PROPISI.hr

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (pročišćeni tekst) - važeći tekst, NN br.152/2011

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE 


 


 


ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA(pročišćeni tekst)(„Narodne novine“, broj 152/11)DIO PRVI

ZAJEDNIČKE ODREDBEGLAVA I.

OPĆE ODREDBE


 


Odjeljak 1.


TRGOVAC, TRGOVAČKA DRUŠTVA I TRGOVAC POJEDINAC


 


Pojam trgovcaČlanak 1.


(1) Trgovac je, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, pravna ili fizička osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu.


(2) Osobe koje se bave slobodnim zanimanjima uređenim posebnim propisima smatraju se trgovcima u smislu ovoga zakona samo ako je to u tim propisima određeno.


(3) Individualni poljodjelci nisu trgovci u smislu ovoga Zakona.Pojam trgovačkoga društvaČlanak 2.


(1) Trgovačko društvo je pravna osoba čiji su osnivanje i ustroj određeni ovim Zakonom.


(2) Trgovačka društva jesu javno trgovačko društvo, komanditno društvo, dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i gospodarsko interesno udruženje (dalje – trgovačka društva).


Odredbom članka 1. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., izmijenjen i dopunjen stavak 2.


(3) Javno trgovačko društvo, komanditno društvo i gospodarsko interesno udruženje su društva osoba, a dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću su društva kapitala.


Odredbom članka 1. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., izmijenjen i dopunjen stavak 3.


Odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 107/07, stupio na snagu 1. travnja 2008., djelomično izmijenjen stavak 3.


(4) Trgovačko društvo može se osnovati za obavljanje gospodarske ili bilo koje druge djelatnosti.


(5) Trgovačko društvo je trgovac, neovisno o tome obavlja li gospodarsku ili neku drugu djelatnost.Trgovac pojedinacČlanak 3.


(1) Trgovac pojedinac je fizička osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost u skladu s propisima o obrtu i upisana je u sudskom registru kao trgovac pojedinac. Fizička osoba koja posluje u skladu s propisima o obrtu može tražiti da se upiše u sudski registar kao trgovac pojedinac ako njen godišnji prihod prelazi svotu od 2 milijuna kuna, a dužna je zatražiti taj upis ako joj godišnji prihod prelazi svotu od 15 milijuna kuna.


Odredbom članka 1. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 34/99, stupio na snagu 17. travnja 1999., u stavku 1. i u cijelom tekstu Zakona riječi: »Narodna banka Hrvatske«, u određenom padežu, zamijenjene riječima: »Hrvatska narodna banka«, u odgovarajućem padežu.


Odredbom članka 2. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., izmijenjen stavak 1.


(2) Brisan.


Odredbom članka 2. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., stavak 2. brisan.


(2) Svojstvo trgovca pojedinca stječe se upisom u sudski registar.


Odredbom članka 1. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 34/99, stupio na snagu 17. travnja 1999., u stavku 3. i u cijelom tekstu Zakona, riječi: »trgovački registar«, u određenom padežu, zamijenjene riječima: »sudski registar« u odgovarajućem padežu.


(3) Fizička osoba koja je po odredbama stavka 1. ovoga članka dužna zatražiti upis u sudski registar mora podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku od 60 dana nakon podnošenja Financijskoj agenciji godišnjih financijskih izvješća u kojima je iskazan godišnji prihod iz stavka 1. ovoga članka.


Odredbom članka 2. stavka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., izmijenjen dosadašnji stavak 4. koji je postao stavak 3.


(4) Prijava za upis u sudski registar mora sadržavati tvrtku, sjedište i predmet poslovanja trgovca pojedinca, podatak o godišnjem prihodu iz stavka 1. ovoga članka te naziv registra i broj pod kojim je fizička osoba koja ima nakanu poslovati kao trgovac pojedinac u njemu upisana kao obrtnik.


(5) Prijavi iz stavka 3. ovoga članka prilažu se:


1. izvod iz registra navedenoga u stavku 4. ovoga članka i


2. godišnje financijsko izvješće podneseno Agenciji iz stavka 3. ovoga članka kojim se dokazuje da je ostvaren godišnji prihod iz stavka 1. ovoga članka.


Odredbom članka 2. stavka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., izmijenjen dosadašnji stavak 6. koji je postao stavak 5.


(6) U sudski registar upisuju se tvrtka, sjedište i predmet poslovanja trgovca pojedinca.


(7) Ako po ovome Zakonu više ne postoji obveza da u sudskom registru bude upisan kao trgovac pojedinac, on može prijavom koju podnese registarskome sudu tražiti da ga se briše iz toga registra. Trgovac pojedinac mora prijavi priložiti posljednje godišnje financijsko izvješće koje je podnio Agenciji iz stavka 3. ovoga članka. Registarski sud će po službenoj dužnosti brisati iz sudskog registra trgovca pojedinca za kojega dobije godišnje financijsko izvješće iz kojega proizlazi da više ne ispunjava uvjete za upis u sudski registar propisane u stavku 1. ovoga članka. Svojstvo trgovca pojedinca prestaje brisanjem iz sudskog registra.


Odredbom članka 2. stavka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., izmijenjen i dopunjen dosadašnji stavak 8. koji je postao stavak 7.


(8) Na trgovca pojedinca na odgovarajući se način primjenjuju odredbe prvoga dijela ovoga Zakona.


Odredbom članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 107/07, stupio na snagu 1. travnja 2008., izmijenjena oznaka stavka.Odjeljak 2.

PRAVNA OSOBNOSTPravna osobnost trgovačkoga društvaČlanak 4.


Trgovačko društvo svojstvo pravne osobe stječe upisom u sudski registar. Trgovačko društvo gubi svojstvo pravne osobe brisanjem toga društva iz sudskog registra.


 


Stjecanje prava i obveza


 


Članak 5.


Trgovačko društvo može u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze, može biti vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari, te može tužiti i biti tuženo pred državnim ili izbranim sudom i sudjelovati u drugim postupcima.


Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., dopunjen članak 5.


 


PreddruštvoČlanak 6.


(1) Preddruštvo nastaje sklapanjem društvenog ugovora, odnosno usvajanjem statuta i preuzimanjem svih dionica od strane osnivača trgovačkog društva. Na odnos između osnivača prije upisa društva u sudski registar primjenjuju se društveni ugovor, odnosno statut.


(2) Prava stečena u ime trgovačkog društva prije njegova upisa u sudski registar zajednička su nepodijeljena imovina osnivača. Za obveze koje se preuzmu u ime trgovačkog društva prije njegova upisa u sudski registar, odgovaraju oni koji su ih preuzeli u ime društva i osnivači. Preuzme li ih više osoba, one odgovaraju solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom.


Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., izmijenjen i dopunjen stavak 2.


(3) Upisom trgovačkoga društva u sudski registar osobe iz stavka 2. ovoga članka oslobađaju se odgovornosti koja je tamo propisana.


(4) Preuzmu li se ugovorom sklopljenim s vjerovnikom za trgovačko društvo obveze tako da ono nakon upisa u sudski registar stupi na mjesto dužnika, za takvo preuzimanje obveze nije potrebna suglasnost vjerovnika, ako se obveza preuzima u roku od tri mjeseca od upisa u sudski registar i ako društvo ili dužnik u tome roku to priopće vjerovniku.


(5) Ako se u ime trgovačkoga društva poduzmu poslovi prije nego što se ono upiše u sudski registar pa u vrijeme upisa društva u taj registar njegova imovina bude manja od onoga kako je to određeno u društvenom ugovoru, odnosno statutu ili u izjavi o osnivanju društva, osnivači su dužni u korist društva uplatiti iznos koji nedostaje.


(6) Upisom trgovačkoga društva u sudski registar preddruštvo prestaje. Prava stečena i obveze preuzete djelovanjem preddruštva u ime trgovačkoga društva prava su i obveze trgovačkoga društva.


 


PodružniceČlanak 7.


(1) Trgovac pojedinac i trgovačko društvo mogu izvan sjedišta imati podružnice u kojima obavljaju svoje djelatnosti.


(2) Podružnica se osniva odlukom koju donosi trgovac pojedinac ili nadležni organ trgovačkog društva u skladu s izjavom o osnivanju društva ili društvenim ugovorom, odnosno statutom društva. Odluku o osnivanju podružnice mora ovjeriti javni bilježnik.


(3) Podružnice nisu pravne osobe. Njihovim poslovanjem prava i obveze stječe društvo. Podružnica posluje pod svojom tvrtkom i mora pri tome navesti svoje sjedište i sjedište osnivača.


(4) U odluci o osnivanju podružnice navode se:


1. tvrtka i sjedište osnivača te tvrtka i sjedište podružnice,


2. djelatnosti podružnice,


3. ime i prezime, odnosno imena i prezimena, osobni identifikacijski broj i prebivalište osoba u podružnici ovlaštenih da u poslovanju podružnice zastupaju osnivača.


Odredbom članka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., izmijenjen stavak 4. točka 4.


Odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 137/09., stupio na snagu 1. svibnja 2010., djelomično izmijenjen stavak 4.


(5) Podružnica prestaje:


1. ako osnivač donese odluku o prestanku podružnice,


2. ako osnivač prestane postojati ili ako trgovac pojedinac bude izbrisan iz sudskog registra.


(6) Nakon odluke iz točke 1., odnosno ispunjenja uvjeta iz točke 2. stavka 5. ovoga članka podružnica se briše iz sudskog registra. Na brisanje podružnice iz sudskog registra na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona o brisanju društva iz sudskog registra.Upis podružnice u sudski registarČlanak 8.


(1) Podružnica se upisuje u sudski registar suda nadležnoga po mjestu sjedišta osnivača.


Odredbom članka 2. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 137/09., stupio na snagu 1. svibnja 2010., djelomično izmijenjen stavak 1.


(2) Prijavu za upis podružnice u sudski registar osnivač podnosi sudu nadležnom po mjestu sjedišta osnivača. Tome sudu podnosi se i prijava za upis promjene upisa u sudskom registru.


(3) U prijavi za upis podružnice u sudski registar moraju se navesti:


1. tvrtka i sjedište osnivača te tvrtka, sjedište i djelatnosti podružnice i


2. ime i prezime, odnosno imena i prezimena, osobni identifikacijski broj te prebivalište osoba ovlaštenih da u poslovanju podružnice zastupaju osnivača.


Odredbom članka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., izmijenjen stavak 3. točka 2.


Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 107/07, stupio na snagu 1. travnja 2008., djelomično izmijenjen stavak 3.


Odredbom članka 2. stavka 2. i 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 137/09., stupio na snagu 1. svibnja 2010., djelomično izmijenjen stavak 3.


(4) Prijavi iz stavka 2. ovoga članka prilaže se odluka o osnivanju podružnice.


(5) U sudski registar iz stavka 1. ovoga članka upisuju se podaci iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona i promjene tih podataka.


Odredbom članka 2. stavka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 137/09., stupio na snagu 1. svibnja 2010., dio teksta brisan.


(6) Nakon upisa u sudski registar suda nadležnog po mjestu sjedišta osnivača, taj sud po službenoj dužnosti dostavlja registarskom sudu sjedišta podružnice primjerak prijave za upis s prilozima, izvornik ili ovjereni primjerak rješenja o upisu na papiru ili elektroničkim putem u skladu s posebnim propisom. Podaci iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona objavljuju se na način kako se objavljuju priopćenja trgovačkoga društva.


Odredbom članka 2. stavka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 137/09., stupio na snagu 1. svibnja 2010., djelomično izmijenjen stavak 6.Odjeljak 3.

ODGOVORNOST ZA OBVEZE TRGOVAČKOGA DRUŠTVAOpćenitoČlanak 9.


(1) Trgovačko društvo odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.


(2) Trgovac pojedinac odgovara za svoje obveze uključujući i obveze nastale u obavljanju obrta prije upisa u sudski registar kao trgovca pojedinca, osobno, cijelom svojom imovinom.


Odredbom članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., dopunjen stavak 2.Odgovornost članova trgovačkoga društvaČlanak 10.


(1) Članovi javnoga trgovačkoga društva i komplementari u komanditnome društvu odgovaraju za obveze društva osobno, solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom.


(2) Članovi društva s ograničenom odgovornošću, dioničari dioničkoga društva i komanditori u komanditnom društvu ne odgovaraju za obveze društva izuzev kada je to određeno ovim Zakonom.


(3) Onaj tko zloupotrebljava okolnost da kao član trgovačkoga društva ne odgovara za obveze društva ne može se pozvati na to da po zakonu ne odgovara za te obveze.


(4) Smatra se da je ispunjena pretpostavka za odgovornost člana društva iz stavka 3. ovoga članka naročito:


1. ako koristi društvo za to da bi postigao cilj koji mu je inače zabranjen,


2. ako koristi društvo da bi oštetio vjerovnike,


3. ako protivno zakonu upravlja imovinom društva kao da je to njegova imovina,


4. ako u svoju korist ili u korist neke druge osobe umanji imovinu društva, iako je znao ili morao znati da ono neće moći podmiriti svoje obveze.


Odredbom članka 7. stavka 1. i 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., izmijenjen i dopunjen članak 10.GLAVA II.

TVRTKA


 


Odjeljak 1.

TVRTKA TRGOVAČKOGA DRUŠTVAPojamČlanak 11.


(1) Tvrtka je ime pod kojim trgovačko društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu.


(2) Tvrtka trgovačkoga društva mora se jasno razlikovati od tvrtke drugoga trgovca upisane u sudski registar kod istoga registarskoga suda.


(3) Tvrtka trgovačkoga društva određuje se izjavom o osnivanju društva ili društvenim ugovorom, odnosno statutom društva.


(4) Tvrtka trgovačkoga društva mijenja se na način određen izjavom o osnivanju društva ili društvenim ugovorom, odnosno statutom društva.


(5) Tvrtka trgovačkoga društva i sve njene promjene upisuju se u sudski registar.


(6) Prijavu za upis promjene tvrtke u sudski registar podnosi uprava trgovačkoga društva, odnosno članovi koji upravljaju društvom.Načelo istinitostiČlanak 12.


Podaci sadržani u tvrtki moraju biti istiniti.Sadržaj tvrtkeČlanak 13.


(1) Tvrtka trgovačkoga društva mora uz naznaku kojom se pobliže obilježava ime društva sadržavati naznaku predmeta poslovanja društva.


(2) Uz sastojke navedene u stavku 1. ovoga članka,


1. tvrtka javnoga trgovačkog društva mora sadržavati riječi »javno trgovačko društvo« ili naznaku »j.t.d.«,


2. tvrtka komanditnoga društva mora sadržavati riječi »komanditno društvo« ili oznaku »k.d.«


3. tvrtka dioničkoga društva mora sadržavati riječi »dioničko društvo« ili oznaku »d.d.«;


4. tvrtka društva s ograničenom odgovornošću mora sadržavati riječi »društvo s ograničenom odgovornošću« ili oznaku »d.o.o.«.


5. tvrtka gospodarskoga interesnog udruženja mora sadržavati na početku ili na kraju riječi: »gospodarsko interesno udruženje« ili oznaku GIU.


(3) Ako je član u javnom trgovačkom društvu ili komplementar u komanditnom društvu neko društvo, u tvrtki se mora navesti tvrtka ili skraćena tvrtka tog društva.


Odredbom članka 8. stavka 1., 2. i 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., izmijenjene su točke 1. i 2., te dodana točka 5. u stavku 1. i izmijenjen stavak 3.Razlikovanje tvrtkiČlanak 14.


(1) Sastojci tvrtke ne mogu biti takvi da stvaraju zabunu glede predmeta poslovanja trgovačkoga društva, utiska o identitetu ili povezanosti s drugim društvom, da vrijeđaju prava intelektualnog i industrijskog vlasništva ni druga prava drugih osoba.


(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, povezana društva u smislu odredaba članka 473. ovoga Zakona mogu u svojim tvrtkama upotrebljavati zajedničke sastojke.


(3) Ako je u tvrtki sadržano ime člana trgovačkoga društva koje je jednako ranije upisanoj tvrtki drugoga društva ili imenu druge osobe sadržanome u ranije upisanoj tvrtki drugoga društva, u tvrtku koja se kasnije upisuje moraju se unijeti dodaci kojima se osigurava da se te tvrtke jasno razlikuju.Imena država i međunarodnih organizacijaČlanak 15.


(1) Riječ »Hrvatska«, te njene izvedenice, kao i zastava i grb Republike Hrvatske, uključivši i njihovo oponašanje, mogu se unijeti u tvrtku samo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske ili državnog organa koga ona ovlasti.


(2) Tvrtka ne može sadržavati imena, grbove, zastave ni druge državne ambleme drugih država ili međunarodnih (međudržavnih) organizacija, niti službene znakove za kontrolu i garanciju kvalitete, a ne može ih se ni oponašati u heraldičkome smislu.


(3) Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka sastojci tvrtke koji se tamo navode mogu se unijeti u tvrtku uz dozvolu nadležnog organa odgovarajuće države ili međunarodne (međudržavne) organizacije, te u slučaju da su ti sastojci sadržani u tvrtki ili u imenu osnivača koji se unose u tvrtku trgovačkoga društvaOsobna imenaČlanak 16.


(1) U tvrtku se može unijeti ime ili dio imena neke osobe samo uz njen pristanak, a ako je ta osoba umrla, uz pristanak njenih nasljednika.


(2) U tvrtku se može unijeti ime ili dio imena neke povijesne ili druge znamenite osobe samo uz njen pristanak, a ako je ta osoba umrla samo ako ga se koristi na prikladan način uz pristanak nasljednika.


(3) Vrijeđa li trgovačko društvo svojim poslovanjem ili na koji drugi način čast i ugled osobe čije je ime uneseno u njegovu tvrtku, ta osoba, a ako je osoba umrla njeni nasljednici, imaju pravo tražiti brisanje njenog imena iz tvrtke društva.Tvrtka i promjene u trgovačkom društvuČlanak 17.


(1) Trgovačko društvo nastavlja poslovati bez promjene tvrtke unatoč istupanju nekih članova iz društva ili pristupanju novih članova u društvo.


(2) Trgovačko društvo nastavlja poslovati bez promjene tvrtke i ako član društva čiji su ime ili tvrtka sadržani u tvrtki društva, promijeni svoje ime ili tvrtku.


(3) U slučaju istupa iz društva ili smrti člana društva čije je ime sadržano u tvrtki, trgovačko društvo može nastaviti poslovati pod istom tvrtkom, ako za to dade pristanak taj član društva, a ako je umro, njegovi nasljednici.


Odredbom članka 9. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., izmijenjen stavak 3.


(4) Brisan.


(5) Brisan.


Odredbom članka 9. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., brisani stavci 4. i 5.Tvrtka trgovačkoga društva u stečaju ili likvidacijiČlanak 18.


Tvrtki trgovačkoga društva koje je u stečaju ili u likvidaciji dodaje se oznaka »u stečaju« ili »u likvidaciji«, te se tako upisuje u sudski registar.Skraćena tvrtkaČlanak 19.


(1) Trgovačko društvo može upotrebljavati i skraćenu tvrtku.


(2) Skraćena tvrtka mora sadržavati karakteristični dio tvrtke i naznaku oblika trgovačkoga društva.


Odredbom članka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., izmijenjen stavak 2.


(3) Skraćena tvrtka upisuje se u sudski registar.Jezik tvrtkeČlanak 20.


(1) Tvrtka trgovačkoga društva mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a mogu se koristiti i arapski brojevi.


Odredbom članka 11. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., dopunjen stavak 1.


Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 107/07, stupio na snagu 1. travnja 2008., dio teksta dodan.


(2) Tvrtka trgovačkoga društva može sadržavati pojedine strane riječi ako one čine ime, odnosno tvrtku člana društva ili robni ili uslužni žig člana zaštićen u Republici Hrvatskoj, odnosno njegova društva registriranog u Republici Hrvatskoj, ili ako su uobičajene u hrvatskom jeziku, ili ako za njih nema odgovarajuće riječi u hrvatskom jeziku, ili ako se radi o riječima na mrtvom jeziku.


Odredbom članka 11. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., dopunjen stavak 2.


(3) Tvrtka se može upisati u sudski registar i u prijevodu na jedan ili više stranih jezika.Upotreba tvrtkeČlanak 21.


(1) Tvrtku i skraćenu tvrtku trgovačko društvo je dužno upotrebljavati u obliku i sadržaju u kojemu je upisana u sudski registar.


(2) Ako je uz tvrtku ili skraćenu tvrtku u sudski registar upisana i tvrtka ili skraćena tvrtka u prijevodu na strani jezik i pismo, tvrtku ili skraćenu tvrtku na stranom jeziku i pismu trgovačko društvo može upotrebljavati samo zajedno s tvrtkom na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.


Odredbom članka 12. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., izmijenjen i dopunjen stavak 2.


(3) Tvrtka ili skraćena tvrtka mora se istaknuti na poslovnim prostorijama trgovačkoga društva.


(4) Na poslovnom papiru trgovca (pismima, računima i dr.) moraju se otisnuti njegova tvrtka, sjedište, sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno, tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa. Isto vrijedi i za sadržaj internetske stranice društva.


Odredbom članka 12. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., izmijenjen i dopunjen stavak 4.


Odredbom članka 5. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 107/07, stupio na snagu 1. travnja 2008., dio teksta dodan.


(5) Na poslovnom papiru i internetskoj stranici društva kapitala moraju se uz podatke iz stavka 4. ovoga članka navesti:


1. iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen i


2. ukupan broj izdanih dionica, a izdaje li društvo dionice s nominalnim iznosom ti iznosi ako se radi o poslovnom papiru dioničkog društva,


3. prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora.


Odredbom članka 12. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., izmijenjen stavak 5.


Odredbom članka 5. stavka 2. i 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 107/07, stupio na snagu 1. travnja 2008., djelomično izmijenjen stavak 5.


(6) Na poslovnom papiru javnoga trgovačkoga društva i komanditnoga društva moraju se otisnuti i imena svih članova trgovačkoga društva koji osobno odgovaraju za obveze društva. Na poslovnom papiru gospodarskoga interesnog udruženja mora se navesti i podatak o skupnoj ovlasti za zastupanje, ako su članovi uprave ovlašteni tako zastupati udruženje.


Odredbom članka 12. stavka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN 118/03, stupio na snagu 1. kolovoza 2003., dopunjen stavak 6.


(7) Na dopisima koje upućuje osobama s kojima se nalazi u poslovnom odnosu ili s kojima je već započeo prijepisku, trgovac može upotrebljavati poslovni papir na kojemu su otisnuti samo njegova tvrtka ili skraćena tvrtka i sjedište.


(8) Narudžbe se smatraju poslovnim pismom u smislu stavka 4. ovoga članka. Na njih se ne primjenjuju odredbe prethodnoga stavka ovoga članka.

 
 

 


>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE