PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA I ČETVEROCIKALA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 80/2013 do 60/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

 

Na temelju članka 275. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA I ČETVEROCIKALA

(Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 80/13, 97/14, 1/16 i 60/16)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje obaveza utvrđivanja sukladnosti vozila, tehnički zahtjevi koje vozila odnosno zasebne tehničke jedinice i dijelovi za vozila moraju ispunjavati, oblik i sadržaj zahtjeva, potvrde o evidenciji tipa vozila, potvrde o sukladnosti tipa vozila, izjave o sukladnosti vozila i potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila, postupak ispitivanja vozila, uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe za provođenje određenih radnji u postupku utvrđivanja sukladnosti, izuzeća od postupka, nadzor te naknade koje se naplaćuju za pokriće troškova provođenja postupka utvrđivanja sukladnosti vozila.

Članak 2.

Obavezi utvrđivanja sukladnosti podliježu vozila na dva ili tri kotača i četverocikli (u daljnjem tekstu: »vozila«) kategorije L. Definicije kategorija vozila propisane su u Prilogu I ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Utvrđivanje sukladnosti vozila provodi se za sve kategorije novih ili rabljenih vozila nakon njihova unosa, uvoza ili prodaje a prije prve registracije vozila.
Utvrđivanje sukladnosti vozila ne provodi se za vozila koja su izuzeta od postupka prema članku 44. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Utvrđivanje sukladnosti vozila u smislu odredbi ovoga Pravilnika u Republici Hrvatskoj provodi Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod) na temelju zahtjeva dobavljača. Pojedine poslove u postupku utvrđivanja sukladnosti vozila obavlja pravna osoba koju za to ovlasti Zavod (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba).

Članak 5.

Postupak utvrđivanja sukladnosti vozila podrazumijeva pregled dokumentacije i po potrebi pregled vozila, izdavanje izvještaja o zadovoljavanju propisanih uvjeta, izdavanje potvrde o evidenciji/sukladnosti tipa vozila, izjave o sukladnosti vozila, potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila te upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka.

Članak 6.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
Distributer označava svaku fizičku ili pravnu osobu u dobavnom lancu, osim proizvođača ili uvoznika, koja na tržištu nudi/prodaje vozila.
Dobavljač označava proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika ili uvoznika.
Dovršeno vozilo je vozilo koje je rezultat postupka višestupanjske homologacije i koje zadovoljava sve odgovarajuće zahtjeve ovoga Pravilnika.
EU certifikat o sukladnosti (u daljnjem tekstu: COC dokument (EU Certificate of Conformity)) je dokument koji izdaje proizvođač vozila s podacima predmetnog vozila kojim se potvrđuje da je vozilo iz serije vozila koje posjeduje EU homologaciju tipa vozila (WVTA) i ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje.
EU homologacija je postupak kojim tijelo za homologaciju pojedine države članice Europske unije, potvrđuje da tip vozila, njegovi dijelovi i oprema zadovoljavaju odgovarajuće tehničke zahtjeve i ostale odredbe propisane za zemlje Europske unije.
Izjava o sukladnosti je dokument koji izdaje dobavljač vozila, a kojom se potvrđuje da vozilo iz serije homologiranoga tipa ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje;
Motorno vozilo je svako motorno vozilo, potpuno, dovršeno ili nepotpuno, sa vlastitim pogonom, a čija najveća konstrukcijska brzina prelazi 25 km/h.
Nepotpuno vozilo je vozilo koje je potrebno dopuniti barem još u jednoj fazi kako bi zadovoljavalo sve odgovarajuće zahtjeve ovoga Pravilnika.
Osnovno vozilo označava nepotpuno vozilo koje zadržava svoju identifikacijsku oznaku vozila (VIN) u svim sljedećim fazama postupka višestupanjske homologacije;
Ovlašteni zastupnik označava svaku fizičku ili pravnu osobu sa sjedištem u RH koju je proizvođač pismeno ovlastio da u njegovo ime provodi određene radnje u vezi s obavezama proizvođača u skladu s ovim Pravilnikom.
Ovlaštena pravna osoba je pravna osoba kojoj je Zavod izdao rješenje sukladno odredbama ovoga Pravilnika za obavljanje pojedinih stručnih i tehničkih poslova utvrđivanja sukladnosti vozila.
Postupak evidentiranja tipa vozila je postupak kojim se utvrđuje i evidentira koje tipove, varijante i izvedbe vozila pojedini dobavljač stavlja na tržište Republike Hrvatske a provodi ga Zavod za nova vozila za koje je izdana EU homologacija.
Postupak nacionalne homologacije tipa vozila je postupak utvrđivanja sukladnosti tipa vozila a provodi ga Zavod za nova vozila koji se serijski proizvode u RH kao i za vozila za koje nije izdana EU homologacija.
Postupak identifikacije i utvrđivanje stanja vozila je postupak utvrđivanja sukladnosti pojedinačnog vozila, a provodi ga ovlaštena pravna osoba za nova i rabljena vozila koji se unose u RH.
Postupak pojedinačnog odobravanja vozila je postupak utvrđivanja sukladnosti pojedinačnog vozila, a provodi ga ovlaštena pravna osoba za nova i rabljena vozila koja se uvoze u RH, nova vozila pojedinačno proizvode u Republici Hrvatskoj i nepotpuna vozila koje se dovršavaju u jednoj ili više faza.
Potpuno vozilo je vozilo koje je proizvođač izradio bez prekida postupka od početne do završne faze, tako da ono zadovoljava sve odgovarajuće zahtjeve ovoga Pravilnika.
Potvrda proizvođača je dokument s kojim dobavljač ili Zavod potvrđuju kojim je EU Direktivama i Uredbama odnosno UNECE Pravilnicima udovoljavalo vozilo odnosno njegovi sustavi i dijelovi u trenutku proizvodnje a sadrži i tehničke podatke o vozilu. Obrazac potvrde proizvođača ovisno o kategoriji vozila nalazi se na web-stranicama Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija).
Potvrda o evidenciji tipa vozila je dokument kojim Zavod službeno potvrđuje da vozilo za koji je izdana EU homologacija ispunjava zahtjeve propisane ovim Pravilnikom.
Potvrda o sukladnosti tipa vozila je dokument kojim Zavod službeno potvrđuje da su tip vozila, dijelovi i oprema homologirani sukladno odredbama propisa ovoga Pravilnika.
Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila je dokument kojim ovlaštena pravna osoba službeno potvrđuje da vozilo ispunjava zahtjeve propisane ovim Pravilnikom.
Priključno vozilo označava svako vozilo bez vlastitoga pogona na kotačima koje je konstruirano i proizvedeno da ga vuče motorno vozilo.
Proizvođač označava svaku fizičku ili pravnu osobu koja proizvodi vozilo ili za koju se vozilo konstruira ili proizvodi, a on taj proizvod prodaje pod svojim imenom ili markom.
Rabljeno vozilo označava vozilo od čije prve registracije je prošlo najmanje šest mjeseci.
Tehnička služba označava fizičku ili pravnu osobu koja je ovlaštena kao ispitni laboratorij za provođenje ispitivanja ili provjera u postupku homologacije i pojedinačnog odobravanja vozila, u ime Zavoda kad tu funkciju ne obavlja Zavod.
Tijelo nadležno za homologaciju označava nadležno tijelo koje je odgovorno za sve vidove postupka homologacije tipa vozila, sustava, sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice.
Tip vozila označava vozilo iste kategorije, istoga proizvođača i iste proizvođačke oznake tipa koje se bitno ne razlikuju u pogonskom motoru i podvozju. Tip vozila može sadržavati varijante i izvedbe, čije se detaljnije pojašnjenje nalazi se u Prilogu I ovoga Pravilnika.
Unos vozila je svaki unos u Republiku Hrvatsku s teritorija države članice Europske unije, kako je propisano zakonodavstvom Europske unije, osim iz trećih teritorija.
Uvoz vozila je svaki unos u Europsku uniju iz trećih država odnosno trećih teritorija, osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.
Utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila obuhvaća postupak identifikacije i utvrđivanja stanja vozila te postupak pojedinačnog odobravanja vozila, a provodi ga ovlaštena pravna osoba.
Utvrđivanje sukladnosti tipa vozila obuhvaća postupak nacionalne homologacije i postupak evidentiranja tipa vozila sa izdanom EU homologacijom tipa vozila a provodi ga Zavod.
Višestupanjska homologacija je postupak kada u izradi vozila sudjeluje više različitih proizvođača (izrada po fazama), i kada se u svakoj narednoj fazi izrade prihvaća homologacija iz prethodne faze, a prva faza predstavlja izradu osnovnog vozila na kojem je predviđena nadogradnja.
Tehnička specifikacija vozila je dokument kojim Zavod odnosno pravna osoba koju ovlasti Zavod, potvrđuje kojim EU direktivama i uredbama odnosno UNECE pravilnicima je udovoljavalo vozilo odnosno njegovi sustavi i dijelovi u trenutku proizvodnje, a sadrži i tehničke podatke o vozilu.

II. TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA VOZILA

Članak 7.

Novo vozilo ispunjava tehničke zahtjeve ovoga Pravilnika ako je za vozilo proveden postupak EU homologacije za vozilo kao cjelinu te vozilo zadovoljava odredbe odgovarajućih propisa koje vrijede na dan podnošenja zahtjeva.
Novo vozilo za koje nije proveden postupak EU homologacije zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika ako zadovoljava odredbe pojedinačnih pravilnika o homologaciji vozila.

Članak 8.

Rabljeno vozilo ispunjava tehničke zahtjeve ovoga Pravilnika ako ispunjava zahtjeve pojedinačnih pravilnika o homologaciji vozila ovisno od kategorije kojoj vozilo pripada.

Članak 9.

Popis propisa za utvrđivanje sukladnosti novih vozila za koji je proveden postupak EU homologacije za vozilo kao cjelinu nalazi se na web-stranicama Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija/propisi).
Popis propisa za utvrđivanje nacionalne homologacije, pojedinačno odobravanje vozila te za identifikaciju i ocjenu tehničkog stanja nalazi se u Prilogu VII ovoga Pravilnika.

III. POSTUPCI UTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI VOZILA

Članak 10.

Utvrđivanje sukladnosti vozila provodi se kao:
1.) utvrđivanje sukladnosti tipa vozila
2.) utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

Članak 11.

Utvrđivanje sukladnosti tipa vozila obuhvaća:
1.) nacionalnu homologaciju tipa vozila:
Provodi se:
– za serijski proizvedena vozila za koje nije izdana EU homologacija tipa;
– u postupku višestupanjske homologacije.
2.) evidentiranje tipa vozila
– provodi se za nova vozila za koje je izdana EU homologacija tipa (WVTA).
Za serijski proizvedena nova vozila Zavod može dodijeliti EU homologaciju tipa vozila po postupku sukladno odredbama Pravilnikom o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (izdanje 01) (»Narodne novine«, broj 16/09), odnosno Direktivi 2002/24/EZ.

Članak 13.

Utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila obuhvaća:
1.) postupak identifikacije i utvrđivanje stanja vozila
– provodi se za nova i rabljena vozila koja se unose u RH
2.) pojedinačno odobravanje vozila
– provodi se za:
– nova i rabljena vozila koja se uvoze u RH;
– nova vozila pojedinačno proizvedena u RH;
– nepotpuna vozila koja se dovršavaju u jednoj ili više faza.

IV. UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI TIPA VOZILA

Postupak nacionalne homologacije tipa vozila

Članak 14.

Dobavljač podnosi Zavodu zahtjev za nacionalnu homologaciju vozila, za svaki tip koji treba homologirati, na obrascu iz Priloga II ovoga Pravilnika.
Uz zahtjev za homologaciju potrebno je priložiti:
– izvornik ili ovjerenu kopiju ugovora koji je dobavljač sklopio s proizvođačem (podnosi se samo prilikom predaje prvog zahtjeva);
– tehnički opis vozila (u daljnjemu tekstu: opisni dokument) koji sadrži podatke propisane u Prilogu II Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (izdanje 01);
– popis tehničkih podataka vozila, po varijantama i izvedbama, na propisanom obrascu za određenu kategoriju vozila koji je dostupan na web-stranicama Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija);
– upravnu pristojbu (70,00 kn).
Za dokazivanje ispunjavanja propisanih zahtjeva proizvođač može dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– certifikate o homologaciji sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;
– izvještaje o ispitivanju sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice koje je izdala tehnička služba ili proizvođač;
– druge dokumente s kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu.
Zavod će priznati dostavljene certifikate o homologaciji sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice koje je izdalo tijelo nadležno za homologaciju iz drugih država članica ili izvještaje o ispitivanju koje su izdale prijavljene tehničke službe, bez dodatnih ispitivanja i provjera u području na koje se ti dokumenti odnose.

Članak 15.

Kod višestupanjske homologacije potrebno je dostaviti dijelove homologacijske dokumentacije koji su bitni za trenutačni stupanj dovršenosti vozila kao i kopiju certifikata o homologaciji tipa za nepotpuno vozilo izdanoga za prethodni stupanj izrade vozila. Osim toga, proizvođač mora dostaviti sve podatke o preinakama i dodacima na nepotpunom vozilu.

Članak 16.

Pregled dokumentacije, uključujući tu i popis tehničkih podataka vozila na propisanom obrascu, i vozila koje predstavlja tip vozila za koji je zatražena homologacija obavlja ovlaštena pravna osoba koja obavlja funkciju tehničke službe koja nakon toga izdaje Zavodu izvještaj o ispitivanju te vrši unos podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka.

Članak 17.

Za tip vozila za koji se temeljem izvještaja o ispitivanju utvrdi da je u skladu s podacima u opisnoj mapi i popisom tehničkih podataka vozila, te ispunjava propisane tehničke zahtjeve sukladno odredbama članka 9. ovoga Pravilnika, Zavod će izdati Potvrdu o sukladnosti tipa vozila (PSTV) na obrascu iz Priloga III ovoga Pravilnika.

Članak 18.

U slučaju višestupanjske homologacije, Zavod će izdati potvrdu o sukladnosti tipu nepotpunog ili dovršenog vozila uzimajući u obzir stupanj dovršenosti vozila.

Članak 19.

Ako tip vozila ne ispunjava propisane tehničke zahtjeve, Zavod donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o sukladnosti tipa vozila.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 20.

Dodijeljena potvrda o sukladnosti tipa vozila važi do rokova navedenih u izmjenama i dopunama homologacijskih propisa kad one imaju za posljedicu izmjene potvrda o sukladnosti tipa vozila koje su izdane prema prijašnjim verzijama tih homologacijskih propisa.
Proizvođač kojemu je izdana potvrda o sukladnosti tipa vozila obvezan je u slučaju izmjene podataka ili preinake vozila obavijestiti Zavod.

Članak 21.

Na zahtjev proizvođača, Zavod može priznati homologaciju dodijeljenu u državi članici, s kojom se utvrđuje sukladnost vozila s njezinim propisima o homologaciji vozila, ako utvrdi da ti propisi predstavljaju istu razinu zahtjeva kao propisi koji se primjenjuju u RH. U takvom slučaju, Zavod će izdati potvrdu o sukladnosti tipa vozila iz članka 17. ovoga Pravilnika.
Uz zahtjev za priznavanje homologacije iz prvog stavka ovoga članka, proizvođač mora priložiti odgovarajući certifikat o homologaciji tipa vozila, s prilozima, i popis dodijeljenih certifikata o homologaciji i/ili izvještaja o ispitivanju za taj tip vozila.

Članak 22.

Posjednik potvrde o sukladnosti tipa vozila mora obavijestiti Zavod o potpunom prestanku proizvodnje. Nakon prijema obavijesti o prestanku proizvodnje, Zavod će ukinuti dodijeljenu potvrdu o sukladnosti tipa vozila.

Sukladnost proizvodnje

Članak 23.

Pri dodjeljivanju homologacije Zavod će u skladu s Pravilnikom o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (izdanje 01), provjeriti jesu li provedene odgovarajuće radnje kojima se osigurava da vozila budu proizvedena u skladu s homologiranim tipom.
Nakon što dodijeli PSTV, Zavod će provoditi nadzor u skladu s Pravilnikom o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (izdanje 01), radi provjere jesu li radnje navedene u stavku 1. ovoga članka stalne i odgovarajuće i zadržavaju li proizvedena vozila sukladnost s homologiranim tipom.
Proizvođač odgovara za sukladnost s homologiranim tipom svakog proizvedenog vozila.

Članak 24.

Odstupanja od podataka u PSTV ili u opisnoj dokumentaciji smatraju se nesukladnošću s homologiranim tipom. Vozilo se ne smatra nesukladnim u odnosu na homologirani tip kad su odstupanja unutar dopuštenih odstupanja koja su predviđena u homologacijskim propisima.
Kad Zavod utvrdi da vozila koja imaju valjanu potvrdu o sukladnosti nisu sukladna s tipom koji je Zavod homologirao, zahtijevat će od proizvođača da uspostavi sukladnost proizvedenih vozila s homologiranim tipom.
Kad Zavod pri nadzoru utvrdi nesukladnost s homologiranim tipom zbog odstupanja podataka u PSTV ili u opisnoj dokumentaciji privremeno će povući PSTV, navesti opis nesukladnosti i odrediti rok za njezino otklanjanje. Ako proizvođač u danom roku ne otkloni nesukladnost, Zavod će ukinuti PSTV.

Evidentiranje tipa vozila

Članak 25.

Proizvođač podnosi Zavodu zahtjev za evidentiranje tipa vozila na obrascu propisanom u Prilogu II ovoga Pravilnika.
Uz zahtjev potrebno je priložiti:
a) izvornik ili ovjerena kopija ugovora koji je dobavljač sklopio s proizvođačem (podnosi se samo prilikom predaje prvog zahtjeva);
b) popis tehničkih podataka vozila, po varijantama i izvedbama, na obrascu koje je dostupan na web-adresi Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija)
c) objašnjenje varijanti i izvedbi i objašnjenje VIN oznake
d) kopija certifikata o EU homologaciji tipa vozila
e) upravna pristojba (70,00 kn).

Članak 26.

Zavod vrši provjeru dostavljene homologacijske dokumentacije i popisa tehničkih podataka te ih prosljeđuje ovlaštenoj pravnoj osobi na završnu provjeru i unos podatka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka.
Izvještaj o zadovoljavanju propisanih zahtjeva ovlaštena pravna osoba dostavlja u elektroničkom obliku Zavodu.

Članak 27.

Ako tip vozila ispunjava tehničke zahtjeve propisane u članku 9. ovoga Pravilnika, Zavod izdaje Potvrdu o evidenciji tipa vozila (PETV) na obrascu iz Priloga IV ovoga Pravilnika.
Ako tip vozilo ne ispunjava tehničke zahtjeve propisane ovim Pravilnikom, Zavod donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o sukladnosti tipa vozila.
Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Izjava o sukladnosti vozila

Članak 28.

Dobavljač koji posjeduje potvrdu o evidenciji tipa vozila ili potvrdu o sukladnosti tipa vozila izdaje za svaku varijantu / izvedbu vozila Izjavu o sukladnosti vozila (ISV) kojom se korisniku jamči sukladnost vozila s tipom vozila potvrđenim od strane Zavoda.
Izjavu o sukladnosti vozila dobavljač ispisuje iz jedinstvene baze homologacijskih podataka ovisno o kategoriji vozila na obrascu iz Priloga V ovoga Pravilnika.
Izjava o sukladnosti vozila je dokument koji vlasnik vozila mora obavezano priložiti kod tehničkog pregleda prilikom prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj.

 
IZJAVA O SUKLADNOSTI VOZILA – L kategorija
(prema Uredbi (EU) 168/2013)
Broj:____________
0.1. Marka vozila: __________________________________
0.2. Tip: __________________________________________.
0.2.1. varijanta:_____________________________________ .
0.2.2. izvedba: _____________________________________.
0.2.3. Trgovački naziv: _______________________________.
0.3. Kategorija/potkategorija/potpotkategorija vozila:. _______.
0.4. Naziv i adresa proizvođača vozila: ___________________
0.4.2. Naziv i adresa predstavnika proizvođača (ako postoji): __.
0.5. Mjesto i način postavljanja propisanih pločica: ___________.
0.6. Mjesto identifikacijske oznake vozila __________________.
1.0. Identifikacijska oznaka vozila (VIN): __________________.
1.1. Broj EU homologacije vozila: ________________________.
Izjavljujem da je navedeno vozilo u cijelosti sukladno 
homologiranom tipu vozila za koji je Državni zavod za 
mjeriteljstvo izdao Potvrdu o evidenciji tipa vozila
Broj: ________
Klasa:__________ Urbroj: ______________ od: _____________
Izdavač izjave:_________________________________________
____________________________________________________
Mjesto i datum: ___________
M. P. Odgovorna osoba:
Članak 30.

Posjednik PETV/PSTV može, za izdavanje pripadajućih izjava ovlastiti svoje ovlaštene dobavljače.
U tu svrhu potrebno je Zavodu dostaviti popis ovlaštenih dobavljača, a naknada iz članka 46. iznosi 50% za svakog ovlaštenog dobavljača.

V. UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI POJEDINAČNO PREGLEDANOG VOZILA

Članak 31.

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za provedbu postupka utvrđivanja sukladnosti pojedinačnog vozila izravno ovlaštenoj pravnoj osobi na obrascu čiji je oblik i sadržaj propisan u Prilogu II ovoga Pravilnika.
Uz zahtjev se prilaže:
1.) u postupku identifikacije i utvrđivanja stanja vozila
– »COC« dokument (obavezan za nova vozila) ili potvrda proizvođača/tehnička specifikacija vozila;
– kopija prometnih dokumenata vozila;
– upravna pristojba (70 kuna).
2.) u postupku pojedinačnog odobravanja
2.1.) u slučaju uvoza vozila u RH:
– potvrda proizvođača/tehnička specifikacija vozila ili »COC« dokument;
– kopija prometnih dokumenata vozila;
– upravna pristojba (70 kuna).
2.2.) u slučaju pojedinačno proizvedenog vozila u RH:
– tehnički opis vozila;
– potvrdu (certifikat) o ispitivanju;
– druge dokumente s kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu;
– upravna pristojba (70 kuna).
U postupku se može po potrebi prihvatiti i druga odgovarajuća dokumentacija.

Članak 32.

Popis dobavljača koji su ovlašteni od strane Zavoda za izdavanje potvrde proizvođača nalazi se na web-stranicama Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija/dobavljaci).

 
Članak 33.

U slučaju da u Republici Hrvatskoj ne postoji ovlašteni dobavljač koji može izdati potvrdu proizvođača za određeni tip / varijantu / izvedbu vozila, zahtjev za izdavanje tehničke specifikacije vozila podnosi se Zavodu odnosno pravnoj osobi koju ovlasti Zavod.
Uz zahtjev potrebno je dostaviti:
– kopiju prometnih dokumenata vozila;
– upravnu pristojbu (20 kuna).

Članak 34.

Za vozila koja nisu homologirana prema zahtjevima EU Direktiva ili UNECE Pravilnika, proizvođač ili pravna osoba koju odobri Zavod, može izdati dokaz kojim se potvrđuje kojim EU Direktivama ili UNECE Pravilnicima predmetno vozilo odgovara.

Članak 35.

Pregledom dokumentacije i vozila, a po potrebi i njegovim ispitivanjem ovlaštena pravna osoba utvrđuje sukladnost vozila s odredbama ovoga Pravilnika, te vrši upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka.
Za vozilo koje ispunjava tehničke zahtjeve propisane u članku 7. odnosno 8. ovoga Pravilnika, ovlaštena pravna osoba izdaje Potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila (PSPPV) za trenutni stupanj dovršenosti.
PSPPV ispisuje se iz jedinstvene baze homologacijskih podataka na obrascu iz Priloga VI ovoga Pravilnika.

... 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prvi dio propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvi dio podzakonskih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox