PROPISI.hr

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH - važeći tekst, NN br. 136/2003

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE

Na temelju članka 81. stavka 1. Zakona o osnovnom školstvu – pročišćeni tekst (NN 69/2003.) ministar prosvjete i športa donio je
 
 
 

NASTAVNI
PLAN I PROGRAM ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH(“Narodne novine”, broj 136/03)
 
 

 
 
UVOD
 
Nastavni plan i program za osnovno obrazovanje odraslih ima šest obrazovnih razdoblja, a svako obrazovno razdoblje traje osamnaest tjedana.
 
Prvo (I.) i drugo (II.) obrazovno razdoblje odgovaraju razini redovitog obrazovanja od I. do IV. razreda osnovne škole i namijenjena su obrazovanju polaznika koji nisu završili četiri razreda osnovne škole.
 
 
Red.
br.
NASTAVNI PREDMETI
BROJ SATI PO OBRAZOVNIM RAZDOBLJIMA
I.
II.
1.
Hrvatski jezik
120
108
2.
Matematika
 60
 72
Ukupno:
180
180
 
 
Obrazovna razdoblja od trećeg (III.) do šestog (VI.) odgovaraju razini redovitog obrazovanja od V. do VIII. razreda i namijenjena su obrazovanju polaznika koji su napustili osnovno obrazovanje između četvrtog i osmog razreda. 
Izborni programi su različiti programi osposobljavanja za poslove i prvo manje zahtjevno zanimanje u V. i VI. obrazovnom razdoblju, a svaki polaznik može izabrati i završiti jedan od programa osposobljavanja istodobno s osnovnom školom.


          
   NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH
 
Red.
br.
NASTAVNI PREDMETI
BROJ SATI PO OBRAZOVNIM RAZDOBLJIMA
III.
IV.
V.
VI.
1.
Hrvatski jezik
90
90
72
72
2.
Likovna kultura
 
 
 
12
3.
Glazbena kultura
 
 
 
12
4.
Strani jezik
36
36
36
36
5.
Matematika
72
72
72
72
6.
Biologija
 
 
18
18
7.
Kemija
 
 
18
18
8.
Fizika
 
 
18
18
9.
Povijest
18
18
18
18
10.
Zemljopis
18
18
18
18
11.
Osnove građanskog obrazovanja
 
 
 
 18
12.
Tehnička kultura s informatikom
 
24
24
24
13.
Tjel. i zdrav. kultura
 
 
 
18
Ukupno:
234
258
294
354
Izborni programi
 
 
 
 
14.
Osposobljavanje
 
 
150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polaznici se upisuju u pojedino obrazovno razdoblje ovisno o završenom razredu u prethodnom obrazovanju, ali se operativni nastavni plan i program prilagođava predznanju polaznika utvrđenom provjerom prilikom upisa.
 
            Programe stručnoga osposobljavanja, koji omogućavaju zapošljavanje i samozapošljavanje u u jednostavnim zanimanjima, donose pravne osobe koje ih izvode u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, zainteresiranim poslodavcima i Zavodom za školstvo.
 
 
Ustanova koja ostvaruje Nastavni plan i program za osnovno obrazovanje odraslih dužna je samostalno ili s drugom pravnom osobom (srednjom školom, poduzećem ili licenciranim obrtnikom) osigurati materijalno-tehničke uvjete za izvođenje programa osposobljavanja.
 
 
            Sastavnice programa osnovnog obrazovanja odraslih su:
 
1.      1.      Cilj, zadaće i struktura nastavnog plana i programa
 
2.      2.       Oblici rada u osnovnom obrazovanju odraslih
 
3.      3.       Ostvarivanje nastavnog plana i programa
 
4.      4.       Predmetni nastavni planovi i programi
 
 
 
1. CILJ, ZADAĆE I STRUKTURA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA
 
 
Obrazovanje odraslih u cjelini predstavlja najobuhvatniju fazu u sustavu cjeloživotnog učenja. Glavne su zadaće nadoknađivanje obrazovnih zaostataka odraslih osoba nastalih obrazovnim propustima u mladosti i daljnje trajno obrazovanje.
Osnovno obrazovanje odraslih ima prije svega kompenzacijsku zadaću nadoknađivanja propuštenog i uključivanja polaznika u sustav cjeloživotnog učenja. Cilj je nastavnog plana i programa za osnovno obrazovanje odraslih unaprijediti temeljnu pismenost i životne vještine u svim područjima obrazovanja.
Osnovne su zadaće:
·        ·        podizanje opće obrazovanosti odraslih do razine osnovne škole
·        ·        osposobljavanje za samoupravljivo i samostalno učenje kao osnove za cjeloživotno učenje
·        ·        usporedno osposobljavanje za prvo zanimanje
·        ·        stjecanje uvjeta za mogući nastavak obrazovanja u srednjem školstvu. 
 
Odlukom ministra prosvjete i športa utvrđeno je da nastavni plan i program za osnovno obrazovanje odraslih ima šest obrazovnih razdoblja koja su odgovarajuća razini od I. do VIII. razreda redovite osnovne škole, a usporedno s V. i VI. obrazovnim razdobljem osnovnog obrazovanja odraslih svaki polaznik može u sklopu izborne nastave ostvariti i osposobljavanje za prvo zanimanje. Prvo (I.) i drugo (II.) obrazovno razdoblje odgovara razini redovitog obrazovanja od I. do IV. razreda osnovne škole, a obrazovna razdoblja od trećeg (III.) do šestog (VI.) odgovaraju razini redovitog obrazovanja od V. do VIII. razreda. Prvo (I.) obrazovno razdoblje namijenjeno je polaznicima koji ne vladaju u dovoljnoj mjeri temeljnim vještinama čitanja, pisanja i računanja, a drugo (II.) polaznicima koji se služe samo vještinama čitanja, pisanja i računanja, ali nisu završili četiri razredna osnovne škole. Svako obrazovno razdoblje traje 18 tjedana, odnosno cjelokupno osnovno obrazovanje odraslih traje tri školske godine. Polaznici se upućuju u pojedino obrazovno razdoblje ovisno o završenom razredu u prethodnom obrazovanju i njihovim rezultatima na inicijalnom provjeravanju predznanja. 
U odnosu na prijašnji nastavni plan i program za osnovno obrazovanje odraslih, smanjen je broj sati nastave, ali je povećan zahtjev da izvršitelji obrazovnog procesa pojačaju rad na osposobljavanju polaznika za samoupravljivo i samostalno učenje. Raspored odgojno-obrazovnih sadržaja usporedan je s važećim nastavnim planom i programom redovite osnovne škole. Nastavni plan i program za osnovno obrazovanje odraslih čine sljedeća nastavna područja:
·        ·        jezično (hrvatski i strani jezik)
·        ·        umjetničko (likovna i glazbena kultura)
·        ·        prirodoslovno-matematičko-tehničko (biologija, fizika, kemija, zemljopis, matematika, tehnička kultura s informatikom)
·        ·        društveno (povijest, osnove građanskog obrazovanja)
·        ·        zdravstveno (tjelesna i zdravstvena kultura).
 
Struktura predmetnih nastavnih programa sadrži cilj i zadatke programa, sadržaje i zadaće za polaznike i metodičke upute za ostvarivanje programa.
 
2.OBLICI RADA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU ODRASLIH
 
            Osnovno obrazovanje odraslih mogu provoditi specijalizirane osnovne škole za odrasle, osnovne škole i ostale ustanove koje ispunjavaju propisane uvjete. Ispunjavanje uvjeta za izvođenje programa i početak izvođenja utvrđuje Ministarstvo prosvjete i športa u skladu sa Zakonom o osnovnom školstvu – pročišćeni tekst (N.N 69/2003.).
 
Redovita nastava u osnovnom obrazovanju odraslih je osnovni oblik obrazovanja odraslih i temelji se na sustavnom i neprekidnom nastavnom tijeku. Broj polaznika u obrazovnim skupinama može biti od 8 do 20 osoba. Polaznici tog oblika obrazovanja redovito polaze nastavu, a ocjenjuju se tijekom nastave. Polaznici koji izostanu s nastave više od 50% sati gube položaj redovnog polaznika u tom obrazovnom razdoblju, ali mogu ponavljati obrazovno razdoblje ili se uključiti u druge oblike osnovnog obrazovanja odraslih. Redovita se nastava tijekom jedne školske godine organizira u dva obrazovna razdoblja: ljetnom i zimskom. Zimsko obrazovno razdoblje počinje početkom rujna, a ljetno početkom veljače.
 
Konzultativno-instruktivni oblik obrazovanja ponajprije se organizira za manji broj polaznika. Ovaj oblik namijenjen je polaznicima koji nisu u mogućnosti polaziti redovitu nastavu, a imaju sposobnost da uz pomoć nastavnika i samostalno svladaju nastavne sadržaje. Prije uključivanja polaznika u ovaj oblik obrazovanja utvrđuju se njegove sposobnosti za samostalni rad. Za takve polaznike posebno se organizira vrijeme za konzultacije i instruktivni rad. Konzultacije se istodobno mogu organizirati iz jednog, više ili svih nastavnih predmeta. U ovom obliku obrazovanja potrebno je ostvariti najmanje 60% nastavnih sati predviđenih u Odluci o nastavnom planu i programu za osnovno obrazovanje odraslih. U konzultacijama se stavlja naglasak na one dijelove programa koje polaznici teže svladavaju samostalnim učenjem, odnosno iz udžbenika ili druge literature. Dijelovi provjeravanja i ocjenjivanja su odvojeni, tj. ispitivanje i ocjenjivanje se obavlja na kraju svladavanja pojedinog nastavnog predmeta. U organiziranju ovog oblika obrazovanja značajno je i da polaznici usvoje osnovne metode samoobrazovanja, služenje različitim izvorima znanja, vođenjem bilješki i ostalim. Takav oblik može se organizirati kao seminar za polaznike koji nisu u mogućnosti neprekidno tijekom cijele godine polaziti nastavu, na primjer za polaznike u mjestima u kojima ne postoji škola za osnovno obrazovanje odraslih ili ne postoji organizirani oblik ovog obrazovanja. U tom slučaju polaznici tijekom seminara prorađuju nastavne sadržaje, a ispite polažu u verificiranim školama za osnovno obrazovanje odraslih. U ovaj oblik obrazovanja mogu se uključiti polaznici koji završavaju osnovno obrazovanje polaganjem ispita prema Pravilniku o završavanju osnovnog obrazovanja odraslih polaganjem ispita.
 
Dopisno-konzultativni oblik obrazovanja je karakterističan po tome što su sudionici obrazovnog procesa pretežno prostorno razdvojeni. Jedini dio zajedničkog izravnog rada nastavnika i polaznika je vrijeme kraćih zajedničkih, ali i pojedinačnih konzultacija. Takav oblik obrazovanja temelji se na primjereno didaktički pripremljenim udžbenicima i nastavnim pismima. Dijelovi provjere i ocjenjivanja slični su kao u konzultativno-instruktivnoj nastavi, pa premda postoje dopisne kontrolne zadaće svi polaznici pristupaju ispitu u školi.
Osnovno obrazovanje odraslih može se završiti i polaganjem ispita što je uređeno odredbama Pravilnika o završavanju osnovnog obrazovanja odraslih polaganjem ispita (NN, br. 70/91.).
 
 
3. OSTVARIVANJE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA
 
         Škola, odnosno druga ustanova koja provodi osnovno obrazovanje odraslih, donosi godišnji plan i program rada u kojem se uz ostalo određuje mjesto, način i pedagoški nositelji ostvarivanja nastavnog plana i programa.
Ostvarivanje zadaća nastavnog plana i programa provodi se zajedničkim dijelom osnovnog obrazovanja odraslih i posebnim dijelom strukovnog osposobljavanja za osobe koje su se odlučile za to obrazovanje. Programe stručnog osposobljavanja, koji omogućavaju zapošljavanje ili samozapošljavanje u jednostavnijim zanimanjima, donose pravne osobe koje ih izvode u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, zainteresiranim poslodavcima i Zavodom za školstvo.
Pri oblikovanju operativnog plana i programa, organizaciji poučavanja i učenja te praćenju i vrednovanju postignuća odraslih polaznika treba se pridržavati sljedećih načela:
·        ·        utvrditi zadaće koje polaznici trebaju ostvariti
·        ·        uključiti sve polaznike u različite aktivnosti tijekom procesa učenja 
·        ·        povezati obrazovanje, posao, dom i društvo
·        ·        utemeljiti poučavanje na kritičkom mišljenju, rješavanju problema i učenju istraživanjem
·        ·        postaviti vrednovanje kao oruđe za procjenu napredovanja polaznika i pomoći im u osposobljavanju za samoupravljivo i samostalno učenje u sklopu sustava cjeloživotnog učenja
·        ·        prihvatiti različitosti između predznanja polaznika, njihovih potreba i ciljeva te individualizirati pristup prema njima.  
 
Nastavni plan i program za osnovno obrazovanje odraslih treba operativno prilagođavati iskustvu polaznika. Nema jedinstvenog pristupa poučavanju jer se polaznici kao skupine i osobe bitno razlikuju s obzirom na svoje predznanje i ciljeve. Jedino je konzistentno pravilo da se zadaće i sadržaj nastavnih jedinica što je više moguće usklade s potrebama i interesima polaznika. Zadaće za polaznike trebaju pomoći učiteljima i polaznicima da izdvoje važna znanja, vještine i vrijednosti koje polaznici trebaju usvojiti. Učenje polaznika se ostvaruje komunikacijom i kritičkim mišljenjem, primjenom usvojenog znanja, vještina i vrijednosti te aktivnim sudjelovanjem i vlastitim doprinosom. Takvim se pristupom razvijaju komunikacijske i interpersonalne vještine te vještine donošenja odluka i cjeloživotnog učenja.
Za uspješno ostvarivanje obrazovnih sadržaja prijeko je potrebno da se polaznici osposobe za samoupravljivo i samostalno učenje, pa je s tim u svezi obvezno da se tijekom ostvarivanja svakog nastavnog programa predvidi vrijeme za:
-    savjetovanje o mogućnostima i oblicima obrazovanja
-    upućivanje polaznika u kombiniranje različitih oblika obrazovanja tijekom cjeloživotnog obrazovanja
-    upoznavanje obrazovne skupine s ciljem, zadaćama, temama i redoslijedom nastavnih sadržaja te izvorima znanja
-    davanje uputa za uporabu pojedinih izvora znanja, tehnika i metoda samostalnog učenja.
 
 
 
Škola je dužna organizirati nastavu stranog jezika ako se prijavi najmanje 8 polaznika, a za manji broj od toga dužna je organizirati instruktivni rad. Pojedinačna i skupna pomoć obvezno se organizira za polaznike koji izrazito teško napreduju u svladavanju nastavnih sadržaja tijekom obrazovnog procesa u sklopu pojedinih nastavnih predmeta. Skupni se rad u takvim slučajevima ostvaruje sa skupinom od najviše 5 polaznika. Dodatni se rad može organizirati za polaznike koji pokazuju izričite sklonosti i potrebu za određenim povećanim znanjima iz pojedinih područja, radi proširivanja i produbljivanja obrazovanja. Odluku o programu i ustrojstvu dodatne nastave donosi nastavničko vijeće u skladu s objektivnim uvjetima škole.
 


 4. PREDMETNI NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI
 
HRVATSKI JEZIK
 
 
Obrazovno razdoblje
I.
II.
Broj sati
120
108
 
 
 
CILJ
 
Razviti temeljne vještine uporabe hrvatskoga standardnoga jezika.
 
 
ZADACI
 
-         -         razviti vještinu čitanja i pisanja
-         -         spoznati temeljne gramatičke, pravogovorne i pravopisne zakonitosti hrvatskoga jezika
-         -         razviti sposobnost za samostalno pisanje rečenica, odgovora na pitanja i kraćih sastavaka   
-         -         razvijati interes za slušanje i čitanje umjetničkih tekstova
-         -         razlikovati prozni i lirski književno-umjetnički tekst
-         -         upoznati najjednostavnije programske sadržaje u području medijske kulture
-         -         razvijati sposobnost za suradničke odnose na humanističkim i demokratskim načelima.
 


SADRŽAJI I ZADAĆE ZA POLAZNIKE
 
I. obrazovno razdoblje
Sadržaji
Zadaće za polaznike
POČETNO ČITANJE I PISANJE
- provesti inicijalno provjeravanje predznanja čitanja i pisanja
Pripreme za učenje čitanja i pisanja
- govorenje i pripovijedanje na temelju opažanja
- globalno čitanje riječi i kraćih rečenica
Uvođenje u početno čitanje i pisanje
- velika i mala tiskana i pisana slova
- analitičko-sintetičko čitanje riječi, rečenica i
 kraćih tekstova
- pisanje riječi i rečenica pisanim slovima
 
1. HRVATSKI JEZIK
Slovnica/gramatika
- glas, samoglasnik, suglasnik, slog 
- slovo, abeceda
- riječ, rečenica, vrste rečenica
 
- imenice, glagoli, brojevi
- interpunkcija: točka, upitnik, uskličnik, zarez u
 nabrajanju
Pravogovor i pravopis
 - veliko početno slovo u uobičajenim primjerima
 
 
 
- slogovi ije/je, č/ć
 
- niječnica ne i riječca li
 
 
 
 
- slušati, govoriti, pripovijedati na temelju opažanja
 
 
- usporedno učiti tiskana i pisana slova te vježbati čitanje i spajanje pisanih slova u riječi
 
- prepisivati te samostalno sastavljati rečenice i kraće tekstove
 
 
 
- odrediti glas, samoglasnik, suglasnik, slog
- razlikovati slovo i glas, naučiti abecedu                           
- razlikovati riječ kao dio rečenice
- imenovati izjavne, upitne, usklične, jesne i niječne rečenice
- prepoznati i imenovati imenice, glagole i brojeve kao vrste riječi
- izgovarati izjavne, upitne i usklične rečenice te pisati znakove interpunkcije
 
- pisati veliko početno slovo na početku rečenice, u osobnim imenima, prezimenima i nadimcima
- pisati veliko početno slovo u imenima ulica, trgova, ustanova, poduzeća, udruga, država, voda, otoka
- izgovarati i pisati češće rabljene riječi u kojima su
 ije/je, č/ć
- pisati niječnicu ne u niječnim i riječcu li u upitnim
 rečenicama
Sadržaji
Zadaće za polaznike
- rastavljanje riječi
- kratice
- brojevi
 
2. KNJIŽEVNOST
KNJIŽEVNOTEORIJSKO NAZIVLJE
Poezija
- stih, kitica, pjesma
Proza
- fabula, likovi, vrsta
 
Lektira
- H. Ch. Andersen, Bajke
 
3. JEZIČNO IZRAŽAVANJE
Govorenje
- monolog, dijalog
- pričanje i prepričavanje
- opisivanje
Čitanje
- čitanje naglas i u sebi
- čitanje riječi, rečenica i vezanog teksta
- interpretativno čitanje
- čitanje s razumijevanjem: cjelovitoga teksta,
 odjeljaka i pojedinosti
Pisanje
- prepisivanje
- diktati
- pitanje i odgovori
- sastavljanje i pisanje
 
 
- rastavljati riječi na slogove i na kraju retka, spojnica
- pisati opće i mjerne kratice u učestalim primjerima  
- pisati brojeve riječima
 
 
 
 
- prepoznati i imenovati stih, kiticu, pjesmu
 
- prepoznati redoslijed događaja i imenovati likove, prepoznati pripovijetku, bajku, igrokaz, strip
 
- pročitati bar jednu bajku
 
 
- razlikovati monolog i dijalog
- pričati doživljaj i događaj iz života te prepričati
 književnoumjetnički tekst
- opisivati osobu, radni prostor prema određenom planu
 
- svladati "tehniku" i vrste čitanja
 
 
 
 
 
- točno prepisivati riječi, rečenice i kraće odjeljke
- pisati kraće vježbene i nadzorne diktate
- samostalno pisati pitanja i kraće odgovore
- sastavljati i pisati rečenice prema nizu riječi i prema 
 slici, pisati čestitku i razglednicu
 
Sadržaji
Zadaće za polaznike
Komunikacijski postupci
- kultura govora i slušanja
- postavljanje pitanja
 
4. MEDIJSKA KULTURA
Filmovi i TV emisije
- crtani i igrani film, TV emisija
 
- slušati govor druge osobe
- rabiti upitne riječi u pitanjima: tko? što? gdje?
 kada? kako? zašto?
 
- gledati crtani i igrani film te TV emisiju prema izboru                                                                                - uočiti zvuk, glazbu, pokret i sliku u crtanom fimu 
- imenovati nijemi, zvučni i igrani film
 
 


II. obrazovno razdoblje
Sadržaji
Zadaće za polaznike
1. HRVATSKI JEZIK
Slovnica/gramatika
- imenice: opće i osobne imenice, rod, broj
- umanjenice i uvećanice
- glagoli
- pridjevi
 
- osobne zamjenice
- rečenica
- subjekt i predikat
Pravogovor i pravopis
- č/ć, slogovi ije/je
 
 
 
 
- veliko početno slovo
 
- veliko i malo slovo
 
 
- dvotočje
- kratice   
 
- upravni i neupravni govor
 
 
 
 
 
- prepoznati i imenovati opće, osobne imenice, rod i broj imenica
- prepoznati umanjenice i uvećanice
- uočavati vrijeme radnje: prošlost, sadašnjost i budućnost
- prepoznavati opisne, gradivne i posvojne pridjeve
- završeci posvojnih pridjeva od općih imenica i osobnih imena
- prepoznati osobne zamjenice u rečenici 
- jednostavna rečenica 
- prepoznati subjekt i predikat u rečenici
 
- izgovarati i pisati č/ć u umanjenicama na -, -čić, -čica, uvećanicama –čina, u imenicama za oznaku zanimanja na –/-()ica, prezimenima na – i -čić  
- izgovarati i pisati slogove ije/je u umanjenicama, uvećanicama i imenicama za zanimanja 
 
- pisati veliko početno slovo u imenima gora, nebeskih tijela, imenima stanovnika i naroda, županija, knjiga, filmova, novina
- naučiti pisati veliko i malo slovo u pridjevima izvedenim od osobnih imena, sa završecima na –ov, - ev, -in, -čki, -ćki, -ski, -ški
 
- pisati dvotočje u nabrajanju
- znati pisati kratice višečlanih naziva, primjerice: OŠ, HNK, HRT, RH
- pisati kratice za dužinu, za masu, za tekućinu i za vrijeme 
- pisati navodnike, crticu i dvotočje u upravnom govoru                                                                           - prepoznati neupravni govor
 
 
 
 
 
Sadržaji
Zadaće za polaznike
2. KNJIŽEVNOST
KNJIŽEVNOTEORIJSKO NAZIVLJE
Poezija
- pjesnička slika, ritam, stilska sredstva, vrsta
 
 
 
Proza
- tema, kronološki slijed događaja, elementi fabule,
 lik, kompozicija, vrsta
 
Lektira
- Mato Lovrak Družba Pere Kvržice
- Ivana Brlić-Mažuranić, Šuma Striborova
- Ezop, Basne
 
3. JEZIČNO IZRAŽAVANJE
Govorenje
- razgovor
 
- pripovijedanje
 
- opisivanje
 
Čitanje
- čitanje u sebi i na glas
 
Pisanje
- odgovori na pitanja
- sastavljanje
 
- diktati
 
 
Komunikacijski postupci
- govorenje i slušanje drugih
- prepričavanje
 
4. MEDIJSKA KULTURA
Filmovi i TV emisije
- igrani i dokumentarni film
- dokumentarna televizijska emisija
 
 
 
 
- prepoznati pjesničku sliku; ponavljanje u stihu, kitici
 i pjesmi, prepoznati srok vizualno i slušno;
 prepoznati usporedbu; razlikovati šaljivu i