PROPISI.hr

PRAVILNIK O OSNOVNOŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - urednički pročišćeni tekst, NN br. 23/1991 i 74/1999

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

Temeljem članka 60. stavka 2. i članka 61. stavka 2. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/1990) ministar prosvjete i kulture donio je
 
PRAVILNIK
 O OSNOVNOŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
 
 
(Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 23/91 i 74/99- Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu u osnovnoj školi )
 
 
Članak 1.
Ovim pravilnikom uređuju se oblici integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovne škole, kriteriji prema kojima općinski organ uprave nadležan za poslove školstva odnosno organ uprave nadležan za poslove školstva grada Zagreba utvrđuje škole, uvjete i način osnivanja odgojno-obrazovnih grupa i razrednih odjela u kojima su integrirani učenici s teškoćama u razvoju i školovanje učenia s teškoćama u razvoju u posebnim školama, organizacijma socijalne skrbi ili drugim organizacijama.
Orijentacijska lista vrsta i stupnjeva teškoća u razvoju sastavni je dio pravilnika (Prilog 1.).
I. ŠKOLOVANJE UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U REDOVNOJ ŠKOLI
Članak 2.
Osnovno školovanje učenika s lakšim teškoćama u razvoju provodi se u osnovnoj školi prema organizacijskim oblicima koji osiguravaju njihovu potpunu ili djelomičnu integraciju.
Članak 3.
Općinski organ uprave nadležan za poslove školstva odnosno organ uprave nadležan za poslove školstva grada Zagreba utvrdit će osnovne škole u kojima će se realizirati oblici integracije iz članka 2. ovoga pravilnika.
Kriteriji prema kojima će se utvrditi škole iz stavka 1. ovoga članka sadržani su u republičkom pedagoškom standardu iz članka 10. Zakona o osnovnom školstvu.
Članak 4.
Potpuna odgojno-obrazovna integracija ostvaruje se uljučivanjem učenika s lakšim teškoćama u razvoju u razredni odjel osnovne škole, u pravilu od I. do IV. razreda.
U razredni odjel mogu se uključiti do tri učenika s teškoćama u razvoju, a takav odjel ne može imati sveukupno više od 25 učenika.
Učenik s teškoćama u razvoju iz stavka 1. ovoga članka svladava redovne ili prilagodene nastavne programe individualiziranim postupcima i posebnom dodatnom pomoći defektologa odgovarajuće specijalnosti.
Napomena: sukladno čl. 11 Pravilnika o broju učenika u redovnom i kombiniranom razrednom odjelu u osnovnoj školi (Nar. nov., br. 74/99), na dan stupanja na snagu tog Pravilnika prestaju vrijediti odredbe čl. 4 st. 2 Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Nar. nov., br. 23/91.).
 
Članak 5.
Prilagodeni program iz članka 4. ovogg pravilnika je program primjeren osnovnim karakteristikama teškoće u djeteta, a u pravilu pretpostavlja smanjivanje·intenziteta i ekstenziteta pri izboru nastavnih sadržaja obogaćenih specifičnim metodama, sredstvima i pomagalima.
Prilagođeni program izraduje učitelj u suradnji s defektologom odgovarajuće specijalnosti.
Posebna dodatna pomoć iz članka 4. ovoga pravilnika ostvaruje se u posebno opremljenom prostoru u školi, s defektologom odgovarajuće specijalnosti i trajnim ili povremenim uključivanjem u rehabilitacijske programe specijaliziranih organizacija.
Članak 6.
Za učenike sa senzoričkim i motoričkim oštećenjima (vida i sluha; tjelesna oštećenja sa cerebralnom paralizom) koji su integrirani na način iz članka 4. ovoga pravilnika, organizira se produženi stručni postupak ovisno o stupnju oštećenja u djeteta.
Produženi stručni postupak organizira se u posebnim odgojno-obrazovnim grupama nakon redovne nastave, a ostvaruju ga defektolozi odgovarajuće specijalnosti.
Broj učenika s teškoćama u razvoju u produženom stručnom postupku može biti od 6 do 10.
Program produženog stručnog postupka sastavni je dio prilagođenog programa i posebnog programa prema vrsti i stupnju teškoća u razvoju. Te programe donosi Ministarstvo prosvjete i kulture.
Napomena: sukladno čl. 11 Pravilnika o broju učenika u redovnom i kombiniranom razrednom odjelu u osnovnoj školi (Nar. nov., br. 74/99), na dan stupanja na snagu tog Pravilnika prestaju vrijediti odredbe čl. 6 st. 3 Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Nar. nov., br. 23/91.).
 
Članak 7.
Za učenike na stupnju lake mentalne retardacije organizira se i djelomična integracija u posebnim odgojno-obrazovnim grupama.
U posebnoj odgojno-obrazovnoj grupi učenici iz stavka 1. ovoga članka svladavaju dijelove nastavnog programa, a preostali program u matičnom razrednom odjelu.
Dijelove nastavnog programa koje učenici iz stavka 1. ovoga članka ne mogu svladati, svladavaju prema posebnom nastavnom planu i programu za učenike s lakom mentalnom retardacijom, a preostali program u matičnom razrednom odjelu uz maksimalnu individualizaciju.
Članak 8.
Rad u odgojno-obrazovnim grupama iz članka 7. ovoga pravilnika realizira se u specijaliziranoj učionici s primjerenom opremom prema republičkom pedagoškom standardu.
Programe u posebnoj odgojno-obrazovnoj grupi iz članka 7. ovoga pravilnika ostvaruju defektolozi odgovarajuće specijalnosti, a dijelove programa u matičnom razrednom odjelu učitelji.
Rehabilitacijske programe koji su sastavni dio posebnog nastavnog plana i programa za učenike s lakom mentalnom retardacijom iz članka 7. ovoga pravilnika ostvaruju defektolozi odgovarajuće specijalnosti u školi, posebnoj organizaciji odgoja i obrazovanja ili organizaciji socijalne skrbi.
Članak 9.
Rad defektologa u posebnoj odgojno-obrazovnoj grupi ostvaruje se :
1. kao rad sa stalnom grupom u specijaliziranoj učionici od 6 do 15 školskih sati do 3 dana tjedno;
2. kao rad s promjenljivom grupom tako što se u specijaliziranoj učionici prema utvrđenom rasporedu svakog dana preuzima učenike iz matičnih razrednih odjela.
Posebnu odgojno-obrazovnu grupu u pravilu, čine učenici podjednake obrazovne razine, a broj učenika u grupi može biti od 5 do 10.
U posebne odgojno-obrazovne grupe iz članka 7. ovoga pravilnika uključuju se, u pravilu, učenici s teškoćama u razvoju od V. do VIII. razreda temeljem odluke učiteljskog vijeća.
Članak l0.
Za učenike s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju može se zavisno od stupnja teškoće organizirati osnovno školovanje u posebnim razrednim odjelima pri osnovnoj školi.
U posebnim razrednim odjelima iz stavka 1. ovoga članka učenici svladavaju posebni program za učenike s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju, a ostvaruju ga defektolozi odgovarajuće specijalnosti.
Broj učenika u posebnom razrednom odjelu iz stavka 1. ovoga članka može biti od 5 do 10.
U redovnu osnovnu školu može se ukljućiti do 8% učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju u odnosu na ukupan broj učenika škole.
Članak 11.
Učenici s teškoćama u razvoju ukljućuju se u jedan od integracijskih oblika iz članka 4, 6, 7. i 10. ovoga pravilnika na temelju rješenja općinskog organa uprave nadležnog za poslove školstva, odnosno organa uprave nadležnog za poslove školstva grada Zagreba, prema Pravilniku o upisu djece u osnovnu školu ("Narodne novine", broj 13/1991.)
Općinski organ uprave nadležan za poslove školstva, odnosno organ uprave nadležan za poslove školstva grada Zagreba, utvrdit će osnovne škole ili obvezati posebne organizacije na svom području koje će provoditi produženi stručni postupak iz članka 6. stavka 1. i škole u kojima će se ostvarivati integracijski oblici iz članka 7. i 10. ovoga pravilnika.
II. ŠKOLOVANJE UČENIKA S VEĆIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U POSEBNIM ORGANIZACIJAMA
Članak 12.
Za učenike s većim teškoćama u razvoju osnovno školovanje ostvaruje se u posebnim organizacijama odgoja i obrazovanja, a može se obavljati i u drugim organizacijama (zdravstva; socijalne skrbi i pravosuđa).
Učenici s većim teškoćama u razvoju su:
- učenici na stupnju lake mentalne retardacije s utjecajnim teškoćama u razvoju,
- učenici na stupnju umjerene i teže mentalne retardacije,
- učenici s oštećenjima vida i utjecajnim teškoćama u razvoju,
- učenici s oštećenjima sluha i utjecajnim teškoćama u razvoju,
- učenici s tjelesnom invalidnošću i utjecajnim teškoćama u razvoju,
- učenici s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju i utjecajnim teškoćama u razvoju,
- autistični učenici s utjecajnim teškoćama u razvoju.
Utjecajne teškoće iz stavka 2. ovoga članka su teškoće koje bitno smanjuju sposobnost djeteta za svladavanje odgojno-obrazovnog programa redovne osnovne škole.
U posebne odgojno-obrazovne organizacije uključuju se učenici s većim teškoćama u razvoju iz stavka 2. ovoga članka.

... 

 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================