PRAVILNIK O NAKNADI PUTNIH TROŠKOVA U VEZI S OSTVARIVANJEM, ODNOSNO KORIŠTENJEM PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 43/2014 i 92/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

 Na temelju članka 76. i 78. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 157/2013) i članka 21. točka 1. i članka 22. točka 8. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/2014) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 20. ožujka 2014., donosi 


PRAVILNIK O NAKNADI PUTNIH TROŠKOVA U VEZI S OSTVARIVANJEM, ODNOSNO KORIŠTENJEM PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 43/14 i 92/14)

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje naknada putnih troškova koju osiguranici odnosno osigurane osobe i njihovi pratitelji mogu ostvariti u vezi s ostvarivanjem, odnosno korištenjem prava iz mirovinskog osiguranja. 


Članak 2.

Pravo na naknadu osiguranik odnosno osigurana osoba ima kada je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod):
– uputi ili pozove u drugo mjesto radi davanja nalaza i mišljenja ovlaštenog vještaka ili drugostupanjskog tijela vještačenja ili
– uputi u drugo mjesto radi profesionalne rehabilitacije.
 


Članak 3.

(1) Pravo na naknadu putnih troškova ima i osoba koja je osiguraniku odnosno osiguranoj osobi određena kao pratitelj, o čemu odlučuje ovlašteni vještak koji donosi ocjenu o zahtijevanom pravu.
(2) Naknada putnih troškova obuhvaća:
– naknadu za troškove prijevoza
– naknadu za troškove prehrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu.


Članak 4.

(1) Iznimno od članka 2. ovoga Pravilnika, kada osiguranik odnosno osigurana osoba osobno podnese zahtjev za ostvarivanje prava, pravo na naknadu putnih troškova ima samo ako joj se u tom postupku utvrdi smanjena radna sposobnost uz preostalu radnu sposobnost, odnosno djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, isplata naknade troškova obavlja se na sljedeći način:
– administrator Centra za medicinsko vještačenje daje osiguraniku tiskanicu Zahtjeva za refundaciju naknade putnih troškova koju je osiguranik odnosno osigurana osoba dužan popuniti i predati Zavodu radi urudžbiranja
– uz popunjenu tiskanicu, osiguranik odnosno osigurana osoba je obvezna priložiti dokaze o troškovima prijevoza, a ako je došla vlastitim prijevoznim sredstvom, pripada joj najniža cijena karte za redovito prijevozno sredstvo
– nakon što rješenje o priznatom pravu postane izvršno, Zavod će osiguraniku odnosno osiguranoj osobi isplatiti naknadu putnih troškova.


Članak 5.

(1) Iznimno od članka 2. ovoga Pravilnika, kada osiguranik odnosno osigurana osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj osobno podnese zahtjev za ostvarivanje prava prema inozemnom nositelju mirovinskog osiguranja, pravo na naknadu putnih troškova ima samo ako joj se u tom postupku utvrdi smanjena radna sposobnost uz preostalu radnu sposobnost, odnosno djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti.
(2) Iznimno od članka 2. ovoga Pravilnika, kada osiguranik odnosno osigurana osoba koja nema prebivalište u Republici Hrvatskoj osobno podnese zahtjev za ostvarivanje prava prema inozemnom nositelju, pravo na naknadu putnih troškova ima samo u slučajevima kada postoje razlozi za neposredni pregled osiguranika ili osigurane osobe, a u tom postupku joj se utvrdi smanjena radna sposobnost uz preostalu radnu sposobnost, odnosno djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti na temelju inozemne medicinske dokumentacije.
(3) Isplata naknade troškova obavlja se na način propisan člankom 4. stavkom 2. ovoga Pravilnika.


Članak 6.

Invalid rada s priznatim pravom na profesionalnu rehabilitaciju ima pravo na troškove za prijevoz ako mu je s obzirom na udaljenost mjesta određenog za profesionalnu rehabilitaciju potreban stalni prijevoz, a najviše do 50% svote proračunske osnovice utvrđene Zakonom o izvršenju državnog proračuna.


Članak 7.

Naknada za troškove prijevoza osiguraniku pripada po najnižoj cijeni karte za redovito prijevozno sredstvo javnog prometa, prema najkraćoj relaciji. Naknada u jednakom iznosu isplaćuje se i ako se osigurana osoba koristi vlastitim prijevoznim sredstvom.

 

... 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox