PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I KRITERIJIMA RASPODJELE DRŽAVNE KVOTE I TRAJNE INDIVIDUALNE KVOTE U 2018. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) - važeći tekst, NN br. 8/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 1., 7. i 9. i članka 13. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi

 
PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I KRITERIJIMA RASPODJELE DRŽAVNE KVOTE I TRAJNE INDIVIDUALNE KVOTE U 2018. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE
(Thunnus thynnus)

("Narodne novine", broj 8/18)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite plavoperajne tune ovim Pravilnikom propisuju se odredbe koje uključuju:
– definiranje pojmova vezanih uz kvotu te načela raspodjele iste
– vremenske zabrane korištenja pojedinih ribolovnih alata
– kriterije za ostvarivanje prava na dodjelu Državne kvote za 2018. godinu
– raspodjelu Državne i Trajne individualne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2018. godini
– popis plovila s ostvarenim pravom na Trajnu individualnu kvotu namijenjenu za ribolov plivaricama tunolovkama u 2018. godini
– popis plovila s ostvarenim pravom na Trajnu individualnu kvotu namijenjenu za ribolov udičarskim alatima u 2018. godini
– popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu namijenjenu za ribolov plivaricama tunolovkama u 2018. godini
– popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu namijenjenu za ribolov udičarskim alatima u 2018. godini.
– uvjete i rokove za ustupanje Trajne individualne i Državne kvote
– maksimalnu ulaznu količinu divljih tuna iz ulova ostvarenog u okviru kvote dodijeljene Republici Hrvatskoj, po pojedinom ovlašteniku povlastice u 2018. godini.

 
DRŽAVNA KVOTA

Članak 2.

(1) Državna kvota u 2018. godini predstavlja razliku između ukupne ulovne kvote za gospodarski ribolov za 2014. godinu dodijeljene po principu Trajne individualne kvote i ukupne ulovne kvote za 2018. godinu.
(2) Raspodjela Državne kvote na kategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova, te potkategorije istih prikazana je u tablici u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

 
TRAJNA INDIVIDUALNA KVOTA

Članak 3.

(1) Trajna individualna kvota predstavlja privremenu kvotu do 1. siječnja 2019. godine, dodijeljenu sukladno kriterijima iz Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom (»Narodne novine« br. 32/11., 34/11. i 37/11.) i Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu (»Narodne novine« br. 32/12.), te temeljem Izjave o ustupanju pojedinačne kvote za ulov tune.
(2) Raspodjela Trajne individualne kvote za plivarice tunolovke koja iznosi 367 tona, određena je temeljem Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje ulovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom (»Narodne novine« br. 32/11., 34/11. i 37/11.) i/ili temeljem trajnog ustupanja kvote iz prijašnjih godina te se popis plovila i pripadajuće količine nalaze u Prilogu 2. ovog Pravilnika.
(3) Raspodjela Trajne individualne kvote za udičarske alate u gospodarskom ribolovu koja iznosi 7,5 tona, određena je temeljem Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu (»Narodne novine« br. 30/12.) i/ili temeljem trajnog ustupanja kvote iz prijašnjih godina te se popis plovila i pripadajuće količine nalaze u Prilogu 3. ovog Pravilnika.
(4) Prikaz raspodjele Trajne individualne kvote na kategorije gospodarskog ribolova plivaricama tunolovkama i udičarskim alatima nalazi se u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

 
NAKNADA ZA RIBOLOV

Članak 4.

(1) Za dodijeljenu Državnu kvotu plaća se godišnja naknada koja je prihod državnog proračuna. Godišnja naknada za Državnu kvotu u gospodarskom ribolovu tune iznosi 1 EUR po kilogramu kvote za udičarske alate, a 0,94 EUR za plivarice tunolovke, i to u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
(2) Za Državnu kvotu dodijeljenu športskom ribolovu se ne plaća naknada.
(3) Državna kvota za rekreacijski ribolov za ulov trofejnih primjeraka dodjeljuje se temeljem Javnog natječaja po principu višeg ponuđenog iznosa, a ministar će Javnim natječajem odrediti odgovarajuće uvjete i kriterije.

 
KRITERIJI ZA DODJELU I RASPODJELU DRŽAVNE KVOTE

Članak 5.

(1) Kriteriji kojima plovila moraju udovoljiti da bi ostvarila pravo na Državnu kvotu u 2018. godini su sljedeći:
1. Da je plovilo upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske.
2. Da plovilo ima važeću povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u kojoj je upisana plivarica tunolovka, za gospodarski ribolov tune plivaricom tunolovkom.
3. Da plovilo ima važeću povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u kojoj su upisani udičarski alati, za gospodarski ribolov tune udičarskim alatima.
4. Da udovoljava uvjetima iz stavaka 2. – 6. ovoga članka.
(2) Razlika između Državne kvote za plivarice tunolovke u 2018. godini i Državne kvote za plivarice tunolovke u 2016. godini ravnomjerno se raspoređuje na plovila koja su imala dodijeljenu ulovnu kvotu za plivaricu tunolovku u 2017. godini i koja imaju važeću povlasticu s upisanom mrežom plivaricom tunolovkom. Povećanje Državne kvote do 2016. godine raspoređuje se sukladno Odluci o kriterijima raspodjele Državne i Trajne individualne kvote u 2016. godini (»Narodne novine« br. 12/16. i 71/16.). Ukoliko je neko plovilo iz iste Odluke odustalo ili izgubilo pravo na Državnu kvotu, njegova kvota se pridodaje daljnjem povećanju Državne kvote.
(3) Državna kvota raspoređena za udičarske alate u 2018. godini ravnomjerno se raspoređuje na plovila koja imaju dodijeljenu Trajnu individualnu kvotu.
(4) Popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu sukladno stavcima 2. i 3. ovog članka, ukoliko ispune uvjete iz stavka 5. ovog članaka i članka 4. ovog Pravilnika, nalazi se u Prilogu 4. i Prilogu 5. i sastavni su dio ovog Pravilnika.
(5) Vlasnici plovila iz Priloga 4. i 5. ovoga Pravilnika imaju rok od 7 radnih dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika da u Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva (Planinska 2a, 10 000 Zagreb) dostave Izjavu o prihvaćanju dijela Državne kvote za ulov tune (Prilog 6. ovoga Pravilnika). Godišnju naknadu iz članka 4. vlasnik plovila kojem je dodijeljena Državna kvota za plivaricu tunolovku dužan je uplatiti u državni proračun Republike Hrvatske u roku 60 dana od dana potpisivanja Izjave o prihvaćanju dijela Državne kvote, dok je vlasnik plovila kojem je dodijeljena Državna kvota za udičarske alate dužan uplatu izvršiti najkasnije do 10. srpnja. Izjava o prihvaćanju dijela Državne kvote mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a podaci u njoj istiniti. Ukoliko se provjerom Izjave utvrdi neistinitost podataka navedenih u Izjavi, vlasnicima plovila iz Priloga 4. i 5. ovoga Pravilnika će se trajno oduzeti pravo na dodijeljenu Državnu kvotu.
(6) Ukoliko je vlasnik plovila iz Priloga 4. i 5. ovoga Pravilnika pokrenuo postupak pred nadležnim sudom protiv ministarstva vezan uz dodjelu kvote za ulov tune, ista se ne može dodijeliti do okončanja postupka. Vlasnici plovila iz Priloga 4. i 5. ovoga Pravilnika u Izjavi o prihvaćanju dijela državne kvote iz stavka 5. ovoga članka izjavljuju je li s njihove strane pokrenut postupak pred nadležnim sudom protiv ministarstva vezan uz dodjelu kvote za ulov tune.
(7) Ukoliko vlasnici plovila iz Priloga 4. ovoga Pravilnika ne dostave Izjavu o prihvaćanju dijela Državne kvote i/ili ne uplate ukupni iznos u roku sukladno stavku 5. članka 5. ovog Pravilnika, smatrat će se da trajno odbijaju dodijeljenu kvotu koja će se ravnomjerno rasporediti na plovila koja će obavljati ribolov u okviru zajedničke ribolovne radnje uz naknadu iz članka 4. ovoga Pravilnika. Vlasnici plovila kojima se dodjeljuje dodatna kvota će u tom slučaju biti obaviješteni o dodijeli dodatne kvote te o roku za prihvaćanje dodatne kvote i dostavi dokaza o izvršenoj uplati iznosa naknade.
(8) Ukoliko vlasnici plovila iz Priloga 5. ovoga Pravilnika ne dostave Izjavu o prihvaćanju dijela Državne kvote i/ili ne uplate ukupni iznos u roku sukladno stavku 5. članka 5 ovog Pravilnika smatrat će se da trajno odbijaju dodijeljenu kvotu te će se u toj godini neiskorišteni dio ravnomjerno rasporediti na ostala plovila iz stavka 4. uz naknadu iz članka 4. ovoga Pravilnika. Vlasnici plovila kojima se dodjeljuje dodatna kvota će u tom slučaju će biti obaviješteni Obaviješću o dodijeli dodatne kvote te o roku za prihvaćanje dodatne kvote i dostavi dokaza o izvršenoj uplati iznosa naknade.
(9) U slučaju da se kvota za gospodarski ribolov u cijelosti ne raspodijeli i nakon preraspodjele kvote sukladno stavcima 7. i 8. ovoga članka, neraspoređeni dio može se rasporediti na udičarske alate u gospodarskom i/ili na športski ribolov i/ili na rekreacijski ribolov i/ili prilov.

 
USTUPANJE KVOTE

Članak 6.

(1) Vlasnik plovila iz Priloga 4. ovoga Pravilnika dodijeljenu Državnu i/ili Trajnu individualnu kvotu može ustupiti drugom vlasniku plovila za tekuću godinu, uz dostavu Izjave o ustupanju kvote (Prilog 7. ovoga Pravilnika) ministarstvu u roku od 30 dana od dana potpisivanja Izjave o prihvaćanju dijela Državne kvote. Vlasnik plovila iz Priloga 5. ovoga Pravilnika dodijeljenu Državnu i/ili Trajnu individualnu kvotu može ustupiti drugom vlasniku plovila za tekuću godinu uz dostavu Izjave o ustupanju kvote (Prilog 7. ovoga Pravilnika) ministarstvu u roku od 7 dana od dana potpisivanja Izjave o prihvaćanju dijela Državne kvote.
(2) Vlasnici plovila iz Priloga 4. ovoga Pravilnika mogu ustupati ukupnu dodijeljenu Državnu i/ili Trajnu individualnu kvotu ili njen dio, a koja je dodijeljena za tekuću godinu, isključivo plovilima s upisanom mrežom tunolovkom u povlastici.
(3) Vlasnici plovila iz Priloga 5. ovoga Pravilnika mogu ustupati ukupnu dodijeljenu Državnu i/ili Trajnu individualnu kvotu ili njen dio, a koja je dodijeljena za tekuću godinu. Ako se ustupa dio dodijeljene ili ustupljene kvote, taj dio kvote smije se ustupati isključivo plovilima navedenim u Prilogu 5. ovoga Pravilnika, a koja su ispunila uvjete iz članka 5. stavka 5. i nisu prethodno izvršila ustupanje prihvaćene kvote.
(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju više sile ili legitimnog operativnog razloga, ukupna dodijeljena ulovna kvota može se u cijelosti ustupiti drugom plovilu i izvan propisanog roka.
(5) Ministarstvo vodi registar kvota te ga objavljuje na zaštićenom dijelu mrežne stranice Uprave ribarstva: www.mps.hr/ribarstvo/.

 
RIBOLOVNI KAPACITET

Članak 7.

(1) Kapacitet ribolovne flote za ulov tuna usklađuje se s dodijeljenom kvotom na način da ukupni aktivni kapacitet flote po ribolovnom alatu ne prelazi dodijeljenu kvotu u odnosu na ulovne mogućnosti (Catch rate) sukladno količinama po plovilu unutar pojedine kategorije kako slijedi:
 

Kategorija plovila Ulovna mogućnost sukladno ICCAT-u (u tonama)
Plivaričari tunolovci preko 40 m 70,70
Plivaričari tunolovci od 24 do 40 m 49,78
Plivaričari tunolovci manji od 24 m 33,68
Tunolovci udičari 5

(2) Maksimalni broj plovila koja će sudjelovati u gospodarskom ribolovu tune mora biti usklađen sa stavkom 1. ovog članka i ulovnim količinama raspoređenim sukladno Prilogu 1. ovog Pravilnika, pri čemu broj plovila koja sudjeluju u ribolovu plivaricom tunolovkom ne smije biti veći od 15, a broj plovila koja sudjeluju u tunolovu udičarskim alatima ne smije biti veći od 12.
(3) Nakon ustupanja kvote iz članka 6. ovog Pravilnika, ministar Odlukom donosi popis plovila koja smiju obavljati ribolov. Tom Odlukom se popisno navedena plovila autoriziraju za ribolov tune određenim ribolovnim alatom u određenom vremenskom periodu i za određenu količinu.

 
PRILOV

Članak 8.

(1) Plovila autorizirana za ribolov plivaricom srdelarom smiju zadržati, iskrcati i staviti na tržište tunu minimalne mase 30 kilograma ili vilične duljine 115 cm ulovljenu kao prilov ukoliko masa tune ne prelazi 5% mase ukupnog ulova.
(2) Na plovila iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe o iskrcaju, prekrcaju, prometu i uzorkovanju iz Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« broj 4/17. i 15/17.) i odredbe Pravilnika o Programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu (»Narodne novine«, br. 13/15.).

 
VREMENSKA OGRANIČENJA

Članak 9.

(1) Ribolov tune plivaricama tunolovkama dozvoljen je tijekom razdoblja od 26. svibnja u 00:00 sati do 24. lipnja 24:00 sata ili do iskorištenja dodijeljene ulovne kvote unutar tog razdoblja.
(2) Ribolov tune u športskom i rekreacijskom ribolovu dozvoljen je od 16. lipnja u 00:00 sati do 14. listopada u 24:00 sata.
(3) Ribolov tune udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu iz članka 7. ovoga Pravilnika dozvoljen je od 25. veljače u 00:00 sati do 31. prosinca u 24:00 sata, ili do iskorištenja dodijeljene godišnje ulovne kvote unutar tog razdoblja.

 
UZGOJNE ULAZNE KOLIČINE

Članak 10.

(1) Maksimalna ulazna količina divljih tuna iz ulova ostvarenog u okviru kvote dodijeljene Republici Hrvatskoj, po pojedinom ovlašteniku povlastice za uzgoj tuna upisanom u Registar ICCAT-a, ne može biti veća od 186,17 tona u 2018. godini.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka ulazna količina po ovlašteniku povlastice za uzgoj može biti i veća pod uvjetom da se količina koja premašuje količinu iz stavka 1. ovog članka ustupi drugom ovlašteniku povlastice u roku 30 dana od datuma dostave rezultata stereoskopske kamere posljednjeg prebacivanja tuna u uzgojni kavez.

 
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti članak 3. stavci 3., 4. i 5., članci 4. i 6. te članak 8. stavci 1. – 4. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« broj 4/17. i 15/17.).

 
Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRILOG 1.

Raspodjela Državne i Trajne individualne kvote
na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2018. godini

 

KATEGORIJA RIBOLOVA POTKATEGORIJA PORIJEKLO KVOTE UKUPNO (t)
    DRŽAVNA KVOTA (t) TRAJNA INDIVIDUALNA KVOTA (t)  
GOSPODARSKI RIBOLOV PLIVARICE TUNOLOVKE 331,84 367 698,84
UDIČARSKI ALATI 52,5 7,5 60
PRILOV 10 0 10
NEGOSPODARSKI RIBOLOV ŠPORTSKI RIBOLOV 3 0 3
REKREACIJSKI RIBOLOV ZA TROFEJNE PRIMJERKE 8 0 8
UKUPNO   405,34 374,5 779,84
 

 

 

PRILOG 2.

Popis plovila
s ostvarenim pravom na Trajnu individualnu kvotu za ribolov plivaricom tunolovkom u 2018. godini

 

Redni broj CFR broj Ime broda Trajna individualna kvota (%) Trajna individualna kvota (t)
1. HRV000001579 SARDINA I 3,85 14,127
2. HRV000002313 NEPTUN I 3,75 13,760
3. HRV000000906 JADRAN I 3,6 13,209
4. HRV000004774 CARICA 8,22 30,161
5. HRV000002589 NEPTUN II 3,55 13,026
6. HRV000001486 NAPREDAK 3,49 12,806
7. HRV000001446 TULJAN 3,35 12,292
8. HRV000000885 MARINERO II 3,19 11,705
9. HRV000004817 LUBIN DVA 3,19 11,705
10. HRV000003219 SIN KALI I 3,07 11,265
11. HRV000000743 FULIJA 3,01 11,044
12. HRV000000742 HRVATSKI USPJEH 5,71 20,952
13. HRV000000741 KALI DVA 2,91 10,678
14. HRV000001447 KALI 3,41 12,512
15. HRV000001452 BOŽO 2,62 9,613
16. HRV000002151 ŠKODA 2,57 9,430
17. HRV000000726 OŠLJAK DVA 2,52 9,247
18. HRV000001148 PONOS 2,44 8,953
19. HRV000001485 EVA 2,94 10,788
20. HRV000000901 DAVORIN 2,36 8,659
21. HRV000003074 SARDINA II 12,4 45,499
22. HRV000000911 NEMIRNA 2,21 8,109
23. HRV000002522 DINKO 2,21 8,109
24. HRV000001454 LAGUNA 2,05 7,522
25. HRV000001026 EVA DVA 1,72 6,311
26. HRV000000984 CORDIS I 1,71 6,274
27. HRV000002903 TULJAN DVA 0,56 2,055
28. HRV000001442 VOLUJA 1,65 6,054
29. HRV000002229 NEKTON 1,51 5,541
30. HRV000002568 RIBAR 1,45 5,320
31. HRV000001676 PONOS DVA 1,44 5,284
32. HRV000000740 TRATICA 1,36 4,990
 

 

 

PRILOG 3.

Popis plovila
s ostvarenim pravom na Trajnu individualnu kvotu za ribolov udičarskim alatima u 2018. godini

 

Redni broj CFR broj Reg. oznaka plovila Trajna individualna kvota (%) Trajna individualna kvota (t)
1. HRV000001609 700-VD 14,77 1,108
2. HRV000015428 214-DB 13,49 1,012
3. HRV000001354 563-VD 11,7 0,877
4. HRV000002120 212-TI 9,58 0,718
5. HRV000003609 90-TI 6,6 0,495
6. HRV000001002 8-TP 4,75 0,356
7. HRV000016103 1813-BG 5,02 0,376
8. HRV000014475 410-TI 4,99 0,374
9. HRV000001608 132-TI 4,87 0,365
10. HRV000015958 103-TI 4,71 0,353
11. HRV000015522 797-BG 13,99 1,049
12. HRV000016087 89-MU 5,54 0,415
 

 

 

PRILOG 4.

Popis plovila
koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu za ribolov plivaricom tunolovkom u 2018. godini i iznos državne kvote po plovilu

 

Redni broj CFR broj Ime broda Državna kvota za 2018. g. (t)
1. HRV000001579 SARDINA I 6,062
2. HRV000002313 NEPTUN I 6,062
3. HRV000000906 JADRAN I 6,062
4. HRV000004774 CARICA 6,062
5. HRV000002589 NEPTUN II 6,062
6. HRV000001486 NAPREDAK 6,062
7. HRV000001446 TULJAN 6,062
8. HRV000000885 MARINERO II 6,062
9. HRV000004817 LUBIN DVA 6,062
10. HRV000003219 SIN KALI I 6,062
11. HRV000000743 FULIJA 6,062
12. HRV000000742 HRVATSKI USPJEH 6,062
13. HRV000000741 KALI DVA 6,062
14. HRV000001447 KALI 6,062
15. HRV000001452 BOŽO 6,062
16. HRV000002151 ŠKODA 6,062
17. HRV000000726 OŠLJAK DVA 6,062
18. HRV000001148 PONOS 6,062
19. HRV000001485 EVA 6,062
20. HRV000000901 DAVORIN 6,062
21. HRV000003074 SARDINA II 6,062
22. HRV000000911 NEMIRNA 6,062
23. HRV000002522 DINKO 6,062
24. HRV000001454 LAGUNA 6,062
25. HRV000001026 EVA DVA 6,062
26. HRV000000984 CORDIS I 6,062
27. HRV000002903 TULJAN DVA 6,062
28. HRV000001442 VOLUJA 6,062
29. HRV000002229 NEKTON 6,062
30. HRV000002568 RIBAR 6,062
31. HRV000001676 PONOS DVA 6,062
32. HRV000000740 TRATICA 6,062
33. HRV000003370 PELAGOS I 19,652
34. HRV000003287 PELAGOS II 11,819
35. HRV000004925 TACOMA 11,819
36. HRV000000992 UGOR 11,819
37. HRV000000784 CICILO 11,819
38. HRV000002569 MAČKA 11,819
39. HRV000003357 KORNAT 11,819
40. HRV000000553 GORAN 11,819
41. HRV000001686 MAKARSKI JADRAN 11,819
42. HRV000002618 SPARTAK 11,819
43. HRV000001451 SIN KALI 11,819
 

 

 

PRILOG 5.

Popis plovila
koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu za ribolov udičarskim alatima u 2018. godini i iznos Državne kvote po plovilu

 

Redni broj CFR broj Reg. oznaka plovila Državna kvota za 2018. g. (t)
1. HRV000001609 700 VD 4,375
2. HRV000015428 214-DB 4,375
3. HRV000001354 563-VD 4,375
4. HRV000002120 212-TI 4,375
5. HRV000003609 90-TI 4,375
6. HRV000001002 8-TP 4,375
7. HRV000016103 1813-BG 4,375
8. HRV000014475 410-TI 4,375
9. HRV000001608 132-TI 4,375
10. HRV000015958 103-TI 4,375
11. HRV000015522 797-BG 4,375
12. HRV000016087 89-MU 4,375
 

 

PRILOG 6.

PRILOG 7.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox