PROPISI.hr

PRAVILNIK O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA REGISTRA UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE I REGISTRA STRANIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ - urednički pročišćeni tekst, NN br. 11/2002 i 144/2010

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

 

Na temelju članka 41. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 88/1), ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, donosi
 
PRAVILNIK O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA
REGISTRA UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE I
REGISTRA STRANIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 
(Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 11/02 i 144/10)

I. OPĆE ODREDBE
 
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca registra udruga i registra stranih udruga, zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga, zahtjeva za upis promjena u registar udruga i registar stranih udruga, sadržaj izvatka iz registra udruga i registra stranih udruga, način podnošenja zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga, te način upisa i vođenja registra udruga i registra stranih udruga, zbirki isprava, prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj.
 
II. REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE
 
Članak 2.
(1) Udruge se upisuju u Registar udruga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: registar udruga).
(2) Registar udruga vodi se u elektroničkom obliku jedinstveno za sve udruge u Republici Hrvatskoj.
(3) Registar udruga vode uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležni ured).
(4) Udruge se upisuju prema sjedištu udruge pri nadležnom uredu iz stavka 3. ovoga članka.
 
Vođenje registra udruga
 
Članak 3.
(1) Registar udruga sastoji se od registarskih uložaka za svaku udrugu posebno, u koje se upisuju podaci o svakoj udruzi.
(2) Svaki registarski uložak obilježava se registarskim brojem udruge.
(3) Registarski ulošci iz stavka 1. ovoga članka sadrže, za svaki upis posebno, podatke iz članka 5. ovoga Pravilnika.
 
Jedinstvena baza podataka
 
Članak 4.
(1) Registri udruga vođeni na računalu povezuju se računalno-komunikacijskim sustavom u jedinstvenu bazu podataka o udrugama Republike Hrvatske, pri Ministarstvu uprave (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
(2) Jedinstvena baza podataka iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke upisane u registar udruga Republike Hrvatske i podatke upisane u registar stranih udruga.
 
Sadržaj registra udruga
 
Članak 5.
(1) U registar udruga, za svaku udrugu, upisuju se sljedeći podaci:
1. registarski broj,
2. datum upisa,
3. datum održavanja osnivačke skupštine,
4. datum donošenja odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga,
5. datum donošenja statuta,
6. naziv (skraćeni naziv),
7. adresa sjedišta (mjesto, ulica i kućni broj),
8. ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
9. osobna imena i svojstvo osoba ovlaštenih za zastupanje.
10. OIB
(2) Naziv, skraćeni naziv na stranom jeziku udruge i područje na kojem udruga djeluje upisuju se u registar, ako su utvrđeni statutom udruge.
(3) U registar udruga, za svaku udrugu, upisuju se i podaci koji se odnose na promjene:
1. osoba ovlaštenih za zastupanje;
2. statuta;
3. naziva (naziva na stranom jeziku);
4. skraćenog naziva (skraćenog naziva na stranom jeziku);
5. adrese sjedišta.
(4) U registar udruga upisuje se i:
1. zabrana djelovanja udruge,
2. prestanak postojanja udruge.
 
Registarski broj udruge
 
Članak 6.
(1) Registarski broj udruge je broj koji se svakoj udruzi određuje pri upisu u registar udruga.
(2) Registarski broj udruge sastoji se od:
– dvoznamenkastog broja nadležnog ureda za registraciju, i
– šesteroznamenkastog rednog broja.
(3) Dvoznamenkasti broj nadležnog ureda za registraciju udruge određen je redoslijedom utvrđenim člankom 2. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj od broja 01 do 20.
(4) Dvoznamenkasti broj Grada Zagreba je broj 21.
(5) Dvoznamenkasti broj 00 označava udruge koje su do dana primjene Zakona o udrugama (»Narodne novine«, 88/01) (u daljnjem tekstu: Zakon) bile upisane u registar udruga pri Ministarstvu.
(6) Redni broj određuje nadležni ured, po redoslijedu otvaranja registarskih uložaka, sukladno redoslijedu upisa udruga u registar udruga.
(7) Udruzi se može odrediti samo jedan registarski broj koji se ne mijenja i koji se po prestanku postojanja udruge ne može odrediti drugoj udruzi.

Zbirka isprava udruge

Članak 7.
(1) Zbirka isprava vodi se za svaku udrugu upisanu u registar udruga.
(2) Zbirka isprava čuva se u omotu izrađenom od tvrdog papira ili drugog odgovarajućeg materijala. Na omotu zbirke isprava ispisuje se naziv udruge i registarski broj udruge.
(3) U zbirku isprava pohranjuje se:
– rješenje o upisu u registar udruga,
– obrazac zahtjeva za upis u registar udruga,
– zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,
– odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga,
– ovjereni statut,
– popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge,
– izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu osnivača udruge,
– suglasnost ili odobrenje iz članka 15. stavka 1. podstavka 7. Zakona,
– rješenje o upisu promjena u registar udruga,
– obrazac zahtjeva za upis promjena u registar udruga,
– zapisnik o radu i odlukama nadležnog tijela,
– odluka o promjeni: statuta, naziva, adrese sjedišta ili osoba ovlaštenih za zastupanje,
– ovjereni novi statut, odnosno ovjerene izmjene i dopune statuta,
– odluka o prestanku postojanja udruge, i
– drugi akti koji se donose u postupku prestanka postojanja udruge, sukladno odredbama članka 28. – 33. i 37. Zakona.

Upis u registar udruga

Članak 8.
(1) Osoba ovlaštena za zastupanje udruge, u ime osnivača, podnosi nadležnom uredu, prema sjedištu udruge, zahtjev za upis u registar udruga.
(2) Zahtjev se podnosi u roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge u registar udruga.
(3) Zahtjev se podnosi na Obrascu broj 1 – Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske.
(4) Zahtjevu za upis u registar udruga prilažu se:
– zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,
– odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga,
– dva primjerka statuta,
– popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge,
– preslika osobne iskaznice osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge,
– preslika izvoda iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu i preslika osobne iskaznice za njenog predstavnika u udruzi,
– suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela iz članka 15. stavka 1. podstavka 7. Zakona.
(5) Svi prilozi dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenom prijepisu, osim preslika osobnih iskaznica osnivača, preslika osobnih iskaznica osoba ovlaštenih za zastupanje, preslika izvoda iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu i preslika osobne iskaznice za njenog predstavnika u udruzi.
(6) Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge, podnosi se na Obrascu broj 2 – Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge.

Ustrojstveni oblici udruga

Članak 9.
Ustrojstveni oblici udruge, koji imaju pravnu osobnost utvrđenu statutom udruge, podnose zahtjev za upis u registar udruga. Uz zahtjev uz upis u registar udruga, prilažu se dokazi propisani odredbom članka 8. ovoga Pravilnika.

Članak 10.
(1) Nadležni ured, uz rješenje o upisu u registar udruga, ovjerava statut udruge na način da uz statut priloži jednu stranicu sljedećeg sadržaja:
»(nadležni ured) OVJERAVA DA JE OVAJ STATUT U SKLADU SA ZAKONOM O UDRUGAMA.
KLASA:
URBROJ:
Mjesto, i datum
OVLAŠTENA OSOBA
Potpis ovlaštene osobe« M.P.

(2) Statut i priložena stranica povezuju se jamstvenikom (vrpcom), čija se oba kraja na posljednjoj stranici međusobno povezuju i pričvršćuju naljepnicom za stranicu. Preko dijela naljepnice otiskuje se pečat nadležnog ureda.
(3) Primjerak rješenja o upisu u registar udruga i ovjerenog statuta, dostavljaju se udruzi.

Upis promjena u registar udruga

Članak 11.
(1) Osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je nadležnom uredu podnijeti prijavu promjene:
– statuta,
– naziva (naziva na stranom jeziku),
– skraćenog naziva (skraćenog naziva na stranom jeziku),
– adrese sjedišta,
– osobe ovlaštene za zastupanje, i
– odluku o prestanku postojanja udruge.
(2) Zahtjev za upis promjena u registar udruga podnosi se na Obrascu broj 3 – Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske.
(3) Zahtjevu iz stavka 2. ovog članka prilažu se:
– zapisnik o radu tijela udruge, koje je po statutu nadležno za donošenje odluke, zbog koje se traži upis promjene u registar udruga;
– odluka o promjeni;
– dva primjerka novog statuta ili dva primjerka izmjena i dopuna statuta;
– preslika osobne iskaznice osoba ovlaštenih za zastupanje udruge.
(4) Novi statut ili njegove izmjene i dopune ovjeravaju se sukladno odredbi članka 10. ovoga Pravilnika.

Izvadak iz registra udruga

Članak 12.
(1) Nadležni ured, na zahtjev osobe ovlaštene za zastupanje udruge, izdaje izvadak iz registra udruga.
(2) Izvadak iz registra udruga izdaje se, u obliku računalnog ispisa, na Obrascu broj 4 – Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske.
(3) Izvadak iz registra udruga sadrži sljedeće podatke:
1. registarski broj,
2. datum upisa,
3. naziv (skraćeni naziv),
4. adresu sjedišta (mjesto, ulica i kućni broj),
5. djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
6. osobna imena i svojstvo osoba ovlaštenih za zastupanje,
7. zabranu djelovanja udruge,
8. OIB
9. prestanak postojanja udruge.
(4) Izvadak ovjerava ovlaštena osoba nadležnog ureda svojim potpisom i pečatom.
(5) Izvadak iz registra udruga sadrži podatak o nazivu, skraćenom nazivu na stranom jeziku udruge i području na kojem udruga djeluje, ako su upisani u registar udruga sukladno članku 5. stavku 2. Pravilnika.
(6) Izvadak iz registra udruga sadrži posljednje podatke upisane u registar udruga.
(7) Na zahtjev suda, drugog tijela državne vlasti ili osobe ovlaštene za zastupanje udruge, izvadak može sadržavati i podatke o prethodnim promjenama, koji se upisuju u rubriku »Napomena«.
(8) Nepopunjene rubrike izvatka, prilikom izdavanja, dijagonalno će se precrtati.

Popis članova udruge

Članak 13.
(1) Udruga je dužna voditi popis svojih članova.
(2) Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način.
(3) Popis članova sadrži podatke o:
– osobnom imenu (nazivu),
– datumu rođenja,
– datumu pristupanja udruzi,
– kategoriji članstva, ako su iste utvrđene statutom udruge, te
– datumu prestanka članstva u udruzi.

III. REGISTAR STRANIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Članak 14.
(1) Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: registar stranih udruga) vodi Ministarstvo uprave.
(2) Registar stranih udruga vodi se u elektroničkom obliku.
(3) Registar stranih udruga sastoji se od registarskih uložaka, u koje se upisuju podaci za svaku stranu udrugu.
(4) Svaki registarski uložak obilježava se registarskim brojem strane udruge.
(5) Registarski ulošci iz stavka 3. ovoga članka sadrže, za svaku stranu udrugu, podatke iz članka 16. ovoga Pravilnika.

Registarski broj strane udruge

Članak 15.
(1) Registarski broj strane udruge je broj koji se svakoj stranoj udruzi određuje pri upisu u registar stranih udruga.
(2) Registarski broj strane udruge sastoji se od:
– dvoznamenkastog broja Ministarstva, i
– četveroznamenkastog rednog broja.
(3) Dvoznamenkasti broj Ministarstva je 00.
(4) Redni broj se određuje po redoslijedu otvaranja registarskih uložaka.
(5) Stranoj udruzi može se odrediti samo jedan registarski broj koji se ne mijenja i koji se po prestanku djelovanja strane udruge u Republici Hrvatskoj ne može odrediti drugoj stranoj udruzi.
....

====================================================================

NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.

Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:

- u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);

- u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;

- prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.

====================================================================