PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.20. »ENERGETSKA UČINKOVITOST I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA« - važeći tekst, NN br. 88/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.20. »ENERGETSKA UČINKOVITOST I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA«

(„Narodne novine“, broj 88/16)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru Prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva«, mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: Operativni program), a u skladu s člankom 41. stavkom 1. i člankom 44. stavkom 1. točkom d) Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149 od 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014) te u skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2015/531 od 24. studenoga 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem troškova prihvatljivih za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u cilju poboljšanja higijenskih, zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta ribara, zaštite i obnove morske bioraznolikosti i ekosustava, ublažavanja klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila (SL L 86 od 31. 3. 2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 531/2015).

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela koje vrši isplate korisnicima, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014);
b) »Fizički dovršena ili u cijelosti provedena operacija« – operacija u okviru koje su radnje/aktivnosti koje vode do rezultata u potpunosti provedene, neovisno o tome da li su izvršena sva plaćanja vezana uz tu operaciju;
c) »Gospodarski subjekt« – svaka fizička ili pravna osoba ili drugi subjekt koji sudjeluje u provedbi dodjele potpore na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« (u daljnjem tekstu: Natječaj) osim država članica koje obavljaju svoje ovlasti kao javna tijela;
d) »Javni izdatak« – sve javne potpore u financiranju operacija, koje potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti, proračuna Europske unije povezanog s europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruga javnih tijela vlasti ili tijela javnog prava te koje, u svrhu određivanja stope sufinanciranja za programe ili prioritete Europskog socijalnog fonda, mogu obuhvaćati sva financijska sredstva kojima zajednički doprinose poslodavci i radnici;
e) »Korisnik« – javno ili privatno tijelo te fizička osoba odgovorna za pokretanje ili i za pokretanje i za provedbu operacija;
f) »Nepravilnost« – svako kršenje prava Europske unije ili Republike Hrvatske u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da optereti proračun Europske unije ili Republike Hrvatske neopravdanim izdatkom;
g) »Operacija« – projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata koje je odobrilo Upravljačko tijelo prema uvjetima i kriterijima ovog Pravilnika ili koji su pod njihovom odgovornošću te koji doprinose ostvarivanju ciljeva prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva« u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te koji je/su odabran/i prema kriterijima za odabir koje je odobrio Odbor za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.;
h) »Ponuditelj« – poslovni subjekt od kojeg korisnik pribavlja ponudu za određenu robu i/ili radove i/ili usluge;
i) »Povlastica za gospodarski ribolov« – isprava na temelju koje pravne ili fizičke osobe smiju obavljati gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu odnosno gospodarski ribolov na slatkim vodama sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (u daljnjem tekstu: povlastica);
j) »Projekt« – cjelokupna sveobuhvatna investicijska aktivnost koju provodi korisnik, a koja se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela troškova za sufinanciranje iz Operativnog programa;
k) »Ribolovna aktivnost« – potraga za ribom, bacanje, polaganje, povlačenje i potezanje ribolovne opreme, izvlačenje ulova na palubu, prekrcaj, zadržavanje na palubi, prerada na brodu, prebačaj, stavljanje u kaveze, tov i iskrcaj ribe i proizvoda ribarstva;
l) »Ribolovni dan« – svaki kalendarski dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu o morskom ribarstvu odnosno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu te u skladu sa propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća o ulovu odnosno popisa ulova u gospodarskom ribolovu;
m) »Sukob interesa« – svaki slučaj koji utječe na sposobnost ponuditelja da dostavi objektivnu i nepristranu ponudu i svaki razlog povezan s mogućim ugovorima u budućnosti ili konflikt s drugim prošlim ili sadašnjim obvezama ponuditelja;
n) »Tijelo za ovjeravanje« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014);
o) »Tijelo za reviziju« – pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za ribarstvo i pomorstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014);
p) »Ulaganje« – prihvatljiv dio projekta za koji se traži potpora;
r) »Upravljačko tijelo« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za ribarstvo i pomorstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014).
(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354 od 28. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1380/2013), Uredbi (EU) br. 508/2014, Uredbi Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343 od 22. 12. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1224/2009), Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347 od 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) i Uredbi (EU) br. 531/2015.

Predmet i namjena potpore

Članak 3.

(1) Predmet potpore su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila.
(2) Korisnik potpore iz stavka 1. ovoga članka je vlasnik ribarskog plovila.
(3) Potpora se dodjeljuje za ribarska plovila koja viju zastavu Republike Hrvatske.

II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 4.

(1) Za ostvarivanje potpore moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:
a) korisnik mora biti vlasnik važeće povlastice;
b) ribarsko plovilo mora posjedovati dozvolu za plovidbu brodice odnosno svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu, važeću u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, čime se dokazuje da je plovilo u funkciji;
c) ribarsko plovilo koje obavlja gospodarski ribolov na moru mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje pet godina;
d) ribarsko plovilo mora imati dostatnu ribolovnu aktivnost od najmanje 20 ribolovnih dana ostvarenih u godini koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu;
e) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 119. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014;
f) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske;
g) korisnik ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku, likvidaciji ili blokadi;
h) ulaganje koje je predmet potpore ne smije biti financirano nikakvim drugim javnim izdacima;
i) korisnik ne smije biti u sukobu interesa s izvođačima radova i/ili ponuditeljima/dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja.
(2) Temeljem članka 10. Uredbe (EU) br. 508/2014 neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika ukoliko je:
a) počinio teški prekršaj na temelju članka 42. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286 od 29. 10. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2008) ili članka 90. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, a što je utvrđeno od strane nadležnog tijela;
b) vlasnik plovila i/ili ovlaštenik povlastice plovila koje je na Unijinom popisu nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih plovila kako je određeno u članku 40. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili plovi pod zastavom zemlje s popisa nekooperativnih trećih zemalja iz članka 33. te Uredbe;
c) počinio teški prekršaj Zajedničke ribarstvene politike koji je kao takav određen u drugom zakonodavstvu koje su donijeli Europski parlament i Vijeće;
d) počinio prijevaru u okviru Europskog fonda za ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a sukladno članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995 o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.).
(3) Iznimno od stavka 2. točke a) ovog članka, Zahtjev za potporu može biti prihvatljiv ukoliko je korisniku, u odnosu na plovilo koje je predmet tog Zahtjeva za potporu, dodijeljeno manje od devet kaznenih bodova za teške prekršaje navedene u točkama 1., 2. i 5. Priloga XXX. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30. 4. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 404/2011).
(4) Ukoliko korisnik podnosi više Zahtjeva za potporu za više različitih ribarskih plovila, odredbe stavka 2. točki a) i b) te stavka 3. ovoga članka se primjenjuju u odnosu na pojedinačna plovila koja su predmet potpore, tj. na pojedinačne Zahtjeve za potporu.
(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, svi Zahtjevi za potporu koje podnosi korisnik su neprihvatljivi ukoliko je:
a) više od polovice tih Zahtjeva neprihvatljivo temeljem stavka 2. točki a) i b) te stavka 3. ovoga članka;
b) prosječan broj kaznenih bodova po plovilu, u odnosu na sva plovila kojima je korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice, neovisno o tome da li su ta plovila predmet potpore, iznosi sedam ili više bodova;
c) korisnik počinio teški prekršaj koji nije vezan uz niti jedno plovilo kojima je taj korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice;
d) bilo kojem od plovila kojima je korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice, trajno povučena povlastica sukladno članku 129. stavku 2. Uredbe (EU) br. 404/2011 ili gdje je to primjenjivo, te kao rezultat sankcija za teške prekršaje sukladno članku 45. Uredbe (EZ) br. 1005/2008.

Obveze korisnika

Članak 5.

(1) Korisnik je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 4. stavka 2. točaka a), b) i c) ovoga Pravilnika tijekom cijelog razdoblja provedbe operacije i tijekom pet godina nakon konačne uplate sredstava korisniku.
(2) Korisnik ne smije ribarsko plovilo koje je predmet potpore prenijeti izvan Europske unije najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.
(3) Ribarsko plovilo u segmentu gospodarskog ribolova na slatkim vodama, koje je predmet potpore, mora djelovati isključivo na slatkim vodama tijekom pet godina nakon konačne uplate sredstava korisniku.
(4) Korisnik materijalnu imovinu koja je predmet potpore ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjena, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 59. stavku 3. Zakona o morskom ribarstvu.
(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile može obaviti navedene radnje uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela.
(6) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod/oznaku za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.
(7) Korisnik je dužan omogućiti Upravljačkom tijelu, Tijelu za ovjeravanje, Tijelu za reviziju, Europskoj komisiji, Europskom revizorskom sudu, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim nadležnim nadzornim/revizorskim tijelima kontrolu na terenu ulaganja za koje je ostvario potporu temeljem ovoga Pravilnika i Natječaja od dana podnošenja Zahtjeva za potporu pa u razdoblju od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.
(8) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u dokumentaciju o operaciji za koju je ostvario potporu, prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora i kontrole na terenu te je na zahtjev dostaviti ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije nalazi se u Prilogu III. ovoga pravilnika i njegov je sastavni dio.
(9) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 8. ovoga članka je najmanje dvije godine od 31. prosinca nakon predaje računa Europskoj komisiji od strane Tijela za ovjeravanje, a u kojima su uključeni završni izdaci dovršene operacije.
(10) Upravljačko tijelo obavještava korisnike o godini od koje počinje teći rok iz stavka 9. ovoga članka.
(11) Korisnik mora provoditi mjere informiranja i promidžbe sukladno članku 119. i Prilogu V. Uredbe (EU) br. 508/2014 te odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 763/2014 оd 11. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu tehničkih obilježja mjera informiranja i promidžbe i uputa za izradu amblema Unije (SL L 209, 16. 7. 2014.). Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe nalaze se u Prilogu II. Pravilnika i njegov su sastavni dio.
(12) Ukoliko je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave, isti je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koje su predmet potpore obvezno provesti postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
(13) Ukoliko korisnik nije obveznik provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi ili ukoliko je obveznik javne nabave, ali ima nabavu ispod pragova propisanih Zakonom o javnoj nabavi, obvezan je postupati sukladno postupcima definiranim Natječajem.
(14) Korisnik je dužan obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o primopredaji opreme od dobavljača ukoliko istu nije moguće provjeriti u kasnijoj fazi kontrole i o provođenju »skrivenih radova«, odnosno radova koji ne mogu biti provjereni u kasnijoj fazi, najkasnije sedam radnih dana prije provođenja navedenih radova odnosno datuma isporuke opreme, putem elektroničke pošte: eufondovi.ribarstvo@mps.hr.
(15) Korisnik za kojeg je utvrđeno da je sredstva potpore ostvario na temelju lažnih podataka i/ili izjava ili da nije postupao u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i uvjetima Natječaja, dužan je sva primljena sredstva vratiti u državni proračun Republike Hrvatske uključujući zakonske zatezne kamate od dana kada je ta sredstva primio.

III. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljiva ulaganja

Članak 6.

(1) Prihvatljiva ulaganja su:
a) ulaganja u plovilo s ciljem smanjenja emisija onečišćivača ili stakleničkih plinova te povećanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila, ulaganja u ribolovne alate i ribolovnu opremu su prihvatljiva ako se njima ne dovodi u pitanje selektivnost tog ribolovnog alata;
b) revizije i sustavi energetske učinkovitosti;
c) studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila.
(2) Prihvatljiva ulaganja iz stavka 1. točke a) ovoga obuhvaćaju ulaganja u poboljšanje hidrodinamike trupa plovila i pogonskog sustava plovila te u smanjenje potrošnje električne i termalne energije.

Prihvatljivi troškovi povezani s hidrodinamikom trupa plovila

Članak 7.

(1) Za ulaganja u poboljšanje hidrodinamike trupa plovila iz članka 6. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, prihvatljivi su:
a) troškovi nabave mehanizama za stabilnost kao što su ljuljna kobilica i gomoljasti pramac kojima se pridonosi poboljšanju pomorstvenosti i stabilnosti plovila;
b) troškovi vezani uz upotrebu netoksičnih proizvoda za suzbijanje obrastanja, kao što je bakreni premaz radi smanjenja trenja;
c) troškovi vezani uz kormilarski uređaj, kao što su sustavi za kontrolu kormilarskog uređaja i višestruka kormila za smanjenje aktivnosti kormila ovisno o vremenskim uvjetima i stanju mora;
d) troškovi testiranja rezervoara kao osnova za poboljšanje hidrodinamike.
(2) Prihvatljivi su i troškovi koji su nužni i izravno povezani s ugradnjom/postavljanjem predmeta/opreme/sustava iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Troškovi povezani s osnovnim održavanjem trupa plovila nisu prihvatljivi temeljem ovoga članka.

Prihvatljivi troškovi povezani s poboljšanjem pogonskog sustava plovila

Članak 8.

(1) Za ulaganja u poboljšanje pogonskog sustava plovila iz članka 6. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, prihvatljivi su troškovi nabave:
a) energetski učinkovitih propelera, uključujući pogonska vratila;
b) katalizatora;
c) energetski učinkovitih generatora kao što su generatori koji upotrebljavaju vodik ili prirodni plin;
d) pogonskih elemenata koji upotrebljavaju energiju iz obnovljivih izvora kao što su jedra, zmajevi, vjetrenjače, turbine ili solarne ploče;
e) poprečnih propelera;
f) opreme koja se koristi kod prilagodbe motora za upotrebu biogoriva;
g) ekonometara, sustava za upravljanje gorivom i sustava za praćenje;
h) sapnica za poboljšanje pogonskog sustava.
(2) Prihvatljivi su i troškovi koji su nužni i izravno povezani s ugradnjom/postavljanjem predmeta/opreme/sustava iz stavka 1. ovoga članka.

Prihvatljivi troškovi za ulaganja u ribolovni alat i opremu

Članak 9.

(1) Za ulaganja u ribolovne alate i ribolovnu opremu iz članka 6. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, prihvatljivi su troškovi:
a) prelaska s povlačnog na alternativni ribolovni alat;
b) preinaka povlačnog ribolovnog alata;
c) nabave opreme za nadzor povlačnog ribolovnog alata.
(2) Prihvatljivi su i troškovi koji su nužni i izravno povezani s ugradnjom/postavljanjem alata/opreme/predmeta iz stavka 1. ovoga članka.

Prihvatljivi troškovi povezani s ulaganjima u cilju smanjenja potrošnje električne i termalne energije

Članak 10.

(1) Za ulaganja u smanjenje potrošnje električne i termalne energije iz članka 6. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, prihvatljivi su:
a) troškovi ulaganja u poboljšanje sustava za hlađenje, zamrzavanje ili izolaciju za plovila kraća od 18 m;
b) troškovi ulaganja u poticanje ponovne upotrebe topline na plovilu pri čemu se toplina zadržava i ponovno upotrebljava za ostale pomoćne operacije na plovilu.
(2) Prihvatljivi su i troškovi koji su nužni i izravno povezani s ugradnjom/postavljanjem predmeta/opreme/sustava iz stavka 1. ovoga članka.

 

Prihvatljivi troškovi za ulaganja u revizije i sustave energetske učinkovitosti i studija za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila

Članak 11.

(1) Za ulaganja u revizije i sustave energetske učinkovitosti iz članka 6. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika, prihvatljivi su troškovi revizije i sustava energetske učinkovitosti.
(2) Za ulaganja u studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila iz članka 6. stavka 1. točke c) ovoga Pravilnika, prihvatljivi su troškovi izrade navedenih studija.

Članak 12.

(1) Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali od 1. siječnja 2015. godine izuzev troškova koji se kasnijom kontrolom na terenu ne mogu potvrditi.
(2) Operacija ne smije biti fizički završena ili provedena u cijelosti u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 13.

Neprihvatljivi troškovi su:
a) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a;
b) drugi porezi, naknade i doprinosi;
c) potrošni materijal i troškovi kupnje primarne sirovine i repromaterijala, osim ako je drugačije navedeno u člancima 7. do 11. ovoga Pravilnika;
d) troškovi kamata i tečajnih razlika, refinanciranja kamata i amortizacije;
e) carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade;
f) bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade;
g) troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranim valutama, kao i drugi isključivo financijski izdaci;
h) administrativne i upravne pristojbe;
i) plaćanja u gotovini;
j) doprinosi u naravi i plaćanja putem robne razmjene;
k) troškovi vlastitog rada;
l) troškovi vezani uz ugovore o zakupu ili leasingu, kao što je marža najmodavca ili marža davatelja leasinga, režijski troškovi i troškovi osiguranja;
m) operativni troškovi, troškovi povezani s redovitim ili preventivnim održavanjem bilo kojeg dijela opreme koje je potrebno za održavanje uređaja u radnom stanju, amortizacije i najma;
n) troškovi postavljanja/ugradnje koji nisu nužni i izravno povezani s ugradnjom/postavljanjem prihvatljivih troškova navedenim u člancima 7. do 11. ovoga Pravilnika;
o) rabljeni strojevi, rabljena oprema, rabljeni uređaji, rabljeni materijali, rabljeni instrumenti, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog;
p) troškovi kupnje i izgradnje plovila;
q) troškovi kupnje rezervnih dijelova, popravaka i servisiranja;
r) nabava patenata, licenci, posebnih znanja i vještina ili nepatentiranog tehničkog znanja;
s) novčane kazne, financijske kazne te troškovi parničnog i upravnog postupka;
t) troškovi nastali prije datuma propisanog u članku 12. stavku 1. ovoga Pravilnika, kao i troškovi nastali poslije navedenog datuma ukoliko se radi o troškovima za »skrivene radove ili opremu« koji ne mogu biti potvrđeni kontrolom na terenu;
u) ostali troškovi koji nisu navedeni u člancima 7. – 11. ovoga Pravilnika.

IV. FINANCIRANJE

Članak 14.

(1) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja.
(2) Intenzitet javne potpore određuje se sukladno članku 95. stavku 1. i Prilogu I. Uredbe (EU) br. 508/2014, a uzimajući u obzir Provedbenu Uredbu Komisije (EU) br. 772/2014 od 14. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila o iznosu javne potpore koja će se primjenjivati na ukupno prihvatljive rashode za određene operacije koje se financiraju u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L209, 16. 7. 2014.).
(3) Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75 posto udjela, a Republika Hrvatska s 25 posto udjela.
(4) Sredstva javne potpore iz stavka 3. ovoga članka iznose ukupno 2.666.667,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:
– 2.000.000,00 eura, u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i
– 666.667,00 eura, u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.
(5) Sredstva javne potpore iz stavka 4. ovoga članka raspoređuju se i definiraju po pojedinom Natječaju.
(6) Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu, a najviši iznos koji se može ostvariti propisuje se Natječajem.
(7) Potpora se za istu vrstu ulaganja za isto ribarsko plovilo može dodijeliti samo jedanput tijekom razdoblje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

V. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKA

Natječaj i podnošenje Zahtjeva za potporu

Članak 15.

(1) Zahtjev za potporu podnosi se u tiskanom obliku temeljem Natječaja kojega raspisuje Upravljačko tijelo.
(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (http://www.mps.hr/ribarstvo).
(3) Natječajem se određuju rokovi i način podnošenja Zahtjeva za potporu i propisuje se dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev za potporu.
(4) Natječaj se može raspisivati do potpunog iskorištenja financijskih sredstava iz članka 14. stavka 4. ovoga Pravilnika.
(5) Zahtjev za potporu iz stavka 1. ovoga članka se podnosi po ribarskom plovilu.

Administrativna obrada Zahtjeva za potporu

Članak 16.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Upravljačko tijelo dok tehničke analize odnosno utvrđivanje opravdanosti visine troškova, obavlja Agencija za plaćanja.
(2) Zahtjevi za potporu pristigli po objavljenom Natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.
(3) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.
(4) Ukoliko je Zahtjev za potporu nepotpun ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od deset dana.
(5) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.
(6) Ukoliko korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ukoliko korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Planinska 2a, Zagreb i na oglasnoj ploči područne jedinice Uprave ribarstva nadležne za korisnika, te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.
(7) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 4. ovoga članka.
(8) Za nepravovremeno podnesene i nepotpuno dopunjene Zahtjeve za potporu Upravljačko tijelo će korisniku izdati Odluku o odbijanju.
(9) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.

Rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 17.

(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, svim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi temeljem kriterija za odabir koji su navedeni u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.
(2) Za potpune, pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu bit će izrađena rang-lista temeljem dodijeljenih bodova.
(3) U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu nakon rangiranja sukladno stavku 2. ovoga članka imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom.
a) Zahtjevi za potporu zaprimljeni potpuni (za koje nije bilo potrebe za izdavanjem Zahtjeva za dopunu) do roka za podnošenje Zahtjeva za potporu propisanoga Natječajem;
b) Zahtjevi za potporu zaprimljeni nepotpuni (za koje je Upravljačko tijelo izdalo Zahtjev za dopunu).
(4) Vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 3. točki a) ovoga članka smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta, sekunda) potpunog Zahtjeva za potporu u slučaju slanja preporučenom poštom ili trenutak zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Upravljačko ukoliko se dostavlja osobno.
(5) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 3. točki b) ovoga članka smatra se vrijeme proteklo od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu od strane korisnika do trenutka podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka (datum, sat, minuta, sekunda).
(6) Ukoliko Zahtjevi iz stavka 3. točke b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune, prednost imaju Zahtjevi za potporu s ranijim vremenom podnošenja Zahtjeva za potporu na Natječaj (datum, sat, minuta, sekunda).

(7) Ukoliko dva ili više Zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženje/ispravka odnosno Zahtjeva za potporu provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.
(8) Izrađena rang-lista bit će dostupna korisnicima u okviru Izvještaja o provedenom Natječaju.
Izdavanje Odluka

Članak 18.

(1) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu i provjere ukupnog traženog iznosa potpore utvrdi da ima dovoljno raspoloživih sredstava, Upravljačko tijelo će izdati odluke po završetku administrativne kontrole svakoga pojedinačnog Zahtjeva za potporu.
(2) Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, Upravljačko tijelo će donijeti:
a) Odluku o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem ili
b) Odluku o odbijanju u slučaju:
– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu,
– nepotpunih Zahtjeva za potporu,
– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak,
– utvrđene nepravilnosti koja prelazi iznos od 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova,
– onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu,
– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika,
– utvrđenog postojanja sukoba interesa između korisnika i ponuditelja,
– sufinanciranja troškova koji su financirani drugim javnim izdacima,
– neispunjavanja drugih uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem.
(3) Odlukom iz stavka 2. točke a) ovoga članka utvrđuje se:
a) najviši iznos odobrene potpore;
b) obveze korisnika na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja
(4) Ukoliko se tijekom obrade Zahtjeva za potporu utvrdi nepravilnost, a koja ne prelazi iznos od 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od ukupnih prihvatljivih troškova i izdati Odluku o dodjeli sredstava u kojoj će ukupan iznos za koji se dodjeljuje potpora biti umanjen za iznos nepravilnog troška.
(5) U slučaju izdavanja Odluka iz stavka 2. ovoga članka, rang-lista će se izraditi nakon provedenog postupka rješavanja po prigovorima.
(6) Izrađena rang-lista bit će dostupna korisnicima u okviru Izvještaja o provedenom Natječaju.

Članak 19.

(1) U slučaju da se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu i provjere ukupnoga traženog iznosa potpore utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava za sve korisnike, Upravljačko tijelo će izdati odluke nakon završetka administrativne kontrole svih zaprimljenih Zahtjeva za potporu.
(2) Upravljačko tijelo će nakon obrade Zahtjeva za potporu donijeti:
a) Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem;
b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 18. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika.
(3) Odlukom iz stavka 2. točke a) ovoga članka definira se privremena raspodjela ukupno raspoloživih sredstava po korisnicima za sve korisnike koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima ovoga Pravilnika i Natječaja, neovisno o ostvarenom broju bodova i poziciji na rang-listi.
(4) Rang-lista iz stavka 3. ovoga članka je privremena i nalazi se u sklopu Privremenog izvještaja o provedenom Natječaju koji je sastavni dio Odluka iz stavka 2. ovoga članka.
(5) Završetkom postupka rješavanja po prigovorima na Odluke iz stavka 2. ovoga članka i prema potrebi ponovne administrativne kontrole pozitivno riješenih prigovora, formirat će se konačna rang--lista na temelju koje će Upravljačko tijelo donijeti konačne odluke kako slijedi:
a) Odluku o dodijeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem;
b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 18. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika ili radi nedostatnosti raspoloživih sredstava.
(6) Rang-lista iz stavka 5. ovoga članka je konačna i nalazi se u sklopu Konačnog izvještaja o provedenom Natječaju koji je sastavni dio konačnih Odluka iz stavka 5. ovoga članka.
(7) Odlukom iz stavka 5. točke a) ovoga članka utvrđuje se:
a) najviši iznos odobrene potpore;
b) obveze korisnika na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja.

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox