PROPISI.hr

UREDBA O POSTUPKU I MJERILIMA ZA OSNIVANJE SLUŽNOSTI U ŠUMI ILI NA ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U SVRHU IZGRADNJE VODOVODA, KANALIZACIJE, PLINOVODA, ELEKTRIČNIH VODOVA - važeći tekst, NN br. 108/2006

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE

UREDBA
O POSTUPKU I MJERILIMA ZA OSNIVANJE SLUŽNOSTI U ŠUMI ILI NA ŠUMSKOM  ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U SVRHU IZGRADNJE VODOVODA, KANALIZACIJE, PLINOVODA, ELEKTRIČNIH VODOVA

(»Narodne novine«, broj 108/06)

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje postupak i mjerila za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova i sl.

Članak 2.

Postupak za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova i sl., pokreće se podnošenjem zahtjeva Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom.
Ovlaštenici prava služnost su pravne i fizičke osobe u čiju korist se osniva pravo služnosti.
Uz zahtjev se prilaže sljedeće:
– izvadak iz zemljišne knjige,
– posjedovni list,
– konačna lokacijska dozvola,
– preslika katastarskog plana za predmetne nekretnine,
– potvrda da se predmetna nekretnina nalazi unutar šumskogospodarske osnove područja.

Članak 3.

Povjerenstvo za imovinu Vlade Republike Hrvatske donosi Odluku o osnivanju služnosti radi izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova i sl. na osnovi dokumentacije iz članka 2. ove Uredbe.

Članak 4.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva će po primitku Odluke iz članka 3. ove Uredbe, zatražiti od trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o., Zagreb, obračun naknade za služnost za predmetno zemljište.
Obračun naknade za služnost u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske utvrđuje se prema posebnom propisu kojim se uređuje naknada za prenesena ili ograničena prava na šumi ili šumskom zemljištu.
Naknada se plaća jednokratno prije sklapanja ugovora o služnosti, a uplaćuje se na žiro-račun trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o., Zagreb.

Članak 5.

Ugovor o služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu za izgradnju vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova i sl., u ime Republike Hrvatske, sklapa ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva na temelju Odluke Povjerenstva za imovinu Vlade Republike Hrvatske i potvrde o plaćenoj naknadi za služnost.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.