PRAVILNIK O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU, OPERACIJAMA ODGOVORA NA KRIZE, HUMANITARNIM OPERACIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOZEMSTVU - važeći tekst, NN br. 86/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

 Na temelju članka 161. stavka 2. i članka 169. stavka 4. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 73/13, 75/15 i 50/16), donosim

PRAVILNIK O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU, OPERACIJAMA ODGOVORA NA KRIZE, HUMANITARNIM OPERACIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOZEMSTVU

(„Narodne novine“, broj 86/17)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji i postupak odabira, prava, obveze i odgovornosti pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage), prilikom sudjelovanja u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (u daljnjem tekstu operacije i druge aktivnosti u inozemstvu) te obveze ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga u pripremi za sudjelovanje u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu.

II. NAČELA UPUĆIVANJA

Članak 2.

Prilikom odabira pripadnika Oružanih snaga za sudjelovanje u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu primjenjuju se načela:
– zakonitosti – odabir kandidata obavlja se dosljednom primjenom zakona i propisa koji uređuju uvjete i kriterije odabira
– transparentnosti – jasnoća i precizni uvjeti i kriteriji odabira kandidata za upućivanje u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu radi odabira najspremnijih i najboljih kandidata
– jednake mogućnosti – pripadnici Oružanih snaga koji ispunjavaju uvjete i kriterije koje propisuje ovaj Pravilnik imaju jednaku mogućnost biti odabrani i upućeni u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu u skladu sa svojom osposobljenošću
– jednakosti spolova i rodne ravnopravnosti – potiče se odgovarajuća spolna i rodna ravnopravnost uz obvezu promoviranja i primjenjivanja Plana djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama
– decentralizacije odabira – davateljice snaga imaju primarnu ulogu u odabiru kandidata za operacije i druge aktivnosti u inozemstvu
– ekonomičnosti – neispunjavanje bilo kojeg uvjeta ili kriterija propisanog ovim Pravilnikom eliminira kandidata iz daljnjeg postupka.

III. UVJETI UPUĆIVANJA

Članak 3.

U operacije i druge aktivnosti u inozemstvu mogu se upućivati djelatne vojne osobe, državni službenici i namještenici i ugovorni pričuvnici na službi u Oružanim snagama koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
– da su prethodno završili odgovarajuću obuku u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu i da su osposobljeni za dužnost na koju se upućuju
– da imaju odgovarajuću vojnu izobrazbu
– da imaju zdravstvenu sposobnost
– da imaju odgovarajuće znanje stranog jezika
– da ispunjavaju propisane sigurnosne kriterije
– da ispunjavaju i druge kriterije koje je propisala međunarod¬na organizacija pod čijim okriljem se provode operacije i druge aktivnosti u inozemstvu.

Članak 4.

(1) Djelatna vojna osoba razrješuje se dužnosti kada upućivanje u operaciju i druge aktivnosti u inozemstvu traje dulje od devet mjeseci.
(2) Osobe iz članka 3. ovoga Pravilnika dužne su prihvatiti sudjelovanje u operaciji i drugoj aktivnosti u inozemstvu ako ispunjavaju propisane uvjete.
(3) Osobe iz članka 3. ovoga Pravilnika koje odbiju upućivanje u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, dužne su Ministarstvu obrane nadoknaditi troškove obuke te drugu štetu nastalu u vezi s odbijanjem odnosno upućivanjem druge osobe.
(4) Osobama iz članka 3. ovoga Pravilnika može se, na osobni zahtjev, odgoditi upućivanje u operaciju i druge aktivnosti u inozemstvu zbog smrti ili teške bolesti u obitelji, zbog prirodnih nepogoda i drugih nesreća, ako bi njihova uža obitelj bila dovedena u težak položaj zbog njihove odsutnosti dok postoje ti razlozi, a najdulje godinu dana.
(5) Odgoda upućivanja iz stavka 4. ovoga članka nije upravna stvar.

IV. KRITERIJI ODABIRA

Članak 5.

(1) Kriteriji odabira kandidata za sudjelovanje u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu dijele se na opće i posebne.
(2) Opći kriteriji odabira kandidata su:
– odgovarajući čin
– odgovarajuća razina vojne izobrazbe
– zahtijevana razina znanja stranog jezika
– zdravstvena sposobnost
– važeći sigurnosni certifikat zahtijevane razine
– ocjena na posljednjoj provjeri motoričkih sposobnosti – najmanje dobar, kada se radi o upućivanju u operacije
– posljednja službena ocjena – najmanje dobar.
(3) Posebni kriteriji odabira kandidata su:
– završena obuka u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu u skladu s dužnosti na koju se kandidat upućuje ili osposobljenost za funkcionalno područje dužnosti na koju se kandidat upućuje
– profesionalno iskustvo u obnašanju slične aktivnosti u Republici Hrvatskoj ili u prijašnjoj operaciji i drugim aktivnostima u inozemstvu
– ispunjavanje drugih kriterija propisanih od međunarodne organizacije pod čijim okriljem se provodi operacija i druge aktivnosti u inozemstvu.
(4) Opći i posebni kriteriji odabira kandidata iz stavaka 2. i 3. ovoga članka utvrđuju se opisom poslova pojedine dužnosti, zadaćama i u skladu sa zahtjevima pojedine operacije i druge aktivnosti u inozemstvu.

V. POSTUPAK ODABIRA, ZAMJENA SUDIONIKA ILI KANDIDATA I OBUKA

Članak 6.

(1) Postupak odabira kandidata za upućivanje u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu na temelju članaka 2. i 3. ovoga Pravilnika provodi se u skladu sa zahtjevima dužnosti u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu.
(2) Za pripadnike kontingenta iz sastava Oružanih snaga, Glavni stožer Oružanih snaga određuje glavne nositelje zadaća i davateljice snaga za pojedinu operaciju i drugu aktivnost u inozemstvu.

Članak 7.

(1) Sudionik ili kandidat za upućivanje u operaciju i drugu aktivnost u inozemstvu može biti zamijenjen pričuvnim kandidatom do isteka roka upućivanja u operaciju i drugu aktivnost u inozemstvu.
(2) Zamjena iz stavka 1. ovoga članka se može obaviti zbog zdravstvenih razloga, kršenja vojne stege, potrebe službe te zbog obiteljskih i drugih opravdanih razloga.

Članak 8.

Postupke, rokove i nadležnosti ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga u postupku odabira i upućivanja pripadnika Oružanih snaga u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu te koncept obuke za upućivanje u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu u skladu sa zahtjevima pojedine operacije i druge aktivnosti u inozemstvu utvrđuje Glavni stožer Oružanih snaga.

VI. OBVEZE USTROJSTVENIH JEDINICA

Članak 9.

Uprava za obrambenu politiku u vezi sa sudjelovanjem u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu provodi sljedeće aktivnosti:
– prati kretanja u međunarodnim odnosima te predlaže i koordinira uključivanje i razinu sudjelovanja Republike Hrvatske u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu u skladu sa strateškim nacionalnim interesima i prioritetima u području vanjske i sigurnosne politike
– izrađuje nacrte prijedloga odluka o sudjelovanju Oružanih snaga u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, nastavku ili prestanku sudjelovanja u slučaju potrebe za promjenom mandata međunarodnih snaga prilikom provedbe tih operacija
– na temelju prijedloga Glavnog stožera Oružanih snaga sudjeluje u izradi prijedloga akata Predsjednika Republike Hrvatske i ministra obrane o uporabi i dodjeljivanju Oružanih snaga nadležnim međunarodnim zapovjedništvima
– uspostavlja i održava kontakte s međunarodnim organizacijama te nositelju aktivnosti dostavlja prijavu za sudjelovanje Republike Hrvatske
– priprema mišljenje pri prenošenju ovlasti operativnog i taktičkog zapovijedanja i nadzora nad postrojbama i pripadnicima Oružanih snaga na nadležna međunarodna ili nacionalna (multinacionalna) zapovjedništva i zapovjednike u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu
– nositelj je izrade međunarodnih sporazuma i drugih akata koji se po potrebi zaključuju s drugim sudionicima u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu
– sudjeluje u osiguravanju putnog aranžmana te sudionicima po potrebi pribavlja službenu putovnicu i druge službene dokumente
– prati i raščlanjuje izvješća Glavnog stožera Oružanih snaga te priprema izvješća ministra obrane Hrvatskom saboru, Predsjedniku Republike Hrvatske i Vladi Republike Hrvatske.

Članak 10.

(1) Uprava za ljudske potencijale u vezi sa sudjelovanjem u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu provodi sljedeće aktivnosti:
– izrađuje i donosi program posebne zdravstvene zaštite tijekom upućivanja, sudjelovanja i povratka pripadnika Oružanih snaga u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu u skladu s odredbama pravilnika kojim se uređuje postupak i ovlasti u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga
– određuje sadržaj psihološke potpore sudionicima i sadržaj skrbi o članovima njihovih obitelji
– priprema i zaključuje ugovore sa sudionicima prije upućivanja u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu
– zaprima, kontrolira i dostavlja popise sudionika u operacijama za ugovaranje polica osiguranja odnosno popise sudionika za izdavanje certifikata o osiguranju za druge aktivnosti u inozemstvu.
(2) Program iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka obvezno sadrži: postupak utvrđivanja zdravstvene sposobnosti kandidata za operaciju i druge aktivnosti u inozemstvu, mjere zdravstvene zaštite kandidata i povratnika iz operacija i drugih aktivnosti u inozemstvu te zdravstvenu zaštitu sudionika u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu.

Članak 11.

Uprava za materijalne resurse u vezi sa sudjelovanjem u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu provodi sljedeće aktivnosti:
– određuje standarde za smještaj i prehranu sudionika u inozemstvu
– određuje postupak otpisa materijalnih sredstava u inozemstvu
– određuje standarde opremanja za pojedine operacije potpore miru
– određuje postupke i ovlasti za rješavanje odštetnih zahtjeva.

Članak 12.

Uprava za proračun i financije u vezi sa sudjelovanjem u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu provodi sljedeće aktivnosti:
– obavlja isplatu terenskog dodatka za sudionike i osigurava prijenos novca za službene potrebe sudionika
– određuje način knjigovodstvenog vođenja, praćenja i obračun amortizacije materijalne imovine u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu.

Članak 13.

Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave podupire realizaciju plana komunikacijsko-informacijske potpore u vezi sa sudjelovanjem u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu.

Članak 14.

Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo u vezi sa sudjelovanjem u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu provodi sljedeće aktivnosti:
– informira javnost o upućivanju i sudjelovanju u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu
– osigurava sudionicima prigodne protokolarne i promidžbene darove
– osigurava sudionicima vojna i druga glasila.

Članak 15.

Vojna sigurnosno-obavještajna agencija u vezi sa sudjelovanjem u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu provodi sljedeće aktivnosti:
– izrađuje obavještajno-sigurnosnu prosudbu aktivnosti u inozemstvu
– provodi sigurnosne provjere kandidata za sudionike
– provodi sigurnosnu, obavještajnu i protuobavještajnu pripremu sudionika
– sudjeluje u provođenju protuobavještajne zaštite i obavještajne potpore sudionika za vrijeme boravka u inozemstvu.

Članak 16.

Glavni stožer Oružanih snaga u vezi sa sudjelovanjem u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu provodi sljedeće aktivnosti:
– zapovijeda snagama u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu
– predlaže strukturu kontingenta, skupine odnosno tima za operacije i druge aktivnosti u inozemstvu
– predlaže standarde opremanja
– predlaže standarde za smještaj i prehranu sudionika u inozemstvu
– donosi program priprema, usmjerava i koordinira preduputnu obuku te propisuje način ocjenjivanja spremnosti sastavnica kontingenta
– provodi administrativnu provjeru kandidata
– nadzire ocjenjivanje spremnosti
– pokreće postupak provedbe sigurnosne provjere kandidata
– organizira provedbu zdravstvenih pregleda prije upućivanja i kontrolnih zdravstvenih pregleda po povratku iz operacije i dru¬ge aktivnosti u inozemstvu, cijepljenja i imunizacije te obuke iz po¬dručja zdravstvene i veterinarske zaštite u skladu s programom posebne zdravstvene zaštite sudionika
– provodi logističku potporu sudionicima u inozemstvu
– prati i raščlanjuje situaciju i provedbu zadaća
– izvješćuje i sudjeluje u izvješćivanju obitelji u slučaju ranjavanja, obolijevanja, pogibije, zarobljavanja ili nestanka sudionika te pruža potporu članovima obitelji sudionika
– planira, organizira i provodi obavještajne poslove, poslove protuobavještajne zaštite i potpore sigurnosti
– upućuje pripadnike Oružanih snaga u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu i odlučuje o prekidu sudjelovanja i zamjeni sudionika
– priprema i donosi akt o prijenosu ovlasti operativnog i taktičkog zapovijedanja i nadzora nad postrojbama i pripadnicima Oružanih snaga na nadležna međunarodna ili nacionalna zapovjedništva i zapovjednike u operacijama, uz prethodnu suglasnost ministra obrane
– odlučuje o izuzećima uporabe Oružanih snaga i daje nacionalnu suglasnost za uporabu
– izrađuje plan komunikacijsko-informacijske potpore te prati njegovu realizaciju
– po potrebi prikuplja i izrađuje opis poslova pojedine dužnosti
– planira, organizira i provodi preduputnu obuku nacionalnih obavještajnih skupina i timova.

VII. PRAVA I OBVEZE SUDIONIKA

Članak 17.

Za vrijeme sudjelovanja u operaciji i drugim aktivnostima u inozemstvu sudionici su obvezni:
– dostojno predstavljati Republiku Hrvatsku i njezine Oružane snage
– djelovati u skladu s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske
– provoditi i poštovati odluke, zapovijedi i naloge nadređenih
– uspješno izvršavati propisane obveze i zadaće te ostale poslove po nalogu nadređenih
– pridržavati se i poštovati vojnu stegu
– provoditi mjere zaštite tajnosti klasificiranih podataka tijekom boravka u operaciji i drugim aktivnostima u inozemstvu i nakon povratka u Republiku Hrvatsku
– provoditi i poštovati propise o sigurnosti
– provoditi preventivne mjere u cilju zaštite zdravlja
– čuvati povjerena materijalna sredstva
– pridržavati se načela i pravila međunarodnoga humanitarnog prava te posebnih pravila operacije i drugih aktivnosti u inozemstvu
– poštovati kulturne i vjerske običaje te druge vrednote zemlje domaćina.

Članak 18.

Za vrijeme sudjelovanja u operaciji i drugim aktivnostima u inozemstvu sudionicima je zabranjeno:
– obavljanje gospodarskih ili uslužnih djelatnosti, osim onih koje se odnose na logističku potporu vlastitih ili savezničkih snaga
– svako miješanje u unutarnje poslove zemlje domaćina izvan odobrenog mandata tih operacija, odnosno drugih aktivnosti
– samovoljno napuštanje ili prekidanje operacije odnosno druge aktivnosti bez suglasnosti ili odobrenja nadležnih tijela
– svako postupanje koje nije u skladu s odlukama, zapovijedima i nalozima nadređenih i drugo postupanje izvan mandata operacije i drugih aktivnosti u inozemstvu.

Članak 19.

(1) Sudionici mogu tijekom jednog upućivanja provesti najdulje 12 mjeseci u operaciji i drugim aktivnostima u inozemstvu.
(2) Sudionici mogu provesti i dulje od 12 mjeseci u operaciji i drugim aktivnostima u inozemstvu iz tehničkih razloga i ostalih okolnosti koje priječe povratak u Republiku Hrvatsku, dok traju takve okolnosti.
(3) Na zahtjev zapovjednika snaga, i uz suglasnost načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, u operaciji i drugim aktivnostima u inozemstvu sudionici mogu provesti najdulje 15 mjeseci.
(4) Za svakih navršenih šest mjeseci sudjelovanja u operaciji i drugim aktivnostima u inozemstvu sudionici, po povratku u Republiku Hrvatsku, ostvaruju pravo na obvezni plaćeni dopust u trajanju od deset radnih dana.
(5) Kada operacija potpore miru i druge aktivnosti u inozemstvu traju 10 i više mjeseci, Ministarstvo obrane obvezno je sudioniku nakon šest mjeseci omogućiti i financirati jednokratni posjet Republici Hrvatskoj radi korištenja godišnjeg odmora ili plaćenog dopusta u najduljem trajanju od 10 radnih dana, ne računajući vrijeme potrebno za odlazak i povratak u područje operacije (vrijeme putovanja).
(6) Sudionici upućeni u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu imaju pravo na plaćeni dopust u trajanju od ukupno 10 radnih dana i pravo na naknadu troškova prijevoza u slučaju smrti člana uže obitelji.
(7) Sudionicima upućenima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu može se odobriti plaćeni dopust u trajanju do ukupno 10 radnih dana uz naknadu troškova prijevoza i u slučaju teške bolesti člana uže obitelji.
(8) Sudionici upućeni u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu, ostvaruju pravo i na plaćeni dopust u skladu s pravilima pojedine operacije ili druge aktivnosti u inozemstvu u kojoj su angažirani.
(9) Dopust ostvaren u skladu s pravilima pojedine operacije ili druge aktivnosti u inozemstvu, ovisno o organizacijskim mogućnostima i sigurnosnim uvjetima, sudionici mogu koristiti u području operacije, Republici Hrvatskoj ili u trećim državama.
(10) Troškove korištenja dopusta ostvarenog u skladu s pravilima pojedine operacije ili druge aktivnosti u inozemstvu izvan područja operacije, te troškove u području operacije nastale izvan vojnih instalacija snose sami sudionici.
(11) Odobrenje za korištenje dopusta ostvarenog u skladu s pravilima pojedine operacije ili druge aktivnosti u inozemstvu u području operacije daje najstariji nacionalni predstavnik, a za korištenje dopusta u Republici Hrvatskoj i trećim državama Glavni stožer Oružanih snaga.

Članak 20.

(1) Čelnik nacionalnog kontingenta, skupine ili tima u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu:
– predstavlja kontingent, skupinu ili tim pred međunarodnim i drugim tijelima
– usklađuje djelovanje kontingenta, skupine ili tima prema dobivenim zadaćama
– usklađuje aktivnosti kontingenta, skupine ili tima s uvjetima života i rada, odgovara za rad kontingenta, skupine ili tima
– izvješćuje Glavni stožer Oružanih snaga o odsutnosti pripadnika kontingenta, skupine ili tima iz područja operacije
– pruža potporu službenim izaslanstvima Republike Hrvatske
– provodi stegovne postupke i predlaže sudionike za dodjelu pohvala i nagrada
– dostavlja izvješća o stanju i sudjelovanju sudionika
– predlaže i koordinira s Glavnim stožerom Oružanih snaga povratak sudionika u Republiku Hrvatsku zbog smrti člana uže obitelji, zdravstvenih razloga, potrebe vođenja stegovnog postupka te drugih opravdanih razloga
– dostavlja izvješća o nastaloj ozljedi na radu odnosno sumnji na profesionalnu bolest sudionika
– odgovoran je za pravilnu uporabu materijalnih sredstava te izvješćuje o njihovu stanju
– u slučaju promjene u području operacija i rasporedu snaga, po potrebi, aktivno sudjeluje u izradi prijedloga dodatnih opisa poslova, nadležnosti, pozicija u skupini i drugo
– predlaže i koordinira s Glavnim stožerom Oružanih snaga prijevremeni povratak i zamjenu pripadnika Oružanih snaga zbog kršenja odredbi članaka 17. i 18. ovoga Pravilnika
– provodi i druge aktivnosti potrebne za uspješno obavljanje poslova i zadaća u okviru operacije i drugih aktivnosti u inozemstvu.
(2) U slučaju kada je čelnik nacionalnog tima i jedini pripadnik Oružanih snaga u operaciji i drugoj aktivnosti u inozemstvu, odluku o prijevremenom povratku donosi Glavni stožer Oružanih snaga.
(3) Čelnik hrvatskog kontingenta, skupine ili tima u operaciji i drugim aktivnostima u inozemstvu može angažirati pripadnike i postrojbe pod nadzorom ili zapovijedanjem zapovjednika operacije i druge aktivnosti u inozemstvu za nacionalne zadaće, samo uz prethodno provedene konzultacije s tim zapovjednikom.

Članak 21.

(1) Sudionici za vrijeme sudjelovanja u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu ostvaruju pravo na osnovnu plaću koju su ostvarivali na dužnosti s koje su upućeni.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, djelatna vojna osoba privremeno raspoređena na dodatnu dužnost u operaciju i drugu aktivnost u inozemstvu zadržava pravo na plaću temeljne dužnosti, ako privremeno dodana dužnost traje do devet mjeseci neprekidno odnosno do 12 mjeseci s prekidima u dvije godine.
(3) Prava iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ostvaruju se i za vrijeme provedeno na liječenju, u zarobljeništvu ili drugom opravdanom izostanku s dužnosti sve do povratka u Republiku Hrvatsku.
(4) Sudionici za vrijeme sudjelovanja u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, zbog otežanih i rizičnih sigurnosnih, zemljopisnih i klimatskih uvjeta opasnih za život i zdravlje ostvaruju pravo na terenski dodatak, koji posebnom odlukom propisuje ministar obrane.
(5) Za vrijeme kada sudionici koriste dopust, godišnji odmor, ili su zbog nekoga drugog razloga izvan područja operacije i druge aktivnosti u inozemstvu, ne ostvaruju pravo na terenski dodatak.
(6) Za vrijeme provedeno na liječenju, u zarobljeništvu, ili drugom opravdanom izostanku, sudionici ostvaruju pravo na terenski dodatak do povratka u Republiku Hrvatsku.

Članak 22.

(1) Sudionici u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu ostvaruju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje u skladu s općim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim se uređuju prava, uvjeti i način korištenja prekogranične zdravstvene zaštite te u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i pravilnika kojima se uređuje postupak i ovlasti u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga.
(2) Postupak i ovlasti vezano za utvrđivanje i priznavanje ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti sudionika u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu uredit će se smjernicama koje donosi pomoćnik ministra obrane nadležan za ljudske potencijale u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 23.

(1) Za sudionike u operacijama zaključuje se polica osiguranja od nezgode (nesretnog slučaja), dok se za sudionike u drugim aktivnostima u inozemstvu izdaje certifikat o osiguranju na teret Republike Hrvatske, ako nisu osigurani na teret međunarodne organizacije nositelja aktivnosti u inozemstvu.
(2) Polica osiguranja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća smrt zbog nezgode, trajni invaliditet zbog nezgode, dnevnu naknadu zbog nezgode te dnevnu naknadu za liječenje u bolnici.
(3) Certifikat o osiguranju iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća smrt zbog nezgode, trajni invaliditet zbog nezgode te dnevnu naknadu za liječenje u bolnici zbog nezgode.
(4) Polica osiguranja i certifikat o osiguranju obuhvaćaju rizike iz stavaka 2. i 3. ovoga članka za vrijeme boravka u području operacije i druge aktivnosti u inozemstvu odnosno od trenutka napuštanja teritorija Republike Hrvatske do trenutka povratka na teritorij Republike Hrvatske.

VIII. OCJENJIVANJE, STEGOVNA ODGOVORNOST I ODGOVORNOST ZBOG POVREDE SLUŽBENE I RADNE DUŽNOSTI

Članak 24.

Sudionici u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu ocjenjuju se u skladu s propisima o ocjenjivanju.

Članak 25.

(1) Vojne osobe sudionici u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu podliježu stegovnoj odgovornosti u skladu s odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i Pravilnika o stegovnoj odgovornosti.
(2) Državni službenici i namještenici sudionici u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu podliježu utvrđivanju odgovornosti zbog povrede službene odnosno radne dužnosti, u skladu s odredbama Zakona o državnim službenicima.

IX. IZVJEŠĆIVANJE I OBAVJEŠĆIVANJE

Članak 26.

(1) Najkasnije do 15. u mjesecu načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga podnosi ministru obrane izvješće za prethodni mjesec o sudjelovanju u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu koje sadrži sažetak najvažnijih događaja.
(2) Najkasnije do kraja siječnja tekuće godine načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga podnosi ministru obrane izvješće za proteklu godinu o sudjelovanju u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu.
(3) U slučaju težih izvanrednih događaja klasifikacije 1 u skladu s uputom o postupanju po nastanku izvanrednog događaja i programom prevencije u operacijama odnosno drugim aktivnostima u inozemstvu, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga u najkraćem mogućem roku podnosi Predsjedniku Republike Hrvatske i ministru obrane izvanredno izvješće o događaju.
(4) Glavni stožer Oružanih snaga propisat će sustav izvješćivanja i provedbi raščlamba u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Oružanih snaga u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu.

Članak 27.

Uprava za obrambenu politiku putem vojno-diplomatske mreže prikuplja podatke o svim činjenicama važnima za sudjelovanje u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu te, po potrebi, priprema i dostavlja ministru obrane i načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga izvješća s prijedlozima mjera za unaprjeđenje međunarodne obrambene suradnje.

Članak 28.

(1) Vojna sigurnosno-obavještajna agencija u suradnji s drugim sigurnosno-obavještajnim službama prikuplja, analizira, obrađuje i ocjenjuje podatke koji su značajni za sudjelovanje u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu.
(2) Vojna sigurnosno-obavještajna agencija redovito, a po potrebi i na zahtjev, izvješćuje ministra obrane i načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga o prijedlozima za unaprjeđenje sigurnosnih mjera radi zaštite sudionika u inozemstvu.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i državnih službenika i namještenika Ministarstva obrane u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (»Narodne novine«, br. 8/06, 19/11 i 73/13), u dijelu koji se odnosi na pripadnike Oružanih snaga.

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox