PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU U VEZI S OSTVARIVANJEM PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA I TIJEKOM PROFESIONALNE REHABILITACIJE U DRUGOM MJESTU, IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA - važeći tekst, NN br. 43/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 Na temelju članka 54. i članka 76. stavka 4. točke 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 157/2013) i članka 21. točka 1. i članka 22. točka 8. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/2014) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 20. ožujka 2014., donosi

PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU U VEZI S OSTVARIVANJEM PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA I TIJEKOM PROFESIONALNE REHABILITACIJE U DRUGOM MJESTU, IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA

(„Narodne novine“, broj 43/14)

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje djelokrug i način obavljanja poslova u vezi s isplatom naknade troškova za smještaj i prehranu u vezi sa ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja i tijekom profesionalne rehabilitacije u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod), i druga pitanja vezana uz ostvarivanje prava na naknadu.


Članak 2.

Pravo na naknadu troškova za smještaj i prehranu za vrijeme profesionalne rehabilitacije (uz ostale naknade u vezi s profesionalnom rehabilitacijom) ima osiguranik odnosno osigurana osoba u postupku ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja te invalid rada kojemu je izvršnim rješenjem Zavoda priznato pravo na profesionalnu rehabilitaciju.


Članak 3.

(1) Osiguranik odnosno osigurana osoba, ima pravo na naknadu troškova za smještaj i prehranu kada je u postupku ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja potrebno da duže vrijeme boravi u drugom mjestu (za potrebe medicinskog vještačenja).
(2) Invalid rada – korisnik profesionalne rehabilitacije ima pravo na naknadu troškova za smještaj i prehranu tijekom profesionalne rehabilitacije u slučajevima kada se profesionalna rehabilitacija provodi izvan mjesta prebivališta invalida rada, a ne može se osigurati stalni dnevni prijevoz od mjesta stanovanja do mjesta gdje se odvija profesionalna rehabilitacija.


Članak 4.

(1) Pravo na naknadu za troškove smještaja i prehrane tijekom profesionalne rehabilitacije pripada invalidu rada od dana početka profesionalne rehabilitacije do dana završetka profesionalne rehabilitacije.
(2) Naknada za troškove smještaja i prehrane pripada invalidu rada samo za vrijeme redovitog osposobljavanja profesionalnom rehabilitacijom i ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja.
(3) Naknada za troškove smještaja i prehrane ne može iznositi više od 50 % iznosa proračunske osnovice utvrđene Zakonom o izvršavanju državnog proračuna.
(4) Troškovi smještaja priznaju se prema računu hotelsko-ugostiteljskog poduzeća, najviše za jednokrevetnu sobu, u nižekategornicima (prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata i njegovim izmjenama i dopunama) u slučajevima kada ne postoji mogućnost povratka osiguranika, osigurane osobe istoga dana u mjesto prebivališta odnosno boravišta.


Članak 5.

(1) Nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda nakon provedenog postupka donosi rješenje o naknadi troškova za smještaj i prehranu.
(2) Naknada troškova za smještaj i prehranu utvrđuje se u mjesečnoj svoti i isplaćuje unatrag.
(3) Nalog za isplatu naknade troškova za smještaj i prehranu u drugom mjestu u postupku ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja (za potrebe medicinskog vještačenja) na temelju pisanih dokaza daje ovlaštena osoba Zavoda.
(4) Nalog za isplatu naknade troškova za smještaj i prehranu tijekom profesionalne rehabilitacije za prethodni mjesec, na temelju pisanih dokaza, daje ovlaštena osoba Zavoda koja je zadužena za praćenje uspješnosti provedbe profesionalne rehabilitacije.


Članak 6.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se prema odlukama koje su bile na snazi u trenutku donošenja rješenja o priznanju prava na profesionalnu rehabilitaciju.


Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox