PRAVILNIK O KATALOGU OTPADA - važeći tekst, NN br. 90/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

Na temelju članka 12. stavka 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK O KATALOGU OTPADA

(„Narodne novine“, broj 90/15)

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se Katalog otpada, kategorizacija za prekogranični promet otpadom i količina određenog otpada koja se smatra neznatnom. 


Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:
1) Baselska konvencija je Baselska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju sukladno posebnom propisu koji uređuje potvrđivanje (ratifikaciju) konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju;
2) grupa je oznaka vrste industrije i procesa u kojem otpad nastaje ili oznaka određenih vrste tvari ili predmeta, koja se sastoji od dvoznamenkastog broja i naziva grupe propisane Popisom grupa i podgrupa otpada;
3) karakteristično opasno svojstvo otpada je opasno svojstvo otpada, propisano Popisom otpada, za koje je izvjesno da ga posjeduje određena vrsta otpada što se smatra da posjednik otpada mora znati, pri čemu nije isključeno da određeni otpad posjeduje opasno svojstvo koje nije propisano kao karakteristično svojstvo otpada;
4) ključni broj otpada je jedinstvena oznaka vrste otpada, propisana Popisom otpada, koja se sastoji od šesteroznamenkastoga broja kojem je, u slučaju opasnog otpada, pridružen znak *, pri čemu prve dvije znamenke ključnog broja određuju pripadnost grupi u koju je razvrstana ta vrsta otpada, druge dvije znamenke ključnog broja određuju pripadnost podgrupi u koju je razvrstana ta vrsta otpada, a zadnje dvije znamenke ključnog broja određuju vrstu otpada unutar podgrupe;
5) oznaka zapisa je oznaka pridružena vrsti otpada, na način propisan Popisom otpada, koja označava, ovisno o slučaju, mogućnost kategorizacije odgovarajućeg otpada s jednim ili s više ključnih brojeva te u slučaju opasnog otpada sadrži pridruženi navod o karakterističnom opasnom svojstvu te vrste otpada;
6) podgrupa je oznaka propisana Popisom grupa i podgrupa otpada, koja se sastoji se od četveroznamenkastog broja, čije prve dvije znamenke određuju pripadnost podgrupe odgovarajućoj grupi, a druge dvije znamenke određuju aktivnosti kojom otpad nastaje ili vrstu tvari odnosno predmeta;
7) svojstvo otpada je odrednica o postojanju opasnog svojstva otpada. Svojstva otpada su:
– opasni otpad s oznakom odgovarajućih opasnih svojstava (H oznake sukladno Dodatku III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom) i
– neopasni otpad;
8) vrsta otpada je odrednica otpada, propisana Popisom otpada, koja se sastoji od naziva otpada te naziva odgovarajuće grupe i podgrupe;
9) zeleni popis otpada: konsolidirani popis otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku sukladno posebnom propisu koji uređuje otpremu pošiljaka otpada;
10) žuti popis otpada: konsolidirani popis otpada koji podliježe notifikacijskom otpadu sukladno posebnom propisu koji uređuje otpremu pošiljaka otpada.
 


Katalog otpada

Članak 3.

(1) Katalog otpada sadrži Kategorizaciju otpada osim kategorizacije za prekogranični promet otpadom, Popis grupa i podgrupa otpada i Popis otpada.
(2) Kategorizacija otpada osim kategorizacije za prekogranični promet otpadom iz stavka 1. ovoga članka uređuje način određivanja porijekla i mjesta nastanka otpada te grupe, podgrupe, vrste i svojstva otpada kojeg se primjenjuje radi utvrđivanja podataka o postojećem otpadu za potrebe vođenja Očevidnika o nastanku i tijeku otpada, propisanog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom te za druge potrebe.
(3) Popis grupa i podgrupa otpada iz stavka 1. ovoga članka sadrži grupe u koje su u Popisu otpada razvrstane pojedine vrste otpada prema vrsti industrije odnosno procesa u kojem otpad nastaje odnosno prema vrsti tvari ili predmeta.
(4) Popis otpada iz stavka 1. ovoga članka sadrži zapise o vrstama otpada razvrstane u grupe i podgrupe. Zapis o vrsti otpada sačinjava ključni broj otpada, naziv otpada i oznaka zapisa s odgovarajućom naznakom o karakterističnim opasnim svojstvima. Opasna svojstva otpada su označena sukladno Dodatku III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
(5) Katalog otpada je propisan Dodatkom I. ovoga Pravilnika.
 


Kategorizacija za prekogranični promet otpadom

Članak 4.

Kategorizacija za prekogranični promet otpadom, propisana Dodatkom II. ovoga Pravilnika, sadrži: Zeleni popis otpada, Žuti popis otpada, kriterije klasifikacije otpada sa Zelenog popisa i kategorije otpada koje je potrebno nadzirati sukladno Prilogu I. Baselske konvencije. 


Količina određenog otpada koja se smatra neznatnom

Članak 5.

(1) Količina određenog otpada koja se smatra neznatnom, u nedozvoljenom prometu otpadom, je količina jedne ili više naizgled povezanih pošiljki otpada za koju se smatra da ne može trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti kakvoću zraka, tla, podzemlja, vode ili mora, ili u znatnoj mjeri ili na širem području ugroziti životinje, bilje ili gljive, ili ugroziti život ili zdravlje ljudi.
(2) Količina određenog otpada koja se smatra neznatnom iz stavka 1. ovoga članka ovisi o svojstvu tvari sadržane u tom otpadu, a u svakom slučaju je manja od 1 000 kg opasnog otpada odnosno 10 000 kg neopasnog otpada.
 


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (»Narodne novine«, broj 50/05 i 39/09).


Članak 7.

Dodaci I. i II. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.


Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


DODATAK I.

KATALOG OTPADA

1. KATEGORIZACIJA OTPADA, OSIM KATEGORIZACIJE ZA PREKOGRANIČNI PROMET OTPADOM

1.1. Određivanje porijekla i mjesta nastanka otpada

Porijeklo i mjesto nastanka otpada utvrđuje posjednik otpada koji je:
1. proizvođač otpada na način da odredi lokaciju na kojoj je otpad nastao upisom odgovarajuće adrese organizacijske jedinice u Obrazac ONTO propisan posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu Obrazac ONTO)
2. osoba koja obavlja postupak gospodarenja otpadom:
– u slučaju kad preuzme otpad od druge osobe na način da odredi osobu od koje je taj otpad preuzeo upisom odgovarajućeg broja pratećeg lista i odgovarajuće adrese organizacijske jedinice u Obrazac ONTO
– prilikom postupanja s određenom količinom otpada koja uzrokuje promjenu ključnog broja tog otpada na način da u odgovarajuće Obrasce ONTO unese odgovarajuće navode s oznakama o ulazu odnosno izlazu otpada sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom.


1.2. Određivanje grupe, podgrupe, vrste i svojstva otpada

Grupa, podgrupa, vrsta i svojstvo otpada određuje se temeljem podataka o otpadu propisanih Popisom grupa i podgrupa, Popisom otpada te dostupnih podataka o vrsti industrije ili procesa u kojem je otpad nastao odnosno o vrsti tvari ili predmeta koja ima status otpada sukladno sljedećem hodogramu:
1. Provjerava se sukladnost svih dostupnih informacija o otpadu, kojeg se kategorizira, s podatkom sadržanom u nazivu grupe, nazivu podgrupe i nazivu otpada, pri čemu se razmatraju samo grupe označene brojem od 1 do 12 i od 17 do 20, i ne razmatra se otpad označen ključnim brojem čije su zadnje dvije znamenke 99. Ukoliko, temeljem provedene provjere, postoji sukladnost svih navedenih informacija za ključni broj, prelazi se na točku 5. ovoga poglavlja, u protivnom prelazi se na točku 2. ovoga poglavlja.
2. Provjerava se sukladnost svih dostupnih informacija o otpadu, kojeg se kategorizira, s podatkom sadržanim u nazivu grupe, nazivu podgrupe i nazivu otpada, pri čemu se razmatraju samo grupe označene brojem od 13 do 15. Ukoliko, temeljem provedene provjere, postoji sukladnost svih navedenih informacija za ključni broj, prelazi se na točku 5. ovoga poglavlja, u protivnom prelazi se na točku 3. ovoga poglavlja.
3. Provjerava se sukladnost svih dostupnih informacija o otpadu, kojeg se kategorizira, s podatkom sadržanim u nazivu grupe, nazivu podgrupe i nazivu otpada, pri čemu se razmatra samo grupa označena brojem 16. Ukoliko, temeljem provedene provjere, postoji sukladnost svih navedenih informacija za ključni broj, prelazi se na točku 5. ovoga poglavlja, u protivnom prelazi se na točku 4. ovoga poglavlja.
4. Odabire se ključni broj čije su zadnje dvije znamenke 99 koji se nalazi u grupi označenoj brojem od 1 do 12 i od 17 do 20 i koji najtočnije opisuje otpad koji se kategorizira.
5. Ukoliko je odabranom ključnom broju, sukladno točkama 1. do 4. ovog poglavlja, u Popisu otpada pridružena oznaka zapisa:
– »zapis opasnog otpada« (oznaka: O#) označava da je potrebno odrediti jedno ili više opasnih svojstava koje posjeduje taj otpad, uzevši u obzir karakteristična opasna svojstva te vrste otpada, za koja posjednik otpada mora znati i koja su propisana Popisom otpada, a sukladno metodama kategorizacije i ispitivanja otpada propisanim posebnim propisom koji uređuje laboratorije za ispitivanje otpada
– »zapis neopasnog otpada« (oznaka: N#) označava da nije potrebno odrediti opasno svojstvo
– »višestruki zapis« (oznaka V#), označava da se radi o otpadu koji u određenim uvjetima može imati opasno svojstvo i za čiju karakterizaciju se mora uzeti u obzir više od jednog ključnog broja, te je potrebno je provesti ocjenu o postojanju jednog ili više opasnih svojstva koje može posjedovati takav otpad uzevši u obzir naziv otpada i karakteristična opasna svojstva te vrste otpada, za koja posjednik otpada mora znati i koja su propisana Popisom otpada, na način propisan posebnim propisom koji uređuje laboratorije za ispitivanje otpada.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox