PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 136/2006 do 40/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 111/06) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA

(Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13 i 40/15)

 

Napomena: sukladno odredbi članka 33. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (Nar. nov., br. 125/15), danom stupanja na snagu toga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (Nar. nov., br. 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13 i 91/13), osim odredbi članka 21. i članka 28. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. te članka 29. stavaka 2. i 3. toga Pravilnika.

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način gospodarenja otpadnim vozilima, vrste naknada i iznos naknade koje plaćaju obveznici plaćanja naknada na otpadna vozila, način i rokovi obračunavanja i plaćanja naknada i zabrana stavljanja na tržište motornih vozila koja sadrže opasne tvari.

Članak 1.a

(1) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:
1. Direktiva 2000/53/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (SL L 269, 21. 10. 2000)
2. članak 4. Direktive 2008/112/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća Komisije od 16. prosinca 2008. kojom se mijenja Direktiva Vijeća 76/768/EEC, 88/378/EEC, 1999/13/EC i Direktiva 2000/53/EC, 2002/96/EC i 2004/42/EC Europskog Parlamenta i Vijeća Komisije u svrhu prihvaćanja odredbi Uredbe (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, označavanju i pakiranju pojedinačnih tvari i mješavina (SL L 345, 23. 12. 2008)
3. Direktiva Komisije 2013/28/EU od 17. svibnja 2013. o izmjenama i dopunama Priloga II. Direktive 2000/53/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (Tekst značajan za EGP) (SLL 135, 22. 5. 2013.).
(2) Ovim se Pravilnikom utvrđuje okvir za provedbu sljedećih akata Europske unije:
1. Odluke Komisije 2002/151/EZ od 19. veljače 2002. o minimalnim zahtjevima za potvrdu o uništenju koja se izdaje u skladu s člankom 5. stavkom 3. Direktive 2000/53/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (SL L 50, 21. 2. 2002);
2. Odluke Komisije 2003/138/EZ od 27. veljače 2003. kojom se utvrđuju norme za obilježavanje dijelova i materijala vozila sukladno Direktivi 2000/53/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima. (SL L 53, 28. 2. 2003).

Članak 2.

Cilj ovog Pravilnika je određivanje mjera zaštite okoliša za uspostavu sustava skupljanja otpadnih vozila radi ponovne uporabe, recikliranja i drugih oblika oporabe otpadnih vozila te njihovih dijelova kako bi se smanjilo odlaganje otpada i poboljšala učinkovitost zaštite okoliša svih gospodarskih subjekata koji sudjeluju u vijeku trajanja vozila, posebice subjekata koji izravno sudjeluju u obradi otpadnih vozila.

Članak 3.

(1) Kategorije motornih vozila na koje se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika jesu:
kategorije M1, motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedala vozača imaju još najviše osam sjedala,
kategorije N1, motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone i
motorna vozila na tri kotača osim motornih tricikala (vozila kategorije L5).
(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i za neupotrebljive ili odbačene sastavne dijelove motornih vozila iz stavka 1. ovoga članka, koji nastaju pri održavanju i popravljanju motornih vozila, osim za one sastavne dijelove za koje je način gospodarenja propisan posebnim propisima.
(3) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na starodobna vozila (oldtajmere) kao ni na povijesna vozila ili vozila koja su od vrijednosti za kolekcionare ili su namijenjena muzejima, ako su pohranjena na pravilan i za okoliš prihvatljiv način, spremna za uporabu ili rastavljena na dijelove.
(4) Za vozila iz stavka 1. ovog članaka, koja se koriste za posebnu namjenu sukladno propisu o homologaciji, ne primjenjuju se odredbe članka 32. ovog Pravilnika.
(5) Na gospodarenje otpadnim vozilima na koja se ne primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se propisi kojim se uređuje gospodarenje otpadom.
(6) U smislu odredbi ovoga Pravilnika uvoz podrazumijeva stjecanje odnosno unos iz država članica Europske Unije i uvoz novih i rabljenih motornih vozila na područje Republike Hrvatske.
(7) U smislu odredbi ovoga Pravilnika izvoz podrazumijeva iznos u države članice Europske unije i izvoz novih i rabljenih motornih vozila iz područja Republike Hrvatske.

Članak 4.

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. »Otpadno vozilo« je vozilo koje radi oštećenja, dotrajalosti ili drugih uzroka posjednik odbacuje, namjerava ili ga mora odbaciti.
2. »Proizvođač« je pravna ili fizička osoba koja uvozi ili proizvodi motorna vozila i stavlja ih na tržište u Republici Hrvatskoj prema ovom Pravilniku.
3. »Posjednik otpadnog vozila« je pravna ili fizička osoba koja posjeduje otpadno vozilo nastalo njegovom vlastitom aktivnošću ili pri čijem obavljanju registrirane djelatnosti nastaju stalno ili povremeno otpadna vozila i njegovi sastavni dijelovi.
4. »Ponovna uporaba« jest postupak pri kome se dijelovi otpad­nih vozila koriste za prvotnu namjenu za koju su bili izrađeni.
5. »Obrada otpadnih vozila« jest svaki postupak rastavljanja, rezanja, usitnjavanja, oporabe ili pripreme za zbrinjavanje usitnjenog otpada, te svaki drugi postupak oporabe ili zbrinjavanja otpadnih vozila i njegovih dijelova.
6. »Oporaba« je svaki postupak ponovne obrade otpada radi njegova korištenja u materijalne i energetske svrhe.
7. »Stroj za usitnjavanje« je svaki stroj korišten za rezanje ili usit­njavanje otpadnih vozila, uključujući dobivanje metala pogodnog za ponovnu uporabu.
8. »Skupljanje otpadnih vozila« je skupljanje, privremeno skladi­štenje i prijevoz do ovlaštenih osoba za obrađivanje.
9. »Ovlaštena osoba za skupljanje otpadnih vozila« (u daljnjem tekstu: skupljač) je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obav­ljanje djelatnosti skupljanja otpadnih vozila, ovlaštenik je koncesije za skupljanje otpadnih vozila i ima sklopljen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu FOND).
10. »Ovlaštena osoba za obrađivanje i oporabu otpadnih vozila« (u daljnjem tekstu: obrađivač) je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrađivanja i oporabe otpadnih vozila, ovlaštenik je koncesije za obradu i oporabu otpadnih vozila i ima sklopljen ugovor s Fondom.
11. »Naknada za gospodarenje otpadnim vozilima« je nak­nada koju plaćaju proizvođači vozila prilikom stavljanja vozila na tržište, za pokrivanje troškova skupljanja, skladištenja i prijevoza otpadnih vozila i njihovih sastavnih dijelova i troškova oporabe ili zbrinjava­nja njihovih sastavnih dijelova i materijala.
12. »Obveznik plaćanja naknade« za gospodarenje otpadnim vozilima je proizvođač vozila.
13. »Naknada skupljaču i obrađivaču« je novčani iznos koji Fond plaća skupljaču za skupljanje otpadnih vozila i obrađivaču za oporabu i/ili zbrinjavanje određenih dijelova otpadnih vozila registriranih u Republici Hrvatskoj.
14. »Korisnik naknade« za gospodarenje otpadnim vozilima je pravna osoba ovlaštenik koncesije za skupljanje i/ili obrađivanje otpadnih vozila i ima ugovor s Fondom.
15. »Naknada posjedniku« je novčani iznos koji Fond isplaćuje skupljaču u iznosu koji je skupljač platio vlasniku ili posjedniku otpadnog vozila za preuzeto vozilo.
16. »Korisnik naknade posjedniku« je vlasnik ili posjednik otpad­nog motornog vozila.
17. »Podaci o rastavljanju motornih vozila« predstavljaju sve informacije potrebne za pravilnu i za okoliš prihvatljivu obradu otpadnih vozila
18. »Prevencija« su mjere poduzete s ciljem smanjenja količine otpadnih vozila, pripadajućih materijala i tvari od kojih su izrađena motorna vozila i smanjenja negativnih utjecaja po okoliš koji nastaju kao posljedica nastajanja otpadnih vozila.
19. »Gospodarski subjekti« označavaju proizvođače, distributere, skupljače, osiguravajuća društva motornih vozila i obrađivače uključujući obradu njihovih dijelova i materijala.
20. Stavljanje na tržište motornih vozila je stjecanje odnosno unos i uvoz novih i rabljenih motornih vozila na područje Republike Hrvatske kao i stavljanje na raspolaganje motornih vozila odnosno opskrba pravnih ili fizičkih osoba na području Republike Hrvatske.
21. Opasna tvar je bilo koja tvar koja ispunjava kriterije za bilo koji od sljedećih razreda ili kategorija opasnosti iz Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353 od 31. 12. 2008., str. 1.):
– razredi opasnosti 2.1 do 2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 vrste A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorije 1 i 2, 2.14 kategorije 1 i 2, 2.15 vrste A do F,
– razredi opasnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (štetni učinci na spolnu funkciju i plodnost ili razvoj), 3.8 (učinci različiti od opojnih učinaka), 3.9 i 3.10,
– razred opasnosti 4.1,
– razred opasnosti 5.1;.

Članak 5.

(1) Zabranjuje se uvoz motornih vozila i zamjenskih dijelova iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika čiji materijali i sastavni dijelovi sadrže olovo, živu, kadmij i šesterovalentni krom.
(2) Iznimno materijali i sastavni dijelovi mogu sadržavati opas­ne tvari iz stavka 1. ovoga članka u slučajevima pod uvjetima i unutar vremenskih razdoblja određenih u Prilogu 1. ovog pravilnika.
(3) Materijali i sastavni dijelovi iz stavka 2. ovoga članka moraju biti označeni jasnim oznakama iz kojih je vidljivo da sadrže opasne tvari koje se moraju izdvojiti prije obrade.

Članak 6.

(1) Proizvođač motornih vozila iz članka 3. stavka 1., posebice proizvođači materijala i opreme za vozila dužni su osigurati da sastavni dijelovi i materijali pogodni za ponovnu uporabu i oporabu odgovaraju zahtjevu međunarodnih normi za njihovo obilježavanje iz Priloga 2. ovog Pravilnika.
(2) Proizvođač je obvezan pri stavljanju na tržište motornih vozila iz članka 3. stavka 1. osigurati upute i podatke potrebne za rastavljanje motornih vozila za svaki tip vozila koje puštaju u promet, najkasnije u roku od 6 mjeseci od kada su stavili vozilo na tržište, sa popisom sastavnih dijelova i materijala, popis i lokacija svih opasnih tvari u vozilu, te način njihova označavanja u svrhu postizanja ciljeva iz članka 32. Pravilnika.
(3) Proizvođači moraju na zahtjev obrađivača dostaviti upute o rastavljanju motornih vozila te skladištenju i testiranju sastavnih dijelova motornog vozila pogodnih za ponovnu uporabu.
(4) Gospodarski subjekti iz članka 4. stavka 19. ovog Pravilnika dužni su objaviti sljedeće podatke:
(a) dizajn vozila i njegovih sastavnih dijelova sa uvidom u mogućnosti njihove oporabe i reciklaže;
(b) postupak zbrinjavanja otpada od vozila pogodnih za okoliš, s naglaskom na odstranjivanje tekućina i rastavljanje;
(c) razvoj i optimizacija načina ponovne uporabe, reciklaže i oporabe otpadnih vozila i njihovih sastavnih dijelova i
(d) ostvaren napredak u svezi oporabe i reciklaže s ciljem smanjenja količine otpada za zbrinjavanje te povećanja udjela oporabe i reciklaže.
(5) Proizvođači motornih vozila iz članka 3. stavka 1. dužni su učiniti informacije iz stavka 4. ovog članka dostupnima potencijalnim kupcima koje će biti sastavni dio promotivnih materijala novih vozila.
(6) Upute iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka proizvođači motornih vozila i sastavnih dijelova izrađuju u obliku priručnika, u elektronskom obliku (CD-ROM ili sl.) ili ih na zahtjev direktno šalju putem elektronskih medija.
(7) Odredbe ovog članka ne primjenjuju se za motorna vozila iz članak 3. stavka 1. alineje 3. ovog pravilnika.

Članak 7.

Dužnost je obrađivača postupati prema uputama proizvođača o rastavljanju motornih vozila te skladištenju i testiranju sastavnih dijelova motornog vozila pogodnih za ponovnu uporabu iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) U svrhu sprečavanja nastanka otpada, proizvođači vozila i proizvođači materijala i opreme za vozila moraju ograničiti uporabu opasnih tvari u vozilima, te smanjiti njihovu količinu u najvećoj mogućoj mjeri od koncepta do vozila posebice kako bi se spriječilo njihovo ispuštanje u okoliš, olakšalo recikliranje i izbjegla potreba za odlaganjem opasnog otpada.
(2) Proizvođači vozila obvezni su pri projektiranju i proizvodnji motornih vozila olakšati rastavljanje, ponovnu uporabu i oporabu, a naročito recikliranje otpadnih motornih vozila, njihovih sastavnih dijelova i ugrađenih materijala.
(3) Proizvođači vozila obvezni su u suradnji s proizvođačima materijala i opreme za motorna vozila pri projektiranju i proizvodnji motornih vozila, predvidjeti korištenje što veće količine recikliranih materijala u vozilima i drugim proizvodima, te materijala pogodnih za reciklažu i oporabu s ciljem razvoja tržišta za reciklirane materijale.

II. GOSPODARENJE OTPADNIM VOZILIMA

Članak 9.

(1) Gospodarenje otpadnim vozilima i njihovim dijelovima je skup mjera koje obuhvaćaju skupljanje, obradu, ponovnu uporabu dijelova otpadnih vozila, oporabu otpadnih vozila i zbrinjavanje novonastalog otpada.
(2) Osobe ovlaštene za skupljanje ili obradu i oporabu otpad­nih vozila stječu pravo skupljanja ili obrade i oporabe na temelju koncesije a sukladno Zakonu o otpadu i ugovorom sklopljenim s Fondom.

Članak 10.

(1) Skupljač je dužan preuzeti otpadno vozilo bez naplate od posjednika otpadnog vozila s obzirom da vozilo kao takvo više nema nikakvu ili ima negativnu tržišnu vrijednost.
(2) Stavak 1. ovog članka primjenjuju se bez izuzetaka i bez obzira na način kako je vozilo bilo servisirano ili popravljano za vrijeme uporabe te bez obzira da li je bilo opremljeno sa sastavnim dijelovima od proizvođača ili drugim sastavnim dijelovima koja odgovaraju rezervnim ili zamjenskim dijelovima u skladu sa relevantnim nacionalnim propisima ili propisima Europske Unije.
(3) Posjednik otpadnog vozila obvezan je otpadno vozilo u cijelosti predati skupljaču te potpisom ovjeriti ispunjeni obrazac Pratećeg lista za opasni otpad i jedan primjerak zadržati za sebe.
(4) Otpadno vozilo u cijelosti je isporučeno skupljaču ako ima sve osnovne sastavne dijelove motornog vozila posebno motor i karoseriju, kotače vozila, automobilske gume i baterije i akumulatore.
(5) Posjednik otpadnog vozila mora skupljaču uz otpadno vozilo predati presliku prometne dozvole.
(6) Ako posjednik otpadnog vozila posjeduje otpadno vozilo nepoznatog vlasnika uz otpadno vozilo kada ga predaje skupljaču obvezan je priložiti zapisnik komunalnog redarstva.
(7) U očevidnik koji vodi skupljač ili obrađivač prema poseb­nom propisu prilažu se preslike prometnih dozvola ili zapisnici komunalnih redara iz stavka 5. ovog članka.

Članak 11.

(1) Preuzeto otpadno vozilo skupljač je obvezan predati obrađi­vaču uz ispunjeni obrazac Pratećeg lista za opasni otpad, presliku prometne dozvole ili zapisnik komunalnog redarstva.
(2) Obrađivač otpadnog vozila obvezan je skupljaču otpadnih vozila ovjeriti obrazac Pratećeg lista za opasni otpad.
(3) Prateći list iz stavka 2. ovoga članka i presliku prometne dozvole ili zapisnik komunalnog redara skupljač dostavlja Fondu.
(4) Na temelju pratećeg lista iz stavka 2. ovoga članka Fond izdaje posjedniku Potvrdu o obrađivanju otpadnog vozila kojom se potvrđuje da je vozilo preuzeto i obrađeno na obrascu POOV.
(5) Potvrda o obrađivanju otpadnog vozila (POOV) kojom se potvrđuje da je vozilo preuzeto i obrađeno, a koju je izdalo nadležno tijelo druge države članice u skladu sa člankom 5. Direktive 2000/53/EC Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima smatra se Potvrdom iz stavka 4. Ovoga članka.

Članak 12.

(1) Skupljač je dužan sklopiti s Fondom ugovor o obavljanju poslova skupljanja otpadnih vozila, temeljem ugovora o koncesiji koji skupljač sklapa s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
(2) Skupljač je dužan dostavljati Fondu i Agenciji za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija) Izvješće o skupljenim i predanim otpadnim vozilima u roku utvrđenom ugovorom iz stavka 1. ovoga članka, a najmanje svaka 3 (tri) mjeseca na obrascu ISOV.
(3) Obrađivač je dužan sklopiti s Fondom ugovor o obavljanju poslova skupljanja otpadnih vozila, temeljem ugovora o koncesiji koji skupljač sklapa s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
(4) Obrađivač je dužan dostavljati Fondu i Agenciji za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija) Izvješće o obrađenim otpad­nim vozilima u roku utvrđenih ugovorom iz stavka 3. ovoga članka, a najmanje svaka 3 (tri) mjeseca na obrascu IOOV.

 

 

Članak 12.a

Radi osiguranja kontinuiteta gospodarenja otpadnim vozilima, a u slučaju da je istekao ugovor za ovlaštenog sakupljača, Fond će s ovlaštenim sakupljačem kojem je istekao ugovor sklopiti ugovor za obavljanje djelatnosti sakupljanja uz prethodnu suglasnost ministarstva.

 

Članak 13.

(1) Skupljač mora imati osigurano skladište za skladištenje skup­ljenih otpadnih vozila.
(2) U skladištu otpadnih vozila nije dozvoljena obrada otpadnih vozila, rastavljanje i odstranjivanje tekućina.
(3) Otpadna vozila u skladištu se ne smiju slagati jedan na drugi i moraju se skladištiti na način da se izbjegne oštećenja dijelova motornih vozila koji sadrže tekućine i sastavnih dijelova koji se mogu ponovno uporabiti i oporabiti.
(4) Otpadna vozila moraju se skladištiti na prikladnoj nepropus­noj podlozi opremljenoj uređajima za skupljanje rasutog ili razlivenog otpada, sabirnom jamom ili posebnom posudom te sredstvima za odmašćivanje.

Članak 14.

(1) Obrađivač mora imati osigurano skladište za skladištenje skupljenih otpadnih vozila, otpadnih guma te opasnog i neopasnog otpada koji nastaje obradom otpadnih vozila.
(2) Obrađivač je dužan osigurati da količina skupljenih otpad­nih vozila i njegovih dijelova odgovara količini koja se redovno obrađuje radi sprječavanja njegovog pretjeranog gomilanja.
(3) Obrada otpadnih vozila mora se obavljati pod sljedećim uvjetima:
mjesto za obradu mora biti opremljeno nepropusnom podlogom, uređajima za skupljanje rasutog ili razlivenog otpada, sabirnom jamom ili posebnom posudom te sredstvima za odmašćivanje, odstranjeni rezervni dijelovi moraju se odvojeno skladištiti, a dijelovi onečišćeni uljem moraju se skladištiti na nepropusnoj površini, akumulatori, filtri i kondenzatori koji sadrži PCB/PCT i ostali opasni i neopasni otpad koji nastaje obradom otpadnih vozila mora se skladištiti u prikladnim posudama/spremnicima, tekućine iz otpadnih vozila: gorivo, motorno ulje, ulje mjenjača, ulje prijenosnog sustava, ulje hidrauličkih sustava, radna tvar u rashladnim uređajima, antifriz, tekućine kočnica, kiseline iz akumulatora, radna tvar u klimatizacijskim uređajima i sve druge tekućine i opasne tvari koje su sadržane u otpadnom vozilu, moraju se skladištiti u prikladnim spremnicima, mjesto za obradu mora raspolagati opremom za obradu otpadnih voda, uključujući i kišnicu, prikladnim skladištem za iskorištene gume, mjerama za sprječavanje prekomjernog gomilanja u skladištu i sustavom za zaštitu od požara u skladu s posebnim propisima.

Članak 15.

Iz otpadnog motornog vozila moraju se bez oštećenja izdvojiti te skladištiti sastavni dijelovi koji sadrže tekućine, dijelovi otpadnog vozila koji se mogu ponovno uporabiti te rezervni dijelovi.

Članak 16.

(1) Obrađivač mora po preuzimanju otpadnog vozila odmah iz otpadnog vozila ukloniti akumulator, ukloniti ili neutralizirati potencijalno eksplozivne sastavne dijelove (npr. zračni jastuk) i spremnik tekućeg plina ako je ugrađen u otpadno vozilo.
(2) Iz otpadnog vozila mora se izdvojiti i odvojeno skupiti te skladištiti sljedeće:
– motorno ulje,
– ulje prijenosnika,
– ulje u mjenjaču, ulje u diferencijalu,
– hidraulično ulje (npr. servomehanizam)
– gorivo (uključujući tekući plin)
– radna tvar u rashladnim uređajima,
– tekućinu u kočnicama,
– ulje u amortizeru,
– radna tvar u klimatizacijskim uređajima (FCKW)
– dijelove u kojima se nalazi živa,
– tvari, materijale i sastavne dijelove određene u Prilogu 1. ovog pravilnika i
– sastavne dijelove koji sadrže azbest.
(3) Odredbe stavka 2. ovog članka ne odnose se na tvari koje su sadržane u dijelovima koji se koriste za ponovnu uporabu.
(4) Opasni materijali i dijelovi trebaju se ukloniti i izdvojiti na selektivan način da se ne onečisti naknadno dobiveni otpad iz stroja za usitnjavanje.

Članak 17.

Prije obrade u stroju za usitnjavanje mora se iz otpadnog vozila izdvojiti:
– katalitički konverter,
– stakla,
– gume,
– velike dijelovi od plastičnih materijala (branici, instrumentne ploče, spremnici za tekućine itd.) koje nakon usitnjavanja ne bi bilo moguće odvojiti kako bi se osigurala njihova materijalna oporaba,
– metalne dijelove koji sadrže bakar, aluminij i magnezij, ako ih nakon usitnjavanja nije moguće odvojiti.

Članak 18.

Otpad koji nije moguće oporabiti i koji nastane obradom otpad­nih vozila mora se zbrinuti prema posebnim propisima.

 

... 

 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox