PROPISI.hr

PRAVILNIK O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE HUMANITARNE POMOĆI - važeći tekst, NN br.144/2011

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE


 


Na temelju članka 5. stavka 4., članka 7. stavka 8., članka 8. stavka 5. i članka 13. stavka 6. Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 128/10), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

 


 
PRAVILNIK O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE HUMANITARNE POMOĆI


 


 
(„Narodne novine“, broj 144/11)


 


 I. TEMELJNE ODREDBE

 


 Članak 1.

 

 


 


 


Ovim se Pravilnikom propisuju obrasci za podnošenje zahtjeva, vođenje evidencije, izvješća o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći i način na koji se osigurava njihova dostupnost javnosti.Članak 2.

 


 


 


Domaće i strane pravne osobe, te fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj obvezne su podnositi zahtjeve nadležnom uredu državne uprave u županiji za izdavanje rješenja kojim se odobrava prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, te zahtjeve za davanje prethodne suglasnosti za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, kao i zahtjeve za davanje prethodne suglasnosti za organiziranje humanitarne akcije na propisanim obrascima.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka kojima je izdano rješenje kojim se odobrava prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći ili su dobile prethodnu suglasnost za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, odnosno prethodnu suglasnost za organiziranje humanitarne akcije, obvezne su voditi evidenciju i dostavljati izvješća o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći, odnosno o organiziranju humanitarne akcije na propisanim obrascima.Članak 3.

 


 


 


Uredi državne uprave u županiji obvezni su voditi evidencije pravnih osoba kojima je izdano rješenje kojim se odobrava prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći na području svoje nadležnosti, evidencije izdanih prethodnih suglasnosti i pravnih osoba kojima je izdana prethodna suglasnost za povremeno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, evidencije izdanih prethodnih suglasnosti danih fizičkim osobama, kao i neprofitnim i profitnim pravnim osobama za organiziranje humanitarne akcije, te fizičkih i pravnih osoba kojima je izdana prethodna suglasnost za organiziranje humanitarnih akcija na propisanim obrascima.Članak 4.

 


 


 


Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi obvezno je voditi evidenciju pravnih osoba na području Republike Hrvatske kojima je izdano rješenje kojim se odobrava prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći na propisanim obrascima.
II. PRIKUPLJANJE I PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI OD STRANE NEPROFITNIH PRAVNIH OSOBA KOJIMA JE IZDANO RJEŠENJE

 


 Članak 5.

 


 


 


 


Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (u daljnjem tekstu: Zahtjev) domaće i strane neprofitne pravne osobe obvezne su podnijeti na Obrascu broj 1.

Obrazac broj 1. sadrži opće podatke o podnositelju Zahtjeva, podatke o dosadašnjem iskustvu u području prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći i upravljačko iskustvo vezano uz poslovanje neprofitne pravne osobe, određuje obveznu dokumentaciju koja se prilaže uz Zahtjev te obvezan sadržaj Programa rada.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka popunjava se u jednom primjerku.Članak 6.

 


 


 


Domaće i strane neprofitne pravne osobe kojima je izdano rješenje iz članka 5. stavka 1. Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 128/10 – u daljnjem tekstu: Zakon), kojim se odobrava prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći obvezne su voditi evidenciju prikupljene i pružene humanitarne pomoći na Obrascu broj 2.

Obrazac broj 2. sadrži opće podatke o neprofitnoj pravnoj osobi kojoj je izdano rješenje iz članka 5. stavka 1. Zakona, kojim se odobrava prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, podatke o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći u cilju zaštite žrtava prirodnih katastrofa i žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, te prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći za socijalno osjetljive skupine, te propisuje obrazac Potvrde o preuzetoj humanitarnoj pomoći – materijalnoj/financijskoj.

Obrazac evidencije iz stavka 1. ovoga članaka popunjava se u dva primjerka od kojih jedan zadržava neprofitna pravna osoba, a drugi se dostavlja nadležnom uredu jednom godišnje, do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.Članak 7.

 


 


 


Uredi državne uprave obvezni su voditi evidencije pravnih osoba iz članka 3. ovoga Pravilnika na Obrascu broj 3.

Obrazac broj 3. sadrži opće podatke o neprofitnoj pravnoj osobi kojoj je izdano rješenje iz članka 5. stavka 1. Zakona, kojim se odobrava prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, podatke o praćenju djelatnosti neprofitne pravne osobe, te vrijednosti prikupljene i pružene humanitarne pomoći.

 

Članak 8.

Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi obvezno je voditi evidenciju pravnih osoba na Obrascu broj 4.

Obrazac broj 4. sadrži opće podatke o neprofitnoj pravnoj osobi kojoj je izdano rješenje iz članka 5. stavka 1. Zakona, kojim se odobrava prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, sažetak Programa rada, te podatke vezane uz statusne promjene i nadzor nad radom neprofitne pravne osobe.
III. POVREMENO PRIKUPLJANJE I PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI OD STRANE NEPROFITNIH PRAVNIH OSOBA KOJIMA JE IZDANA PRETHODNA SUGLASNOST

 


 Članak 9.

 


 


 


 


Zahtjev za prethodnu suglasnost kojom se odobrava povremeno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći domaće i strane neprofitne pravne osobe obvezne su podnijeti na Obrascu broj 5.

Obrazac broj 5. sadrži opće podatke o podnositelju Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, podatke o povremenom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći, te izjavu da u kalendarskoj godini već nije organizirano povremeno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članaka popunjava se u jednom primjerku.Članak 10.

 


 


 


Domaće i strane neprofitne pravne osobe kojima je izdana suglasnost iz članka 7. stavka 1. Zakona, kojom se odobrava povremeno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći obvezne su voditi evidenciju i dostavljati izvješća o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći na Obrascu broj 6.

Obrazac broj 6. sadrži opće podatke o neprofitnoj pravnoj osobi kojoj je izdana prethodna suglasnost iz članka 7. stavka 1. Zakona, kojima se odobrava povremeno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, podatke o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći u cilju zaštite žrtava prirodnih katastrofa i žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, kao i prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći za socijalno osjetljive skupine, vrste i vrijednost prikupljene i pružene humanitarnoj pomoći, te propisuje obrazac Potvrde o preuzetoj humanitarnoj pomoći - materijalnoj/financijskoj.

Obrazac evidencije iz stavka 1. ovoga članaka popunjava se u dva primjerka od kojih jedan zadržava neprofitna pravna osoba, a drugi se dostavlja nadležnom uredu u roku od trideset (30) dana od dana pružene humanitarne pomoći.Članak 11.

 


 


 


Uredi državne uprave obvezni su voditi evidencije izdanih suglasnosti i pravnih osoba iz članka 3. ovoga Pravilnika na Obrascu broj 7.

Obrazac broj 7. sadrži opće podatke o neprofitnoj pravnoj osobi kojoj je izdana prethodna suglasnost iz članka 7. stavka 1. Zakona, kojom se odobrava povremeno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, podatke o praćenju djelatnosti neprofitne pravne osobe, te vrijednosti prikupljene i pružene humanitarne pomoći.
IV. ORGANIZIRANJE HUMANITARNE AKCIJE OD STRANE NEPROFITNIH I PROFITNIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJIMA JE IZDANA PRETHODNA SUGLASNOST

 


 Članak 12.

 


 


 


 


Zahtjev za prethodnu suglasnost kojom se odobrava organiziranje humanitarne akcije neprofitne i profitne pravne i fizičke osobe obvezne su podnijeti na Obrascu broj 8.

Obrazac broj 8. sadrži opće podatke o podnositelju Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, podatke o organiziranju humanitarne akcije, izjavu iz koje je razvidan broj humanitarnih akcija u kalendarskoj godini, kao i izjavu fizičke osobe da se humanitarna akcija ne organizira za osobne potrebe ili za potrebe člana/članova obitelji, te da se neće koristiti vlastiti račun ili račun člana/članova obitelji u organiziranju humanitarne akcije i propisuje obvezne priloge uz Zahtjev.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članaka popunjava se u jednom primjerku.Članak 13.

 


 


 


Neprofitne i profitne pravne i fizičke osobe kojima je izdana suglasnost iz članka 7. stavka 2. Zakona, kojom se odobrava organiziranje humanitarne akcije obvezne su voditi evidenciju i dostavljati izvješća o provedenoj humanitarnoj akciji na Obrascu broj 9.

Obrazac broj 9. sadrži opće podatke o podnositelju Zahtjeva kojem je izdana prethodna suglasnost iz članka 7. stavka 2. Zakona, kojom se odobrava organiziranje humanitarne akcije, podatke o provedenoj humanitarnoj akciji, te propisuje obrazac Potvrde o preuzetoj humanitarnoj pomoći – materijalnoj/financijskoj.

Obrazac evidencije iz stavka 1. ovoga članaka popunjava se u dva primjerka od kojih jedan zadržava pravna, odnosno fizička osoba, a drugi se dostavlja nadležnom uredu u roku od trideset (30) dana od dana provedene humanitarne akcije.Članak 14.

 


 


 


Uredi državne uprave obvezni su voditi evidencije izdanih suglasnosti, te pravnih i fizičkih osoba iz članka 6. ovoga Pravilnika na Obrascu broj 10.

Obrazac broj 10. sadrži opće podatke o podnositelju izvješća, o praćenju aktivnosti vezanih za humanitarnu akciju, te podatke o praćenju djelatnosti pravnih i fizičkih osoba.
V. DOSTUPNOST JAVNOSTI

 


 Članak 15.

 


 


 


 


Uredi državne uprave obvezni su osigurati da evidencija pravnih osoba kojima je izdano rješenje kojim se odobrava prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, te prethodna suglasnost kojima je pravnoj ili fizičkoj osobi odobreno povremeno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, odnosno organiziranje humanitarne akcije, bude dostupna javnosti, kao i izvješća o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći, odnosno provedenoj humanitarnoj akciji, putem internetske stranice, glasila ili oglasne ploče ureda državne uprave u županiji.

Uredi državne uprave obvezni su podatke iz evidencije iz stavka 1. ovoga članka usklađivati do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.Članak 16.

 


 


 


Uredi državne uprave obvezni su prilikom objave podataka iz članka 15. ovoga Pravilnika osigurati zaštitu osobnih podataka sukladno posebnim propisima.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 


 Članak 17.

 


 


 


 


Obrasci 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. čiji je sadržaj i oblik propisan ovim Pravilnikom, otisnuti su u prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.Članak 18.

 


 


 


Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima i načinu vođenja evidencije o pružanju humanitarne pomoći (»Narodne novine«, broj 39/04).Članak 19.

 


 


 


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.