PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ČUVANJE IZRAÐENIH PEČATA I ŽIGOVA S GRBOM REPUBLIKE HRVATSKE – važeći tekst, NN br.94/1995

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE

Na temelju èlanka 23. Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 33/95.) ministar unutarnjih poslova donosi
 
PRAVILNIK
O UVJETIMA ZA ČUVANJE IZRAÐENIH PEČATA I ŽIGOVA S GRBOM REPUBLIKE HRVATSKE
 
(«Narodne novine», broj 94/95)

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za èuvanje peèata i žigova s grbom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: peèati i žigovi) koje izraðuju obrtnici i trgovaèka društva ovlašteni za njihovu izradu.
Odredbe ovoga Pravilnika glede uvjeta èuvanja peèata i žigova odnose se i na matrice za njihovu izradu.
Ovaj se Pravilnik ne odnosi na peèate i žigove nakon predaje tijelu koje je naruèilo njihovu izradu.
 
Članak 2.
Obrtnik i trgovaèko društvo ovlašteno za izradu pečata i žigova mora izradeni pečat i žig čuvati u metalnoj kasi, zapremnine najmanje 30 cm', osiguranoj sigurnosnom mehaničkom ili numerièkom bravom.
Ukoliko je metalna kasa iz st.1. ovoga članka lakša od 50 kg, mora biti prièvršæena za pod ili zid prostorije u kojoj se nalazi.
 
Članak 3.
Metalna kasa u pravilu mora biti smještena u prostoriji koja je odvojena od prostorija u kojima se izraduju peèati i žigovi i primaju stranke.
Metalna kasa može biti smještena u prostoriji u kojoj se obavlja i prijem stranaka, ukoliko je radnim stolom ili na drugi prikladan naèin odvojena od prijemnog mjesta.
 
Članak 4.
U prostoriju ili odvojeni dio prostorije u kojem je smještena metalna kasa nije dopušten pristup strankama i drugim neovlaštenim osobama.
 
Članak 5.
Tijekom radnog vremena metalna kasa može biti otvorena samo onoliko vremena koliko je potrebno radi pohranjivanja odnosno uruèivanja korisniku izradenih peèata i žigova.
Izvan radnog vremena metalna kasa i prostorija u kojoj se ona nalazi moraju biti zakljuèane.
 
Članak 6.
Ukoliko se prostorija u kojoj je smještena metalna kasa nalazi u razizemlju, svi otvori u vanjskom
zidu (vrata, prozori, izlozi i sl.) moraju biti zaštiæeni odgovarajuæom metalnom mrežom, debljine
alki najmanje 5 mm i maksimalnom velièinom otvora 70x70 mm.
Prostorija u kojoj je smještena metalna kasa može biti umjesto metalnom mrežom iz stavka 1. ovoga èlanka, zaštiæena odgovarajuæim elektronskim protuprovalnim sustavom.
 
Članak 7.
Korisnik peèata i žigova dužan je pri njihovom preuzimanju, prijenosu ili prijevozu poduzeti potrebne sigurnosne mjere, uobièajene kod prijevoza novca i dragocjenosti.
Izraðene peèate i žigove može preuzeti od obrtnika i trgovaèkog društva ovlaštenog za njihovu izradu samo ovlaštena osoba korisnika peèata i žiga.
 
Članak 8.
Ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom utvrðuje povjerenstvo policijske uprave, nadležne prema lokaciji poslovnog prostora u kome se èuvaju izraðeni peèati i žigovi.
 
Članak 9.
Ovaj Pravilnik sutpa na snagu osmoga dana od dana objave u " Narodnim novinama" .

 Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox