PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.10. »TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« - urednički pročišćeni tekst, NN br. 118/2016 i 123/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

 Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.10. »TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI«

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 118/16 i 123/16)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva«, mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Operativni program), a u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanjem izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149 od 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014);

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela koje vrši isplate korisnicima, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine« broj 129/2014);
b) »Javni izdatak« – sve javne potpore u financiranju operacija, koje potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti, proračuna Europske unije povezanog s europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruga javnih tijela vlasti ili tijela javnog prava te koje, u svrhu određivanja stope sufinancirana za programe ili prioritete Europskog socijalnog fonda, mogu obuhvaćati sva financijska sredstva kojima zajednički doprinose poslodavci i radnici;
c) »Korisnik« – javno ili privatno tijelo te fizička osoba odgovorna za pokretanje ili i za pokretanje i za provedbu operacija;
d) »Nepravilnost« – svako kršenje prava Europske unije ili Republike Hrvatske u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo našteti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da optereti proračun Europske unije ili Republike Hrvatske neopravdanim izdatkom;
e) »Operacija« – projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata koje je odobrilo upravljačko tijelo prema uvjetima i kriterijima ovog Pravilnika, koji doprinose ostvarivanju ciljeva prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva« u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te koji je/su odobren/i prema kriterijima odabira koje je odobrio Odbor za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.;
f) »Povlastica za ribolov« – isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu (u daljnjem tekstu: povlastica);
g) »Prenamjena ribarskog plovila za aktivnosti izvan ribolova (u daljnjem tekstu: prenamjena)« – prelazak ribarskog plovila u aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug gospodarskog ribolova na moru;
h) »Prenamjena u svrhu očuvanja pomorske baštine (u daljnjem tekstu: očuvanje pomorske baštine)« – prenamjena tradicionalnog drvenog plovila s ciljem prezentacije tog plovila kao baštine na kopnu;
i) »Prezentacija« – skup postupaka i mjera kojima se osigurava zadržavanje funkcije očuvanja baštine na kopnu, tj. kojima se plovilo prenamijenjeno u svrhu očuvanja pomorske baštine čini dostupnim javnosti radi zadovoljenja kulturnih, znanstvenih i edukativnih potreba te širenja saznanja o vrijednostima i značaju plovila;
j) »Ribolovna aktivnost« – potraga za ribom, bacanje, polaganje, povlačenje i potezanje ribolovne opreme, izvlačenje ulova na palubu, prekrcaj, zadržavanje na palubi, prerada na brodu, prebačaj, stavljanje u kaveze, tov i iskrcaj ribe i proizvoda ribarstva;
k) »Ribolovni dan« – svaki kalendarski dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu o morskom ribarstvu te u skladu sa propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu;
l) »Tijelo za ovjeravanje« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva, sukladno Uredbi Vladi Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014);
m) »Tijelo za reviziju« – pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za ribarstvo i pomorstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014).
n) »Tradicionalno drveno plovilo« – drveno plovilo, staro najmanje 30 godina i izgrađeno u Republici Hrvatskoj;
o) »Uništavanje ribarskog plovila (u daljnjem tekstu: uništavanje)« – trajno fizičko uništavanje ribarskog plovila. Pod uništavanjem se ne podrazumijeva potapanje ili spaljivanje cijelog plovila ili bilo kojeg njegovog dijela;
p) »Upravljačko tijelo« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva, sukladno Uredbi Vladi republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za ribarstvo i pomorstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014).
(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354 od 28.12.2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1380/2013), Uredbi (EU) br. 508/2014, Uredbi Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343 od 22.12.2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1224/2009) i Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347 od 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013).

Predmet potpore

Članak 3.

(1) Predmet potpore je naknada vlasnicima ribarskog plovila koja obuhvaća jednokratna bespovratna novčana sredstava za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti.
(2) Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti se provodi za segmente gospodarskog ribolova na moru obuhvaćene važećim Akcijskim planom iz članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 koji se nalazi u Prilogu I. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.
(3) Akcijski plan iz stavka 2. ovoga članka se izrađuje temeljem i sastavni je dio godišnjih izvješća o ravnoteži između ribolovnih kapaciteta i ribolovnih mogućnosti ribolovne flote.
(4) Trajni prestanak ribolovne aktivnosti može se postići samo:
a) uništavanjem;
b) prenamjenom;
c) očuvanjem pomorske baštine.
(5) Potpora iz stavka 1. ovoga članka se za isto ribarsko plovilo može dodijeliti samo za jedan od segmenata gospodarskog ribolova na moru iz stavka 2. ovoga članka.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 4.

(1) U trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:
a) korisnik mora biti vlasnik/vlasnici važeće povlastice;
b) ribarsko plovilo mora posjedovati važeću dozvolu za plovidbu brodice te imati izvršen redovni pregled, odnosno važeću svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu te imati izvršen redovni pregled temeljnih stavki i statutarnih stavki, a u svrhu potvrđivanja sposobnosti za plovidbu brodice/broda, tj. valjanosti dozvole za plovidbu brodice odnosno svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu;
c) ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje pet godina;
d) ribarsko plovilo mora biti staro najmanje petnaest godina, osim u slučaju očuvanja pomorske baštine. Starost plovila je cijeli broj koji se računa kao razlika u godinama između godine u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu te godine kada je plovilo izgrađeno;
e) ribarska plovila u segmentu koji obuhvaća pridnenu povlačnu mrežu – koću odnosno u segmentu koji obuhvaća okružujuću mrežu plivaricu – srdelaru moraju biti autorizirana za taj ribolovni alat ukoliko se temeljem istoga traži potpora;
f) ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu godišnju ribolovnu aktivnost od najmanje 90 ribolovnih dana tijekom dvije zadnje kalendarske godine prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu;
g) ribarsko plovilo mora biti neopterećeno ili u slučaju opterećenosti, fizička ili pravna osoba prema kojoj postoji opterećenost, mora biti suglasna s postupkom sukladno ovome Pravilniku i Natječaju;
h) uništavanje, prenamjena ili očuvanje pomorske baštine koje je predmet potpore ne smije biti financirano nikakvim drugim javnim izdacima;
i) uništavanje plovila mora biti izvršeno u brodogradilištu/rezalištu koje udovoljava zahtjevima navedenim u Uputama – uvjeti prihvatljivosti za brodogradilišta/rezališta koji se nalazi u Prilogu VI. ovog Pravilnika, i njegov je sastavni dio;
j) kod očuvanja pomorske baštine, plovilo mora zadržati funkciju očuvanja baštine na kopnu;
k) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 119. stavkom 2.Uredbe (EU) br. 508/2014;
l) ribarsko plovilo mora imati najmanje 51 posto ribolovne aktivnosti ostvarene u segmentu gospodarskog ribolova na moru za koji se traži potpora, ukupno u zadnje dvije kalendarske godine koje prethode datumu podnošenja Zahtjeva za potporu, u odnosu na ukupnu ribolovnu aktivnost ostvarenu tim plovilom u istom razdoblju.
(2) Temeljem članka 10. Uredbe (EU) br. 508/2014, neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika ukoliko je:
a) počinio teški prekršaj na temelju članka 42. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286 od 29. 10. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2008) ili članka 90. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, a što je utvrđeno od strane nadležnog tijela;
b) vlasnik plovila i/ili ovlaštenik povlastice plovila koje je na Unijinom popisu nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih plovila kako je određeno u članku 40. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili plovi pod zastavom zemlje s popisa nekooperativnih trećih zemalja iz članka 33. te Uredbe;
c) počinio teški prekršaj Zajedničke ribarstvene politike koji je kao takav određen u drugom zakonodavstvu koje su donijeli Europski parlament i Vijeće;
d) počinio prijevaru u okviru Europskog fonda za ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a sukladno članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995 o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.).
(3) Iznimno od stavka 2. točke a) ovoga članka, Zahtjev za potporu može biti prihvatljiv ukoliko je korisniku, u odnosu na plovilo koje je predmet tog Zahtjeva za potporu, dodijeljeno manje od devet kaznenih bodova za teške prekršaje navedene u točkama 1., 2. i 5. Priloga XXX. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilnima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112 od 30. 4. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 404/2011).
(4) Ukoliko korisnik podnosi više Zahtjeva za potporu za više različitih ribarskih plovila, odredbe stavka 2. točki a) i b) te stavka 3. ovoga članka se primjenjuju u odnosu na pojedinačna plovila koja su predmet potpore, tj. na pojedinačne Zahtjeve za potporu.
(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, svi Zahtjevi za potporu koje podnosi korisnik su neprihvatljivi ukoliko je:
a) više od polovice tih Zahtjeva neprihvatljivo temeljem stavka 2. točki a) i b) te stavka 3. ovoga članka;
b) prosječan broj kaznenih bodova po plovilu, u odnosu na sva plovila kojima je korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice, neovisno o tome da li su ta plovila predmet potpore, iznosi sedam ili više bodova;
c) korisnik počinio teški prekršaj koji nije vezan uz niti jedno plovilo kojima je taj korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice;
d) bilo kojem od plovila kojima je korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice, trajno povučena povlastica sukladno članku 129. stavku 2. Uredbe (EU) br. 404/2011 ili gdje je to primjenjivo, te kao rezultat sankcija za teške prekršaje sukladno članku 45. Uredbe (EZ) br. 1005/2008.

II. FINANCIRANJE

Članak 5.

(1) Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovoga Pravilnika i Natječaja osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija i Republika Hrvatska sudjeluju sa po 50 posto udjela.
(2) Sredstva javne potpore iz stavka 1. ovoga članka iznose ukupno 22.265.300 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:
– 11.132.650,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i
– 11.132.650,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

Članak 6.

(1) Udio javne potpore iznosi 100 posto sukladno članku 95. stavku 2. točki e) Uredbe (EU) br. 508/2014.
(2) Iznos potpore za trajnu obustavu uništavanjem plovila se obračunava sukladno Prilogu III. ovoga Pravilnika koji je njegov je sastavni dio.
(3) Iznos potpore za prenamjenu plovila podrazumijeva iznos potpore za trajnu obustavu uništavanjem plovila izračunat sukladno stavku 2. ovoga članka te umanjen za 30 posto temeljem Odluke Odbora za praćenje (klasa: 324-01/15-04/01, urbroj: 525-13/1081-15-60 od 2. prosinca 2015. godine).
(4) U slučaju da je korisniku za plovilo koje je predmet potpore dodijeljena potpora u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« temeljem članka 33. Uredbe (EU) br. 508/2014, taj iznos se oduzima od iznosa potpore obračunate sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka.
(5) Stavak 4. ovoga članka se primjenjuje do donošenja Odluke o isplati iz članka 20. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.
(6) Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu.
(7) Potpora se može dodijeliti do 31. prosinca 2017. godine sukladno članku 34. stavku 4. Uredbe (EU) br. 508/2014.
(8) Troškove uništavanja, prenamjene ili očuvanja pomorske baštine, uključujući i troškove popratnih aktivnosti, snosi korisnik.

III. OBVEZE KORISNIKA

Opće obveze korisnika

Članak 7.

(1) Uništavanje, prenamjena ili očuvanje pomorske baštine ne smije započeti prije izdavanja Odluke o dodjeli potpore.
(2) Ribarsko plovilo mora biti uništeno, prenamijenjeno ili u funkciji očuvanja pomorske baštine do podnošenja Zahtjeva za isplatu.
(3) Korisnik ne smije registrirati, tj. postati vlasnik ili unajmiti novo ribarsko plovilo u razdoblju od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 34. stavku 5. Uredbe (EU) br. 508/2014.
(4) Novo ribarsko plovilo iz stavka 3. ovoga članka podrazumijeva ribarsko plovilo novo za korisnika.
(5) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod/oznaku za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.
(6) Korisnik je dužan dostavljati točne i istinite podatke i/ili izjave te postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i Natječaja.
(7) Korisnik je dužan omogućiti kontrolu na terenu te čuvati i omogućiti dostupnost dokumentacije sukladno člancima 21. i 22. ovoga Pravilnika.
(8) Vlasnik ribarskog plovila mora u roku od četrnaest dana nakon završetka uništavanja/prenamjene/očuvanja pomorske baštine podnijeti Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva, Zahtjev za brisanje povlastice i Zahtjev za brisanje iz Registra ribarske flote, ribarskog plovila koje je predmet potpore.
(9) Nakon podnošenja Zahtjeva za brisanje iz Registra ribarske flote, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva trajno briše ribarsko plovilo iz Registra ribarske flote u roku od deset dana, bez mogućnosti ponovnog upisa u Registar ribarske flote Republike Hrvatske i Registar ribarske flote Europske unije.
(10) Nakon podnošenja Zahtjeva za brisanje povlastice, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva u roku od deset dana vrši brisanje povlastice u cijelosti, a koja obavezno mora imati upisan jedan od ribolovnih alata sukladno članku 3. stavku 2. te Prilogu I. ovoga Pravilnika.
(11) Nakon podnošenja Zahtjeva za potporu nisu dozvoljene nikakve izmjene u povlastici, a koje nisu vezane uz ovaj Pravilnik i Natječaj, odnosno mogu se prenositi ribolovni alati iz povlastice na drugog vlasnika povlastice ili u drugu povlasticu isključivo do podnošenja Zahtjeva za potporu, uz poštivanje uvjeta propisanog stavkom 9. ovoga članka.
(12) Po završetku uništavanja korisnik mora izvršiti brisanje broda iz Upisnika pomorskih ribarskih brodova, sukladno članku 192. Pomorskog zakonika, odnosno u slučaju ribarskih brodica izvršiti brisanje iz hrvatskog očevidnika brodica, sukladno Glavi VI. Pravilnika o brodicama i jahtama.
(13) Po završetku postupka nadzora nad prenamjenom iz članka 8. stavka 5. ovoga Pravilnika korisnik mora izvršiti brisanje broda iz upisnika pomorskih ribarskih brodova sukladno članku 192. Pomorskog zakonika.
(14) Po završetku prenamjene brodice iz članka 8. stavka 6. ovoga Pravilnika korisnik mora provesti promjenu namjene sukladno članku 28. Pravilnika o brodicama i jahtama.

Obveze korisnika kod prenamjene ribarskog plovila

Članak 8.

(1) Korisnik ne smije prenamijenjeno plovilo prenijeti izvan Europske unije najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.
(2) Korisnik prenamijenjeno ribarsko plovilo ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjeno, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 59. stavku 3. Zakona o morskom ribarstvu.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile može obaviti navedene radnje uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela.
(4) Korisnik mora provoditi mjere informiranja i promidžbe sukladno članku 119. i Prilogu V. Uredbe (EU) br. 508/2014 te odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 763/2014 оd 11. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu tehničkih obilježja mjera informiranja i promidžbe i uputa za izradu amblema Unije (SL L 209, 16.07.2014.). Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe nalaze se u Prilogu IV. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio. Korisnik će informativnu ploču ili naljepnicu izraditi o vlastitom trošku.
(5) U slučaju prenamjene ribarskog broda korisnik mora prenamjenu prijaviti Hrvatskom registru brodova koji će temeljem članka 78. Pomorskog zakonika obaviti nadzor nad prenamjenom.
(6) U slučaju prenamjene ribarske brodice korisnik mora prenamjenu prijaviti Lučkoj kapetaniji/ispostavi i isto provesti sukladno odredbama članka 28. Pravilnika o brodicama i jahtama.
(7) Korisnik je dužan obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o planiranom datumu/mjestu početka prenamjene te planiranom datumu/mjestu prenamjene sedam dana prije početka provođenja uništavanja putem elektroničke pošte (eufondovi.ribarstvo@mps.hr).

Obveze korisnika kod očuvanja pomorske baštine

Članak 9.

(1) Korisnik je dužan obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o planiranom datumu/mjestu početka očuvanja pomorske baštine te planiranom datumu/mjestu očuvanja pomorske baštine sedam dana prije početka provođenja uništavanja putem elektroničke pošte (eufondovi.ribarstvo@mps.hr).
(2) Korisnik je dužan osigurati odgovarajuću prezentaciju, uključujući mjere održavanja i zaštite plovila prenamijenjenog u svrhu očuvanja pomorske baštine najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.
(3) Prezentacija iz stavka 2. ovoga članka uključuje najmanje postavljanje plovila i informacija o vrijednosti i značaju plovila na mjesto dostupno javnosti.
(4) Korisnik je dužan na odgovarajući način dokazati da je osigurao lokaciju iz stavka 3. ovoga članka koja će osigurati zadržavanje funkcije očuvanja baštine na kopnu.
(5) Korisnik je dužan osigurati da se kod očuvanja pomorske baštine poštuju odgovarajući propisi iz područja zaštite okoliša i prirode te prostornog uređenja.
(6) Korisnik plovilo sukladno ovome članku ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjeno, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 59. stavku 3. Zakona o morskom ribarstvu.

Obveze korisnika kod uništavanja ribarskog plovila

Članak 10.

(7) Korisnik je dužan obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o planiranom datumu/mjestu početka uništavanja plovila te planiranom datumu/mjestu završetka uništavanja plovila sedam dana prije početka provođenja uništavanja putem elektroničke pošte (eufondovi.ribarstvo@mps.hr).
(8) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, razdoblje od obavijesti do početka/završetka uništavanja može biti i kraće u slučaju da isto nije moguće ranije najaviti zbog opravdanih razloga vezanih uz dogovor sa brodogradilištem/rezalištem.
(9) Početkom uništavanja smatrat će se jedno od sljedećeg: trajno odstranjivanje visokotlačne pumpe goriva, ili trajno odstranjivanje osovine brodskog vijka (najmanje jedne), ili trajno odstranjivanje brodske kopče.
(10) Završetkom uništavanja smatrat će se sljedeće:
– trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje ribolovnih alata te ribarske opreme i uređaja,
– trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje porivnog/ih stroja/eva,
– trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje glavne razvodne ploče,
– trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje jarbola i teretnog/ih uređaj/a,
– u potpunosti uništeni trup i nadgrađe.

IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 11.

(1) Zahtjev za potporu podnosi se u papirnatom obliku temeljem Natječaja kojega raspisuje Upravljačko tijelo.
(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (http://www.mps.hr/ribarstvo).
(3) Natječajem se određuju rokovi i način podnošenja Zahtjeva za potporu i propisuje se dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev za potporu.

Članak 12.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Upravljačko tijelo.
(2) Zahtjevi za potporu pristigli po objavljenom Natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.
(3) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.
(4) Ukoliko je Zahtjev za potporu nepotpun ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od deset dana.
(5) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.
(6) Ukoliko korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ukoliko korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Planinska 2a, Zagreb i na oglasnoj ploči područne jedinice Uprave ribarstva nadležne za korisnika, te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.
(7) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 4. ovoga članka.
(8) Za nepravovremeno podnesene i nepotpuno dopunjene Zahtjeve za potporu Upravljačko tijelo će korisniku izdati Odluku o odbijanju.
(9) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.

Rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 13.

(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, svim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi temeljem kriterija za odabir koji su navedeni u Prilogu II. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.
(2) Za potpune, pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu bit će izrađena Rang-lista temeljem dodijeljenih bodova.
(3) U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu nakon rangiranja sukladno stavku 2. ovoga članka imaju isti broj bodova izvršiti će se rangiranje tih zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja Zahtjeva za potporu na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom:
a) Zahtjevi za potporu zaprimljeni potpuni do roka za podnošenje Zahtjeva za potporu propisanoga Natječajem (za koje nije bilo potrebe za izdavanjem Zahtjeva za dopunu);
b) Zahtjevi za potporu zaprimljeni nepotpuni (za koje je Upravljačko tijelo izdala Zahtjev za dopunu).
(4) Vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 3. točki a) ovoga članka smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta, sekunda) potpunog Zahtjeva za potporu u slučaju slanja preporučenom poštom ili trenutak zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Upravljačko tijelo ukoliko se dostavlja osobno.
(5) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 3. točki b) ovoga članka smatra se vrijeme proteklo od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu od strane korisnika do trenutka podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka (datum, sat, minuta, sekunda).
(6) Ukoliko Zahtjevi iz stavka 3. točke b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune prednost imaju Zahtjevi za potporu s ranijim vremenom podnošenja Zahtjeva za potporu na Natječaj (datum, sat, minuta, sekunda).
(7) Ukoliko dva ili više Zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženje/ispravka odnosno Zahtjeva za potporu, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.
(8) Izrađena Rang-lista bit će dostupna korisnicima u okviru Izvještaja o provedenom Natječaju.
(9) Za potrebe utvrđivanja prihvatljivosti Zahtjeva za potporu u odnosu na ciljana smanjenja bruto tonaže sukladno Prilogu I. ovoga Pravilnika, postupci rangiranja iz ovoga članka se primjenjuju u odnosu na segmente navedene u Akcijskom planu koji se nalazi u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

... 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox