PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.1. »INOVACIJE« - važeći tekst, NN br. 96/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.1. »INOVACIJE«

(„Narodne novine“, broj 96/16)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva«, mjere I.1. »Inovacije« u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: Operativni program), a u skladu s člankom 26. te člankom 44. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149 od 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014).

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014);
b) »Fizički dovršena ili u cijelosti provedena operacija« – operacija u okviru koje su radnje/aktivnosti koje vode do rezultata u potpunosti provedene, neovisno o tome jesu li izvršena sva plaćanja vezana uz tu operaciju;
c) »Gospodarski subjekt« – svaka fizička ili pravna osoba ili drugi subjekt koji sudjeluje u provedbi dodjele potpore na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja osim država članica koje obavljaju svoje ovlasti kao javna tijela;
d) »Inovacije« – aktivnosti uvođenja ili razvoja novog ili značajno unaprjeđenog proizvoda i oprema, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije vezano uz gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama, uključujući preradu i stavljanje na tržište proizvoda iz navedenih vrsta ribolova;
e) »Istraživački ribolov« – ribolov koji podrazumijeva uporabu alata ili opreme ili instrumenata za identifikaciju, pronalaženje i povećanje ulova ciljane vrste;
f) »Javni izdatak« – sve javne potpore u financiranju operacija, koje potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti, proračuna Europske unije povezanog s europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovima), proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruga javnih tijela vlasti ili tijela javnog prava te koje, u svrhu određivanja stope sufinancirana za programe ili prioritete Europskog socijalnog fonda, mogu obuhvaćati sva financijska sredstva kojima zajednički doprinose poslodavci i radnici;
g) »Korisnik« – javno ili privatno tijelo te fizička osoba odgovorna za pokretanje ili i za pokretanje i za provedbu operacija;
h) »Mali priobalni ribolov« – ribolov koji obavljaju ribarska plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara i koja ne koriste vučnu ribolovnu opremu iz popisa u tablici 3. Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003. o registru ribarske flote Unije (SL L 5 od 9. siječnja 2004.);
i) »Mikro, malo ili srednje poduzeće« – mikro, malo ili srednje poduzeće kako je definirano Preporukom Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (SL L 124 od 20. svibnja 2003.);
j) »Nepravilnost« – svako kršenje prava Europske unije ili Republike Hrvatske u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da optereti proračun Europske unije ili Republike Hrvatske neopravdanim troškom;
k) »Operacija« – projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata koje je odobrilo Upravljačko tijelo prema uvjetima i kriterijima ovog Pravilnika ili koji su pod njihovom odgovornošću te koji doprinose ostvarivanju ciljeva prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva« u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te koji je/su odabran/i prema kriterijima za odabir koje je odobrio Odbor za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014-2020.;
l) »Ponuditelj« – poslovni subjekt od kojeg korisnik pribavlja ponudu za određenu robu i/ili radove i/ili usluge;
m) »Povlastica za gospodarski ribolov« – isprava na temelju koje pravne ili fizičke osobe smiju obavljati gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu odnosno gospodarski ribolov na slatkim vodama sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (u daljnjem tekstu: povlastica);
n) »Projekt« – cjelokupna sveobuhvatna investicijska aktivnost koju provodi korisnik, a koja se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela troškova za sufinanciranje iz Operativnog programa;
o) »Sukob interesa« – svaki slučaj koji utječe na sposobnost ponuditelja da dostavi objektivnu i nepristranu ponudu i svaki razlog povezan s mogućim ugovorima u budućnosti ili konflikt s drugim prošlim ili sadašnjim obvezama ponuditelja;
p) »Tijelo za ovjeravanje« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014);
q) »Tijelo za reviziju« – pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014);
r) »Ulaganje« – prihvatljiv dio projekta za koji se traži potpora putem Natječaja raspisanog na temelju odredbi ovoga Pravilnika;
s) »Upravljačko tijelo« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014);
t) »Zajednički korisnik« – organizacija/udruženje ribara ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja ribare;
u) »Znanstveno tijelo« – znanstvena organizacija iz članka 22. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: visoko učilište, javni znanstveni institut, znanstveni institut ili druga pravna osoba koja obavlja znanstvenu djelatnost;
v) »Znatno unaprjeđenje« – poboljšanje koje ne podrazumijeva jednostavno poboljšanje, od malog značaja, napravljeno na temelju postojećih i već poznatih tehnologija/postupaka/tehnika/opreme/proizvoda.
(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354 od 28.12.2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1380/2013), Uredbi (EU) br. 508/2014, Uredbi Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343 od 22.12.2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1224/2009) i Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347 od 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013).

Predmet i korisnik potpore

Članak 3.

(1) Predmet potpore su aktivnosti uvođenja ili razvoja novih ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije u ribarstvu, uključujući na razini prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva.
(2) Korisnik potpore iz stavka 1. ovoga članka može biti:
a) vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama;
b) pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova na moru ili slatkim vodama;
c) zajednički korisnik;
d) znanstveno tijelo.

II. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Članak 4.

(1) Prihvatljive su aktivnosti koje provodi ili čije rezultate potvrđuje znanstveno tijelo.
(2) Prihvatljivi su troškovi nastali u okviru aktivnosti koje se provode s ciljem razvoja i/ili uvođenja:
a) novih ili poboljšanih metoda i tehnika, uključujući metode i tehnike za poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata, za smanjenje neželjenog ulova i/ili odbačenog ulova te za smanjenje negativnog utjecaja na okoliš;
b) nove ili značajno poboljšane opreme;
c) novih ili značajno poboljšanih proizvoda;
d) novih ili poboljšanih sustava upravljanja i organizacije.

Članak 5.

(1) Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali od podnošenja Zahtjeva za potporu iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika, izuzev troškova koji se kasnijom kontrolom na terenu ne mogu potvrditi.
(2) Operacija ne smije biti fizički završena ili provedena u cijelosti u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 6.

Neprihvatljivi troškovi su:
a) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a;
b) drugi porezi, naknade i doprinosi;
c) gradnja, rekonstrukcija i održavanje objekata;
d) potrošni materijal i troškovi kupnje primarne sirovine i repromaterijala, osim onih koji su vezani uz troškove koji doprinose ciljevima navedenima u članku 4. stavku 2. ovoga Pravilnika;
e) troškovi kamata i tečajnih razlika, refinanciranja kamata i amortizacije;
f) carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade;
g) bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade;
h) troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranim valutama, kao i drugi isključivo financijski izdaci;
i) administrativne i upravne pristojbe;
j) plaćanja u gotovini;
k) doprinosi u naravi i plaćanja putem robne razmjene;
l) troškovi vezani uz ugovore o zakupu ili leasingu, kao što je marža najmodavca ili marža davatelja leasinga, režijski troškovi i troškovi osiguranja;
m) operativni troškovi, troškovi održavanja, amortizacije i najma;
n) rabljeni strojevi, rabljena oprema, rabljeni uređaji, rabljeni materijali, rabljeni instrumenti, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog;
o) troškovi kupnje i izgradnje plovila i kupnje vozila;
p) troškovi kupnje rezervnih dijelova, popravaka i servisiranja;
q) novčane kazne, financijske kazne te troškovi parničnog i upravnog postupka;
r) kupnja zemljišta i nekretnina;
s) prijenos vlasništva nad poduzećem;
t) troškovi nastali prije datuma propisanog u članku 5. stavku 1. ovoga Pravilnika, kao i troškovi nastali poslije navedenog datuma ukoliko se radi o troškovima za »skrivene radove ili opremu« koji ne mogu biti potvrđeni kontrolom na terenu;
u) troškovi vezani za povećanje ribolovnih kapaciteta plovila ili oprema kojom se povećava sposobnost plovila za pronalaženje ribe;
v) troškovi vezani uz izravno poribljavanje osim ako je izričito predviđeno kao mjera očuvanja pravnim aktom Europske unije ili u slučaju eksperimentalnog poribljavanja;
w) istraživački ribolov.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Članak 7.

(1) Za ostvarivanje potpore moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:
a) korisnik iz članka 3. stavka 2. točke a) ovoga Pravilnika mora biti vlasnik ili ovlaštenik važeće povlastice;
b) korisnik iz članka 3. stavka 2. točke b) ovoga Pravilnika mora biti korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva;
c) korisnik iz članka 3. stavka 2. točke c) ovoga Pravilnika mora biti priznat sukladno posebnim propisima Ministarstva poljoprivrede ukoliko podrazumijeva organizaciju/udruženje ribara, odnosno mora predstavljati strukovno udruženje/ceh koji okuplja članove koji obavljaju djelatnost na području ribarstva ukoliko podrazumijeva javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja ribare;
d) korisnik iz članka 3. stavka 2. točke d) ovoga Pravilnika mora biti registriran za obavljanje znanstvene djelatnosti te posjedovati važeću dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti na području ribarstva i biti upisan u Upisnik znanstvenih organizacija koji vodi središnje tijelo državne uprave nadležno za znanost, obrazovanje i sport;
e) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske;
f) korisnik ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku, likvidaciji ili blokadi;
g) korisnik ne smije biti u sukobu interesa s izvođačima radova i/ili ponuditeljima/dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja;
h) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 119. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014;
i) korisnik mora dati suglasnost za izvještavanje javnosti o rezultatima operacija u skladu s člankom 119. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014;
j) aktivnosti koje su predmet potpore ne smiju biti financirane nikakvim drugim javnim izdacima.
(2) Temeljem članka 10. Uredbe (EU) br. 508/2014, neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika ukoliko je:
a) počinio teški prekršaj na temelju članka 42. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286 od 29.10.2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2008) ili članka 90. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, a što je utvrđeno od strane nadležnog tijela;
b) vlasnik plovila i/ili ovlaštenik povlastice plovila koje je na Unijinom popisu nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih plovila kako je određeno u članku 40. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili plovi pod zastavom zemlje s popisa nekooperativnih trećih zemalja iz članka 33. te Uredbe;
c) počinio teški prekršaj Zajedničke ribarstvene politike koji je kao takav određen u drugom zakonodavstvu koje su donijeli Europski parlament i Vijeće;
d) počinio prijevaru u okviru Europskog fonda za ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a sukladno članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995 o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.).
(3) Iznimno od stavka 2. točke a) ovoga članka, Zahtjev za potporu može biti prihvatljiv ukoliko je korisniku, u odnosu na plovilo koje je predmet tog Zahtjeva za potporu, dodijeljeno manje od devet kaznenih bodova za teške prekršaje navedene u točkama 1., 2. i 5. Priloga XXX. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilnima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112 od 30. 4. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 404/2011).
(4) Ukoliko korisnik podnosi više Zahtjeva za potporu za više različitih ribarskih plovila, odredbe stavka 2. točki a) i b) te stavka 3. ovoga članka se primjenjuju u odnosu na pojedinačna plovila koja su predmet potpore, tj. na pojedinačne Zahtjeve za potporu.
(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, svi Zahtjevi za potporu koje podnosi korisnik su neprihvatljivi ukoliko je:
a) više od polovice tih Zahtjeva neprihvatljivo temeljem stavka 2. točki a) i b) te stavka 3. ovoga članka;
b) prosječan broj kaznenih bodova po plovilu, u odnosu na sva plovila kojima je korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice, neovisno o tome da li su ta plovila predmet potpore, iznosi sedam ili više bodova;
c) korisnik počinio teški prekršaj koji nije vezan uz niti jedno plovilo kojima je taj korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice;
d) bilo kojem od plovila kojima je korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice, trajno povučena povlastica sukladno članku 129. stavku 2. Uredbe (EU) br. 404/2011 ili gdje je to primjenjivo, te kao rezultat sankcija za teške prekršaje sukladno članku 45. Uredbe (EZ) br. 1005/2008.

Obveze korisnika

Članak 8.

(1) Korisnik je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 7. stavka 2. točaka a), b) i c) ovoga Pravilnika tijekom cijelog razdoblja provedbe operacije i tijekom pet godina nakon konačne uplate sredstava korisniku.
(2) Ribarsko plovilo koje je predmet potpore se ne smije prenijeti izvan Europske unije najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.
(3) U slučaju da korisnik nije znanstveno tijelo, a provodi aktivnosti iz članka 4. ovoga Pravilnika, isti je dužan osigurati potvrđivanje rezultata tih aktivnosti od strane znanstvenog tijela.
(4) Korisnik je za potrebe članka 7. stavka 1. točke i) ovoga Pravilnika na zahtjev Upravljačkog tijela dužan dostaviti sve potrebne informacije i podatke o rezultatima operacije koja je predmet potpore.
(5) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u dokumentaciju o ulaganju za koje je ostvario potporu prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora i kontrole na terenu te dostaviti je, na njihov zahtjev, ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije Operativnog programa iz članka 127. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije nalazi se u Prilogu III. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.
(6) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 5. ovoga članka je najmanje dvije godine od 31. prosinca nakon predaje računa Europskoj komisiji od strane Tijela za ovjeravanje, a u kojima su uključeni završni izdaci dovršene operacije.
(7) Upravljačko tijelo obavještava korisnike o godini od koje počinje teći rok iz stavka 6. ovoga članka.
(8) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod/oznaku za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.
(9) Korisnik materijalnu imovinu koja je predmet potpore ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjena, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 59. stavku 3. Zakona o morskom ribarstvu.
(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile može obaviti navedene radnje uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela.
(11) Korisnik mora provoditi mjere informiranja i promidžbe sukladno članku 119. i Prilogu V. Uredbe (EU) br. 508/2014 te odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 763/2014 оd 11. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu tehničkih obilježja mjera informiranja i promidžbe i uputa za izradu amblema Unije (SL L 209, 16. 7. 2014.). Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe nalaze se u Prilogu II. Pravilnika i njegov su sastavni dio.
(12) Korisnik je dužan omogućiti Upravljačkom tijelu, Tijelu za ovjeravanje, Tijelu za reviziju, Europskoj komisiji, Europskom revizorskom sudu, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim nadležnim nadzornim/revizorskim tijelima kontrolu na terenu ulaganja za koje je ostvario potporu temeljem ovoga Pravilnika i Natječaja od dana podnošenja Zahtjeva za potporu pa u razdoblju od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.
(13) Korisnik je dužan obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o primopredaji opreme od dobavljača ukoliko istu nije moguće provjeriti u kasnijoj fazi kontrole i o provođenju »skrivenih radova«, odnosno radova koji ne mogu biti provjereni u kasnijoj fazi, najkasnije sedam dana prije provođenja navedenih radova odnosno datuma isporuke opreme, putem elektroničke pošte: eufondovi.ribarstvo@mps.hr.
(14) Ukoliko je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave, isti je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koje su predmet potpore obvezno provesti postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
(15) Ukoliko korisnik nije obveznik provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi ili ukoliko je obveznik javne nabave, ali ima nabavu ispod pragova propisanih Zakonom o javnoj nabavi, obvezan je postupati sukladno postupcima definiranim Natječajem.
(16) Korisnik za kojeg je utvrđeno da je sredstva potpore ostvario na temelju lažnih podataka i/ili izjava ili da nije postupao u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i uvjetima Natječaja, dužan je sva primljena sredstva vratiti u državni proračun Republike Hrvatske uključujući zakonske zatezne kamate od dana kada je ta sredstva primio.

IV. FINANCIRANJE

Članak 9.

(1) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje aktivnosti koja su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja.
(2) Intenzitet javne potpore određuje se sukladno članku 95. stavku 1. i Prilogu I. Uredbe (EU) br. 508/2014, a uzimajući u obzir Provedbenu Uredbu Komisije (EU) br. 772/2014 оd 14. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila o iznosu javne potpore koja će se primjenjivati na ukupno prihvatljive rashode za određene operacije koje se financiraju u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L209 16. 7. 2014.).
(3) Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75 posto udjela, a Republika Hrvatska s 25 posto udjela.
(4) Sredstva javne potpore iz stavka 3. ovoga članka iznose ukupno 3.333.360,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:
– 2.500.020,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i
– 833.340,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.
(5) Sredstva javne potpore iz stavka 4. ovoga članka raspoređuju se i definiraju po pojedinom Natječaju.
(6) Potpora se dodjeljuje po korisniku, a najviši iznos koji se može ostvariti propisuje se Natječajem.

V. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Natječaj i podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 10.

(1) Zahtjev za potporu podnosi se u tiskanom obliku na temelju Natječaja koji raspisuje Upravljačko tijelo.
(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (http://www.mps.hr/ribarstvo).
(3) Natječajem se određuju rokovi i način podnošenja Zahtjeva za potporu i propisuje se dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev za potporu.
(4) Natječaj se može raspisivati do potpunog iskorištenja financijskih sredstava iz članka 9. stavka 4. ovoga Pravilnika.

Administrativna obrada zahtjeva za potporu

Članak 11.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Upravljačko tijelo dok tehničke analize odnosno utvrđivanje opravdanosti visine troškova, obavlja Agencija za plaćanja.
(2) Zahtjevi za potporu pristigli po objavljenom Natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.
(3) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.
(4) Ukoliko je Zahtjev za potporu nepotpun ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od deset dana.
(5) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.
(6) Ukoliko korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ukoliko korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Planinska 2a, Zagreb i na oglasnoj ploči područne jedinice Uprave ribarstva nadležne za korisnika, te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.
(7) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 4. ovoga članka.
(8) Za nepravovremeno podnesene i nepotpuno dopunjene Zahtjeve za potporu Upravljačko tijelo će korisniku izdati Odluku o odbijanju.
(9) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox