 4. iz Dodatka I.A ovog Pravilnika
– postotak oporabe povećat će se do najmanje 75% mase skupljenog EE otpada, i
– postotak ponovne uporabe i recikliranja sastavnih dijelova, materijala i tvari povećat će se do najmanje 65% mase skupljenog EE otpada;
c) za EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 2, 5, 6, 7. i 9. iz Dodatka I.A ovog Pravilnika
– postotak oporabe povećat će se do najmanje 70% mase skupljenog EE otpada, i
– postotak ponovne uporabe i recikliranja sastavnih dijelova, materijala i tvari povećat će se do najmanje 50% mase skupljenog EE otpada.
d) za rasvjetna tijela s plinskim izbijanjem, stopa ponovne uporabe i prerade sastavnih dijelova, materijala i tvari povećat će se do najmanje 80% prosječne težine rasvjetnih tijela
II. OBVEZE PROIZVOĐAČA I PRODAVATELJA EE OPREME
Članak 6.
(1) Proizvođač je dužan osigurati da je EE oprema koju stavlja na tržište proizvedena na način:
– da je uporaba opasnih tvari smanjena na najmanju moguću mjeru;
– da je moguće rastavljanje i oporaba, a posebno ponovna uporaba i recikliranje njezinih komponenata i materijala;
– da su u najvećoj mogućoj mjeri uporabljeni reciklirani materijali;
– da kada proizvod postane otpad, ne predstavlja opasnost ni štetu po ljudsko zdravlje i okoliš, kao ni zapreku ili poteškoću pri gospodarenju otpadom.
(2) Proizvođač svojim proizvodnim postupcima ne smije sprječavati ponovnu uporabu otpadne EE opreme, osim ako ti postupci ne predstavljaju osobite prednosti u pogledu zaštite okoliša i/ili sigurnosnih zahtjeva.
Članak 7.
(1) EE oprema pod kategorijama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 10 iz Dodatka I.A ovog Pravilnika kao i električne žarulje te rasvjetna tijela iz kućanstava stavljena na tržište u Republici Hrvatskoj ne smije sadržavati olovo, živu, kadmij, šesterovalentni krom Cr6+, polibromirane bifenile (PBB) ili polibromirane difenil etere (PBDE).
(2) Odredba stavka 1. ovog članka ne odnosi se na rezervne dijelove namijenjene popravku ili ponovnoj uporabi EE opreme stavljene na tržište prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika kao ni na izuzetke navedene u Dodatku VI.
Članak 8.
(1) Proizvođač i/ili prodavatelj mora čitljivo i na vidljivom mjestu jasno i neizbrisivo označiti EE opremu simbolom iz Dodatka IV. ovog Pravilnika, koji označava obvezno odvojeno skupljanje EE otpada.
(2) Proizvođač i/ili prodavatelj EE opreme dužan je osigurati da sva oprema stavljena na tržište Republike Hrvatske ima otisnutu oznaku proizvođača te godinu proizvodnje.
(3) Ukoliko zbog veličine EE opreme istu nije moguće označiti prema stavcima 1. i 2. ovog članka oznake treba otisnuti na pakiranju i uputi za uporabu.
(4) Proizvođač i/ili prodavatelj EE opreme dužan je uz isporučenu EE opremu priložiti pismenu uputu korisniku o:
– zabrani odlaganja EE otpada kao nerazvrstang komunalng otpada i obvezu da se takav otpad prikuplja odvojeno,
– sustavima vraćanja i prikupljanja, te njihovoj ulozi u gospodarenju EE otpadom,
– mogućim utjecajima na okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi izazvanih odlaganjem štetnih sastojaka koji su sastavni dio EE opreme i
– značenju simbola iz Dodatka IV. ovog Pravilnika.
Članak 9.
(1) Proizvođač je obvezan unutar godine dana od stavljanja EE opreme na tržište osigurati obavjesti o mogućnostima njene ponovne uporabe i obrade kada postane otpad.
(2) Obavjesti moraju sadržavati podatke o sastavnim dijelovima i materijalima EE opreme kao i mjestima unutar otpadne EE opreme gdje se nalaze opasne tvari.
(3) Obavjesti iz stavka 1.i 2. ovoga članka moraju biti dostupne skupljačima i obrađivačima EE otpada u obliku priručnika ili putem elektroničkih medija (npr. CD-ROM-a ili usluga na mreži).
Članak 10.
(1) Prodavatelj je dužan prilikom isporuke proizvoda krajnjem korisniku u Republici Hrvatskoj, osigurati preuzimanje otpadnog proizvoda po sistemu jedan za jedan, ako isti odgovara po vrsti iz Dodatka I.A točke 1 do 7 ovog Pravilnika i ako je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema.
(2) Velika računala i oprema za središnju obradu podataka iz točke 3. Dodatka I.A ovog Pravilnika ne podliježu obvezi iz stavka 1. ovog članka.
III. GOSPODARENJE EE OTPADOM
Članak 11.
(1) Gospodarenje EE otpadom je skup mjera koje obuhvaćaju odvojeno skupljanje, obradu, ponovnu uporabu dijelova EE otpada, oporabu i zbrinjavanje novonastalog otpada.
(2) Osobe ovlaštene za skupljanje, obradu i oporabu EE otpada stječu pravo skupljanja, obrade i oporabe na temelju koncesije.
Članak 12.
(1) Posjednik mora EE otpad odvajati od komunalnog i ostalih vrsta otpada.
(2) Skupljanje i prijevoz EE otpada od posjednika mora se obavljati na način da se omogući ponovna uporaba, rastavljanje i oporaba, uključujući i recikliranje EE otpada.
(3) EE otpad koji se predaje skupljaču mora biti u stanju iz kojeg je vidljivo da nije predhodno rastavljan radi vađenja zasebnih komponenti. Takvim otpadom smatraju se i prethodno nerastavljeni dijelovi opreme koja se sastoji od više cjelina (ekrani kompjutora, elektromotori crpki ili kompresora i sl.)
(4) EE otpad iz kućanstva skupljač je dužan preuzeti unutar 30 dana od poziva.
(5) Otpad iz stavka 4. ovog članka podrazumjeva: hladnjake, zamrzivače, perilice i sušilice rublja, perilice posuđa, štednjake, električne radijatore, termoakumulacione peći, klima-uređaje, TV prijamnike i drugi EE otpad mase veće od 30 kg.
(6) Skupljanje i prijevoz EE otpada obavlja se bez naplate.
Članak 13.
(1) Posjednik je dužan skupljaču predati EE otpad i ispunjeni prateći list.
(2) Posjednik u kućanstvu, prilikom predaje EE otpada skupljaču, potvrđuje primopredaju EE otpada potpisom na obrazcu PPEEO iz Dodatka V. ovog Pravilnika.
(3) U slučaju kada EE otpad predstavlja zdravstvenu ili sigurnosnu opasnost posjednik je o tome dužan obavijestiti skupljača.

.... 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox