UREDBA O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2018. GODINU - važeći tekst, NN br. 7/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis  (grafički uređen) OVDJE 

 

 Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 127/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. godine donijela

 
UREDBU O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2018. GODINU

("Narodne novine", broj 7/18)

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se način financiranja decentraliziranih funkcija te način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.

 
Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:
1. decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
2. bilančna prava su sredstva potrebna za osiguravanje minimalnih financijskih standarda u pojedinoj decentraliziranoj funkciji prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe
3. pomoći izravnanja su prijenosi sredstava iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela poreza na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

 
Članak 3.

(1) Ova Uredba odnosi se na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su preuzele financiranje decentraliziranih funkcija (u daljnjem tekstu: korisnici pomoći izravnanja), i to na županije, Grad Zagreb, gradove i općine iz Tablice 2. županije, Tablice 2. gradovi i Tablice 3. općine/gradovi koje su sastavni dio ove Uredbe.
(2) Korisnici pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka, u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, i to:

 

1. Osnovno školstvo 1,9%
2. Srednje školstvo 1,3%
3. Socijalna skrb  
  – centri za socijalnu skrb 0,2%
  – domovi za starije i nemoćne osobe 0,6%
4. Zdravstvo 1,0%
5. Vatrogastvo  
  – javne vatrogasne postrojbe  
1,0%.
 

(3) Korisnici pomoći izravnanja ostvaruju pravo na sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, s razdjela tijela državne uprave nadležnih za pojedinu decentraliziranu funkciju, ako iz dodatnog udjela poreza na dohodak iz stavka 2. ovoga članka ne ostvare sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija za 2018. godinu.
(4) Pregled iznosa bilančnih prava sastavni je dio ove Uredbe, a naveden je u:
1. Zbirnom pregledu sredstava za decentralizirane funkcije u 2018. godini po županijama (Tablica 1.)
2. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po županijama u 2018. godini (Tablica 2. županije)
3. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po gradovima u 2018. godini (Tablica 2. gradovi)
4. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju vatrogastva po općinama/gradovima u 2018. godini (Tablica 3. općine/gradovi).

 
Članak 4.

(1) Bilančna prava grada, županije i Grada Zagreba za osnovno školstvo za 2018. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini.
(2) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za srednje školstvo za 2018. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2018. godini.
(3) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2018. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini.
(4) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2018. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2018. godini.
(5) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje zdravstvenih ustanova na području županije i Grada Zagreba za 2018. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini.
(6) Bilančna prava općine, grada i Grada Zagreba za financiranje javnih vatrogasnih postrojbi za 2018. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini.

 
Članak 5.

(1) U proračunu za 2018. godinu korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode i rashode za decentralizirane funkcije u 2018. godini prema proračunskim klasifikacijama do iznosa navedenog u Pregledu iznosa bilančnih prava.
(2) Korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode za decentralizirane funkcije prema procjeni prihoda koje će u 2018. godini ostvariti temeljem svakoga pojedinog dodatnog udjela poreza na dohodak iz članka 3. ove Uredbe, a razliku prihoda do iznosa iz stavka 1. ovoga članka planiraju iz pomoći izravnanja.

 
Članak 6.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije doznačivati krajnjim korisnicima (ustanovama) čije su financiranje preuzeli.
(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenima u proračunu korisnika pomoći izravnanja.
(3) Iznimno, radi osiguranja namjenskog korištenja sredstava pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, ista će se doznačivati izravno krajnjim korisnicima.

 
Članak 7.

(1) Korisnici pomoći izravnanja dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije iz članka 3. ove Uredbe koristiti za namjene utvrđene u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.
(2) Na temelju odluka iz članka 4. ove Uredbe korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja u 2018. godini:
– osnovnog i srednjeg školstva
– domova za starije i nemoćne osobe, centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva
– zdravstvenih ustanova
– redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi
u okvirima prava iz Pregleda iznosa bilančnih prava.
(3) U odlukama iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se raspored sredstava po krajnjim korisnicima, te prioriteti kapitalnih ulaganja (osim za javne vatrogasne postrojbe).
(4) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine mogu sredstva ostvarena od dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja iz članka 3. stavaka 2. i 3. ove Uredbe (osim za financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe) preraspodijeliti po krajnjim korisnicima unutar pojedine djelatnosti, a u skladu s odlukama iz članka 4. ove Uredbe.
(5) Prije izmjena odluka iz stavka 2. ovoga članka kojima se uređuje preraspodjela sredstava, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine obvezni su o tome izvijestiti krajnje korisnike mjesec dana prije izmjena odluka.

 
Članak 8.

(1) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje financiraju decentralizirane funkcije ostvare više sredstava iz dodatnog udjela iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima utvrđenima u Pregledu iznosa bilančnih prava, višak sredstava mogu koristiti za financiranje decentraliziranih funkcija koje su preuzele.
(2) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje financiraju decentralizirane funkcije ostvare više sredstava iz pomoći izravnanja iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima utvrđenima u Pregledu iznosa bilančnih prava, višak sredstava dužni su najkasnije do 15. veljače 2019. godine uplatiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske.
(3) Višak sredstava iz stavka 2. ovoga članka prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

 
Članak 9.

(1) Iznos pomoći izravnanja za pojedinu decentraliziranu funkciju u 2018. godini utvrđuju tijela državne uprave nadležna za pojedinu decentraliziranu funkciju u suradnji s Ministarstvom financija po korisnicima pomoći izravnanja, sukladno članku 3. stavku 3. ove Uredbe.
(2) Od mjesečnog iznosa bilančnih prava odbija se iznos ostvarenog poreza na dohodak iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentraliziranu funkciju za prethodni mjesec, a nedostajući iznos sredstava do mjesečne obveze podmiruje se iz pomoći izravnanja.
(3) Pomoći izravnanja za pojedinu decentraliziranu funkciju doznačivat će se mjesečno iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu.

 
Članak 10.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su tijelo državne uprave nadležno za pojedinu decentraliziranu funkciju izvještavati o utrošenim sredstvima krajnjih korisnika (ustanova) u roku i na način propisan u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.
(2) Tijelo državne uprave nadležno za pojedinu decentraliziranu funkciju dužno je pratiti izvršenje odluka iz članka 4. ove Uredbe i po potrebi, a najkasnije do 31. listopada 2018. godine, Vladi Republike Hrvatske predložiti njihove izmjene i dopune koje je prethodno, a najkasnije do 30. rujna 2018. godine, dužno dostaviti na mišljenje Ministarstvu financija.
(3) Ako korisnik pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi izvještaj o utrošenim sredstvima tijelu državne uprave nadležnom za pojedinu decentraliziranu funkciju na propisani način i u roku iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo će privremeno obustaviti doznaku pomoći izravnanja.

 
Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 

ZBIRNI PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE U 2018. GODINI PO ŽUPANIJAMA

Tablica 1.
 

ŽUPANIJA ŠKOLSTVO SOCIJALNA SKRB ZDRAVSTVO VATROGASTVO SVEUKUPNE
OBVEZE ZA
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
OSNOVNO ŠKOLSTVO (OBVEZA GRADOVA I ŽUPANIJA) SREDNJE ŠKOLSTVO CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZDRAVSTVENE USTANOVE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE (OBVEZA OPĆINA I GRADOVA)
1 2 3 4 5 6 7 8 (2+3+4+5+6+7)
ZAGREBAČKA 71.799.722 14.908.726 5.678.140 0 16.770.464 15.333.272 124.490.324
KRAPINSKO-ZAGORSKA 29.281.380 12.604.893 3.080.400 0 18.060.956 9.450.210 72.477.839
SISAČKO-MOSLAVAČKA 43.431.075 14.312.970 6.946.000 8.171.232 19.737.162 13.033.347 105.631.786
KARLOVAČKA 30.899.132 15.821.239 4.525.508 3.006.744 14.459.542 10.309.948 79.022.113
VARAŽDINSKA 44.921.904 24.017.982 3.677.700 4.169.776 18.899.036 6.356.880 102.043.278
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 27.261.708 11.254.098 2.867.450 5.871.098 14.028.506 11.213.612 72.496.472
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 28.332.043 14.700.967 3.912.000 4.191.240 13.863.973 14.608.604 79.608.827
PRIMORSKO-GORANSKA 48.561.096 30.991.778 4.911.100 11.664.000 23.031.364 29.684.484 148.843.822
LIČKO-SENJSKA 16.654.356 5.114.184 1.757.000 5.630.560 9.617.749 6.828.048 45.601.897
VIROVITIČKO-PODRAVSKA 21.165.267 9.054.952 2.880.800 0 14.782.858 5.442.453 53.326.330
POŽEŠKO-SLAVONSKA 21.667.274 9.730.012 2.694.536 7.290.400 9.647.387 5.139.648 56.169.257
BRODSKO-POSAVSKA 37.525.884 14.898.005 4.200.220 6.480.921 16.346.692 9.104.789 88.556.511
ZADARSKA 36.622.037 19.907.627 3.030.000 6.940.688 15.973.096 22.886.660 105.360.108
OSJEČKO-BARANJSKA 63.833.151 33.064.880 9.355.600 16.200.000 21.398.594 16.226.592 160.078.817
ŠIBENSKO-KNINSKA 23.179.027 9.883.477 4.591.100 8.176.564 14.676.000 14.969.267 75.475.435
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 38.782.666 16.596.973 4.929.184 8.663.200 23.091.465 10.451.679 102.515.167
SPLITSKO-DALMATINSKA 85.071.299 46.428.603 9.063.000 21.389.960 29.945.495 20.127.581 212.025.938
ISTARSKA 46.856.902 21.392.020 3.707.632 17.255.188 21.191.124 29.632.203 140.035.069
DUBROVAČKO-NERETVANSKA 26.862.046 14.915.514 2.189.928 10.237.760 15.648.786 18.443.810 88.297.844
MEĐIMURSKA 24.114.367 9.820.297 2.798.450 5.031.520 14.799.033 4.912.514 61.476.181
GRAD ZAGREB 118.138.408 88.632.129 9.334.624 14.175.800 41.951.078 40.772.606 313.004.645
UKUPNO KUNA 884.960.744 438.051.326 96.130.372 164.546.651 387.920.360 314.928.207 2.286.537.660
 

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO ŽUPANIJAMA U 2018. GODINI

 

Tablica 2. Županije

 

Žup.
broj
Nositelj financiranja – županije Sveukupno
kuna
1 2 3
1. ZAGREBAČKA 42.889.549
2. KRAPINSKO-ZAGORSKA 27.149.838
3. SISAČKO-MOSLAVAČKA 29.591.138
4. KARLOVAČKA 20.415.903
5. VARAŽDINSKA 37.089.078
6. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 13.652.845
7. BJELOVARSKO-BILOGORSKA 21.733.562
8. PRIMORSKO-GORANSKA 28.043.829
9. LIČKO-SENJSKA 12.894.814
10. VIROVITIČKO-PODRAVSKA 16.234.442
11. POŽEŠKO-SLAVONSKA 16.678.234
12. BRODSKO-POSAVSKA 24.876.785
13. ZADARSKA 26.193.539
14. OSJEČKO-BARANJSKA 47.896.901
15. ŠIBENSKO-KNINSKA 15.262.042
16. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 32.234.643
17. SPLITSKO-DALMATINSKA 61.527.194
18. ISTARSKA 18.747.521
19. DUBROVAČKO-NERETVANSKA 19.651.227
20. MEĐIMURSKA 18.921.489
21. GRAD ZAGREB 118.138.408
UKUPNO ŽUPANIJE 649.822.981

 

 

 

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO GRADOVIMA U 2018. GODINI

Tablica 2. Gradovi

 

Red.
broj
Nositelj financiranja – gradovi Sveukupno
kuna
1 2 3
1. VELIKA GORICA 13.088.785
2. SAMOBOR 8.412.450
3. VRBOVEC 4.183.206
4. ZAPREŠIĆ 3.225.732
5. KRAPINA 2.131.542
6. SISAK 8.638.293
7. KUTINA 5.201.644
8. KARLOVAC 10.483.229
9. VARAŽDIN 7.832.826
10. KOPRIVNICA 6.714.167
11. KRIŽEVCI 5.079.931
12. ĐURĐEVAC 1.814.765
13. BJELOVAR 6.598.481
14. RIJEKA 17.686.813
15. CRIKVENICA 1.622.403
16. OPATIJA 1.208.051
17. GOSPIĆ 3.759.542
18. VIROVITICA 4.930.825
19. POŽEGA 4.989.040
20. SLAVONSKI BROD 12.649.099
21. ZADAR 10.428.498
22. OSIJEK 15.936.250
23. ŠIBENIK 7.916.985
24. VINKOVCI 6.548.023
25. MAKARSKA 2.342.902
26. SPLIT 21.201.203
27. PULA – POLA 10.009.602
28. LABIN 2.722.722
29. PAZIN 6.115.495
30. POREČ – PARENZO 3.651.898
31. ROVINJ – ROVIGNO 2.434.725
32. UMAG – UMAGO 3.174.939
33. DUBROVNIK 7.210.819
34. ČAKOVEC 5.192.878
UKUPNO GRADOVI 235.137.763

 

 

 

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA U 2018. GODINI

Tablica 3. Općine/gradovi

 

 

Red.
broj
Osnivači i suosnivači
javnih vatrogasnih postrojbi
gradovi/općine
Naziv javne vatrogasne postrojbe Ukupno
kuna
1 2 3 4
1. Grad Zagreb JVP ZAGREB 40.772.606
2. Grad Zaprešić JVP ZAPREŠIĆ 3.985.604
3. Grad Samobor JVP SAMOBOR 3.079.401
4. Grad Velika Gorica JVP VELIKA GORICA 4.645.147
5. Grad Ivanić-Grad JVP IVANIĆ GRAD 3.623.120
6. Suosnivači: ZAGORSKA JVP 7.217.347
  Grad Zabok (8,96%)   646.674
  Grad Klanjec (3,09%)   223.016
  Grad Oroslavje (5,98%)   431.597
  Grad Pregrada (6,85%)   494.388
  Grad Zlatar (6,22%)   448.919
  Grad Donja Stubica (5,67%)   409.224
  Općina Bedekovčina (8,11%)   585.327
  Općina Budinščina (2,67%)   192.703
  Općina Desinić (3,33%)   240.338
  Općina Gornja Stubica (5,48%)   395.511
  Općina Hrašćina (1,75%)   126.304
  Općina Konjšćina (3,90%)   281.476
  Općina Kraljevec na Sutli (1,74%)   125.582
  Općina Krapinske Toplice (5,49%)   396.232
  Općina Kumrovec (1,77%)   127.747
  Općina Marija Bistrica (6,32%)   456.136
  Općina Stubičke Toplice (2,63%)   189.816
  Općina Sveti Križ Začretje (6,33%)   456.858
  Općina Tuhelj (2,09%)   150.843
  Općina Veliko Trgovišće (4,99%)   360.146
  Općina Zagorska Sela (1,14%)   82.278
  Općina Zlatar Bistrica (2,71%)   195.590
  Općina Mače (2,78%)   200.642
7. Grad Krapina JVP KRAPINA 2.232.863
8. Grad Sisak JVP SISAK 5.972.882
9. Grad Petrinja JVP PETRINJA 3.564.658
10. Grad Kutina JVP KUTINA 3.495.807
11. Grad Karlovac JVP KARLOVAČKA 7.212.162
12. Grad Ogulin JVP OGULIN 3.097.786
13. Grad Varaždin JVP VARAŽDIN 6.356.880
14. Grad Koprivnica JVP KOPRIVNICA 4.803.316
15. Suosnivači: JVP ĐURĐEVAC 3.563.644
  Grad Đurđevac (69,40%)   2.473.169
  Općina Virje (10,70%)   381.310
  Općina Kloštar Podravski (5,08%)   181.033
  Općina Kalinovac (4,88%)   173.906
  Općina Molve (4,05%)   144.328
  Općina Ferdinandovac (2,97%)   105.840
  Općina Podravske Sesvete (1,84%)   65.571
  Općina Novo Virje (1,08%)   38.487
16. Grad Križevci JVP KRIŽEVCI 2.846.652
17. Grad Bjelovar JVP BJELOVAR 5.299.544
18. Suosnivači: JVP DARUVAR 2.977.185
  Grad Daruvar (78,00%)   2.322.209
  Općina Sirač (7,00%)   208.402
  Općina Končanica (5,00%)   148.858
  Općina Đulovac (5,00%)   148.858
  Općina Dežanovac (5,00%)   148.858
19. Suosnivači: JVP GAREŠNICA 2.237.210
  Grad Garešnica (88,00 %)   1.968.746
  Općina Hercegovac (7,00 %)   156.604
  Općina Velika Trnovitica (5,00 %)   111.860
20. Grad Čazma JVP ČAZMA 2.143.249
21. Grad Grubišno polje JVP GRUBIŠNO POLJE 1.951.416
22. Grad Rijeka JVP RIJEKA 15.847.076
23. Grad Mali Lošinj JVP LOŠINJ 2.955.000
24. Grad Crikvenica JVP CRIKVENICA 2.070.266
25. Grad Krk JVP KRK 2.811.609
26. Suosnivači: JVP OPATIJA 4.087.930
  Grad Opatija (57,00%)   2.330.121
  Općina Matulji (23,00%)   940.224
  Općina Lovran (14,00%)   572.310
  Općina Mošćenička Draga (6%)   245.275
27. Grad Delnice JVP DELNICE 1.912.603
28. Grad Gospić JVP GOSPIĆ 2.906.488
29. Općina Plitvička Jezera JVP PLITVIČKA JEZERA 2.007.618
30. Grad Senj JVP SENJ 1.913.942
31. Grad Virovitica JVP VIROVITICA 2.880.171
32. Grad Slatina JVP SLATINA 2.562.282
33. Grad Požega JVP POŽEGA 2.619.477
34. Suosnivači: JVP POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 2.520.171
  Grad Pleternica (30,00%)   756.053
  Grad Kutjevo (10,00%)   252.017
  Grad Pakrac (15,00%)   378.026
  Grad Lipik (10,00%)   252.017
  Općina Velika (10,00%)   252.017
  Općina Brestovac (10,00%)   252.017
  Općina Kaptol (5,00%)   126.008
  Općina Čaglin (5,00%)   126.008
  Općina Jakšić (5,00%)   126.008
35. Grad Slavonski Brod JVP SLAVONSKI BROD 7.128.552
36. Grad Nova Gradiška JVP NOVA
GRADIŠKA
1.976.237
37. Suosnivači: JVP ZADAR 13.669.021
  Grad Zadar (87,70%)   11.987.731
  Općina Poličnik (5,20%)   710.789
  Općina Zemunik Donji (2,40%)   328.057
  Općina Bibinje (4,70%)   642.444
38. Grad Biograd na Moru JVP BIOGRAD 2.914.915
39. Grad Benkovac JVP BENKOVAC 2.837.740
40. Općina Gračac JVP GRAČAC 3.464.984
41. Grad Osijek JVP OSIJEK 11.495.094
42. Grad Beli Manastir JVP BELI MANASTIR 2.550.641
43. Grad Našice JVP NAŠICE 2.180.857
44. Grad Šibenik JVP ŠIBENIK 7.638.266
45. Grad Drniš JVP DRNIŠ 2.377.797
46. Grad Knin JVP KNIN 3.084.519
47. Grad Vodice JVP VODICE 1.868.685
48. Grad Vinkovci JVP VINKOVCI 3.263.103
49. Grad Vukovar JVP VUKOVAR 5.345.529
50. Grad Ilok JVP ILOK 1.843.047
51. Grad Split JVP SPLIT 15.075.815
52. Grad Imotski JVP IMOTSKI 2.540.827
53. Grad Sinj JVP SINJ 2.510.939
54. Suosnivači: JVP PULA 9.132.146
  Grad Pula – Pola (68,92%)   6.293.875
  Općina Barban (3,27%)   298.621
  Općina Fažana – Fasana (3,78%)   345.195
  Općina Ližnjan – Lisignano (3,45%)   315.059
  Općina Marčana (4,59%)   419.166
  Općina Medulin (6,88%)   628.292
  Općina Svetvinčenat (2,61%)   238.349
  Grad Vodnjan – Dignano (6,50%)   593.589
55. Suosnivači: JVP PAZIN 3.462.039
  Grad Pazin (49,29%)   1.706.439
  Općina Cerovlje (9,55%)   330.625
  Općina Gračišće (7,66%)   265.192
  Općina Lupoglav (5,15%)   178.295
  Općina Karojba (7,73%)   267.616
  Općina Motovun – Montona (5,78%)   200.106
  Općina Tinjan (9,58%)   331.663
  Općina Sveti Petar u Šumi (5,26%)   182.103
56. Suosnivači: JVP POREČ 3.666.017
  Grad Poreč – Parenzo (67,18%)   2.462.830
  Općina Sveti Lovreč (1,49%)   54.624
  Općina Višnjan – Visignano (2,61%)   95.683
  Općina Kaštelir – Labinci – Castelliere-S. Domenica (1,36%)   49.858
  Općina Vižinada – Visinada (1,44%)   52.791
  Općina Vrsar – Orsera (13,50%)   494.912
  Općina Funtana – Fontane (5,70%)   208.963
  Općina Tar – Vabriga – Torre – Abrega (6,72%)   246.356
57. Suosnivači: JVP ROVINJ 3.381.648
  Grad Rovinj – Rovigno (88,17%)   2.981.601
  Općina Bale – Valle (2,10%)   71.014
  Općina Kanfanar (3,20%)   108.212
  Općina Žminj (6,53%)   220.821
58. Suosnivači: JVP LABIN 3.169.090
  Grad Labin (49,90%)   1.581.376
  Općina Pićan (8,20%)   259.865
  Općina Raša (15,90%)   503.885
  Općina Kršan (13,20%)   418.320
  Općina Sveta Nedelja (12,80%)   405.644
59. Suosnivači: JVP BUZET 2.538.479
  Grad Buzet (80%)   2.030.783
  Općina Lanišće (20%)   507.696
60. Suosnivači: JVP UMAG 4.282.784
  Grad Umag – Umago (51,40%)   2.201.351
  Grad Novigrad – Cittanova (16,58%)   710.086
  Grad Buje – Buie (19,77%)   846.706
  Općina Grožnjan – Grisignana (2,81%)   120.346
  Općina Brtonigla – Verteneglio (6,20%)   265.533
  Općina Oprtalj – Portole (3,24%)   138.762
61. Grad Dubrovnik JVP DUBROVAČKI VATROGASCI 8.451.444
62. Općina Konavle JVP KONAVLE 2.032.824
63. Općina Dubrovačko primorje JVP DUBROVAČKO PRIMORJE 1.902.012
64. Grad Ploče JVP PLOČE 2.147.697
65. Grad Metković JVP METKOVIĆ 2.044.427
66. Općina Mljet JVP MLJET 1.865.406
67. Suosnivači: JVP ČAKOVEC 4.912.514
  Grad Čakovec (56,64%)   2.782.448
  Općina Belica (2,28%)   112.005
  Općina Dekanovec (0,97%)   47.651
  Općina Domašinec (1,20%)   58.950
  Općina Gornji Mihaljevec (0,98%)   48.143
  Općina Mala Subotica (3,22%)   158.183
  Općina Nedelišće (13,08%)   642.557
  Općina Orehovica (0,91%)   44.704
  Općina Podturen (3,96%)   194.536
  Općina Pribislavec (2,36%)   115.935
  Općina Selnica (1,43%)   70.249
  Općina Strahoninec (3,10%)   152.288
  Općina Sveti Juraj na bregu (3,94%)   193.553
  Općina Šenkovec (4,65%)   228.432
  Općina Vratišinec (1,28%)   62.880
SVEUKUPNO 314.928.207
Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox