PRAVILNIK O INTERVENTNIM PRIČUVAMA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA - važeći tekst, NN br. 121/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

Na temelju članka 83. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. prosinca 2016. donosi

PRAVILNIK O INTERVENTNIM PRIČUVAMA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

(„Narodne novine“, broj 121/16)

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:
– obilježja interventnih pričuva
– struktura, sadržaj, način i rokovi dostave izvještaja o interventnim pričuvama koje je mirovinsko osiguravajuće društvo obvezno sastavljati za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija).

 
Interventne pričuve

Članak 2.

(1) Interventne pričuve stvaraju se prilikom raspodjele viška sredstava iz ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva u skladu s člankom 88. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (dalje u tekstu: Zakon).
(2) Interventne pričuve vode se odvojeno za obvezno mirovinsko osiguranje i dobrovoljno mirovinsko osiguranje.
(3) Interventne pričuve predstavljaju stavku rezervi kapitala koje se ne odnose na obveze iz ugovora o mirovinama, a koje se uzimaju u obzir pri izračunu osnovnog kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva u skladu s člankom 76. Zakona.

 
Struktura i sadržaj izvještaja o interventnim pričuvama

Članak 3.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je o interventnim pričuvama izvještavati na sljedećim obrascima:
1. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za interventne pričuve (Obrazac MOD-ISD IP)
2. Pregled ulaganja sredstava interventnih pričuva (Obrazac MOD-PU IP).
(2) Struktura i sadržaj izvještaja iz stavka 1. ovoga članka propisani su obrascima iz Priloga koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

 
Datumi izvještavanja

Članak 4.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je sastavljati izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika sa stanjem na zadnji dan poslovne godine te na zadnje dane tromjesečnih izvještajnih razdoblja tijekom poslovne godine.
(2) U smislu ovoga Pravilnika poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.

 
Rokovi dostave izvještaja

Članak 5.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika dostaviti Agenciji u roku od mjesec dana po proteku izvještajnog razdoblja.
(2) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika usklađene s revidiranim financijskim izvještajima, sa stanjem na zadnji dan poslovne godine, dostaviti Agenciji najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

 
Način dostave izvještaja

Članak 6.

(1) Izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti Agenciji u elektroničkom obliku s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.
(2) Smatra se da je mirovinsko osiguravajuće društvo dostavilo izvještaje iz stavka 1. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja.
(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je u propisanom roku dostaviti izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvještavanja. Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od osam dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

 
Završne odredbe

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na izvještaje sa stanjem na dan 31. 3. 2017. godine.

PRILOG

 
IZVJEŠTAJI O INTERVENTNIM PRIČUVAMA

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva Obrazac: MOD-ISD IP

OIB:

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI ZA INTERVENTNE PRIČUVE

za razdoblje
u kunama
 

 
Broj pozicije
 
Elementi zbroja
 
Oznaka pozicije
 
Opis pozicije
 
IP OMO

 

IP
DMO-
ODMF
i JUO

 

IP
DMO-ZDMF

 
KOS ostalo
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
01
 
 
 
I

 

Prihodi s osnove doznaka mirovinskih društava, izravnih jednokratnih uplata osoba i uplata drugih osoba

 
 
 
 
 
 
 
 
 
02

 

03+07+12

 
II

 

Prihodi od ulaganja

 
 
 
 
 
 
 
 
 
03

 

04+05+06

 
1

 

Prihodi od ulaganja u nekretnine

 
 
 
 
 
 
 
 
 
04
 
 
 
1.1

 

Prihodi od najma

 
 
 
 
 
 
 
 
 
05
 
 
 
1.2

 

Prihodi od povećanja vrijednosti nekretnina

 
 
 
 
 
 
 
 
 
06
 
 
 
1.3

 

Prihodi od prodaje nekretnina

 
 
 
 
 
 
 
 
 
07

 

08+09+10+11

 
2

 

Financijski prihodi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
08
 
 
 
2.1

 

Prihodi od kamata

 
 
 
 
 
 
 
 
 
09
 
 
 
2.2

 

Pozitivne tečajne razlike

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
2.3

 

Nerealizirani i realizirani dobici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
2.4

 

Realizirani dobici financijske imovine raspoložive za prodaju

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
3

 

Ostali prihodi od ulaganja

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
III

 

Prihodi od provizija i naknada

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
 
 
 
IV

 

Ostali prihodi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15

 

16+19+20+21

 
V

 

Rashodi s osnove ugovora o mirovini

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16

 

17+18

 
1

 

Isplate mirovina

 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
1.1

 

Isplate mjesečnih mirovina

 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
 
 
 
1.2

 

Isplate jednokratnih iznosa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
 
2

 

Promjena tehničkih pričuva

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
3

 

Promjena pričuva za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade

 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
 
4

 

Promjene ostalih tehničkih pričuva

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22

 

23+27

 
VI

 

Poslovni rashodi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
23

 

24+25+26

 
1

 

Opći i administrativni troškovi poslovanja

 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
 
 
 
1.1

 

Amortizacija materijalne imovine

 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
 
 
 
1.2

 

Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
 
 
 
1.3

 

Ostali troškovi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
 
 
 
2

 

Ostali poslovni rashodi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
28

 

29+33+39

 
VII

 

Rashodi od ulaganja

 
 
 
 
 
 
 
 
 
29

 

30+31+32

 
1

 

Troškovi od ulaganja u nekretnine

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
1.1

 

Amortizacija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
 
 
 
1.2

 

Rashodi od smanjenja vrijednosti nekretnina

 
 
 
 
 
 
 
 
 
32
 
 
 
1.3

 

Gubici ostvareni pri prodaji nekretnine

 
 
 
 
 
 
 
 
 
33

 

34+35+…+38

 
2

 

Financijski rashodi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
34
 
 
 
2.1

 

Rashodi od kamata

 
 
 
 
 
 
 
 
 
35
 
 
 
2.2

 

Negativne tečajne razlike

 
 
 
 
 
 
 
 
 
36
 
 
 
2.3

 

Nerealizirani i realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
37
 
 
 
2.4

 

Realizirani gubici financijske imovine raspoložive za prodaju

 
 
 
 
 
 
 
 
 
38
 
 
 
2.5

 

Umanjenje vrijednosti financijske imovine

 
 
 
 
 
 
 
 
 
39
 
 
 
3

 

Ostali troškovi ulaganja

 
 
 
 
 
 
 
 
 
40
 
 
 
VIII

 

Ostali rashodi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
41

 

01+02+13+14+
15+22+28+40

 
IX

 

Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije oporezivanja

 
 
 
 
 
 
 
 
 
42

 

43+44

 
X

 

Porez na dobit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
43
 
 
 
1

 

Tekući porezni trošak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
44
 
 
 
2

 

Odgođeni porezni trošak (prihod)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
45

 

41+42

 
XI

 

Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja

 
 
 
 
 
 
 
 
 
46

 

47+48+49

 
XXII

 

Ostala sveobuhvatna dobit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
 
 
 
1

 

Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
 
 
 
2

 

Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima s definiranim primanjima

 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
 
 
 
3

 

Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju

 
 
 
 
 
 
 
 
 
50

 

45+46

 
XXIII

 

Ukupna sveobuhvatna dobit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
51
 
 
 
XXIV

 

Reklasifikacijske usklade

 
 
 
 
 
 
 
 
 
52
 
 
 
 

 

UKUPNO PRIHODI OD ULAGANJA (II)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
53
 
 
 
 

 

UKUPNO RASHODI OD ULAGANJA (VII)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
54

 

52+53

 
 

 

NETO POVEĆANJE/SMANJENJE IMOVINE

 
 
 
 
 
 
 
 

Mjesto i datum:

Sastavio:
(ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe:
(ime i prezime, potpis)

Obrazac MOD-PU IP

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:

OIB:

PREGLED ULAGANJA SREDSTAVA INTERVENTNIH PRIČUVA
na datum:
u kunama
 

 
A

 

Ulaganja sredstava interventnih pričuva

 
IP OMO
 
IP DMO-ODMF i JUO
 
IP DMO-ZDMF
 
KOS ostalo

 

B

 

UKUPNO

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I

 

ULAGANJA U NEKRETNINE

 
 
 
 
 
 
 
 

 

II

 

ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE

 
 
 
 
 
 
 
 

 

III

 

FINANCIJSKA IMOVINA

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1

 

Financijska imovina koja se drži do dospijeća

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1

 

Dužnički financijski instrumenti

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2

 

Ostalo

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2

 

Financijska imovina raspoloživa za prodaju

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1

 

Vlasnički financijski instrumenti

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2

 

Dužnički financijski instrumenti

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3

 

Udjeli u investicijskim fondovima

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4

 

Ostalo

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3

 

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1

 

Vlasnički financijski instrumenti

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2

 

Dužnički financijski instrumenti

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3

 

Izvedeni financijski instrumenti

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4

 

Udjeli u investicijskim fondovima

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5

 

Ostalo

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4

 

Zajmovi i potraživanja

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1

 

Depoziti kod kreditnih institucija

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2

 

Zajmovi

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3

 

Ostalo

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV

 

NOVAC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mjesto i datum:

 
 

 

Odgovorne osobe:

 

 

(ime i prezime, potpis)

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox