PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - urednički pročišćeni tekst, NN br. 80/2013, 1/2016 i 60/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

 

Na temelju članka 275. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

(Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 80/13, 1/16 i 60/16)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak utvrđivanja sukladnosti traktora, tehnički zahtjevi koje traktor za poljoprivredu i šumarstvo (u daljnjem tekstu: traktor) odnosno zasebne tehničke jedinice i dijelovi za traktor moraju ispunjavati, oblik i sadržaj zahtjeva, potvrde o evidenciji odnosno sukladnosti tipa traktora, potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora i izjave o sukladnosti traktora, uvjeti koje za provođenje postupka utvrđivanja sukladnosti mora ispunjavati pravna osoba i tehnička služba, izuzeća od postupka, nadzor te naknade koje se naplaćuju za provođenje postupka utvrđivanja sukladnosti traktora.

Članak 2.

Obavezi utvrđivanja sukladnosti podliježu traktori kategorija T, C, R i S. Definicije kategorija traktora propisane su u Prilogu I ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Utvrđivanje sukladnosti traktora provodi se za sve kategorije novih ili rabljenih traktora nakon njihova unosa, uvoza ili prodaje a prije prve registracije traktora.
Utvrđivanje sukladnosti traktora ne provodi se za traktore koji su izuzeti od postupka prema članku 36. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Utvrđivanje sukladnosti traktora u smislu odredbi ovoga Pravilnika podrazumijeva pregled dokumentacije i pregled traktora, izdavanje izvještaja o zadovoljavanju propisanih uvjeta, izdavanje potvrde o evidenciji/sukladnosti tipa traktora, izjave o sukladnosti traktora te potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora te upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka.
Utvrđivanje sukladnosti traktora u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: RH) provodi Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod) na temelju zahtjeva dobavljača.
Pojedine poslove u postupku utvrđivanja sukladnosti traktora obavlja pravna osoba koju za to ovlasti Zavod (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba).

Članak 5.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
Dobavljač označava proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika ili uvoznika.
EU certifikat o sukladnosti (u daljnjem tekstu: COC dokument (EU Certificate of Conformity)) je dokument koji izdaje proizvođač traktora s podacima predmetnog traktora kojim se potvrđuje da je traktor iz serije traktora koji posjeduje EU homologaciju tipa traktora (WVTA) i ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje.
EU homologacija je postupak kojim tijelo za homologaciju pojedine države članice Europske unije, potvrđuje da tip traktora, dijelovi i oprema zadovoljavaju odgovarajuće tehničke zahtjeve i ostale odredbe propisane za zemlje Europske unije;
Izjava o sukladnosti je dokument koji izdaje dobavljač traktora, a kojom se potvrđuje da traktor iz serije homologiranoga tipa ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje;
Novi traktor je traktor koji u trenutku unosa, uvoza ili prodaje nije bio registriran ili ima manje od 50 radnih sati.
Ovlašteni zastupnik označava svaku fizičku ili pravnu osobu sa sjedištem u RH koju je proizvođač pismeno ovlastio da u njegovo ime provodi određene radnje u vezi s obavezama proizvođača u skladu s ovim Pravilnikom.
Ovlaštena pravna osoba je pravna osoba kojoj je Zavod izdao rješenje sukladno odredbama ovoga Pravilnika za obavljanje poslova utvrđivanja sukladnosti traktora.
Postupak evidentiranja tipa traktora je postupak utvrđivanja sukladnosti tipa traktora a provodi ga Zavod za nove traktore koje se unose u RH a za koje je izdana EU homologacija.
Postupak utvrđivanja nacionalne sukladnosti tipa traktora je postupak utvrđivanja sukladnosti tipa traktora a provodi ga Zavod za nove traktore koji se proizvode u RH kao i za traktore za koje nije izdana EU homologacija.
Postupak identifikacije traktora je postupak utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora a provodi ga ovlaštena pravna osoba za nove traktore za koje je izdana EU homologacija.
Postupak identifikacije i utvrđivanje stanja traktora je postupak utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora a provodi ga ovlaštena pravna osoba za rabljene traktore koji se unose u RH.
Postupak pojedinačnog odobravanja i utvrđivanje stanja traktora je postupak utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora a provodi ga ovlaštena pravna osoba za nove traktore proizvedene u RH, za nove i rabljene traktore koji se uvoze u RH te za nove traktore za koje nije izdana EU homologacija.
Proizvođač označava svaku fizičku ili pravnu osobu koja proizvodi proizvod ili za koju se proizvod dizajnira ili proizvodi a on taj proizvod prodaje pod svojim imenom ili markom.
Priključni vučeni stroj označava svaki uređaj koji je konstruiran da ga vuče traktor i mijenja mu ili dodaje novu funkciju; on može imati platformu za teret konstruiranu i proizvedenu da prihvati alate i naprave za takve namjene kao i za privremeno odlaganje materijala proizvedenih ili potrebnih pri radu; svako traktor namijenjeno da ga vuče traktor i da trajno nosi oruđe ili je konstruirano za obradu materijala smatra se priključnim vučenim strojem ako je omjer tehnički dopuštene ukupne mase i mase toga neopterećenog vozila manji od 3,0.
Potvrda o evidenciji tipa traktora je dokument kojim Zavod službeno potvrđuje da tip traktora za koji je izdana EU homologacija ispunjava zahtjeve propisane ovim Pravilnikom.
Potvrda o sukladnosti tipa traktora je dokument kojim Zavod službeno potvrđuje da tip su traktora, dijelovi i oprema homologirani sukladno odredbama propisa ovog Pravilnika.
Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila je dokument kojim ovlaštena pravna osoba službeno potvrđuje da vozilo ispunjava zahtjeve propisane ovim Pravilnikom.
Tehnička služba označava pravnu osobu kojoj je Zavod izdao rješenje sukladno odredbama ovoga Pravilnika za obavljanje poslova ispitivanja traktora u postupku nacionalne homologacije, i izdavanje tehničke specifikacije traktora u postupku pojedinačnog odobravanja traktora.
Tehnička specifikacija traktora je dokument s kojim tehnička služba potvrđuje kojim je EU Direktivama i Uredbama, UNECE Pravilnicima odnosno OECD kodovima udovoljavao traktor odnosno njegovi sustavi i dijelovi u trenutku proizvodnje, a sadrži i tehničke podatke o traktoru.
Traktor za poljoprivredu i šumarstvo je motorno vozilo opremljeno kotačima s najmanje dvije osovine koji ima konstrukcijsku brzinu veću od 6 km/h i čija je glavna funkcija da vuče, gura, nosi ili pokreće određena oruđa, strojeve ili prikolice namijenjene poljoprivredi, odnosno radu u šumi.
Traktorska prikolica (u daljnjem tekstu: prikolica) označava svaku prikolicu za poljoprivredu ili šumarstvo namijenjenu uglavnom prijevozu tereta ili konstruiranu da je vuče traktor za poljoprivrednu i šumarsku namjenu; u tu kategoriju spadaju i prikolice kod kojih dio tereta nosi vučno traktor; svako traktor koje je priključeno na traktor i trajno nosi oruđe smatra se prikolicom za poljoprivredu ili šumarstvo ako je omjer tehnički dopuštene ukupne mase i mase vozila u neopterećenom stanju veći ili jednak od 3,0 i ako to traktor nije konstruirano za obradu materijala.
Tip traktora označava traktor jedne kategorije koji se bitno ne razlikuje s obzirom na obilježja navedena u Prilogu I ovoga Pravilnika. Jedan tip traktora može sadržavati varijante i verzije. Definicije pojmova varijanta, verzija te tipovi nadogradnje traktora nalaze se u Prilogu I ovoga Pravilnika.
Unos traktora je svaki unos u Republiku Hrvatsku s teritorija države članice Europske unije, kako je propisano zakonodavstvom Europske unije, osim iz trećih teritorija.
Uvoz traktora je svaki unos u Europsku uniju iz trećih država odnosno trećih teritorija, osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.
Utvrđivanje sukladnosti tipa traktora je postupak potvrđivanja sukladnosti tipa traktora kao cjeline sa zahtjevima iz ovoga Pravilnika a provodi ga Zavod za serijski proizvedene nove traktore.
Utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora je postupak potvrđivanja sukladnosti pojedinačnog traktora sa zahtjevima iz ovoga Pravilnika, a provodi ga Zavod za rabljene i nove traktore koje dobavljač ili fizička osoba unosi ili uvozi u RH.

II. TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA TRAKTORE

Članak 6.

Novi traktor ispunjava tehničke zahtjeve ovoga Pravilnika ako je za traktor proveden postupak EU homologacije za traktor kao cjelinu, te traktor zadovoljava odredbe odgovarajućih propisa koje vrijede na dan podnošenja zahtjeva.
Novi traktor za koje nije proveden postupak EU homologacije ispunjava zahtjeve ovoga Pravilnika ako zadovoljava odredbe pojedinačnih pravilnika o homologaciji traktora.

Članak 7.

Rabljeni traktor ispunjava tehničke zahtjeve ovoga Pravilnika ako traktor ispunjava zahtjeve pojedinačnih pravilnika o homologaciji traktora ovisno od kategorije kojoj traktor pripada.

Članak 8.

Popis propisa za utvrđivanje sukladnosti novih traktora za koji je proveden postupak EU homologacije za traktor kao cjelinu nalazi se na web stranicama Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija/propisi).
Popis propisa za utvrđivanje sukladnosti novih traktora za koji nije proveden postupak EU homologacije te za rabljene traktore nalazi se u Prilogu VIII ovoga Pravilnika.

III. POSTUPCI UTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI

Članak 9.

Utvrđivanje sukladnosti traktora provodi se kao:
1.) utvrđivanje sukladnosti tipa traktora
2.) utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora

Članak 10.

Utvrđivanje sukladnosti tipa traktora obuhvaća:
1.) evidentiranje tipa traktora
– provodi se za nove traktore za koje je izdana EU homologacija tipa (WVTA)
2.) nacionalna homologacija tipa traktora
– provodi se za traktore koji se proizvode u Republici Hrvatskoj kao i za traktore za koje nije izdana EU homologacija tipa
Za serijski proizvedene nove traktore Zavod može izdati EU homologaciju tipa traktora a postupak se provodi sukladno odredbama Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01) (»Narodne novine«, broj 16/09, 83/11 i 109/11) odnosno EU Direktivi 2003/37.

Članak 11.

Utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora obuhvaća:
1.) postupak identifikacije i utvrđivanje stanja traktora
– provodi se za nove i rabljene traktore koji se unose u RH
2.) pojedinačno odobravanje traktora
– provodi se za:
– nove i rabljene traktore koji se uvoze u RH;
– nove traktore pojedinačno proizvedene u RH;

IV. UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI TIPA TRAKTORA

Članak 12.

Zahtjev za provedbu postupka utvrđivanja sukladnosti tipa traktora podnosi dobavljač Zavodu na obrascu čiji je oblik i sadržaj propisan u Prilogu II ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Uz zahtjev iz članka 12. ovoga Pravilnika se prilaže:
1. u slučaju evidentiranja tipa traktora:
a) izvornik ili ovjerena kopija ugovora koji je dobavljač sklopio s proizvođačem (podnosi se samo prilikom predaje prvog zahtjeva);
b) tehnička dokumentacija – obrazac DZM-T4 ;
c) kopija EU homologacije tipa traktora;
d) upravna pristojba (70 kuna).
2. u slučaju nacionalne homologacije tipa traktora:
a) dokaz o upisu u Registar proizvođača (ako se traktor proizvodi u RH);
b) tehnički opis traktora – u skladu s Prilogom I. Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01);
c) izvještaj o pregledu/ispitivanju od tehničke službe;
d) upravna pristojba (70 kuna).
U postupku se može prihvatiti i druga odgovarajuća dokumentacija.

Članak 14.

U slučaju evidentiranja tipa traktora Zavod vrši provjeru dostavljenih tehničkih podataka (obrazac DZM T-4) te ih prosljeđuje ovlaštenoj pravnoj osobi koja vrši unos podatka u jedinstvenu bazu homolgacijskih podataka te o tome dostavlja izvještaj Zavodu.
U slučaju nacionalne homologacije tipa traktora Zavod vrši provjeru dostavljenih tehničkih podataka i izvještaja o pregledu traktora od strane tehničke službe. Nakon provjere podataka isti se prosljeđuju ovlaštenoj pravnoj osobi koja vrši unos podatka u jedinstvenu bazu homolgacijskih podataka.

Članak 15.

U slučaju evidentiranja tipa traktora, ako tip traktora ispunjava tehničke zahtjeve propisane u članku 6. ovoga Pravilnika i na temelju izvještaja ovlaštene pravne osobe, Zavod izdaje Potvrdu o evidenciji tipa traktora (PETT).
U slučaju nacionalne homologacije tipa traktora, ako tip traktora ispunjava tehničke zahtjeve propisane u članku 6. odnosno 7. ovoga Pravilnika te na temelju izvještaja ovlaštene pravne osobe, Zavod izdaje Potvrdu o sukladnosti tipa traktora (PSTT).
Ako traktor ne ispunjava tehničke zahtjeve Zavod donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o sukladnosti tipa traktora.
Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 16.

Dobavljač koji posjeduje potvrdu o evidenciji tipa traktora odnosno potvrdu o sukladnosti tipa traktora izdaje za svaku varijantu / verziju traktora Izjavu o sukladnosti traktora (IST) kojom se korisniku jamči sukladnost traktora s tipom traktora potvrđenim od strane Zavoda.
Izjavu o sukladnosti traktora dobavljač ispisuje iz jedinstvene baze homologacijskih podataka.

Članak 17.

U slučaju dopune već izdane potvrde o evidenciji/sukladnosti tipa traktora (zbog mogućih izmjena na predmetnom tipu traktora) postupak se provodi kao i za novi tip traktora.

V. UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI POJEDINAČNO PREGLEDANOG TRAKTORA

Članak 18.

Zahtjev za provedbu postupka utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora podnosi dobavljač odnosno fizička osoba izravno ovlaštenoj pravnoj osobi na obrascu čiji je oblik i sadržaj propisan u Prilogu III ovoga Pravilnika.
Uz zahtjev se prilaže:
1.) u postupku identifikacije traktora i utvrđivanja stanja traktora
– za novi traktor: »COC« dokument;
– za rabljeni traktor: tehnička specifikacija traktora ili »COC« dokument;
– upravna pristojba (70 kuna).
2.) u postupku pojedinačnog odobravanja traktora
– za novi traktor: tehnička specifikacija traktora ili »COC« dokument;
– za rabljeni traktor: tehnička specifikacija traktora;
– upravna pristojba (70 kuna).
U postupku se može po potrebi prihvatiti i druga odgovarajuća dokumentacija.

Članak 19.

Pregledom dokumentacije i traktora, a po potrebi i ispitivanjem ovlaštena pravna osoba utvrđuje sukladnost traktora s odredbama ovoga Pravilnika.
Za traktor koji ispunjava tehničke zahtjeve propisane u člancima 6. i 7. ovoga Pravilnika, ovlaštena pravna osoba izdaje Potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora (PSPPT) iz jedinstvene baze homologacijskih podataka.
U slučaju da traktor ne ispunjava tehničke zahtjeve Zavod na temelju izvještaja ovlaštene pravne osobe donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora.
Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 20.

Ako se pregledom utvrdi da traktor ne ispunjava propisane zahtjeve zbog nedostataka koji se mogu otkloniti, dopuštena je zamjena/ugradba odgovarajućih dijelova/opreme traktora.
Ako traktor nakon otklanjanja nedostataka ispunjava sve propisane zahtjeve ovlaštena pravna osoba izdaje potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora.

Članak 21.

Ovlaštena pravna osoba dužna je omogućiti Zavodu uvid u sve podatke o izdanim potvrdama o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora putem jedinstvene baze podataka.
Ovlaštena pravna osoba obavezna je izraditi postupnik rada te ga dostaviti Zavodu na suglasnost.

VI. SUKLADNOST PROIZVODNJE

Članak 22.

U slučaju kad je zahtjev za utvrđivanje sukladnosti tipa traktora podnio proizvođač traktora iz RH, Zavod će provjeriti postojanje zadovoljavajućih mjera i postupaka za osiguravanje učinkovitog nadzora nad sukladnošću proizvodnje koja treba osigurati da sastavni dijelovi i oprema ili traktor u proizvodnji budu sukladni s tipom traktora za koji je izdana potvrda o sukladnosti tipa traktora.

Članak 23.

Proizvođač je odgovoran da je svaki proizveden traktor sukladan tipu za koji je izdana potvrda o sukladnosti tipa traktora.
Proizvođač mora omogućiti Zavodu nadzor nad proizvedenim tipovima traktora.
U slučaju prestanka proizvodnje tipa traktora proizvođač je o tome dužan obavijestiti Zavod.

VII. POTVRDA I IZJAVA O SUKLADNOSTI TRAKTORA

Članak 24.

Potvrda o evidenciji/sukladnosti tipa traktora prestaje važiti u slučaju stupanja na snagu obaveze primjene novih zahtjeva koje predmetni tip traktora ne zadovoljava.
Izjava o sukladnosti traktora ili potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora obavezan je dokument koji vlasnik traktora mora obavezano priložiti kod tehničkog pregleda prilikom prve registracije traktora u Republici Hrvatskoj.
Oblik i sadržaj obrasca potvrda o evidenciji/sukladnosti tipa traktora propisani su u Prilozima IV i V ovoga Pravilnika.
Oblik i sadržaj obrasca izjava o sukladnosti traktora propisan je u Prilogu VI ovoga Pravilnika.
Oblik i sadržaj obrasca potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora propisan je u Prilogu VII ovoga Pravilnika.

VIII. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PRAVNA OSOBA ZA PROVEDBU POSTUPKA UTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI TRAKTORA

Članak 25.

Za provedbu postupka utvrđivanja sukladnosti traktora odnosno za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku utvrđivanja sukladnosti traktora prema ovom Pravilniku, pravna osoba mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1.) da raspolaže odgovarajućim radioničkim i uredskim prostorom u kojem je moguće obavljanje pregleda dokumentacije i traktora, a taj prostor mora zadovoljiti uvjete s obzirom na dimenzije traktora;
2.) da ima zaposlenog najmanje jednog radnika koji ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij strojarske ili poljoprivredne struke, jednog radnika SSS strojarskog ili prometnog smjera sa položenim ispitom za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku provjere sukladnosti i jednog radnika najmanje SSS upravno-pravne struke za obavljanje administrativnih poslova;
3.) ako pravna osoba ima više ispitnih mjesta, na svakom ispitnom mjestu mora imati najmanje dva radnika SSS stručne spreme strojarskog, prometnog ili elektro smjera sa položenim ispitom za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora;
4.) da na svakom ispitnom mjestu ima osigurane uvjete za obavljanje poslova za koje je ovlaštena;
5.) da ima odgovarajuću informatičku i tehničku opremu za obavljanje povjerenih poslova;
6.) da ima razvijeno jedinstveno programsko rješenje za prikupljanje i obradu homologacijskih podataka u jedinstvenu homologacijsku bazu podataka;
7.) da osigura provođenje postupka utvrđivanja sukladnosti traktora najmanje na jednom ovlaštenom mjestu u svakoj županiji te tri u gradu Zagrebu.

Članak 26.

Pravna osoba mora uz zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju za obavljanje poslova prema ovom Pravilniku, priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 25. ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom izdaje se rješenje o ovlaštenju za provedbu postupka utvrđivanja sukladnosti traktora.
Rješenje o ovlašćivanju donosi Zavod.

Članak 28.

Ako pravna osoba kojoj je izdano rješenje za obavljanje poslova prema ovom Pravilniku prestane ispunjakati jedan ili više uvjeta iz članka 25. ovoga Pravilnika, Zavod će ukinuti rješenje.
Ako pravna osoba koja ima više ispitnih mjesta prestane ispunjakati jedan ili više uvjeta iz članka 25. ovoga Pravilnika za jedno ili više ispitnih mjesta za obavljanje poslova prema ovom Pravilniku, Zavod će ukinuti rješenje u dijelu koji se odnosi na ta ispitna mjesta.

Članak 29.
Djelatnici ovlaštene pravne osobe koji obavljaju stručne i tehničke poslove u postupku utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora dužni su položiti ispit prema programu za osposobljavanje za poslove provođenja postupka utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora.
Program iz stavka 1. ovog članka donosi Zavod te imenuje povjerenstvo za polaganje ispita.

... 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvi dio podzakonskih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox