UREDBA O UVJETIMA ZA POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM - urednički pročišćeni tekst, NN br. 32/1998 i 23/2007

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!


UREDBA O UVJETIMA ZA POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM

 

(Urednički pročišćeni tekst “Narodne novine”, broj 32/98 i 23/07- Pravilnik o gospodarenju otpadom)

 
Napomena: sukladno čl. 21. Pravilnika o gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 23/07), stupanjem na snagu tog Pravilnika, prestaju važiti članak 3., članak 4., članak 5., članak 6., članak 7., članak 8., članak 9., članak 10., članak 11., članak 12., članak 13., članak 42., članak 43., članak 44., članak 45., članak 46., članak 47., članak 48., članak 49. i članak 50. Uredbe o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (»Narodne novine«, br. 32/98).

  

 

OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Ovom se Uredbom određuju uvjeti o tehničko-tehnološkoj opremljenosti prostora, opreme ili građevina za sladištenje, obrađivanje ili odlaganje opasnog otpada i potrebna stručna sprema za obavljanje poslova postupanja s opasnim otpadom.


Članak 2.

U ovoj Uredbi koriste se pojmovi sa sljedećim značenjem:

- eluat je proizvod laboratorijske simulacije procjeđivanja vode kroz opasni otpad, a sastoji se od desorbiranih, dispergiranih i otopljenih tvari iz uzorka opasnog otpada i vode,

- procjedne vode su vode koje prolaze, nastaju ili su sadržane u opasnom otpadu odloženom na odlagalištu, a koje sadrže disorbirane, dispergirane i otopljene tvari iz opasnog otpada,

- odlagališni plinovi su plinovi nastali fizikalnim, kemijskim ili biološkim procesima u odloženom opasnom otpadu.


GRAĐEVINA ZA SKLADIŠTENJE OPASNOG OTPADA


Članak 3.

Građevina za skladištenje opasnog otpada (u daljenjem tekstu: skladište opasnog otpada) mora biti izgrađena iz čvrstog materijala. Skladište opasnog otpada mora biti zatvoreno ili ograđeno natkriveno skladište.

Skladište opasnog otpada mora imati odjeljke tako da se opasni otpad može skladištiti prema grupama i podgrupama opasnog otpada.


Članak 4.

Pod u skladištu opasnog otpada za kruti opasni otpad mora biti izgrađen s razdjelnim pregradama i nagibima, da se osigura zadržavanje prosipanog opasnog otpada u dijelu skladišta namijenjenom samo toj grupi ili podgrupi opasnog otpada i da se omogući ponovno skupljanje.

Pod u skladištu opasnog otpada za tekući opasni otpad mora biti izgrađen s razdjelima, nagibima i razdjelnom kanalizacijom koja vodi u sabirnu jamu ili posudu. Za svaku grupu ili podgrupu opasnog otpada mora se osigurati posebna sabirna jama ili posebna posuda. Sabirna jama ili posuda mora imati obujam najmanje 10% svih posuda koje se mogu uskladištiti na pripadnoj slijevnoj površini.


Članak 5.

Sve površine podova, sabirnih kanala i jama u skladištu opasnog otpada moraju biti nepropusne i otporne na djelovanje opasnog otpada.


Članak 6.

Skladište opasnog otpada mora imati sustav odvodnje oborinskih voda izgrađen tako da je onemogućen dotok vode u prostor za skladištenje.


Članak 7.

Skladište opasnog otpada mora imati odgovarajuću opremu za sigurno rukovanje i odvojeno skladištenje.

Skladište opasnog otpada mora biti osvijetljeno umjetnim izvorima svjetla za sigurno rukovanje opasnim otpadom.


Članak 8.

Skladište opasnog otpada mora biti opremljeno protupožarnim sustavom, aparatima za gašenje požara i drugom sigurnosnom opremom, određenom posebnim propisima koji se odnose na rukovanje i skladištenje opasnih tvari koje su sastojci opasnog otpada.

Sve energetske, plinske, vodovodne, ventilacijske i ostale instalacije moraju biti izvedene prema posebnim propisima koji uređuju rukovanje i skladištenje opasnih tvari koje su sastojci opasnog otpada.


Članak 9.

Opasni se otpad skladišti u posudama, spremnicima ili drugoj ambalaži za čuvanje i prijevoz opasnog otpada koji moraju imati natpis "Opasni otpad" i naziv vrste opasnog otpada. Posude, spremnici ili druga ambalaža i oznake na njima moraju biti otporni na djelovanje opasnog otpada i sigurni za rukovanje i prijevoz.


Članak 10.

Posude, spremnici i druga ambalaža iz članka 9. ove Uredbe moraju biti izrađeni tako da je moguće sigurno punjenje, pražnjenje, uzimanje uzoraka i nepropusno zatvaranje i pečaćenje.


Članak 11.

Skladište opasnog otpada mora se neprekidno nadzirati i osigurati od pristupa neovlaštenih osoba.

O grupama i količini skladištenog opasnog otpada vodi se očevidnik.

O svim izvanrednim događajima u skladištu opasnog otpada vodi se očevidnik.

Plan postupanja za slučaj izvanrednog događaja mora biti istaknut na vidnom mjestu u skladištu opasnog otpada.


Članak 12.

Na ulazu u skladište mora biti natpis "Skladište opasnog otpada". Na natpisu moraju biti navedeni podaci o grupama opasnog otpada, tvrtki pravne ili fizičke osobe i o radnom vremenu.


Članak 13.

Skladište opasnog otpada mora udovoljavati i posebnim propisima koji se odnose na skladištenje opasnih tvari.

 


Napomena: sukladno čl. 21. Pravilnika o gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 23/07), stupanjem na snagu tog Pravilnika, prestaju važiti članak 3., članak 4., članak 5., članak 6., članak 7., članak 8., članak 9., članak 10., članak 11., članak 12. i članak 13. Uredbe o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (»Narodne novine«, br. 32/98).

 

GRAĐEVINA ZA OBRAĐIVANJE OPASNOG OTPADA


Članak 14.

Građevina za obrađivanje opasnog otpada mora udovoljavati propisima o građenju, propisima o uređenju i radu građevina u kojima se obrađuju ili koriste opasne tvari i propisima o dopuštenim vrijednostima emisija u okoliš.


Članak 15.

Građevina za obrađivanje opasnog otpada mora biti opremljena odgovarajućim uređajima, alatom i strojevima za prihvat i rukovanje opasnim otpadom, prijevoz unutar građevine, te opremom za nadzor i mjerenje utjecaja građevine na okoliš.


Članak 16.

Svaki unos opasnog otpada u građevinu za obrađivanje opasnog otpada mora se nadzirati.

Na ulazu u građevinu za obrađivanje opasnog otpada mora se preuzeti prateća dokumentacija o opasnom otpadu, provjeriti pošiljka i pečati ili druga jamstva na posudama ili spremnicima.

Posude ili spremnici za koje se utvrdi da su otvarani nakon uzimanja uzoraka za ispitivanje, vraćaju se pošiljatelju na ponovno ispitivanje.


Članak 17.

U građevini za obrađivanje opasnog otpada mora se osigurati prostor za potrebe zaposlenih djelatnika, za obradu i čuvanje dokumentacije i čuvanje neophodne opreme i uzoraka.


Članak 18.

O grupi i količini opasnog otpada zaprimljenog za obrađivanje i opasnog otpada nastalog obrađivanjem vodi se očevidnik.

O svim izvanrednim događajima u građevini za obrađivanje opasnog otpada vodi se očevidnik.

Plan postupanja za slučaj izvanrednoga događaja mora biti istaknut na vidnom mjestu u građevini za obrađivanje opasnog otpada.


Članak 19.

Na ulazu u građevinu za obrađivanje opasnog otpada mora biti natpis "Građevina za obrađivanje opasnog otpada". Na natpisu moraju biti navedeni podaci o načinu obrađivanja opasnog otpada, o tvrtki pravne ili fizičke osobe i o radnom vremenu.


Članak 20.

Građevina za termičku obradu u kojoj se opasni otpad spaljuje mora udovoljavati sljedećim zahtjevima:

- temperatura uz unutarnju stijenku komore za izgaranje nakon posljednjeg ubacivanja zraka i pod najnepovoljnijim uvjetima mora dostići najmanje 8500C,

- svi sagorijevni plinovi moraju na temperaturi od 8500C provesti najmanje 2 sekunde,

- pretičak kisika mora biti najmanje 6% masenih.

Ako opasni otpad koji se spaljuje sadrži halogenirane organske tvari i kod toga ukupni sadržaj halogena izraženih kao klor iznosi više od 1% mase opasnog otpada, temperatura iz stavka 1. ovog članka mora dostići najmanje 11000C uz jednake ostale uvjete.


Članak 21.

Građevina za termičku obradu u kojoj se opasni otpad spaljuje mora imati plamenike koji se automatski uključuju ako temperature, određene u članku 15. ove Uredbe, padnu ispod zahtijevanih vrijednosti.

Plamenici iz stavka 1. ovog članka moraju raditi prigodom pokretanja i zaustavljanja pogona kako bi se održale zahtijevane temperature.

Zabranjeno je upotrebljavati gorivo koje bi uzrokovalo veće emisije od uobičajenih tekućih i plinovitih goriva.


Članak 22.

Građevina za termičku obradu u kojoj se opasni otpad spaljuje mora imati automatske uređaje koji sprečavaju dodavanje opasnog otpada u komoru za izgaranje u slučajevima:

- dok nije postignuta zahtijevana temperatura,

- ako se ne održava zahtijevana temperatura,

- ako emisije u zrak prekorače dopuštene vrijednosti zbog kvara uređaja za pročišćavanje dimnih plinova.

Odsisani zrak iz bunkera, pretakališta ili posuda s opasnim otpadom obvezatno se odvodi u komoru za izgaranje, a kod prestanka rada komore u dimnjak.


Članak 23.

Građevina i uređaji s nekom drugom namjenom mogu se koristiti za termičku obradu opasnog otpada spaljivanjem ako udovoljavaju odredbama članaka 14. do 22. ove Uredbe.


GRAĐEVINA ZA ODLAGANJE OPASNOG OTPADA


Članak 24.

Građevina za odlaganje opasnoga otpada (u daljnjem tekstu: odlagalište opasnog otpada) mora imati nepropusni temeljni i pokrovni sustav brtvenih slojeva.

Brtveni sustav izrađen od mineralnoga materijala mora imati debljinu 3 m temeljnog sustava, 0,8 pokrovnog, te koeficijent propusnosti najviše 1x10-9 m/s za oba sustava.

Koeficijent propusnosti mineralnog materijala mjeri se u uvjetima zasićenja vodom.

Ako se brtveni sustavi izrađuju od drugih materijala ili u drugim debljinama učinkovitost im mora biti jednaka ili veća od učinkovitosti sustava izgrađenih od mineralnog materijala.

Najniža točka temeljnog brtvenog sustava mora biti najmanje 1 m iznad najviše razine podzemnih voda.

Na odlagalištu opasnog otpada mora biti izveden posebni kontrolni sustav kojim se nadzire moguće oštećenje temeljnog sustava brtvenih slojeva.


Članak 25.

Odlagalište opasnog otpada mora imati uređen sustav obodnih kanala za prihvat i odvod oborinskih voda koje se slijevaju s okolnih površina prema odlagalištu opasnog otpada.

Oborinsku vodu s površina odlagališta opasnog otpada sustavom kanala odvodi se u taložnik i sabirnu jamu za oborinske vode tako da se omogući kontrola i po potrebi obrada vode prije ispuštanja u prijemnik.


Članak 26.

Procjedne vode odlagališta opasnog otpada moraju se skupljati posebnim drenažnim sustavom i odvoditi u sabirnu jamu. Sabirna jama mora imati brtveni sloj kao i dno odlagališta.

Uz odlagalište opasnog otpada moraju se izvesti opažačke bušotine i to najmanje jedna u području dotoka podzemnih voda i najmanje dvije u području otjecanja podzemnih voda.

... 

 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox