PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM - urednički pročišćeni tekst, NN br. 23/2014 do 132/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

 
Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13) ministar zaštite okoliša i prirode donosi
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15 - Ispravak)

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom se propisuju uvjeti za gospodarenje otpadom, poslovi osobe odgovorne za gospodarenje otpadom, te način rada reciklažnog dvorišta.
(2) Pravilnikom se propisuje sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole, oblik i sadržaj obrasca dozvole, način izračuna iznosa osiguranja od štete koja može nastati kao posljedica gospodarenja otpadom, sadržaj Elaborata gospodarenja otpadom, uvjeti za sustav upravljačkog nadzora metoda, izgled i sadržaj obavijesti o namjeri ishođenja dozvole, te izgled i sadržaj oznake s osnovnim podacima o otpadu i djelatnosti iz dozvole.
(3) Pravilnikom se propisuje sadržaj i način vođenja očevidnika prijevoznika otpada, očevidnika posrednika u gospodarenju otpadom, očevidnika trgovaca otpadom, očevidnika reciklažnih dvorišta, očevidnika određenih osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad, očevidnika energetskih oporabitelja određenog otpada te način upisa u te očevidnike, zatim sadržaj i izgled potvrde, sadržaj i način dostave te izgled obrasca o statusu obavljanja djelatnosti, te način izračuna visine police osiguranja ili jamstva banke za pošiljke otpada koje podliježu notifikacijskom postupku.
(4) Pravilnikom se propisuje sadržaj i izgled obrasca za dostavu podataka o masi biorazgradivog komunalnog otpada odloženog na odlagalište, sadržaj i izgled obrasca o masi otpada odloženog na neusklađeno odlagalište, obrazac pratećeg lista proizvođača i posjednika otpada, uvjete i način vođenja očevidnika o nastanku i tijeku otpada, način vođenja i dostave podataka u taj očevidnik, rokove za dostavu podataka, te obrazac plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada.
Pojmovi i definicije

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju slijedeće značenje:
1. Elaborat: Elaborat gospodarenja otpadom;
2. Lokacija gospodarenja otpadom: prostor određen dozvolom za gospodarenje otpadom i prostor reciklažnog dvorišta, odnosno prostor u kojem se nalazi mobilno reciklažno dvorište;
3. Lokacija otkupa otpada: prostor u kojem trgovac otpadom, koji obavlja postupak trgovanja otpadom na malo, preuzima otkupljeni otpad u posjed;

4. Ministar: ministar nadležan za poslove okoliša;
5. Ministarstvo: ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša;
6. Mobilno reciklažno dvorište – mobilna jedinica: pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada;
7. Odgovorna osoba u pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku: Osoba ovlaštena za zastupanje trgovačkog društva sukladno propisu kojim se uređuju trgovačka društva, odnosno vlasnik obrta;
8. Prateći list: dokument koji prati pošiljku otpada prilikom prijevoza otpada kad su polazište i odredište u Republici Hrvatskoj te potvrđuje primopredaju pošiljke otpada između određenih osoba sukladno Zakonu;
9. Prodavatelj otpada (u daljnjem tekstu: prodavatelj): fizička osoba (građanin) koja prodaje otpad u postupku trgovanja otpadom na malo;
10. Primarni spremnik: posuda, kanta, kanistar, kontejner, bačva, kutija, vreća i drugi odgovarajući spremnik koji sprečava rasipanje, razlijevanje i/ili ispuštanje otpada u okoliš;
11. Sekundarni spremnik: spremnik, prihvatni bazen ili tankvana odgovarajućeg volumena i konstrukcije koji sprječava istjecanje tekućeg otpada iz primarnog spremnika u okoliš;
12. Skladište: građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada za potrebe obavljanja djelatnosti za koju se izdaje dozvola za gospodarenje otpadom, te prostor u sklopu reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, pretovarne stanice i poslovnog prostora proizvođača i/ili posjednika otpada;
13. Zakon: Zakon o održivom gospodarenju otpadom.
14. Zeleni otok: prostor javne površine na kojem se nalaze spremnici za odvojeno sakupljanje otpadnog papira, stakla, plastike, metala i tekstila.
(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju jednako značenje pojmovima utvrđenim u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
(3) Izrazi koji u ovom Pravilniku imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se na muški i ženski rod.
I. UVJETI ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Članak 3.

(1) Uvjeti za gospodarenje otpadom su uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima koji je uključen u djelatnost za koju se izdaje dozvola za gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu: uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom), te uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovanja otpadom.
(2) Popis djelatnosti gospodarenja otpadom s pripadajućim postupcima za koje se izdaje dozvola za gospodarenje otpadom propisani su Dodatkom I ovoga Pravilnika.
Uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom

Članak 4.

(1) Uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom su opći i posebni uvjeti, te uvjeti za obavljanje pojedinih tehnoloških procesa, propisani ovim Pravilnikom te drugim propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada.
(2) Opći uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: opći uvjeti) su uvjeti koji se moraju ispuniti neovisno od toga za koju je djelatnost, postupak, odnosno tehnološki proces zatraženo izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, osim ako je što drugo propisano ovim Pravilnikom i posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada.
(3) Posebni uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: posebni uvjeti), odnosno uvjeti za obavljanje pojedinih tehnoloških procesa su uvjeti koji se moraju ispuniti ovisno od toga za koju je određenu djelatnost, postupak odnosno tehnološki proces zatraženo izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom.
Članak 5.
(1) Opći uvjeti su uvjeti kojima mora udovoljiti građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina), te drugi uvjeti kako slijedi:
1. da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more,
2. da je onemogućeno raznošenje otpada u okolišu, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i/ili ispuštanje u okoliš,
3. da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada,
4. da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu,
5. da je građevina opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara,
6. da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad,
7. da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom,
8. da je građevina označena sukladno ovom Pravilniku,
9. da je do građevine omogućen nesmetan pristup vozilu,
10. da je građevina opremljena s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.
(2) Ako obavljanje postupka gospodarenja otpadom uključuje gospodarenje opasnim otpadom, pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, potrebno je udovoljiti i slijedećim uvjetima:
1. da je građevina natkrivena,
2. da je onemogućen dotok oborinskih voda na otpad,
(3) Ako obavljanje postupka gospodarenje otpadom uključuje mobilni uređaj za obradu otpada, pored uvjeta propisanih stavkom 1. točkama 2. do 10. ovoga članka, lokacija na kojoj je postavljeni mobilni uređaj za obradu otpada mora biti ograđena.
(4) Iznimno od stavka 1. točki 3. i 7. i stavka 2. ovoga članka u slučaju obavljanja postupaka odlaganja otpada (D1, D2, D3, D4, D5 i D12) primjenjuju se uvjeti propisani posebnim propisom kojim se uređuje odlaganje otpada.
(5) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka u slučaju odlaganja otpada postupkom D7 primjenjuju se uvjeti propisani posebnim propisom kojim se uređuje odlaganje otpada.
(6) Iznimno od stavka 2. točke 1. ovoga članka građevina ne mora biti natkrivena ukoliko se u elaboratu, ovisno o opasnom svojstvu i vrsti otpada kojim će se u njemu gospodariti, iznesu i obrazlože razlozi zbog kojih građevina ili dio građevine ne mora biti natkriven, ako posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada nije propisano drugačije.
Članak 6.
1) Za postupke gospodarenja otpadom uključene u djelatnost sakupljanja otpada, posebni uvjet je upis u Očevidnik prijevoznika otpada.
(2) Za postupke gospodarenja otpadom uključene u djelatnost oporabe, zbrinjavanja i druge obrade otpada posebni uvjet je raspolaganje uređajima, odnosno opremom za obradu otpada.
(3) Za postupke termičke obrade otpada (R1 i D10) posebni uvjeti propisani su posebnim propisom kojim se uređuje termička obrada otpada.
(4) Za postupke odlaganja otpada (D1, D2, D3, D4, D5, D7 i D12) posebni uvjeti propisani su posebnim propisom kojim se uređuje odlaganje otpada.
(5) Za postupke koji uključuju gospodarenje posebnim kategorijama otpada posebni uvjeti propisani su propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
(6) Za tehnološke procese posebni uvjeti propisani su Zakonom i ovim Pravilnikom.
Tehnološki proces prikupljanja otpada

Članak 7.

(1) Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa.
(2) Vozilo kojim se obavlja prikupljanje otpada može biti opremljeno opremom kojom se smanjuje volumen otpada pri čemu se ne mijenja masa i vrsta otpada.
(3) Za prikupljanje opasnog otpada u pogledu uvjeta opremljenosti i označavanja vozila, ukoliko opasni otpad odgovara definiciji opasnih tvari sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari, tada se pri prijevozu na odgovarajući način primjenjuju i odredbe Zakona o prijevozu opasnih tvari.
Tehnološki proces prihvata otpada

Članak 8.

(1) Tehnološki proces prihvata otpada uključuje provjeru dokumentacije o otpadu, vizualni pregleda otpada kojeg se preuzima te poduzimanje ostalih mjera sukladno Elaboratu.
(2) Provjerom dokumentacije o otpadu mora se utvrditi cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima.
(3) Vizualnim pregledom otpada utvrđuje se da otpad koji se preuzima odgovara pratećoj dokumentaciji.
(4) Tehnološki proces prihvata otpada koji se obavlja u sklopu postupka zbrinjavanja otpada na odlagalištu otpada, mora biti u skladu s uvjetima propisanim ovim člankom i posebnim propisom koji uređuje odlaganje otpada.
Tehnološki proces skladištenja otpada

Članak 9.

(1) Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju.
(2) Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja opasnog otpada mora biti pod neprekidnim nadzorom.
(3) Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti:
1. izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada,
2. izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka te po potrebi osigurati nepropusno zatvaranje,
3. označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada, datum početka skladištenja otpada, naziv proizvođača otpada, te u slučaju opasnog otpada, oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada.
(4) Podna površina skladišta mora biti lako periva i otporna na djelovanje otpada koji se skladišti.
(5) Skladište mora biti opremljeno prirodnom ventilacijom.
(6) Tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora se obavljati na način da se u slučaju izlijevanja ili rasipanja tekućeg otpada spriječi da otpad dospije u okoliš ili sustav javne odvodnje otpadnih voda.
(7) Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora biti opremljeno sekundarnim spremnikom kapaciteta od najmanje 110 posto kapaciteta najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini tog sekundarnog spremnika, odnosno 25 posto kapaciteta svih primarnih spremnika na istoj slijevnoj površini, a odvodi tekućine sa slijevne površine skladišta, ukoliko postoje, moraju biti povezani s nepropusnim kolektorom do spremnika za obradu otpadne vode. Sekundarni spremnik i slijevna površina ne smije imati oštećenja uslijed kojih može doći do ispuštanja otpada u okoliš.
(8) U slučaju kada tehnološki proces uključuje skladištenje elementarne žive primjenjuju se uvjeti propisani posebnim propisom koji uređuje odlaganje otpada.

(9) Otpad nepodudarnih kemijskih svojstava (npr. otpadne lužine i kiseline, oksidansi, zapaljive kemikalije i dr.) odnosno vrste otpada koje međusobnim kontaktom ili kontaktom s tvarima prisutnim na lokaciji mogu uzrokovati neželjenu interakciju (fizikalne ili kemijske reakcije koje dovode do nagle promjene temperature ili oslobađanja para i sl.) i time mogu dovesti u opasnost ljudsko zdravlje odnosno uzrokovati štetni utjecaj na okoliš moraju se skladištiti odvojeno jedan od drugog u zasebnim primarnim spremnicima, a tekući opasni otpad i na razdvojenim slijevnim površinama i zasebnim sekundarnim spremnicima. 
(10) Tehnološki proces skladištenja otpada koji ima svojstvo H1, H2, H3-A, H3-B i/ili H12 mora se obavljati u zatvorenom skladištu i odvojeno od drugog otpada.
(11) Ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje skladištenje plinovitog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces mora biti opremljeno primarnim spremnicima koji se mogu hermetički zatvoriti i koji udovoljavaju posebnim propisima kojima se uređuje oprema pod tlakom.
(12) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje samo skladištenje krutog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces ne mora biti opremljeno primarnim spremnicima već se takav otpad može skladištiti u rasutom stanju, ako se elaboratom iznesu i obrazlože razlozi koji opravdavaju obavljanje takvog tehnološkog procesa skladištenja bez upotrebe spremnika, odnosno ako je to propisano posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
(13) Tehnološki proces skladištenja mora se obavljati na način da količina otpada koja se u jednom trenutku nalazi u skladištu nije veća od količine otpada određene za proces skladištenja otpada sukladno Elaboratu gospodarenja otpadom.
Uvjeti za djelatnost trgovanja otpadom

Članak 10.

1) Osoba upisana u očevidnik trgovaca otpadom obavlja djelatnost trgovanja otpadom koja uključuje kupnju i prodaju otpada u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka postupkom trgovanja otpadom na veliko i postupkom trgovanja otpadom na malo.
(2) Postupak trgovanja otpadom na veliko je kupnja i prodaja otpada koje se obavlja između pravnih i/ili fizičkih osoba – obrtnika.
(3) Postupak trgovanja otpadom na malo je otkup otpada od prodavatelja kojeg obavlja pravna ili fizička osoba – obrtnik i prodaja otpada pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku 
(4) Pod obavljanjem djelatnosti trgovanja otpadom ne smatra se:
1. prodaja proizvodnog otpada koji je nastao obavljanjem redovnog poslovanja prodavatelja tog otpada,
2. preuzimanje miješanog komunalnog otpada ili biorazgradivog komunalnog otpada od korisnika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i/ili biorazgradivog komunalnog otpada,
3. preuzimanje otpada u reciklažnom dvorištu za one vrste otpada za koje je propisano obvezno preuzimanje u reciklažnom dvorištu.
4. preuzimanje otpada putem spremnika postavljenih na javnoj površini sukladno članku 35. stavku 1. točki 2. Zakona.
(5) Trgovac otpadom ne smije od prodavatelja otkupiti otpad bez izjave o vlasništvu otpada koja se daje na obrascu propisanom Dodatkom II ovoga Pravilnika ili na drugom dokumentu koji sadrži sve informacije navedene tim obrascem (npr. otkupni blok i dr.) i koji se smatra Izjavom o vlasništvu otpada.
(6) Trgovac otpadom dužan je čuvati Izjavu o vlasništvu otpada i dokument koji se smatra Izjavom o vlasništvu otpada iz prethodnog stavka ovoga članka 3 godine od dana preuzimanja otpada navedenog u toj izjavi ili dokumentu.
(7) Trgovac otpadom ne smije otkupiti otpad od prodavatelja koji nema navršenih 18 godina života.
(8) Za preuzeti otpad trgovac otpadom dužan je prodavatelju izdati odgovarajuću potvrdu o preuzetom otpadu.
(9) Plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja se putem žiro-računa ili na drugi zakoniti način sukladno posebnom propisu. 

(10) Trgovac otpadom, koji obavlja postupak trgovanja otpadom na malo, dužan je na lokaciji otkupa otpada imati na vidnom mjestu istaknutu obavijest na kojoj se nalazi naziv pravne ili fizičke osobe – obrtnika koja obavlja postupak trgovanja otpadom na malo, broj upisa u Očevidnik trgovaca otpadom iz odgovarajuće Potvrde o upisu u očevidnik trgovaca otpadom i sljedeći sadržaj: »OTKUP OTPADA«.
(11) Iznimno od članka 9. stavka 3. točke 3. trgovac otpadom, koji obavlja postupak trgovanja otpadom na malo, dužan je na lokaciji otkupa otpada raspolagati odgovarajućim spremnikom za otpad označenim čitljivom oznakom koja sadrži ključni broj i naziv otpada, datum početka skladištenja otpada, naziv tog trgovca otpadom, te u slučaju opasnog otpada, oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada.

 

Uvjeti za postupak energetske oporabe određenog otpada
 

 

Članak 11.

 

Postupkom energetske oporabe određenog otpada, za čije obavljanje se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom već se obavlja temeljem upisa u Očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada, dopušteno je obraditi vrste otpada u skladu s dodatnim uvjetima propisanim Dodatkom XV ovog Pravilnika u ukupnoj količini otpada koja je manja od 3000 kilograma po satu.
II. POSLOVI OSOBE ODGOVORNE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Članak 12.

(1) Osoba odgovorna za gospodarenje otpadom u pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom dužna je:
1. osigurati gospodarenje otpadom sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom,
2. osigurati poštivanje zakonskih propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom,
3. osigurati praćenje i provedbu plana postupanja u slučaju izvanrednih događaja,
4. sastaviti pisane upute rada za obavljanje tehnoloških procesa sukladno Elaboratu i pratiti njihovo provođenje,
5. provoditi kontrolu mjera radi onemogućavanja pristupa neovlaštenim osobama (video nadzor, angažiranje zaštitarske službe, isticanje obavijesti i sl.),
6. provoditi kontrolu mjera čišćenja i uklanjanja rasutog i/ili razlivenog otpada,
7. voditi evidenciju o izvanrednim događajima u građevini za gospodarenje otpadom,
8. organizirati i nadgledati provedbu sustava upravljačkog nadzora sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom,
9. izvijestiti odgovornu osobu u pravnoj osobi o promjeni propisanih uvjeta iz dozvole za gospodarenje otpadom radi pokretanja postupka izmjene i/ili dopune dozvole,
10. osigurati izvršenje mjera određenih rješenjem inspektora zaštite okoliša u roku za njihovo izvršenje,
11. osigurati vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada sukladno ovom Pravilniku.
(2) Obveze iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na zamjenika odgovorne osobe.
(3) Osoba odgovorna za gospodarenje otpadom u pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja obavlja djelatnost trgovanja otpadom, sakupljanja otpada postupkom sakupljanja u reciklažnom dvorištu odnosno u pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja obavlja postupak skladištenja vlastitog proizvodnog otpada odnosno postupak energetske oporabe određenog otpada dužna je:
1. osigurati obavljanje odgovarajuće djelatnosti odnosno postupka sukladno Zakonu i propisima donesenim temeljem Zakona,
2. osigurati kontrolu mjera čišćenja i uklanjanja rasutog ili razlivenog otpada,
3. izvijestiti odgovornu osobu u pravnoj osobi odnosno fizičkoj osobi – obrtniku o promjeni uvjeta u vezi gospodarenja otpadom,
4. osigurati izvršenje mjera određenih rješenjem inspektora zaštite okoliša u roku za njihovo izvršenje,
5. osigurati vođenje Očevidnika o nastanku i tijeku otpada sukladno ovom Pravilniku.
 

... 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox