PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 16 "SURADNJA" IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. - urednički pročišćeni tekst, NN br. 101/2017 i 126/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

 

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

 
 
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 16 "SURADNJA" IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 101/17 i 126/17)

DIO PRVI

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje mjere 16 »Suradnja« (u daljnjem tekstu: mjera 16), podmjere 16.1 »Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost« (u daljnjem tekstu: podmjera 16.1) i podmjere 16.4 »Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta« (u daljnjem tekstu: podmjera 16.4) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program).

 
 
Primjena propisa

Članak 2.

Mjera 16 provodi se sukladno:
– Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 320 – 469, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama
– Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama
– Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 547 – 607, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama
– Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1407/2013).
– Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 640/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20. 6. 2014., str. 48 – 73, u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014) i njenim izmjenama i dopunama
– Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 1 – 17)
– Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 808/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 18 – 68) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama
– Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 69 – 124, u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama.

 
 
Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
1) projekt je skup aktivnosti sa specifičnim ciljevima planiranim u određenom vremenu s jasno određenim resursima, a sastoji se od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova te pripada određenom tipu operacije
2) tip operacije je skup projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose
3) natječaj je javno objavljeni poziv na podnošenje zahtjeva za potporu unutar jedne mjere/podmjere/tipa operacije, a sastoji se od teksta natječaja, priloga i obrazaca
4) prihvatljivi troškovi su troškovi koji mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa
5) neprihvatljivi troškovi su troškovi koji ne mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa
6) operativna skupina je skupina partnera koji zajedno rade na donošenju konkretnog, praktičnog rješenja određenog definiranog problema, a međusobne odnose regulirali su ugovorom o poslovnoj suradnji
7) odgovorna osoba je fizička ili pravna osoba među partnerima operativne skupine ovisno o temi projekta i tipu operacije, a definirana je ugovorom o poslovnoj suradnji
8) Europsko inovacijsko partnerstvo (u daljnjem tekstu: EIP) je program za poljoprivrednu produktivnost i održivost
9) EIP mreža je mreža Europskog inovacijskog partnerstva uspostavljena radi umrežavanja operativnih skupina, savjetodavnih službi i znanstvenika
10) Hrvatska mreža inovacijskog partnerstva (u daljnjem tekstu: HMIP) je tematska radna skupina koja djeluje u sklopu Mreže za ruralni razvoj putem koje će operativne skupine proširiti svoje rezultate
11) kratak lanac opskrbe je lanac opskrbe koji ne sadrži više od jednog posrednika između proizvođača i potrošača
12) lokalno tržište je tržište u radijusu 50 kilometara od gospodarstva s kojeg potječe proizvod, uključujući aktivnosti prerade i prodaje do krajnjeg potrošača
13) javna potpora je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva (u daljnjem tekstu: potpora)
14) intenzitet potpore je udio potpore u prihvatljivim troškovima projekta izražen u postocima
15) nepravilnost znači povreda odredaba prava Zajednice koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, odnosno članka 2, stavka 1. točke g) Uredbe (EU) br. 1306/2013
16) sumnja na prijevaru znači nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji (sukladno članku 2. točki (a), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1848/2006 (SL L 293, 8. 7. 2015.)
17) sukob interesa je situacija koja podrazumijeva vlasničku povezanost između partnera unutar operativne skupine, te part­nera s jedne strane i ponuditelja s druge strane, odnosno njihovu međusobnu povezanost po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvan­bračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike
18) jednostavna nabava je nabava koju provode javni naručitelji za nabavu radova, robe i/ili usluga u slučaju kada je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave, a provodi se u skladu s internim odredbama propisanim od strane čelnika tijela
19) potpore male vrijednosti (de minimis potpore) su sve potpore dodijeljene jednom poduzetniku u određenom razdoblju koje ne premašuju iznos od 200.000 € u skladu s Uredbom (EU) br. 1407/2013, te se radi malog opsega i intenziteta smatra da ne utječu na trgovinu među državama članicama ili da se njome ne narušava niti prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja, te takve potpore ne ispunjavaju sve kriterije iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU) te stoga ne podliježu postupku prijave
20) AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija koja je (između ostalog) namijenjena i korisnicima potpora iz EPFRR za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika), elektroničko popunjavanje EPFRR zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje EPFRR Odluka/Pisama/Izmjene Odluka/Potvrda (u daljnjem tekstu: AGRONET).
(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 1305/2013, Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 i Uredbi (EU) br. 1407/2013.

 
 
DIO DRUGI

POGLAVLJE I.

PODMJERA 16.1 POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD OPERATIVNIH SKUPINA EUROPSKOG PARTNERSTVA ZA INOVACIJE (EIP) ZA POLJOPRIVREDNU PRODUKTIVNOST I ODRŽIVOST

Tipovi operacija

Članak 4.

U okviru podmjere 16.1 potpora se dodjeljuje za tip operacije:
a) 16.1.1 Potpora za osnivanje operativnih skupina (u daljnjem tekstu: tip operacije 16.1.1)
b) 16.1.2 Operativne skupine (u daljnjem tekstu: tip operacije 16.1.2).

 
 
POGLAVLJE II.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 5.

(1) U tipu operacije 16.1.1 korisnici su operativne skupine.
(2) U tipu operacije 16.1.2 korisnici su ugovorene operativne skupine iz tipa operacije 16.1.1.
(3) Operativnu skupinu čine najmanje dva partnera.

(4) Partneri operativne skupine mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru, fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru predloženih tema iz članka 7. ovoga Pravilnika. Sve fizičke i pravne osobe moraju biti osnovane i registrirane u RH.
(5) Lokalne akcijske grupe nisu prihvatljivi partneri operativne skupine.
(6) Partneri operativne skupine ne smiju biti u sukobu interesa.
(7) Fizičke osobe koje su ujedno i zaposlenici u stručno/znanstveno/istraživačkoj instituciji koja je prijavljena kao partner operativne skupine nisu prihvatljivi partneri operativne skupine.
(8) Član zadruge/proizvođačke organizacije i zadruga/proizvođačka organizacija ne smatraju se zasebnim partnerima u istoj operativnoj skupini.
(9) Partneri operativne skupine moraju sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji sukladno članku 9. ovoga Pravilnika u kojem definiraju odgovornu osobu koja će biti podnositelj zahtjeva za potporu u ime operativne skupine, a koja treba ostati nepromijenjena do izdavanja Odluke o dodjeli sredstava odnosno do isplate potpore.
(10) Najmanje jedan partner operativne skupine mora biti fizička osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ).
(11) Odgovorna osoba operativne skupine koja je ujedno i podnositelj zahtjeva za potporu u ime operativne skupine je pravna osoba, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje u toj pravnoj osobi, među partnerima operativne skupine.
(12) Iznimno od stavka 11. ovoga članka, ako je tema projekta vezana uz uspostavu i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, odgovorna osoba operativne skupine može biti i fizička osoba među partnerima operativne skupine.
(13) Odgovorna osoba operativne skupine i svi partneri operativne skupine moraju imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
(14) U tipu operacije 16.1.1 pravila o potporama male vrijednosti (de minimis potporama) primjenjuju se na odgovornu osobu operativne skupine.
(15) U tipu operacije 16.1.2 pravila o potporama male vrijednosti (de minimis potporama) primjenjuju se na sve partnere operativne skupine.
(16) Operativna skupina mora uspostaviti interne procedure i upravljanje zadacima kako bi se osigurala transparentnost u radu i donošenju odluka te izbjegao sukob interesa.
(17) Odgovorna osoba operativne skupine je odgovorna za uredno izvršenje obveza navedenih u ugovoru iz članka 9. ovoga Pravilnika.
(18) Partneri operativne skupine se mogu mijenjati, ali partner koji izlazi iz operativne skupine mora biti zamijenjen partnerom koji zadovoljava uvjete partnera koji izlazi iz operativne skupine. Promjenom partnera operativne skupine, operativna skupina mora ostati usklađena s uvjetima prihvatljivosti te se ne smije narušiti provedba projekta. Uvjete i sankcije za izlazak partnera iz operativne skupine, operativna skupina treba odrediti internim procedurama.
(19) Iznimno od stavka 18. ovoga članka, u tipu operacije 16.1.1 partneri operativne skupine ne mogu se mijenjati osim u slučaju više sile.
(20) Broj partnera operativne skupine ne može se povećavati za vrijeme trajanja provedbe projekta.
(21) Uvjete prihvatljivosti korisnika, korisnik dokazuje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dokumentacijom koja će biti propisana natječajem.
(22) Uvjete prihvatljivosti korisnika iz stavaka 1. do 20. ovoga članka korisnik mora zadržati do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, a dokumentaciju u vezi s projektom mora čuvati 5 (pet) godina nakon datuma konačne isplate te se isti mogu ponovno provjeriti u navedenom razdoblju ako Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) procijeni da je to potrebno. Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava navedene uvjete prihvatljivosti, korisniku će se ostaviti primjeren rok za rješavanje nastale situacije.

 
 
Isključenje korisnika

Članak 6.

(1) Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele potpore, u razdoblju od administrativne kontrole pa do konačne isplate potpore, ako:
a) je dostavio lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)
b) ukupna procjena na temelju kriterija iz glave III članka 35. stavka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 dovodi do utvrđivanja ozbiljne nesukladnosti (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)
c) partneri nemaju podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske
d) mu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)
e) je u sukobu interesa s dobavljačima u postupku nabave
f) partneri nisu izvršili zatraženi povrat sredstava ili su u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući fondove EU), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni i/ili
g) su svi prihvatljivi troškovi u cijelosti već sufinancirani iz sredstava Europske unije ili drugih izvora.
(2) Uz uvjete navedene u stavku 1. ovoga članka u tipu operacije 16.1.1 korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele potpore ako odgovorna osoba operativne skupine premašuje definirane gornje granice potpore male vrijednosti (de minimis potpore) tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

 
 
Opći uvjeti prihvatljivosti projektne ideje/projekta

Članak 7.

(1) Za tip operacije 16.1.1 korisnik dostavlja opis projektne ideje, a za tip operacije 16.1.2 dostavlja poslovni plan čiji sadržaj će biti propisan natječajem.
(2) Projekt se provodi na području Republike Hrvatske.
(3) Projektna ideja/projekt se mora odnositi na barem jednu od specifičnih tema:
a) razvoj novih ili prilagođenih proizvodnih metoda/metoda upravljanja i multidisciplinarnih inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru kako bi se potaknulo očuvanje ugljika i ublažavanje klimatskih promjena
b) promicanje energetske učinkovitosti i učinkovitosti resursa uključujući nusproizvode u svim sektorima i korištenje obnovljivih izvora energije
c) smanjenje negativnih utjecaja na okoliš te poboljšanje zaštite okoliša, uključujući i zaštitu tla i razgradnju vode, učinkovitost vode, zbrinjavanja otpada na farmi i recikliranje, smanjenje zagađenja zraka, inovativnim proizvodima i mjerama za promicanje smanjenja zagađenja uzrokovanog fosilnim gorivima, održivo upravljanje ekosustavima, uključujući metode uzgoja koje su povoljne za okoliš
d) razvoj tehnika, procesa, usluga ili opreme (promjena) kako bi se smanjila uporaba pesticida
e) razvoj i unapređenje skladištenja gnoja i metoda korištenja
f) smanjenje rizika u proizvodnji i preradi kroz inovacije, uključujući razvoj proizvoda, strojeva i opreme za ublažavanje negativnih abiotskih i biotskih čimbenika
g) razvoj novih proizvoda i/ili promicanje multidisciplinarne suradnje s poljoprivrednih gospodarstava veće dodane vrijednosti
h) unapređenje i uvođenje inovacija vezanih uz zdravlje i dobrobit životinja
i) uspostava i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta.
(4) Osim tema iz stavka 3. ovoga članka ostale teme mogu biti propisane natječajem i prihvatljive za dodjelu potpore, pod uvjetom da ispunjavaju prioritete odabrane u strategiji Programa i ispunjavaju ciljeve EIP-a, kao što je navedeno u članku 55. Uredbe (EU) br. 1305/2013.
(5) Projekt mora imati izravan doprinos najmanje jednom prioritetu Programa i ciljevima EIP-a navedenim u članku 55. Uredbe (EU) br. 1305/2013.
(6) Operativna skupina ima obvezu prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu dostaviti rezultate svog projekta Upravljačkom tijelu koje će ih objaviti putem HMIP-a.
(7) Rezultat projekta u sklopu podmjere 16.1 kao i sve faze njegove provedbe moraju biti javno dostupni te se ne mogu patentirati, licencirati niti zaštititi kao autorsko pravo ili intelektualno vlasništvo.
(8) Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti projektne ideje/projekta u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu bit će propisana natječajem.

 
 
Opći uvjeti prihvatljivosti troškova

Članak 8.

(1) Opći uvjeti prihvatljivosti troškova su:
a) povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta
b) stvarnost nastanka kod korisnika
c) izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga
d) dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti
e) usklađenost s pravilima javne nabave, ako je primjenjivo
f) usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo
g) usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije i
h) provedba na području Republike Hrvatske.
(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.
(3) Uvjeti prihvatljivosti troškova primjenjivi u određenom projektu utvrđuju se u ugovoru o financiranju.
(4) Nove kategorije troškova dodane revizijom Programa prihvatljive su od datuma podnošenja zahtjeva za reviziju Programa Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u članku 65. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1303/2013.
(5) Aktivnosti operativne skupine vezane uz prihvatljive troškove ne smiju započeti prije dana podnošenja zahtjeva za potporu.

 
 
Ugovor o poslovnoj suradnji

Članak 9.

(1) Partneri operativne skupine sklapaju ugovor o poslovnoj suradnji.
(2) Sadržaj ugovora iz stavka 1. ovoga članka bit će propisan natječajem, a mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:
a) naznaku tipa operacije za koji se podnosi zahtjev za potporu
b) naznaku projektne ideje/projekta radi čijeg ostvarenja se sklapa ugovor iz stavka 1. ovoga članka
c) naznaku odgovorne osobe operativne skupine i ostalih part­nera koji čine operativnu skupinu
d) interne procedure i način upravljanja zadacima kojima se osigurava transparentnost u radu i donošenju odluka te izbjegava sukob interesa
e) broj računa odgovorne osobe operativne skupine.
(3) Dokumentacija vezana uz opis projektne ideje/sadržaj poslovnog plana radi čijeg ostvarenja se sklapa ugovor iz stavka 1. ovoga članka bit će propisana natječajem.
(4) Potpisi ugovornih strana ugovora iz stavka 1. ovoga članka, moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika.

 
 
Ocjenjivanje kvalitete projektne ideje/poslovnog plana operativne skupine

Članak 10.

(1) Ocjenu kvalitete projektne ideje i poslovnog plana operativne skupine te dio bodova sukladno kriterijima odabira dodjeljuje Ocjenjivački odbor.
(2) Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu pristiglih po objavljenom natječaju iz članka 29. ovoga Pravilnika, za sve prihvatljive zahtjeve za potporu Agencija za plaćanja dostavlja Upravljačkom tijelu projektnu ideju/poslovni plan operativne skupine. Upravljačko tijelo prosljeđuje Ocjenjivačkom odboru projektnu ideju/poslovni plan operativne skupine radi ocjenjivanja kvalitete projektne ideje/poslovnog plana operativne skupine i dodjele bodova sukladno kriterijima odabira.
(3) Dostavljanje projektne ideje/poslovnog plana operativne skupine između Agencije za plaćanja i Upravljačkog tijela te i Upravljačkog tijela i Ocjenjivačkog odbora obavlja se elektroničkom poštom ili službenom dostavom putem dostavljača uz dostavnicu.
(4) Nakon ocjene kvalitete projektne ideje/poslovnog plana operativne skupine i dodjele bodova sukladno kriterijima odabira Ocjenjivački odbor dostavlja rezultate ocjenjivanja Upravljačkom tijelu koje ih prosljeđuje Agenciji za plaćanja.
(5) Upravljačko tijelo dostavlja Agenciji za plaćanja rezultate ocjenjivanja kvalitete projektne ideje/poslovnog plana operativne skupine najkasnije 45 dana od dana dostave projektne ideje/poslovnog plana operativne skupine Upravljačkom tijelu.
(6) Za tip operacije 16.1.1 Ocjenjivački odbor ocjenjuje projekt­nu ideju operativne skupine i dodjeljuje bodove za jasno opisanu i smisleno razvijenu projektnu ideju sukladno kriterijima odabira zahtjeva za potporu.
(7) Za tip operacije 16.1.2 Ocjenjivački odbor ocjenjuje poslovni plan operativne skupine i dodjeljuje bodove o izvedivosti poslovnog plana provedbe projekta, očekivanim rezultatima projekta, primjenjivosti rezultata projekta te vremenskoj održivosti rezultata projekta sukladno kriterijima odabira zahtjeva za potporu.
(8) Ocjenjivački odbor čine stručnjaci iz relevantnih područja u okviru tema navedenih u članku 7. ovoga Pravilnika.
(9) Članove Ocjenjivačkog odbora za programsko razdoblje 2014. – 2020., imenuje ministar nadležan za poljoprivredu.
(10) Predsjednik Ocjenjivačkog odbora je predstavnik Ministarstva poljoprivrede.
(11) Ocjenjivački odbor djeluje sukladno Poslovniku o radu Ocjenjivačkog odbora.

 
 
Broj projekata po korisniku

Članak 11.

(1) Ista operativna skupina/ista odgovorna osoba operativne skupine može podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar jednog tipa operacije tijekom jednog natječaja.
(2) Ako je odgovorna osoba/partner operativne skupine stručno/znanstveno/istraživačka institucija koja istovremeno djeluje u različitim sektorima/područjima poljoprivredne proizvodnje, ista može biti odgovorna osoba/partner u najviše tri operativne skupine tijekom jednog natječaja.
(3) Ukoliko operativna skupina podnese više zahtjeva za potporu unutar istog tipa operacije tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen zahtjev za potporu, dok će se za ostale zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju zahtjeva za potporu. Sljedeći zahtjev za potporu unutar istog tipa operacije operativna skupina može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu. Stručno/znanstveno/istraživačka institucija kao odgovorna osoba/partner u operativnoj skupini može podnijeti zahtjev za potporu/biti partner na sljedećem natječaju unutar istog tipa operacije neovisno o statusu provedbe odobrenog projekta druge operativne skupine na prethodnim natječajima ako prijavljuje projekt/sudjeluje kao partner u projektu iz drugog sektora/područja poljoprivredne proizvodnje.
(4) Broj projekata odobrenih pojedinoj operativnoj skupini za tip operacije 16.1.2 u programskom razdoblju 2014. – 2020. nije ograničen.
(5) Jednoj operativnoj skupini unutar jednog natječaja može biti dodijeljen samo jedan ugovor o financiranju, odnosno jedna Odluka o dodjeli sredstava.

 
 
POGLAVLJE III.

TROŠKOVI

Vrste troškova

Članak 12.

(1) U tipu operacije 16.1.1 prihvatljivi troškovi su svi troškovi nastali tijekom razvoja projektne ideje i uspostave operativne skupine.
(2) U tipu operacije 16.1.2 prihvatljivi troškovi su:
a) tekući troškovi za rad operativnih skupina za vrijeme trajanja projekta (npr. rad istraživača, najam prostora, putni troškovi, obuka za rad sa specifičnom opremom, pripremni/radni sastanci i sl.)
b) izravni troškovi provedbe projekta, uključujući i istraživačke aktivnosti vezane za pojedini praktični projekt ako su primjenjive na temelju poslovnog plana (npr. amortizacija dugotrajne imovine, najam zemlje, najam strojeva/mehanizacije, i sl.)
(3) Troškovi su prihvatljivi od dana podnošenja zahtjeva za potporu za tip operacije 16.1.2 do dana slanja rezultata projekta Upravljačkom tijelu.

 
 
Neprihvatljivi troškovi

Članak 13.

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:
a) kupnja dugotrajne materijalne imovine (npr. kupnja strojeva/mehanizacije, opreme, sadnog materijala višegodišnjih kultura i sl.)
b) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak predporeza
c) drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
d) kamate
e) redovne aktivnosti bilo kojeg partnera operativne skupine
f) tekući projekti
g) samostalna istraživanja i
h) plaćanje u gotovini.

 
 
POGLAVLJE IV.

POTPORA

Visina potpore

Članak 14.

(1) Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela.
(2) Visina potpore za tip operacije 16.1.1 iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
(3) Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu za tip operacije 16.1.2 bit će propisana natječajem, a ne može biti viša od 200.000 EUR niti niža od 30.000 EUR.
(4) Potpora za tip operacije 16.1.1 isplaćuje se istoj operativnoj skupini samo jednom tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.
(5) Potpora za tip operacije 16.1.1 isplaćuje se jednokratno u obliku paušalnog iznosa odgovornoj osobi operativne skupine nakon što odgovorna osoba operativne skupine podnese zahtjev za potporu za tip operacije 16.1.2 ili tip operacije 16.4.1 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta te ostvari prag prolaznosti sukladno kriterijima odabira. Potpora nije uvjetovana izdavanjem Odluke o dodjeli sredstava za tip operacije 16.1.2 ili 16.4.1 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta.
(6) Preračun eura u kune obavljat će se prema tečaju eura utvrđenog od Europske komisije za 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o dodjeli sredstava, sukladno članku 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28. 8. 2014., str. 18 – 58). Web adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/ind....
(7) Kad se u skladu s pravilima Europske unije plaćanja iznosa iz stavka 3. ovoga članka rasporede na nekoliko godina, operativni događaj za devizni tečaj za svaku godišnju ratu je 1. siječnja godine za koju se plaća predmetna rata.
(8) Ukupan iznos potpore po pojedinom partneru operativne skupine u okviru tipa operacije 16.1.2 ne smije prelaziti gornje granice definirane Uredbom (EU) br. 1407/2013 tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

 
 
Intenzitet potpore

Članak 15.

(1) Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
(2) Mogućnost smanjenja intenziteta potpore bit će propisana pojedinim natječajem.
(3) Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta, ako je primjenjivo.

 
 
Kriteriji odabira

Članak 16.

(1) Kriteriji odabira primjenjuju se na sve zahtjeve za potporu, a bit će sastavni dio natječaja.
(2) Kriteriji odabira iz stavka 1. ovoga članka upućuju se na mišljenje Odboru za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 
 
DIO TREĆI

POGLAVLJE I.

PODMJERA 16.4 POTPORA ZA HORIZONTALNU I VERTIKALNU SURADNJU SUDIONIKA U OPSKRBNOM LANCU ZA USPOSTAVLJANJE I RAZVOJ KRATKIH OPSKRBNIH LANACA I LOKALNIH TRŽIŠTA TE ZA PROMICANJE AKTIVNOSTI U LOKALNOM KONTEKSTU U VEZI S RAZVOJEM KRATKIH OPSKRBNIH LANACA I LOKALNIH TRŽIŠTA

Tip operacije

Članak 17.

U okviru podmjere 16.4 potpora se dodjeljuje za tip operacije 16.4.1 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta (u daljnjem tekstu: tip operacije 16.4.1).

 
 
POGLAVLJE II.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 18.

(1) U tipu operacije 16.4.1 korisnici su ugovorene operativne skupine iz tipa operacije 16.1.1.
(2) Operativnu skupinu čine najmanje dva partnera.
(3) Partneri operativne skupine mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru, fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima povezanim s uspostavom, radom i razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta. Sve fizičke i pravne osobe moraju biti osnovane i registrirane u RH.
(4) Lokalne akcijske grupe nisu prihvatljivi partneri operativne skupine.
(5) Partneri operativne skupine ne smiju biti u sukobu interesa.
(6) Član zadruge/proizvođačke organizacije i zadruga/proizvođačka organizacija ne smatraju se zasebnim partnerima u istoj operativnoj skupini.
(7) Partneri operativne skupine moraju sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji sukladno članku 22. ovoga Pravilnika u kojem definiraju odgovornu osobu koja će biti podnositelj zahtjeva za potporu u ime operativne skupine, a koja treba ostati nepromijenjena do izdavanja Odluke o dodjeli sredstava odnosno do isplate potpore.
(8) Najmanje jedan partner operativne skupine mora biti fizička osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ).
(9) Odgovorna osoba operativne skupine koje je ujedno i podnositelj zahtjeva za potporu u ime operativne skupine je fizička ili pravna osoba među partnerima operativne skupine.
(10) Odgovorna osoba operativne skupine i svi partneri operativne skupine moraju imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
(11) Pravila o potporama male vrijednosti (de minimis potporama) primjenjuju se na sve partnere operativne skupine.
(12) Operativna skupina mora uspostaviti interne procedure i upravljanje zadacima kako bi se osigurala transparentnost u radu i donošenju odluka te izbjegao sukob interesa.
(13) Odgovorna osoba operativne skupine je odgovorna za uredno izvršenje obveza navedenih u ugovoru iz članka 22. ovoga Pravilnika.
(14) Partneri operativne skupine se mogu mijenjati, ali partner koji izlazi iz operativne skupine mora biti zamijenjen partnerom koji zadovoljava uvjete partnera koji izlazi iz operativne skupine. Promjenom partnera operativne skupine, operativna skupina mora ostati usklađena s uvjetima prihvatljivosti te se ne smije narušiti provedba projekta. Uvjete i sankcije za izlazak partnera iz operativne skupine, operativna skupina treba odrediti internim procedurama.
(15) Broj partnera operativne skupine ne može se povećavati za vrijeme trajanja provedbe projekta.
(16) Uvjete prihvatljivosti korisnika, korisnik dokazuje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dokumentacijom koja će biti propisana natječajem.
(17) Uvjete prihvatljivosti korisnika iz stavaka 1. do 15. ovoga članka korisnik mora zadržati do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, a dokumentaciju u vezi s projektom mora čuvati 5 (pet) godina nakon datuma konačne isplate te se isti mogu ponovno provjeriti u navedenom razdoblju, ako Agencija za plaćanja procijeni da je to potrebno. Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava navedene uvjete prihvatljivosti, korisniku će se ostaviti primjeren rok za rješavanje nastale situacije.

 
 
Isključenje korisnika

Članak 19.

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele potpore, u razdoblju od administrativne kontrole pa do konačne isplate potpore, ako:
a) je dostavio lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)
b) ukupna procjena na temelju kriterija iz glave III članka 35. stavka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 dovodi do utvrđivanja ozbiljne nesukladnosti (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)
c) partneri nemaju podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske
d) mu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)
e) je u sukobu interesa
f) partneri nisu izvršili zatraženi povrat sredstava ili su u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući fondove EU), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni i/ili
g) su svi prihvatljivi troškovi u cijelosti već sufinancirani iz sredstava Europske unije ili drugih izvora.

 

 

... 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
=====================================================

 
Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox