UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJA - važeći tekst, NN br. 54/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16), članka 41. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16 i 104/16), članka 29. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 104/16) i članka 31. stavka 1. Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, broj 115/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. lipnja 2017. godine donijela

 

UREDBU O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJA

 

(„Narodne novine“, broj 54/17)

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, njihov djelokrug, način upravljanja, okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva; način planiranja poslova, radno vrijeme, održavanje uredovnih dana, kao i druga pitanja od značaja za rad Ministarstva.

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG

 

Članak 2.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, ustrojavaju se:

1. Kabinet ministra

2. Glavno tajništvo

3. Uprava za makroekonomske analize, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose

4. Uprava za gospodarstvo i financijski sustav

5. Državna riznica

6. Uprava za upravljanje javnim dugom

7. Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor

8. Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak.

 

Članak 3.

Upravne organizacije u sastavu Ministarstva osnovane posebnim zakonima jesu:

1. Porezna uprava

2. Carinska uprava.

 

1. KABINET MINISTRA

 

Članak 4.

Kabinet ministra posebna je unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja stručne, administrativne, organizacijske i protokolarne poslove za potrebe ministra i državne tajnike u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih službenih zadataka te protokolarnih i medijskih aktivnosti; pribavlja dokumentaciju i materijale od upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica; osigurava pravodobnu dostavu materijala za Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor; obavlja poslove za potrebe dužnosnika nadležnog za akreditaciju u vezi s povlačenjem i korištenjem sredstava pretpristupnih programa pomoći i sredstava strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije te poslove informiranja u vezi s akreditacijom; obavlja poslove za potrebe Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje vezane uz financijsko upravljanje fondovima Europske unije i funkcioniranje sustava upravljanja i kontrole pretpristupnih programa Europske unije; obavlja poslove vezane uz odnose sa sredstvima javnog informiranja; odgovara na predstavke i pritužbe građana; obavlja prevoditeljske poslove; obavlja druge stručne i administrativne poslove za službene potrebe ministra i državne tajnike.

 

2. GLAVNO TAJNIŠTVO

 

Članak 5.

Glavno tajništvo obavlja upravne i stručne poslove za potrebe užeg dijela Ministarstva koji se odnose na planiranje, upravljanje, razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala; rješava o zahtjevima za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija; obavlja financijsko-planske i računovodstvene poslove; obavlja poslove koordinacije razvoja financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola; vodi evidenciju imovine; obavlja poslove planiranja i nabave robe, radova i usluga; obavlja poslove uredskog poslovanja; organizacijske te opće, tehničke i druge pomoćne poslove; poslove zaštite na radu, obrane i sigurnosti; brine o urednom i pravilnom održavanju i korištenju imovine i sredstava za rad; obavlja poslove organiziranja, uspostave i održavanja jedinstvenog informatičkog sustava. Glavno tajništvo izrađuje i prati ostvarivanje plana rada Ministarstva; poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu i usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva; izrađuje nacrte općih akata Ministarstva; izrađuje i daje mišljenja o pojedinim ugovorima u kojima je jedna od ugovornih strana Ministarstvo; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Ministarstva te sudjelovanje u izradi stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; obavlja poslove koji se odnose na izgradnju i održavanje graničnih prijelaza; planiranje, pripremu i građenje novih i rekonstrukciju postojećih graničnih prijelaza, opremanje i davanje na uporabu prostora na graničnim prijelazima; koordinira izradu i objedinjava podatke za izradu planova i izvješća koji se odnose na djelokrug Glavnog tajništva za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Glavnom tajništvu, ustrojavaju se:

2.1. Sektor za ljudske potencijale, pravne poslove i informiranje

2.2. Sektor za javnu nabavu, opće i tehničke poslove

2.3. Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza

2.4. Sektor za financije i računovodstvo

2.5. Sektor za informatiku.

 

2.1. Sektor za ljudske potencijale, pravne poslove i informiranje

 

Članak 6.

Sektor za ljudske potencijale, pravne poslove i informiranje obavlja upravne i stručne poslove za potrebe užeg dijela Ministarstva koji se odnose na planiranje, upravljanje, razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala; obavlja poslove vezane za praćenje i unaprjeđenje organizacijske klime unutarnjih ustrojstvenih jedinica; prati stanje i predlaže mjere za unaprjeđenje službeničkih odnosa i upravljanja ljudskim potencijalima; rješava o zahtjevima za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija; obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno propisima o javnom informiranju. Sektor izrađuje nacrte općih akata Ministarstva; izrađuje i daje mišljenja o pojedinim ugovorima u kojima je jedna od ugovornih strana Ministarstvo; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Ministarstva te sudjelovanje u izradi stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; koordinira izradu i ažuriranje internetske stranice Ministarstva; obavlja poslove vezane za donošenje godišnjeg plana rada Ministarstva; koordinira izradu i objedinjava podatke za izradu planova i izvješća koji se odnose na djelokrug Sektora za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija – uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za ljudske potencijale, pravne poslove i informiranje, ustrojavaju se:

2.1.1. Služba za ljudske potencijale

2.1.2. Služba za pravne poslove

2.1.3. Služba za informiranje.

 

2.1.1. Služba za ljudske potencijale

 

Služba za ljudske potencijale obavlja upravne, stručne i administrativne poslove za potrebe užeg dijela Ministarstva koji se odnose na izradu i provedbu planova i mjera za unaprjeđenje razvoja ljudskih potencijala; izrađuje prijedlog plana prijma u državnu službu; provodi postupke javnih natječaja za prijam u državnu službu i postupke internih oglasa; obavlja upravne, stručne i administrativne poslove u vezi s prijmom, raspoređivanjem, ocjenjivanjem, unaprjeđenjem, premještajem i prestankom državne službe te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava, obveza i odgovornosti službenika; obavlja poslove u vezi s reguliranjem radnopravnog statusa, pravima, obvezama i odgovornostima namještenika; obavlja poslove u vezi s prijmom osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa; izrađuje godišnje planove izobrazbe; surađuje i koordinira aktivnosti izobrazbe s domaćim i inozemnim institucijama i tijelima koja provode izobrazbu državnih službenika i namještenika; obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka u Registar zaposlenih u javnom sektoru; surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose; objedinjava i obrađuje planove i izvješća iz djelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa i općih akata iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

2.1.2. Služba za pravne poslove

 

Služba za pravne poslove izrađuje nacrte općih akata Ministarstva; izrađuje i daje mišljenja o pojedinim ugovorima u kojima je jedna od ugovornih strana Ministarstvo; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Ministarstva te sudjelovanje u izradi stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; daje očitovanja na pravna pitanja koja nisu u djelokrugu ostalih unutarnjih ustrojstvenih jedinica; surađuje s drugim državnim tijelima, posebice s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske prilikom nastanka sporova vezanih uz imovinsko-pravne i obvezno-pravne odnose; vodi evidenciju ugovora/sporazuma u kojima je Ministarstvo jedna od ugovornih strana; pruža pravnu pomoć unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u vezi imovinskopravnih odnosa; obavlja poslove koji se odnose na provedbu postupka i reguliranje međusobnih prava i obveza u vezi s korištenjem poslovnih prostora za potrebe smještaja službenika i namještenika užeg dijela Ministarstva; unosi i ažurira podatke u Informacijskom sustavu za upravljanje državnom imovinom; surađuje s ministarstvom nadležnim za državnu imovinu; priprema plan rada Ministarstva i objedinjava izvješća o njegovu ostvarivanju; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

2.1.3. Služba za informiranje

 

Služba za informiranje koordinira poslove planiranja, usmjeravanja i provedbe strategije informiranja i odnosa s javnošću; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama priprema informacije i dokumentaciju za davanje ovlaštenicima prava na informacije koje se odnose na djelokrug užeg dijela Ministarstva; rješava o pojedinačnim zahtjevima za pristup informacijama za potrebe užeg dijela Ministarstva; vodi upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama za potrebe užeg dijela Ministarstva; dostavlja u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske dokumente koji se odnose na djelokrug užeg dijela Ministarstva sukladno propisima; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom; u suradnji s glasnogovornikom priprema i koordinira nastupe dužnosnika Ministarstva u medijima; priprema materijale za medijsko prezentiranje aktivnosti Ministarstva; vodi dokumentaciju koja se odnosi na priopćenja za javnost Ministarstva; koordinira pripremu dnevnih izvješća koja se odnose na priloge domaćih medija; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; koordinira izradu i ažuriranje internetske stranice Ministarstva; obavlja poslove objedinjavanja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama i drugih izvješća i planova iz djelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

2.2. Sektor za javnu nabavu, opće i tehničke poslove

 

Članak 7.

Sektor za javnu nabavu, opće i tehničke poslove obavlja poslove nabave roba, radova i usluga za potrebe Glavnog tajništva i unutarnjih ustrojstvenih jedinica užeg dijela Ministarstva koje u djelokrugu nemaju poslove nabave te provodi postupke jednostavne nabave roba, radova i usluga za potrebe Sektora. Za potrebe užeg dijela Ministarstva izrađuje plan nabave; utvrđuje ukupne potrebe za nabavom roba i usluga koje se nabavljaju kroz sustav središnje javne nabave; surađuje sa Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu; obavlja poslove ekonomata; sudjeluje u godišnjem popisu imovine i obveza; prima i otprema poštu, urudžbira spise i akte te ih dostavlja u unutarnje ustrojstvene jedinice; vodi urudžbeni zapisnik; vodi upisnik predmeta upravnog postupka; arhivira, čuva i izlučuje registraturnu građu; obavlja knjižničarske poslove; izrađuje planove obrane i evakuacije, organizira i nadzire poslove koji se odnose na tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine; provodi mjere i standarde informacijske sigurnosti sukladno propisima o informacijskoj sigurnosti; obavlja i druge poslove u vezi s provedbom zakona i podzakonskih propisa iz područja obrane, sigurnosti, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti; obavlja poslove u vezi sa zaštitom na radu i protupožarnom zaštitom; stručne tehničke poslove; poslove telefonske službe; poslove održavanja zgrada i poslovnih prostora; poslove održavanja opreme i sredstava za rad, poslove zaštite, poslove službenog prijevoza i održavanja službenih automobila; obavlja fotokopiranje i umnožavanje materijala; obavlja poslove pripreme i posluživanja napitaka i bezalkoholnih pića u čajnoj kuhinji te poslove čišćenja; koordinira izradu i objedinjava podatke za izradu planova i izvješća koji se odnose na djelokrug Sektora za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za javnu nabavu, opće i tehničke poslove, ustrojavaju se:

2.2.1. Služba za javnu nabavu

2.2.2. Služba za opće poslove

2.2.3. Služba za sigurnosne, obrambene i tehničke poslove.

 

2.2.1. Služba za javnu nabavu

 

Služba za javnu nabavu obavlja poslove nabave roba, radova ili usluga provedbom postupaka javne nabave sukladno zakonskim propisima za potrebe Glavnog tajništva i unutarnjih ustrojstvenih jedinica užeg dijela Ministarstva koje u djelokrugu nemaju poslove nabave; izrađuje plan nabave; objavljuje postupke nabave u elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske; izrađuje ugovore iz područja javne nabave; vodi evidencije o postupcima javne nabave; surađuje sa Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu; utvrđuje ukupne potrebe za nabavom roba i usluga koje se nabavljaju kroz sustav središnje javne nabave; izrađuje ugovore na temelju okvirnih sporazuma sklopljenih od strane Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu; uspostavlja i upravlja bazom podataka o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnih sporazuma koji su zaključeni za potrebe središnje javne nabave; vodi registar ugovora i okvirnih sporazuma; izrađuje statistička izvješća u vezi s provedenim postupcima i zaključenim ugovorima; priprema obrazloženja u odgovoru na žalbe i daje očitovanja o činjeničnim navodima, te o žalbenim zahtjevima za potrebe i po zahtjevu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave; objedinjava i obrađuje podatke iz djelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); pruža stručnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

2.2.2. Služba za opće poslove

 

Služba za opće poslove provodi postupke jednostavne nabave roba, radova i usluga za potrebe Sektora te provodi i prati izvršenje ugovora sklopljenih u postupcima nabave iz djelokruga Sektora. Za potrebe užeg dijela Ministarstva obavlja poslove ekonomata; vodi evidencije za procjenu potreba za nabavom roba i usluga te za statistička izvješća o izvršenju sklopljenih ugovora; sudjeluje u izradi plana nabave; vodi propisane internetske aplikacije o sredstvima korisnika državnog proračuna; vodi evidenciju o pečatima i žigovima; nabavlja i vodi evidenciju o kreditnim karticama, o karticama za gorivo, elektronskoj naplati cestarina (ENC-u), telefoniji (fiksnoj i mobilnoj); vodi interne evidencije i izrađuje analize iz djelokruga Službe; prima, otvara, otprema i dostavlja poštu, urudžbira spise i akte te ih dostavlja u unutarnje ustrojstvene jedinice; vodi urudžbeni zapisnik; vodi upisnik predmeta upravnog postupka; vodi urudžbeni zapisnik pošte klasificirane stupnjem tajnosti; arhivira i čuva podatke prema propisima i općim aktima o uredskom poslovanju i informacijskoj sigurnosti; arhivira, čuva i izlučuje registraturnu građu; obavlja knjižničarske poslove; administrira aplikaciju elektroničkog uredskog poslovanja; vodi elektroničku kontaktnu točku; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za opće poslove, ustrojava se:

2.2.2.1. Pododsjek pisarnica.

 

2.2.2.1. Pododsjek pisarnica

 

Pododsjek pisarnica za potrebe užeg dijela Ministarstva prima, otvara, otprema i dostavlja poštu, urudžbira spise i akte te ih dostavlja u unutarnje ustrojstvene jedinice; vodi urudžbeni zapisnik; vodi upisnik predmeta upravnog postupka; vodi urudžbeni zapisnik pošte klasificirane stupnjem tajnosti; arhivira i čuva podatke sukladno propisima i općim aktima o uredskom poslovanju i informacijskoj sigurnosti; obavlja poslove dostave pošte na području Grada Zagreba; administrira program elektroničkog uredskog poslovanja; vodi elektroničku kontaktnu točku; arhivira, čuva i izlučuje registraturnu građu; po potrebi vraća u rad ili na uvid arhivirane predmete; prati propise iz područja zaštite i čuvanja registraturne i arhivske građe; surađuje sa Hrvatskim državnim arhivom; obavlja knjižničarske poslove; upravlja radom kontrolne točke u kojoj se zaprimaju međunarodni klasificirani podaci sukladno propisima o informacijskoj sigurnosti i općim aktima Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

2.2.3. Služba za sigurnosne, obrambene i tehničke poslove

 

Služba za sigurnosne, obrambene i tehničke poslove izrađuje za potrebe užeg dijela Ministarstva planove obrane i evakuacije te organizira i nadzire poslove koji se odnose na tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine. Za potrebe užeg dijela Ministarstva obavlja poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i zaštite okoliša; sudjeluje u izradi plana nabave; sudjeluje u godišnjem popisu imovine; vodi interne evidencije i izrađuje analize iz djelokruga Službe; obavlja poslove koji se odnose na redovno i izvanredno održavanje zgrada i poslovnih prostora; održavanje energetskih postrojenja, sustava klimatizacije, održavanje opreme i sredstava za rad; obavlja poslove u vezi korištenja i održavanja vozila; organizira prijevoz dužnosnika i službenika; obavlja poslove telefonske službe; obavlja fotokopiranje; umnožavanje i uvez dokumenata; obavlja poslove pripreme i posluživanja napitaka i bezalkoholnih pića u čajnoj kuhinji; poslove čišćenja; kontrolira i nadzire čišćenja prostora koje obavljaju vanjski pružatelji usluga; provodi mjere i standarde informacijske sigurnosti; obavlja poslove vezane za pristup klasificiranim podacima; provodi interni nadzor primjene mjera i standarda informacijske sigurnosti, koordinira radom kontrolne točke u kojoj se zaprimaju EU klasificirani podaci stupnja tajnosti; objedinjava i obrađuje planove i izvješća iz djelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

2.3. Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza

 

Članak 8.

Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza obavlja poslove koji se odnose na izgradnju i održavanje graničnih prijelaza; planiranje, pripremu i građenje novih i rekonstrukciju postojećih graničnih prijelaza, opremanje i davanje na uporabu prostora na graničnim prijelazima; investicijsko i redovito održavanje graničnih prijelaza; planiranje, praćenje izvršenja ugovornih obveza; provodi odluke Vlade Republike Hrvatske i usklađuje potrebe ostalih ministarstava i tijela državne uprave koja državnu službu obavljaju na graničnim prijelazima; sudjeluje u radu mješovitih povjerenstava i radnih skupina s predstavnicima susjednih zemalja i tijelima Europske unije; sudjeluje u obavljanju poslova koji se odnose na izradu i donošenje prostornih planova područja uz granicu Republike Hrvatske (županijski, gradski i općinski planovi); osiguranje uvjeta za rad graničnih službi na graničnim prijelazima i koordiniranje zahtjeva i potreba svih graničnih službi (praćenje stanja u prostoru na graničnim prijelazima, predlaganje i osiguranje tehničkih poboljšanja uz primjenu i uvažavanje novih tehnologija, standarda i smjernica Europske unije); vođenje svih evidencija o graničnim prijelazima i plaćanje svih zakonskih obveza; praćenje propisa iz područja prostornoga planiranja, zaštite okoliša i gradnje; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Sektora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.U Sektoru za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza, ustrojavaju se:

2.3.1. Služba za pripremu i projektiranje

2.3.2. Služba za izvođenje radova i održavanje.

 

2.3.1. Služba za pripremu i projektiranje

 

Služba za pripremu i projektiranje obavlja poslove koji se odnose na planiranje, projektiranje i pripremu izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije graničnih prijelaza, aktivnosti planiranja i određenja zahvata u prostoru (koordiniranje korisnika prostora i svih nadležnih dionika); izradu planova i programa gradnje te utvrđivanje elemenata za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju graničnih prijelaza; izradu projektnih zadataka, organiziranje izrade projektne dokumentacije: idejna rješenja, idejni projekti za lokacijske dozvole, glavni projekti za građevinske dozvole i za potvrde glavnih projekata, izvedbeni projekti s troškovnicima za gradnju, projekti unutarnjeg uređenja prostora, projekti uklanjanja građevina, tehničke specifikacije za postupke javne nabave, ishođenje propisanih kontrola projektne dokumentacije; organiziranje geodetskih radova: izvođenje geodetskih snimanja terena i instalacija, izrada geodetskih podloga, izrada parcelacijskih elaborata, izrada elaborata za izvlaštenje; organiziranje geotehničkih radova: izvođenje geotehničkih istražnih terenskih radova, izrada geotehničkih elaborata; organiziranje rješavanja imovinsko pravnih odnosa: usklađivanje katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja, otkup nekretnina (procjena vrijednosti, nagodbe s vlasnicima, ugovori o kupoprodaji), utvrđivanje interesa Republike Hrvatske, izvlaštenje, zasnivanje prava gradnje, ugovori o zakupninama, upisivanja nekretnina u zemljišne knjige, upisivanja nekretnina u katastar zemljišta; koordiniranje upravnim postupcima ishođenja odobrenja za gradnju i rekonstrukciju graničnih prijelaza: lokacijske dozvole, građevinske dozvole, potvrde glavnih projekata te dozvole za uklanjanje građevina, izvršavanje svih zakonskih obveza investitora; vođenje evidencija o prostoru na graničnim prijelazima; prati izvršenje ugovora i financijskih obveza po ugovorima sklopljenim za potrebe obavljanja poslova iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

2.3.2. Služba za izvođenje radova i održavanje

 

Služba za izvođenje radova i održavanje obavlja poslove koji se odnose na izvođenje radova građenja i rekonstrukcije graničnih prijelaza te poslove redovitog i investicijskog održavanja graničnih prijelaza; poslove vođenja građenja: uvođenje izvođača u posao, organizacija građenja, koordinacija usluga ovlaštenoga stručnoga nadzora gradnje, praćenje obavljanja procesa građenja, investicijsko nadziranje izvođenja radova; poslove ishođenja uporabnih dozvola: organiziranje tehničkih pregleda, ishođenje dozvola za uporabu, predaja prostora na korištenje; poslove redovitog održavanja graničnih prijelaza: organiziranje i praćenje realizacije ugovorenih poslova redovitog održavanja objekata i infrastrukture; kontrola tekućeg održavanja na terenu; poslove investicijskog održavanja graničnih prijelaza: organiziranje i praćenje; vođenje evidencija o opremi na graničnim prijelazima; prati izvršenje ugovora i financijskih obveza po ugovorima sklopljenim za potrebe obavljanja poslova iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

2.4. Sektor za financije i računovodstvo

 

Članak 9.

Sektor za financije i računovodstvo obavlja stručne, upravne i računovodstvene poslove za potrebe užeg dijela Ministarstva koji su vezani za izradu financijskog plana proračuna za trogodišnje razdoblje; izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje; izrađuje polugodišnje i godišnje konsolidirane financijske izvještaje na razini razdjela organizacijske klasifikacije; upravlja područnom riznicom; vodi sve zakonom propisane poslovne knjige; obavlja obračun i isplatu plaće, naknada plaće, drugog dohotka i ostalih materijalnih prava; vodi blagajničko poslovanje; vodi pomoćne analitičke evidencije; sudjeluje u godišnjem popisu imovine i obveza; prati usklađenost strateških i drugih planova i programa s proračunom, odnosno financijskim planom institucije; prati i koordinira razvoj i unaprjeđenje sustava unutarnjih kontrola; sudjeluje u izradi izvješća o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola; sudjeluje i koordinira poslove na izradi analize i samoprocjene funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola sa ciljem zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenja proračunskih sredstava; inicira i sudjeluje u izradi internih akata kojima se uređuju postupci, nadležnosti i odgovornosti u svim procesima iz proračunskog ciklusa; koordinira izradu i objedinjava podatke za izradu planova i izvješća koji se odnose na djelokrug Sektora za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za financije i računovodstvo, ustrojavaju se:

2.4.1. Služba za proračun i financije

2.4.2. Služba za analizu

2.4.3. Služba za računovodstvo.

 

2.4.1. Služba za proračun i financije

 

Služba za proračun i financije obavlja poslove za potrebe užeg dijela Ministarstva vezane uz izradu prijedloga financijskog plana; koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica; po potrebi priprema i izrađuje prijedloge izmjena i dopuna te preraspodjele sredstava planiranih u državnom proračunu; obavlja rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima usklađenim s dodijeljenim sredstvima i evidentiranim obvezama; obavlja poslove obračuna i isplate plaće, naknade plaće, drugog dohotka i ostalih materijalnih prava; dostavlja nadležnim institucijama propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka te obveznih poreza i doprinosa; vodi blagajničko poslovanje; ispostavlja zahtjeve za plaćanjem unosom podataka iz naloga za plaćanje i dostavljene dokumentacije u sustav Državne riznice; prati sve promjene u poslovnim procesima Državne riznice; objedinjava i obrađuje planove i izvješća iz djelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

2.4.2. Služba za analizu

 

Služba za analizu obavlja poslove koordiniranja, praćenja, evidentiranja i podnošenja naloga za izvršavanje projekata financiranih iz fondova Europske unije za potrebe užeg dijela Ministarstva; sastavlja, analizira i podnosi izvješća o izvršenju financijskih planova; vodi analitičke evidencije o troškovima i mjestima nastanka troškova unutar određenih programa, aktivnosti i projekata planiranih u državnom proračunu; uspostavlja sustav izvješćivanja u svrhu učinkovitog upravljanja proračunskim sredstvima; prati i koordinira razvoj i unaprjeđenje sustava unutarnjih kontrola te usklađenost strateških i drugih planova i programa s proračunom, odnosno financijskim planom Ministarstva; sudjeluje u izradi izvješća o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola za uži dio Ministarstva; koordinira s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama izradu analize i samoprocjenu funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola; obavlja provjeru sadržaja izjava o fiskalnoj odgovornosti institucija iz nadležnosti; inicira i sudjeluje u izradi internih akata kojima se uređuju postupci, nadležnosti i odgovornosti u svim procesima iz proračunskog ciklusa; objedinjava i obrađuje planove i izvješća iz djelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

2.4.3. Služba za računovodstvo

 

Služba za računovodstvo vodi za potrebe užeg dijela Ministarstva sve zakonom propisane poslovne knjige; izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje; na razini razdjela organizacijske klasifikacije izrađuje konsolidirane polugodišnje i godišnje financijske izvještaje; obavlja sve propisane kontrole knjigovodstvene dokumentacije; obavlja knjiženje poslovnih događaja u glavnoj knjizi i analitičkim evidencijama; vodi pomoćne analitičke evidencije financijske i nefinancijske imovine i obveza; sudjeluje u godišnjem popisu imovine i obveza; objedinjava i obrađuje planove i izvješća iz djelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

2.5. Sektor za informatiku

 

Članak 10.

Sektor za informatiku organizira, koordinira i uspostavlja jedinstveni informatički sustav unutarnjih ustrojstvenih jedinica užeg dijela Ministarstva; obavlja poslove vezane za informatizaciju, održavanje lokalne računalno-komunikacijske mreže, administriranje računala, poslužiteljske opreme, sistemsko održavanje infrastrukturnih servisa, udomljavanje korisničkih programskih rješenja; informatičku podršku javnim i internim informacijskim servisima; analizira i odabire raspoloživa infrastrukturna informatička rješenja koja će se primijeniti kao potpora informacijskom sustavu; određuje prioritete i prijedloge za nabavu računalno-komunikacijske opreme i operacijskih sustava; obavlja stručne poslove vezane za planiranje i modernizaciju informatičkog sustava; brine za djelotvorno i ispravno korištenje informatičkih resursa; izrađuje upute, pravila i postupke kojima se propisuje način korištenja informatičke infrastrukture; prati i primjenjuje odgovarajuću svjetsku i domaću normizaciju u području informatike; primjenjuje suvremene informatičke tehnologije radi osiguranja visoke dostupnosti usluga računalno-komunikacijskih servisa; organizira i upravlja procesom izrade, obrade i povrata sigurnosnih kopija podataka; nadzire ispravnost, raspoloživost, opterećenje te organizira popravak računalno-komunikacijskog sustava; evidentira, kontrolira i prati prijave incidenata na Service Desku na osnovi kojih pruža usluge pomoći korisnicima informatičkog sustava te otklanja incidente u informatičkom sustavu; nadzire i kontrolira sigurnost pristupa informatičkom sustavu; uspostavlja norme za interoperabilnost i kompatibilnost računalno-komunikacijskih sustava; organizira, primjenjuje i održava centralizirani pristup korisnika na lokalnoj i javnoj mreži; obavlja poslove planskog održavanja računalno-komunikacijske opreme, nadgleda sigurnost komunikacija i provodi mjere za zaštitu sigurnosti informatičkog sustava; upravlja računalno-komunikacijskom informatičkom infrastrukturom i podrška je svim procesima koji osiguravaju rad informatičkog sustava; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za informatiku, ustrojavaju se:

2.5.1. Služba za informatičku podršku

2.5.2. Služba za komunikacijsku tehnologiju.

 

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox