PRAVILNIK O NAČINU EVIDENTIRANJA IZDANIH I ISKORIŠTENIH PUTNIH KARATA U JAVNOM POMORSKOM PROMETU - važeći tekst, NN br. 100/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   

 Na temelju članka 47.a Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, broj 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK O NAČINU EVIDENTIRANJA IZDANIH I ISKORIŠTENIH PUTNIH KARATA U JAVNOM POMORSKOM PROMETU

(„Narodne novine“, broj 100/17)

DIO PRVI

OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju pravila i postupci u svrhu evidentiranja u Informatičkom sustavu javnog prijevoza svih putnih karata korisnika javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu u nacionalnoj plovidbi u Republici Hrvatskoj, podrobnije se uređuje postupak razmjene podataka, uređuje se identifikator putne karte, zaštitni kod brodara, utvrđuje se struktura podataka putne karte, oblik i struktura podataka o pristupnim točkama.
(2) Ovim se Pravilnikom uređuje i način korištenja podataka prikupljenih u Informatičkom sustavu javnog prijevoza za potrebe Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
1. Informatički sustav javnog prijevoza (u daljnjem tekstu: SEOP) je informacijski sustav Agencije uspostavljen u skladu sa Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, broj 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16) koji služi za evidenciju svih putnika i putnih karata i upravljanje pravima korisnika na povlašteni prijevoz.
2. Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (u daljnjem tekstu: CIMIS) je informacijski sustav Ministarstva kojim se osigurava elektroničko poslovanje u prihvatu i otpremi brodova između korisnika sustava u Republici Hrvatskoj i razmjena podataka sa SafeSeaNet sustavom.
3. Zaštitni kod brodara (u daljnjem tekstu: ZKB) je alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između brodara i putne karte.
4. Identifikator putne karte (u daljnjem tekstu: IPK) je od SEOP-a programski generirana jedinstvena oznaka svake putne karte koja se vodi u zajedničkoj evidenciji izdanih i iskorištenih putnih karata.
5. Elektronički potpis je podatak u elektroničkom obliku koji je pridružen ili logički povezan sa drugim podacima u elektronskom obliku i koji služe za identifikaciju brodara/Operatora i vjerodostojnost potpisane elektroničke poruke.
6. Digitalni certifikat je potvrda u elektroničkom obliku koja povezuje podatke za verificiranje elektroničkog potpisa s brodarom/Operatorom i potvrđuje identitet brodara/Operatora.
7. Pristupna točka je elektronički uređaj brodara koji je opremljen tako da omogućuje evidentiranje putnih karata.
8. Putna karta je isprava koja putniku ili vozilu omogućava korištenje usluge javnog prijevoza, koju pruža brodar.
9. Provjera valjanosti certifikata je postupak kojim se provjerava subjekt kojem je izdan certifikat, period važenja certifikata, status opozvanog certifikata, izdavatelj i potpis certifikata te lanac povjerenja.
10. Voyage ID je jedinstvena oznaka putovanja broda kako je utvrđena u skladu s odredbama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom.
11. NBL je nacionalni broj luke kako je utvrđen u skladu s odredbama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom.
12. IMO broj je jedinstvena međunarodna oznaka broda kako je utvrđena Međunarodnom konvencijom o sigurnosti ljudskih života na moru (SOLAS).
13. NIB broj je jedinstvena nacionalna oznaka broda kako je utvrđena Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova.
14. Brodar je pružatelj usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu u Republici Hrvatskoj.
15. Operator je pravna osoba koja u ime Agencije operativno izvodi poslove vezane uz SEOP.
16. Agencija je Agencija za obalni linijski pomorski promet.
17. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za pomorstvo.

DIO DRUGI

PUTNA KARTA

Sadržaj putne karte

Članak 3.

(1) Svaki putnik i vozilo mora imati putnu kartu, a dijete mlađe od jedne godine mora biti evidentirano.
(2) Radi provedbe postupka evidentiranja putnih karata svaka putna karta koju izdaje brodar mora sadržavati:
– podatke o putnoj karti,
– oznaku ZKB i
– oznaku IPK.

Podaci o putnoj karti

Članak 4.

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva za evidentiranje prodaje putne karte brodar je dužan dostavljati u SEOP sljedeće podatke o putnoj karti za svakog putnika:
– osobni identifikacijski broj (OIB) brodara,
– ID putne karte (brodareva oznaka putne karte),
– putna karta je izdana za osobu ili vozilo,
– NBL luke polaska,
– NBL luke dolaska,
– broj linije,
– datum izdavanja putne karte,
– datum putovanja,
– cijena putne karte,
– oznaka pristupne točke,
– oznaka ZKB,
– oznaka IPK.
(2) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka brodar je prilikom podnošenja zahtjeva za evidentiranje prodaje putne karte dužan dostavljati u SEOP i sljedeće podatke za povlaštene kategorije:
– broj iskaznice za osobe,
– broj iskaznice za vozila,
– virtualna oznaka za osobe javnih službi,
– virtualna oznaka za vozila javnih službi,
– kategorija prava na povlašteni prijevoz,
– povlaštena cijena putne karte.

Zaštitni kod brodara

Članak 5.

(1) ZKB stvara brodar te ga dostavlja u SEOP u sklopu zahtjeva za evidentiranje prodaje putne karte.
(2) ZKB brodaru služi da po potrebi u postupku nadzora dokazuje da je on izdavatelj određene putne karte.
(3) ZKB omogućava provjeru:
– jedinstvenosti, izvornosti i nepromjenjivost podataka o putnoj karti, te
– autentičnosti brodara koji izdaje i elektronički potpisuje podatke o putnoj karti.
(4) Oznaka ZKB je 32-znamenkasti broj zapisan u heksadecimalnom formatu (brojevi i mala slova: 0-9, a-f).
(5) Pri računanju ZKB koristi se UTF-8 (Unicode Transformation Format 8) kodiranje. Kao decimalni separator kod podatka »ukupni iznos« koristi se točka.
(6) Za potrebe izrade ZKB, brodari su dužni osigurati digitalni certifikat u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika.
(7) Elektroničko potpisivanje podataka o putnoj karti vrši se koristeći RSA-SHA265 algoritma.
(8) ZKB se izračunava korištenjem MD5 kriptografske hash funkcije (po standardu RFC 1321 The MD5 Message-DigestAlgorithm) koja se primjenjuje na izračunati elektronički potpis.

Identifikator putne karte

Članak 6.

(1) Operator dostavlja IPK kao potvrdu o uredno zaprimljenom zahtjevu za evidentiranje prodaje putne karte.
(2) IPK brodaru služi da po potrebi u postupku nadzora dokazuje da je određena putna karta evidentirana u SEOP-u.
(3) IPK mora biti jedinstven za svaku putnu kartu evidentiranu sukladno članku 4. ovoga Pravilnika.
(4) IPK se izračunava metodom UUID (Universally Unique Identifier).
(5) IPK je sastavljen od 32 znaka i 4 crtice (-).
(6) Znakovi IPK-a sastoje se od brojeva od 0 do 9 i slova od a do f, koji su raspoređeni u pet grupa odvojenih crticom (-) u obliku 8-4-4-4-12.

DIO TREĆI

POSTUPAK OPREMANJA PRISTUPNE TOČKE

Zahtjevi za opremanje pristupne točke

Članak 7.

(1) Radi provedbe postupka evidentiranja izdanih karata brodari komuniciraju s Operatorom putem svoje pristupne točke.
(2) Brodar je dužan osigurati elektroničke uređaje i programsko rješenje koje omogućava izdavanje i evidentiranje putnih karata u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i koje onemogućava izdavanje neevidentiranih putnih karata.
(3) Elektronički uređaj iz stavka 2. ovoga članka mora omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje sadržaja putne karte, izradu zaštitnog koda te internetsku vezu za elektroničku razmjenu podataka s Operatorom.
(4) Brodar odabire elektronički uređaj i programsko rješenje i odgovoran je za njihovu implementaciju.
(5) Brodar je odgovoran za cjelovitost i točnost svih podataka o putnoj karti te za pouzdanost i ispravnost elektroničkih uređaja i programskog rješenja.

Postupak pribavljanja certifikata

Članak 8.

(1) Radi provedbe postupka evidentiranja putnih karata brodari su dužni od Operatora pribaviti digitalni certifikat koji će koristiti za autentikaciju i elektroničko potpisivanje putne karte.
(2) Brodar će, ovisno o modelu povezivanja, odlučiti koliko će mu digitalnih certifikata biti potrebno za provedbu postupka evidentiranja putnih karata.
(3) Brodari koji žele provesti testiranje postupka evidentiranja putnih karata u skladu s ovim Pravilnikom mogu od Operatora nabaviti testni certifikat.
(4) Operator izdaje brodarima digitalne certifikate bez naknade.

Povezivanje pristupne točke

Članak 9.

(1) Za spajanje na SEOP, brodar mora zadovoljiti sljedeće preduvjete:
1. povezivanje pristupne točke na mrežu Internet,
2. podešavanje postavki i povezivanje na SEOP i
3. odgovarajuću propusnost.
(2) Odgovarajuću propusnost brodar utvrđuje samostalno na temelju broja poruka u sekundi u trenutku najvećeg opterećenja.
(3) Razmjena podataka između SEOP-a i pristupne točke brodara odvija se putem web-servisa korištenjem XML poruka.
(4) Priprema XML poruke iz stavka 3. ovoga članka provodi se prema Uputi o postupku pripreme zahtjeva za evidentiranje putne karte koju Agencija objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

DIO ČETVRTI

POSTUPAK EVIDENTIRANJA PUTNIH KARATA

Zahtjev za evidentiranje prodaje putne karte

Članak 10.

(1) Pristupna točka iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika priprema podatke za prodaju putne karte i izračunava zaštitni kod prema postupku iz članka 5. ovoga Pravilnika.
(2) Pristupna točka priprema XML poruku sa zahtjevom za evidentiranje prodaje putne karte i elektronički ju potpisuje elektroničkim certifikatom pribavljenim u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika.
(3) Pristupna točka inicira komunikaciju prema SEOP-u i predaje zahtjev za evidentiranje prodaje putne karte.

Obrada zahtjeva za evidentiranje prodaje putne karte

Članak 11.

(1) Operator je dužan provjeriti jesu li dostavljeni svi podaci o putnoj karti navedeni u članku 4. ovoga Pravilnika, te jesu li potpisani s valjanim digitalnim certifikatom pribavljenim u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika.
(2) Ako su oba uvjeta navedena u stavku 1. ovoga članka ispunjena, Operator priprema XML poruku s odgovorom koji sadrži IPK, elektronički ju potpisuje svojim certifikatom te ju vraća brodaru kao potvrdu o urednom evidentiranju prodane putne karte u SEOP-u.
(3) Prodana putna karta evidentirana je u sustav SEOP-a u trenutku kada je brodar od SEOP-a dobio ispravnu XML poruku iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Ako barem jedan od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka nije ispunjen, Operator će brodaru vratiti poruku o greški, a brodar je dužan postupiti u skladu s člankom 12. ovoga Pravilnika.
(5) Ako u trenutku izdavanja putne karte brodar nije dobio IPK, brodar će evidentirati putnu kartu koja ne sadrži IPK, a kojoj će naknadno pridijeliti IPK dobiven u ponovljenom postupku, kako je definirano u članku 12. ovoga Pravilnika.

Protokol o postupanju u slučaju grešaka

Članak 12.

(1) Ako brodar nije dobio XML poruku o urednom evidentiranju ili je dobio poruku odgovora koja sadrži grešku, brodar je dužan naknadno u periodu manjeg opterećenja, u roku ne dužem od 12 sati, ponoviti slanje zahtjeva za evidentiranje.
(2) Maksimalno vrijeme (time-out) na koje pristupna točka treba čekati poruku odgovora od SEOP-a određuje brodar.
(3) Prilikom procjene vremena iz stavka 2. ovoga članka treba uzeti u obzir da SEOP treba u vremenu od najviše 3 sekunde obraditi poruku zahtjeva i poslati poruku odgovora.
(4) Nemogućnost uspostave veze za razmjenu podataka provjerava se kod Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Evidentiranje korištenja putnih karata i isplovljenja broda

Članak 13.

(1) Prilikom ukrcaja, brodar je dužan Operatoru dostaviti informaciju o korištenju putnih karata koja sadrži:
– ID putne karte,
– Voyage ID,
– datum i vrijeme korištenja putne karte,
(2) Nakon isplovljenja broda, brodar je dužan Operatoru dostaviti informaciju o isplovljenju broda koja sadrži:
– Voyage ID,
– IMO ili NIB broj broda
– datum i vrijeme isplovljenja broda,
(3) Rokovi za dostavu informacije o korištenju putnih karta i isplovljenju broda propisani su propisom o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom.
(4) Prilikom evidentiranja korištenja putnih karata ili isplovljavanja broda, pristupna točka inicira komunikaciju prema SEOP-u i predaje XML poruku sa zahtjevom za evidentiranje.
(5) SEOP zaprima XML poruku iz stavka 4. ovoga članka i šalje brodaru potvrdu o urednom evidentiranju u SEOP-u.
(6) Ako od SEOP-a nije dobio potvrdu o urednom evidentiranju iz stavka 5. ovoga članka brodar je dužan postupiti u skladu s člankom 12. ovoga Pravilnika.

Postupak testiranja

Članak 14.

(1) Operator je dužan osigurati testnu okolinu i omogućiti brodarima testiranje postupka evidentiranja prodaje i utroška putnih karata.
(2) Za potrebe provedbe testiranja iz stavka 1. ovoga članka brodar je dužan od Operatora pribaviti digitalni certifikat za testiranje u postupku koji propisan člankom 8. ovog Pravilnika.

DIO PETI

POSTUPAK RAZMJENE PODATAKA IZMEĐU SUSTAVA SEOP I CIMIS

Način povezivanja

Članak 15.

(1) Operator je dužan uspostaviti elektroničku uslugu koja će omogućiti dostavu podataka o putnim kartama između SEOP-a i CIMIS-a u opsegu i na način kako je to utvrđeno odredbama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom.
(2) Razmjena podataka između SEOP-a i CIMIS-a odvijat će se putem web-servisa korištenjem XML poruka.

Podaci o putnicima

Članak 16.

(1) Za pravovremenu dojavu broja putnika i točnost podataka iz članka 4. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika odgovorni su brodari koji evidentiraju putnu kartu u SEOP-u.
(2) Osobni podaci o putnicima čuvaju se u SEOP-u najviše 90 dana od planiranog datuma putovanja.

DIO ŠESTI

UPRAVLJANJE SUSTAVOM I NADZOR

Članak 17.

(1) Agencija upravlja SEOP-om i prati provedbu odredbi ovoga Pravilnika.
(2) Upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Pravilnika obavlja Ministarstvo.
(3) Nadzor nad provedbom odredbi ovoga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka mogu provoditi i tijela određena propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

DIO SEDMI

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2018. godine.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox