PRAVILNIK O REGISTRU RIBARSKE FLOTE REPUBLIKE HRVATSKE - važeći tekst, NN br. 23/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 Na temelju članaka 39. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK O REGISTRU RIBARSKE FLOTE REPUBLIKE HRVATSKE

(„Narodne novine“, broj 23/17)

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:
- Sadržaj i način vođenja Registra ribarske flote Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Registar), upis plovila u Registar, način razmjene podataka s međunarodnim organizacijama nadležnim za pitanja ribarstva kojih je Republika Hrvatska članica te način razmjene podataka s nadležnim službama Europske komisije po pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji,
- Izgled i način izdavanja Izvoda iz Registra.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585 (SL L 354, 28. 12. 2013.) (dalje u tekstu: Uredbe (EU) br. 1380/2013).

Pojmovnik

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1) događaj - upis u Registar, brisanje iz Registra ili bilo kakva promjena podataka o karakteristikama plovila kako su one navedene u Prilogu 2. a koja se unosi u Registar
2) CEN, MOD, IMP i CHA - događaji kojima se označava da se plovilo nalazi u Registru
3) EXP, RET i DES - događaji kojima se označava da je plovilo izašlo iz Registra
4) Ministarstvo - središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva
5) prijenos podataka - digitalni prijenos podataka iz Registra između Republike Hrvatske i nadležnih službi Europske komisije
6) prikaz Registra - svi događaji zabilježeni u Registru u razdoblju od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji do sljedećeg slanja podataka.

Sadržaj Registra

Članak 4.

(1) U Registru moraju biti upisana sva ribarska plovila koja viju zastavu Republike Hrvatske, a koja se koriste u gospodarskom i malom obalnom ribolovu.
(2) Osim plovila iz stavka 1. ovoga članka u Registar moraju biti upisana i sva plovila koja se koriste isključivo u akvakulturi i koja se ne smiju koristiti za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.
(3) Za svako plovilo upisano u Registar vodi se minimum podataka o značajkama i djelatnosti plovila. Podaci koji se vode u Registru navedeni su u Prilogu 2. ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.
(4) Registar mora sadržavati podatke iz Priloga 2. ovoga Pravilnika za sva plovila koja su u njemu upisana koje Ministarstvo prikuplja u postupku upisa plovila u Registar u skladu s Uredbom Komisije br. 26/2004 o registru ribarske flote Zajednice nadopunjena Uredbom Komisije br. 1799/2006 i Uredbom Komisije br. 741/2014.
(5) Svaku promjenu podataka o značajkama i djelatnosti plovila, vlasnik plovila dužan je prijaviti područnoj jedinici Ministarstva (u daljnjem tekstu: područna jedinica) u kojoj je sjedište/prebivalište vlasnika plovila. Podatke odnosno informaciju o promjeni podataka o značajkama plovila vlasnik je u pisanoj formi dužan ishoditi od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odnosno Hrvatskog registra brodova za podatke koji se ne upisuju u Upisnik brodova te ih priložiti zahtjevu.
(6) Svakom plovilu koje je upisano u Registar dodjeljuje se jedinstveni identifikacijski broj (CFR) koji se ni u kakvim okolnostima ne smije ponovo dodjeljivati ili mijenjati. CFR broj bit će sadržan u svim dostavama podataka koje Republika Hrvatska bude vršila prema Europskoj komisiji.
(7) Nakon izdavanja CFR broja iz stavka 6. ovoga članka Ministarstvo isti dostavlja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kako bi se CFR broj upisao očevidnik brodice odnosno u Upisnik ribarskih brodova odnosno u plovidbene dozvole brodica odnosno u Upisni list broda.

Upis u Registar

Članak 5.

U Registar se mogu upisati plovila koja nisu upisana u postojeći Registar, ukoliko je upisu novog plovila prethodilo povlačenje plovila upisanog u Registar sukladno propisu o ulasku i izlasku iz flote definiranom u Uredbi Komisije br. 1013/2010 o utvrđivanju provedbenih pravila politike Unije vezane uz ribolovnu flotu kako je određeno u poglavlju III. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2371/2002 te u slučajevima iz članka 9. Pravilnika o Povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama (»Narodne novine«, br. 46/2016).

Zahtjev za upis u Registar

Članak 6.

(1) Vlasnik plovila podnosi Zahtjev za upis plovila područnoj jedinici u kojoj ima sjedište (u slučaju pravne osobe) ili prebivalište (u slučaju fizičke osobe).
(2) Ukoliko podnositelj Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nema sjedište ili prebivalište u jednoj od županija na jadranskoj obali, Zahtjev može podnijeti bilo kojoj područnoj jedinici.
(3) Plovilo se može upisati u Registar samo uz sljedeću priloženu dokumentaciju:
a. za brodice, plovidbena dozvola ili izvadak iz Očevidnika brodica, a za brodove Upisni list;
b. odgovarajući i vjerodostojni dokument da li je plovilo imalo/nije imalo CFR broj ukoliko je isto uvezeno iz država članica Europske unije;
c. odgovarajući i vjerodostojni dokument o preregistraciji brodice (presliku prethodne plovidbene dozvole, odnosno izvadak iz Očevidnika brodica) ukoliko je brodica imala prethodno drugu registarsku oznaku.

Izvod iz Registra

Članak 7.

(1) Za plovilo upisano u Registar izdaje se Izvod iz Registra (Prilog 1.).
(2) Obrazac Izvoda iz Registra formata je A5.
(3) Obrazac Izvoda iz Registra ispunjava se elektronički i ispisuje računalnim ispisom, a ispunjeni obrazac se plastificira.

Komunikacija s Europskom komisijom

Članak 8.

(1) Svake godine, prvoga radnoga dana u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu Ministarstvo vrši prijenos podataka iz Registra prikazanih u Prilogu 3. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: prikaz Registra) nadležnim službama Europske komisije, a putem računalne aplikacije.
(2) Po primitku prikaza Registra, Europska komisija će obaviti pregled podataka, te ih uključiti u registar flote Europske unije. Ukoliko dostavljeni podaci ne sadrže pogreške, ovaj prikaz Registra zamijenit će prethodni. Ukoliko prikaz Registra sadrži pogreške, Europska komisija će obavijestiti Republiku Hrvatsku, koja će izvršiti potrebne izmjene i poslati Europskoj komisiji novi prikaz Registra u roku od 10 radnih dana od zaprimanja obavijesti od Europske komisije.
(3) Po primitku i provjeri novog prikaza Registra, Europska komisija će ga uključiti u registar flote Europske unije ili ga odbaciti ukoliko sadrži pogreške koje nisu u skladu s primjenom zajedničke ribarstvene politike. Ukoliko uključeni prikaz i dalje sadrži pogreške, Europska komisija će obavijestiti Republiku Hrvatsku, koja je dužna pogreške odmah ispraviti.
(4) Registar ribarske flote Zajednice bit će dostupan svim državama članicama u roku od 20 radnih dana od primitka prikaza Registra. Države članice imat će pristup svim podacima sadržanima u Registru ribarske flote Zajednice pod uvjetom da se pridržavaju odredbi o zaštiti osobnih podataka kako su one navedene u Uredbi Vijeća (EZ) br. 45/2001, a poglavito članku 8.

Članak 9.

(1) Ukoliko provedba posebnih mjera ribarstvene politike to zahtjeva, osim u rokovima navedenim u članku 7. ovoga Pravilnika, Ministarstvo prikaz Registra dostavlja nadležnim službama Europske komisije i na njihov zahtjev.
(2) Za svako plovilo, prikaz Registra iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati pojedinosti o svim događajima koji su se dogodili od datuma upisa plovila u Registar do datuma slanja podataka.
(3) Po primitku prikaza Registra, Europska komisija će obaviti pregled podataka, te njima zamijeniti ranije uvrštene podatke.

Dostupnost Registra i komunikacija s međunarodnim organizacijama

Članak 10.

(1) Registar je javno dostupan na web-stranici Ministarstva.
(2) Javno dostupan Registar ne sadrži osobne podatke.
(3) Ministarstvo podatke iz Registra dostavlja međunarodnim organizacijama nadležnim za pitanja ribarstva kojih je Republika Hrvatska članica sukladno njihovim traženjima u odgovarajućim formatima i rokovima.

Raspolaganje kapacitetom

Članak 11.

(1) Kapacitet ribarske flote predstavlja ukupni kapacitet plovila koja su upisana u Registar izražen u tonaži (GT) i snazi porivnog stroja (kW). U ukupan kapacitet ribarske flote ne ubraja se kapacitet plovila koja su izašla iz ribarske flote (događaji RET, DES i EXP) te kapacitet plovila koja se koriste isključivo u akvakulturi.
(2) Kapacitet ribarske flote Republike Hrvatske ne smije u niti jednom trenutku prijeći vrijednost maksimalne dopuštene granice kapaciteta ribarske flote Republike Hrvatske u skladu s odredbama Zajedničke ribarstvene politike.
(3) Plovila koja izlaze iz Registra temeljem mjere trajnog prestanka ribolovne aktivnosti trajno se brišu iz Registra i ne smiju se zamijeniti novim plovilima u Registru.
(4) Smanjenje kapaciteta kao ishod trajnog prestanka ribolovne aktivnosti slijedom javne potpore rezultira trajnim i jednakovrijednim smanjenjem gornjih granica ribolovnog kapaciteta utvrđenima u Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
(5) Nije dopušten izlazak iz flote, uz javnu pomoć, ako prethodno nije povučena povlastica za ribolov i odobrenje za ribolov.
(6) Ribolovni kapacitet koji odgovara ribarskim plovilima povučenima korištenjem javne pomoći ne može se nadomjestiti.
(7) Ulazak plovila u flotu odnosno izlazak plovila iz flote je reguliran na način da se ulazak novog kapaciteta u flotu, bez javne pomoći, kompenzira prethodnim povlačenjem kapaciteta, bez javne pomoći, najmanje istog iznosa.

Završne odredbe

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRILOG 1.
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
 
IZVOD IZ REGISTRA RIBARSKE FLOTE
 

kojim se potvrđuje da je sukladno članku 39. Zakona o morskom ribarstvu ribarsko plovilo

_________________________________________________
Ime i/ili registarska oznaka plovila
_________________________________________________
Vlasnik plovila
_________________________________________________
Sjedište/adresa
__________________ _______________ _______________
Duljina kW GT

upisano u Registar ribarske flote te da mu je dodijeljen jedinstveni identifikacijski broj

_________________________________________________
CFR
Klasa:
Urbroj:
Mjesto, ddmmgg Ovlaštena osoba
MP
Serijski broj: 0001
 
PRILOG 2.
 
PODACI KOJI SE VODE U REGISTRU
 
Rubrika
Najveći broj znakova
Poravnanje1
L(ijevo)/D(esno)
Definicija i napomene
Zemlja upisa
3
Država članica (oznaka Alpha-3 ISO) u kojoj je plovilo registrirano
CFR2
12
Jedinstveni identifikacijski broj ribarskog plovila.

Oznaka Alpha-3 ISO nakon koje slijedi identifikacijska serija (devet znakova). Ako serija ima manje od devet znakova, s lijeve se strane moraju umetnuti dodatne nule.

Šifra događaja
3
Šifra kojom se označava vrsta prijavljenog događaja (Tablica 1)
Datum događaja3
8
Datum (GGGGMMDD) na koji se dogodio događaj
Posjedovanje povlastice odnosno dozvole
1
Plovilo s povlasticom odnosno Odobrenjem
Y(Da)/N(Ne)
Registracijski broj
14
L
Vanjska oznaka
14
L
Ime plovila
40
L
Luka upisa
5
L
Posjedovanje IRCS-a
1
Plovilo koje ima međunarodni radio signal:
Y(Da)/N(Ne)/U(Nepoznato)
IRCS
7
L
(International radio call sign)
Međunarodni radijski znak raspoznavanja)
Posjedovanje VMS-a
1
(Vessel monitoring system - Sustav nadzora plovila)
Y(Da)/N(Ne)
Osnovni ribolovni alat4
3
L
Šifra osnovnog ribolovnog alata (Tablica 3)
Pomoćni ribolovni alat
3
L
Šifra pomoćnog ribolovnog alata (Tablica 3)
Duljina preko svega (LOA)
6
D
(Length over all)
Duljina preko svega u metrima
Duljina između okomica (LBP)
6
D
(Length between perpendiculars)
Duljina između okomica u metrima
Tonaža GT
8
D
Tonaža prema drugim normama5
8
D

U tonama, prema Konvenciji iz Osla ili u skladu s definicijom nadležne institucije

GT5
7
D
U GT, povećanje tonaže dopušteno zbog sigurnosti plovidbe
Snaga glavnog motora6
8
D
U kW
Snaga pomoćnog motora
8
D

U kW. Uključuje svu ugrađenu snagu motora koja nije uključena u rubriku »Snaga glavnog motora«

Materijal od kojega je izgrađen brodski trup
1
-
Šifra (Tablica 4)
Godina u kojoj je plovilo stavljeno u službu
4
-
Mjesec u kojemu je plovilo stavljeno u službu
2
-
Dan na koji je plovilo stavljeno u službu
2
-
Segment
3
-
Šifra (Tablica 5)
Država uvoznica/izvoznica
3
-
Oznaka Alpha 3 ISO za državu uvoznicu ili izvoznicu
Vrsta izvoza
2
-
Šifra (Tablica 6)
Šifra državne potpore
2
-
Šifra (Tablica 7)
Datum upravne odluke
8
-
Segment koji je obuhvaćen upravnom odlukom
3
-
Godina izgradnje
4
-
Mjesto izgradnje
100
L

Slobodni tekst. Ime brodogradilišta, grad i država u kojoj je izgrađen brodski trup

Ime agenta
100
L
Pomorski agent:
Fizička osoba: prezime, ime
Pravna osoba: ime
Adresa agenta
100
L

Slobodni tekst. Adresa mora biti dovoljno jasna da se može stupiti u kontakt s agentom: ulica, broj, poštanski pretinac, broj pošte, grad, država

Agent vlasnik
1
Plovilo čiji je agent istodobno i njegov vlasnik
Y(Da)/N(Ne)
Ime vlasnika
100
L
Vlasnik plovila:
Fizička osoba: prezime, ime
Pravna osoba: ime
Adresa vlasnika
100
L

Slobodi tekst. Adresa mora biti dovoljno jasna da se može stupiti u kontakt s agentom: ulica, broj, poštanski pretinac, broj pošte, grad, država

1 Odgovarajuće informacije o slanju podataka s utvrđenom duljinom polja za podatke.

2 Jedinstveni identifikacijski broj.

3 Ako se radi o popisu flote, to je datum popisa. Za sve ostale vrste događaja, mora se prijaviti datum službene isprave kojom se evidentira događaj.

4 Ribolovni alat koji se najčešće rabi na plovilu tijekom godišnjega ribolovnog razdoblja ili ribolovne godine.

5 Numerička vrijednost na neobvezne dvije decimale. Cijeli broj i decimale su odvojeni decimalnom točkom. Tisućice se ne odvajaju nikakvim znakom.

6 Upisuje se nominalna snaga glavnog motora.
Tablica 1. ŠIFRE ZA VRSTU DOGAĐAJA
 
Ulazak u flotu
Popis
CEN
Novogradnja
CST
Promjena djelatnosti
CHA
Uvoz unutar Zajednice, prijenos
IMP
Unutar flote
Modifikacija
MOD
Izlazak iz flote
Podrtina, potonuće (havarija)
DES
Promjena djelatnosti
RET
Izvoz unutar Zajednice, prijenos
EXP
 
Tablica 2. ŠIFRE ZA RIBOLOVNI ALAT
 
Kategorija ribolovnog alata
Ribolovni alat
Šifra

Stajaći ribolovni alat (S) ili ribolovni alat na vuču (T) ili pokretni ribolovni alat (M)

Pelagijski (P) ili pridneni (D)
Okružujuće mreže
Okružujuća mreža plivarica
PS
M
P
Mreža lampara
LA
M
P
Potegače
Obalna mreža potegača
SB
T
D/P
Danska potegača
SDN
T
D/P
Škotska potegača
SSC
T
D/P
Potegača kojom se upravlja pomoću dva plovila
SPR
T
D/P
Povlačne mreže (koće)
Povlačna mreža (koća) s gredom
TBB
T
D
Pridnena povlačna mreža (koća) sa širilicama
OTB
T
D
Pridnena povlačna mreža (koća) koja se povlači dvama brodovima
PTB
T
D
Lebdeća koća sa širilicama
OTM
T
D/P
Pelagijska povlačna mreža (koća) koja se povlači dvama brodovima
PTM
T
D/P
Dvojna povlačna mreža (koća) sa širilicama
OTT
T
D/P
Dredže
Dredže koje vuče brod
DRB
T
D
Ručne dredže koje se rabe s palube broda
DRH
T
D
Mehaničke dredže uključujući usisne dredže
HMD
T
D
Nadizne mreže
Nadizne mreže (tepisi) kojima se ribolov obavlja jednim brodom
LNB
M
P
Nadizne mreže (tepisi) s kolcima
LNS
M
P
Jednostruke mreže stajaćice i zaplećuće mreže
Usidrena jednostruka mreža stajaćica
GNS
S
D
Lebdeća (plovuća) mreža
GND
S
D/P
Okružujuća jednostruka mreža stajaćica
GNC
S
D/P
Trostruka mreža stajaćica
GTR
S
D/P
Kombinirana trostruka i jednostruka mreža stajaćica
GTN
S
D/P
Klopke
Vrše (klopke)
FPO
S
D
Udičarski ribolovni alat
Povrazi i ribarski štapovi (ručni)
LHP
S
D/P
Povrazi i ribarski štapovi (mehanički)
LHM
S
D/P
Stajaći parangali
LLS
S
D
Plutajući parangali
LLD
S
P
Povlačni povrazi (panule)
LTL
M
P
Probodni ribolovni alat
Osti
HAR
M
P
Ribolovni alat nepoznat
NK
Bez ribolovnog alata1
NO
 
 
1 Vrijedi samo za pomoćni ribolovni alat.

Tablica 3.     ŠIFRA ZA MATERIJAL OD KOJEGA JE IZGRAĐEN BRODSKI TRUP

Drvo
1
Metal
2
Stakloplastika
3
Ostalo
4
Nepozanto
5
 
Tablica 4. ŠIFRE ZA VRSTE IZVOZA
 
Izvoz ili prijenos unutar Zajednice
EX
Izvoz u okviru mješovitog društva
SM
 
Tablica 5. ŠIFRE ZA JAVNE POTPORE
 
Potpora koju ne sufinancira Zajednica
AE
Potpora koju sufinancira Zajednica
AC
Bez javne potpore
PA

Potpora za zamjenu porivnog stroja uvjetovana smanjenjem snage (za pojedino plovilo)

EI

Potpora za zamjenu porivnog stroja uvjetovana smanjenjem snage (za grupu plovila)

EG
 
PRILOG 3.

PODACI KOJE TREBA DOSTAVITI OVISNO O VRSTI DOGAĐAJA IZ TABLICE 1. PRILOGA I.
 

Upis u flotu
Unutar flote
Ispis iz flote
CEN
CST
CHA
IMP
MOD
DES
RET
EXP
Zemlja upisa
X
X
X
X
X
X
X
X
CFR
X
X
X
X
X
X
X
X
Šifra događaja
X
X
X
X
X
X
X
X
Datum događaja
X
X
X
X
X
X
X
X
Posjedovanje povlastice odnosno dozvole (1)
X
X
X
X
X
X
X
X
Registracijski broj
X
X
X
X
X
X
X
X
Vanjska oznaka
X
X
X
X
X
X
X
X
Ime plovila
X
X
X
X
X
X
X
X
Luka upisa
X
X
X
X
X
X
X
X
Posjedovanje IRCS-a
X
X
X
X
X
X
X
X
IRCS (2)
X
X
X
X
X
X
X
X
Posjedovanje VMS-a (1)
X
X
X
X
X
X
X
X
Osnovni ribolovni alat
X
X
X
X
X
X
X
X
Pomoćni ribolovni alat
X
X
X
X
X
X
X
X
LOA (1)
X
X
X
X
X
X
X
X
LBP
X
X
X
X
X
X
X
X
Bruto tonaža GT
X
X
X
X
X
X
X
X
Tonaža prema drugim normama
X
X
X
X
X
X
X
X
GT
X
X
X
X
X
X
X
X
Snaga glavnog motora
X
X
X
X
X
X
X
X
Snaga pomoćnog motora
X
X
X
X
X
X
X
X
Materijal od kojega je izgrađen brodski trup
X
X
X
X
X
X
X
X
Godina u kojoj je plovilo stavljeno u službu
X
(1)
(1)
(1)
X
X
X
X
Mjesec u kojemu je plovilo stavljeno u službu
X
(1)
(1)
(1)
X
X
X
X
Dan na koji je plovilo stavljeno u službu
X
(1)
(1)
(1)
X
X
X
X
Segment
X
X
X
X
X
X
X
X
Država uvoznica/izvoznica
X
X
Vrsta izvoza (1)
X
Šifra javne potpore
X
X
X
(4)
X
X
X
Datum upravne odluke
X
X
X
Segment koji je obuhvaćen upravnom odlukom
X
X
X
Godina izgradnje
X
X
X
X
X
X
X
X
Mjesto izgradnje
X
X
X
X
X
X
X
X
Ime agenta
X
X
X
X
X
X
X
X
Adresa agenta
X
X
X
X
X
X
X
X
Agent vlasnik
X
X
X
X
X
X
X
X
Ime vlasnika (3)
X
X
X
X
X
X
X
X
Adresa vlasnika (3)
X
X
X
X
X
X
X
X
 
(1) Obvezni podatak za sva plovila u floti.

(2) Polje ostaje prazno ako je u rubrici »Posjedovanje IRCS-a« navedeno »N«

(3) Polje ostaje prazno ako je u rubrici »Agent vlasnik« navedeno »Y«.

(4) Obvezni podatak samo ako je povećanje tonaže dopušteno zbog sigurnosti.

 
 

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox