PROPISI.hr

PRAVILNIK O OBRASCIMA I SADRŽAJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE O UČENICIMA U SREDNJIM ŠKOLAMA I UČENIČKIM DOMOVIMA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 47/1996 i 63/1996

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

Na temelju članka 71. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 19/92, 26/93, 27/93 i 50/95) ministar prosvjete i športa donosi
 
 
PRAVILNIK O OBRASCIMA I SADRŽAJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE O UČENICIMA U SREDNJIM ŠKOLAMA I UČENIČKIM DOMOVIMA
 
 
(Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 47/96 i 63/96)
 
 
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuju se obrasci i sadržaj pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u srednjim školama i učeničkim domovima.

Članak 2.
Pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, koja se obvezno vodi u srednjim školama, jest:
1. Matična knjiga učenika (matica učenika);
2. Knjiga matične evidencije odraslih u programima osposobljavanja i usavršavanja;
3. Razredna knjiga;
4. Prijelaznica - izvod iz razredne knjige;
5. Pregled rada izvannastavnih aktivnosti;
6. Knjiga evidencije zamjena nenazočnih nastavnika;
7. Zapisnik o polaganju mature i završnog ispita;
8. Zapisnik o razrednom, predmetnom, dopunskom ili razlikovnom ispitu;
9. Prijavnica i zapisnik za popravni ispit;
10. Prijavnica za polaganje predmetnog ispita;
11. Prijavnica na natječaj za upis u školu;
12. Upisnica u školu.

Članak 3.
Pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, koja se obvezno vodi u učeničkom domu, jest:
1. Matična knjiga u učeničkom domu;
2. Dnevnik rada odgojne skupine u učeničkom domu;
3. Pregled rada učeničkih aktivnosti u učeničkom domu;
4. Upisnica u učenički dom.

Članak 4.
Matična knjiga učenika (matica učenika) vodi se za sve učenike srednje škole i sadrži:
1. opće podatke o školi i matičnoj knjizi (naziv i sjedište škole, naziv županije, redni broj matične knjige, naznaku i podatak o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća te ime, prezime i potpis ravnatelja u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige te oznaku za mjesto pečata škole);
2. matični broj učenika;
3. prezime i ime učenika;
4. osobne podatke o učeniku (dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja, državljanstvo i narodnost, jedinstveni matični broj - JMBG učenika, adresu učenika, ime i prezime majke i oca, odnosno učenikova skrbnika);
5. nadnevak upisa u školu;
6. vrstu škole i programa - zanimanja;
7. temelj upisa (naziv i broj javne isprave);
8. podatak o statusu učenika (redovni učenik, obrazovanje prema osobnim potrebama, obrazovanje odraslih, razlikovni, predmetni ili razredni ispit);
9. popis nastavnih predmeta i učenikov uspjeh po školskim godinama i razredima;
10. podatke o općem uspjehu, vladanju, izostancima s nastave, klasi, urudžbenom broju i nadnevku izdavanja svjedodžbi;
11. ime, prezime i potpis razrednika;
12. bilješke o posebnostima važnim za učenikovo školovanje;
13. podatke o maturi ili podatke o završnom ispitu, zavisno od vrste škole (nadnevak polaganja, nastavni predmeti i ocjene, podaci o možebitnom oslobađanju učenika od polaganja ispita, potpis ravnatelja i razrednika);
14. podatke o izdavanju svjedodžbe o položenoj maturi odnosno završnom ispitu (klasa, urudžbeni broj i nadnevak izdavanja svjedodžbe, ime, prezime i potpis razrednika i ravnatelja škole);
15. podatke o izdavanju duplikata svjedodžbi (razlozi izdavanja duplikata, nadnevak izdavanja i potpis ovlaštene osobe);
16. naputak o upisu podataka u matičnu knjigu (o vođenju matične knjige).
Matična knjiga učenika vodi se na obrascu veličine 29,5x42 cm i sadrži 200 obrojčanih stranica.
Matična knjiga uvezuje se u korice tvrdog uveza. Na prednjoj stranici korica u gornjem srednjem dijelu utisnut je grb Republike Hrvatske. U sredini prednje strane korica otisnute su riječi "MATIČNA KNJIGA UČENIKA" i podaci o nazivu škole i matičnim brojevima te o razdoblju koje knjiga obuhvaća.
Srednja škola može kao pomoćnu knjigu voditi i registar učenika upisanih u matičnu knjigu, u koji se učenici upisuju abecednim redom s podacima koji omogućuju jednostavniji uvid u matičnu knjigu.

Članak 5.
Knjiga matične evidencije odraslih u programima osposobljavanja i usavršavanja vodi se u školi za polaznike tečajeva te drugih oblika obrazovanja i ispita u programima osposobljavanja i usavršavanja, a sadrži:
1. opće podatke o školi i knjizi matične evidencije odraslih u programima osposobljavanja i usavršavanja (naziv i sjedište škole, naziv knjige, redni broj knjige, oznaku za matične brojeve i razdoblje obuhvaćeno knjigom te ime, prezime i potpis ravnatelja u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige);
2. podatke o osobi upisanoj u program (matični-redni broj osobe, prezime i ime, ime oca i majke, JMBG osoba, dan, mjesec, godina, mjesto, općina, županija i država rođenja osobe, državljanstvo i nacionalnost te radni status osobe);
3. podatke o programu osposobljavanja i usavršavanja i o uspjehu osobe u programu (nadnevak upisa, naziv isprave na temelju koje je obavljen upis i naziv ustanove koja je dala ispravu, naziv programa osposobljavanja i usavršavanja te predmeta koje je osoba slušala - polagala, trajanje programa prema broju nastavnih sati i prema razdoblju označenom nadnevcima, podatke o uspjehu osobe i poslovima za koje je osposobljena, odnosno za koje se usavršavala);
4. podatke o nadnevcima izdavanja isprava i duplikata isprava o osposobljavanju i usavršavanju te ime, prezime i potpis voditelja programa i ravnatelja škole.
Knjiga matične evidencije osoba u programima osposobljavanja i usavršavanja vodi se na obrascu veličine 29,5x20,5 cm i sadrži 200 obrojčanih stranica od kojih se na svakoj stranici uvode podatci za jednu osobu.
Knjiga matične evidencije uvezuje se u korice tvrdog uveza. Na prvoj stranici korica otisnut je tekst "KNJIGA MATIČNE EVIDENCIJE odraslih u programima osposobljavanja i usavršavanja", naziv i sjedište škole i redni broj knjige, a na drugoj stranici korice tiskan je naputak o upisu podataka u knjigu matične evidencije (o vođenju knjige matične evidencije).

Članak 6.
Razredna knjiga vodi se za razredni odjel srednje škole i sadrži:
- opće podatke o nazivu i vrsti škole, razrednom odjelu i školskoj godini za koju se vodi te potpise ravnatelja i razrednika, odnosno zamjenika razrednika i
- podatke za imenik, pregled rada i dnevnik rada.
Imenik sadrži:
1. osobne podatke o učeniku (prezime i ime učenika, ime majke i oca, odnosno učenikova skrbnika, nadnevak, mjesto i država rođenja, adresa stanovanja učenika i roditelja, redni broj i jedinstveni matični broj JMBG učenika);
2. upisani program obrazovanja;
3. bilješke o zadacima, radu, napredovanju i ocjenama učenika po predmetima, mjesecima i sastavnicama ocjenjivanja, podatke o izostancima, općem uspjehu učenika, uspjehu na popravnom ispitu i vladanju učenika.
Pregled rada sadrži:
1. popis nastavnih predmeta s podacima o zvanju i stručnoj spremi nastavnika te o vremenu u kojem izvode nastavu u razrednom odjelu;
2. popis učenika s podacima o naknadnom upisu i ispisu, dužnostima učenika i sl.;
3. raspored zadaća i programa po mjesecima te izvedbi tih zadataka, lektiri i sl.;
4. podatke o provedbi programa profesionalnog informiranja;
5. godišnji plan i tjednu evidenciju rada sata razredne zajednice.
Pregled rada za strukovne škole sadrži i podatke o praktičnoj nastavi i radioničkoj praksi.
Dnevnik rada sadrži:
1. podatke o održanim nastavnim jedinicama (temama i sl.) po radnim tjednima, danima i nastavnim satima;
2. podatke o izostancima učenika, dežurnim učenicima i održanim nastavnim satima u tjednu, s potpisom razrednika;
3. podatke o stručnim posjetima, ekskurzijama i izvannastavnim aktivnostima te o suradnji s roditeljima;
4. zapisnike i bilješke o sastancima u razrednom odjelu, o pregledu razredne knjige, o zbirnom broju učenika u razrednom odjelu, o broju održanih nastavnih sati i drugim bitnim sastavnicama uspjeha učenika u razrednom odjelu.
Razredna knjiga vodi se na obrascu veličine 29,5x42 cm, s obrojčanim stranicama.
Razredna knjiga uvezuje se u korice tvrdog uveza. Na prednjoj stranici korica otiskane su riječi "RAZREDNA KNJIGA" i podaci za upis naziva škole, vrste škole, razrednog odjela i školske godine.
Na koricama razredne knjige s unutarnje strane tiskaju se upute za vođenje razredne knjige.
Iznimno, za istovrsne škole (glazbene, plesne, tehničke, obrtničke, industrijske i slične), za programe osposobljavanja i usavršavanja i za praktičnu nastavu koja se izvodi kod obrtnika, odnosno drugih pravnih osoba, može se na prijedlog tih škola dopuniti, izmijeniti ili utvrditi posebni obrazac, sadržaj i naziv razredne knjige, odnosno dnevnika rada, odlukom Ministarstva prosvjete i športa.

Članak 7.
Prijelaznica - izvod iz razredne knjige je dokument koji škola izdaje učeniku tijekom nastavne godine za prelazak u drugu školu, a sadrži:
1. opće podatke o školi koja izdaje dokument;
2. osobne podatke o učeniku (ime i prezime, JMBG, dan, mjesec i godinu rođenja, mjesto i državu rođenja, državljanstvo i narodnost) i roditelju (osobno ime roditelja);
3. vrstu programa i razred koji učenik pohađa u vrijeme prijelaza u drugu školu;
4. nadnevak prijelaza i podatke o uspjehu učenika po predmetima za koje je učenik ocijenjen, odnosno neocijenjen, o vladanju učenika i o broju opravdanih i neopravdanih sati izostanaka s nastave;
5. oznake za pečat i potpise razrednika i ravnatelja škole.
Obrazac prijelaznice tiska se na listu veličine 21x29 cm.

Članak 8.
Pregled rada izvannastavnih aktivnosti u srednjoj školi vodi se za svaku skupnu aktivnost u školi (klub, družinu, zbor i sl.) i sadrži:
1. podatke o nazivu skupine, voditelju i vanjskim suradnicima u radu skupine
2. popis učenika koji djeluju u skupini
3. godišnji plan i program rada skupine za školsku godinu
4. evidenciju izvedbe i praćenja rada te prosudbe razine postignuća učenika i tjednik rada s podacima za raščlambu uspješnosti rada skupine.
Obrazac utvrđen ovim člankom može se koristiti i za dodatne i dopunske programe rada s učenicima.

Članak 9.
Knjiga evidencije zamjena nenazočnih nastavnika vodi se po školskim godinama i sadrži podatke o nadnevku nenazočnosti, imenu i prezimenu nenazočnih nastavnika, razrednom odjelu, predmetu i satu za koji je potrebna zamjena, o imenu i prezimenu te potpisu nastavnika na zamjeni.
Knjiga evidencije zamjena nenazočnih nastavnika uvezuje se u korice tvrdog uveza i tiska na listovima veličine 24,5x34 cm s obrojčanim stranicama.

Članak 10.
Zapisnik o polaganju mature i završnog ispita vodi se pojedinačno za svakog učenika koji se prijavio za maturu ili završni ispit, a sadrži:
1. naziv škole, ime i prezime učenika, razred i matični broj učenika, nadnevak polaganja, oznaku ili riječ kojima se utvrđuje polaže li učenik maturu ili završni ispit za koju struku ili zanimanje polaže završni ispit;
2. naziv predmeta koje učenik polaže, zadaće i pitanja na maturi ili završnom ispitu, ocjenu uspjeha za svaki predmet, opći uspjeh na ispitu, popis i potpis članova komisije.
Oblik i sadržaj obrasca zapisnika o polaganju mature i završnog ispita za pojedine srodne skupine ili vrste škole rješenjem utvrđuje Ministarstvo prosvjete i športa sukladno Pravilniku o polaganju mature i završnog ispita (Narodne novine, br. 29/94 i 15/95).
Škola može kao pomoćnu evidenciju voditi i imenik kandidata prijavljenih za maturu i završni ispit, abecednim redom, po razredima ili na drugi način koji ocijeni korisnim za uporabu.

Članak 11.
Zapisnik o razrednom, predmetnom, dopunskom ili razlikovnom ispitu vodi se za svakog učenika koji polaže ispit, a sadrži:
1. naziv škole, ime i prezime učenika, razred za koji se polaže ispit, matični broj učenika, nadnevak polaganja ispita i oznaku ili riječi kojima se utvrđuje vrsta ispita, odnosno je li ispit razredni, predmetni, dopunski ili razlikovni i na osnovi koje odluke se polaže (odluke ravnatelja, školskog odbora ili nastavničkog vijeća, rješenja o nostrifikaciji i sl.);
2. naziv predmeta koji se polažu, zadaće i pitanja na ispitu, ocjenu uspjeha za svaki predmet i opću ocjenu uspjeha ako je ispit razredni te popis i potpis članova ispitne komisije.
Oblik obrasca za zapisnik o razrednom, predmetnom, dopunskom ili razlikovnom ispitu utvrđuje Ministarstvo prosvjete i športa prema vrsti ispita koji se polaže u srednjoj školi.

Članak 12.
Prijavnica i zapisnik za popravni ispit vodi se za svakog učenika koji se prijavljuje za popravni ispit i sadrži:
1. prijavnica u koju se upisuje naziv škole i razrednog odjela, ime i prezime učenika, naziv predmeta za popravni ispit i učenikov potpis;
2. zapisnik o ispitu u koji se upisuje nadnevak polaganja ispita, ime i prezime te matični broj učenika, naziv predmeta za popravni ispit, zadaće i pitanja na ispitu, ocjene uspjeha po predmetima te popis i potpis članova ispitne komisije.
Obrazac za prijavnicu i zapisnik za popravni ispit tiska se na listu veličine 21x29 cm. Na prvoj stranici je sadržaj prijavnice, a na drugoj sadržaj zapisnika.

Članak 13.
Upisnica u školu vodi se za učenike koji se upisuju u svaki razred srednje škole i sadrži:
1. opće podatke o školi;
2. osobne podatke o učeniku (ime i prezime, JMBG, dan, mjesec i godinu rođenja, mjesto i državu rođenja, državljanstvo i narodnost, naziv škole i razred koji je učenik prethodno završio);
3. podatke o učenikovim roditeljima (ime i djevojačko prezime majke, zanimanje majke, prezime i ime oca, zanimanje oca, adresa roditelja);
4. podatke o stanovanju učenika (prezime i ime stanodavca, zanimanje stanodavca, mjesto, ulica i broj stana) te podatke o učenikovu skrbniku;
5. ostale podatke (strani jezici koje je učenik učio, naziv programa - zanimanja i područja rada koje učenik upisuje, naziv izbornih i fakultativnih predmeta koje učenik upisuje, posebne zahtjeve za smještaj u učeničkom domu i za stipendiju, ostale podatke prema zahtjevu škole te mjesto i nadnevak upisa s potpisom učenika).
Obrazac upisnice tiska se na listu veličine 21x29 cm.

Članak 14.
Prijavnica na natječaj za upis u školu sadrži:
1. osobne podatke o učeniku (ime, prezime, državljanstvo, mjesto i godina rođenja) te naziv i mjesto škole koju je završio, naziv programa - zanimanja koji želi upisati, popis prethodnih aktivnosti koje su bitne za svladavanje programa (rezultati natjecanja i slično) i učenikov potpis;
2. zapisnik o prijamnom ispitu u koji se u školi s propisanim prijamnim ispitom upisuju podaci o tijeku i sadržaju prijamnog ispita (zadaće i ocjene, odnosno bodovi za postignuti rezultat na prijamnom ispitu, popis i potpis članova ispitne komisije).
Obrazac prijavnice na natječaj za upis tiska se na listu veličine 21x29 cm.

Članak 15.
Matična knjiga u učeničkom domu vodi se za sve učenike primljene u učenički dom i sadrži sljedeće podatke:
1. opće podatke o učeničkom domu (naziv doma, županija, redni broj matične knjige, naznaku i podatak o rednim brojevima učenika koji su popisani u knjizi te ime, prezime i potpis ravnatelja doma u vrijeme početka vođenja knjige);
2. prezime i ime učenika;
3. redni broj učenika upisanog u matičnu knjigu;
4. osobne podatke o učeniku (dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja, državljanstvo i narodnost, jedinstveni matični broj - JMBG, adresa stalnog boravka, ime i prezime te zanimanje oca i majke odnosno skrbnika);
5. nadnevak upisa i nadnevak ispisa učenika iz učeničkog doma te razlog ispisa;
6. podatak o fizičkoj ili pravnoj osobi koja podmiruje troškove učenikova boravka u domu;
7. podatke o nazivu škole koju učenik pohađa.
Matična knjiga u učeničkom domu uvezuje se u korice tvrdog uveza i tiska na listovima veličine 24,5x34 cm, a sadrži 200 obrojčanih stranica.
Na sredini prednje strane korica otiskane su riječi "MATIČNA KNJIGA U UČENIČKOM DOMU", naziv učeničkog doma, vrijeme u kojem se knjiga počinje voditi i vrijeme zaključivanja knjige, a na unutarnjoj strani ispisuje se uputa o načinu vođenja knjige.
Učenički dom može kao pomoćnu knjigu voditi i registar učenika upisanih u matičnu knjigu doma, u koji se učenici upisuju abecednim redom s podacima koji omogućuju jednostavniji uvid u matičnu knjigu.

... 

 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================