PROPISI.hr

ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE - urednički pročišćeni tekst NN br. 24/2011, 61/2011, 27/2013 i 02/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE 

 
ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE


(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13 i 02/14 - OUSRH)

Napomena: sukladno odredbama Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2986/2013 od 20. prosinca 2013. (Nar. nov., br. 02/14), ukida se članak 42. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Nar. nov., br. 24/11, 61/11 i 27/13).


I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje način financiranja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, članova predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, nezavisnih lista i kandidata, stjecanje i trošenje sredstava te nadzor i revizija.
Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, te na financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske, za zastupnike u Hrvatski sabor, za članove za Europski parlament, za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba, te za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Financiranjem se, u smislu ovoga Zakona, smatra stjecanje financijskih sredstava te pružanje usluga ili davanje proizvoda bez naplate, u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, članova predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, nezavisnih lista i kandidata te trošenje financijskih sredstava, odnosno korištenje proizvoda i usluga za političko djelovanje, u skladu s ovim Zakonom.


II. IZVORI FINANCIRANJA


Članak 2.

Političke stranke mogu radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva stjecati prihode od imovine u svojem vlasništvu, članarine, odnosno članskog doprinosa, izdavačke djelatnosti, dobrovoljnih priloga (donacija), prodaje propagandnog materijala, organiziranja stranačkih manifestacija te iz drugih zakonom dopuštenih izvora.
Prihode iz izvora utvrđenih stavkom 1. ovoga članka, osim prihoda iz članarine i organiziranja stranačkih manifestacija, mogu stjecati i nezavisni zastupnici, odnosno članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača.
Političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača mogu se financirati iz sredstava državnog proračuna, kao i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na način i pod uvjetima utvrđenima ovim Zakonom.
Financijska sredstva iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, politička stranka, odnosno nezavisni zastupnik i član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača, može koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom rada i financijskim planom iz članka 28. ovoga Zakona.
Zabranjuje se trošenje financijskih sredstava iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka za osobne potrebe.


Financiranje iz sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Članak 3.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u iznosu od 0,05% ostvarenih rashoda poslovanja iz prethodno objavljenog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužna je osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za svaku godinu za koju se proračun donosi.


Članak 4.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava državnog proračuna imaju političke stranke koje imaju zastupnika u Hrvatskom saboru i nezavisni zastupnici koji su izabrani s nezavisnih lista.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna jedinice lokalne i područne regionalne samouprave imaju političke stranke koje imaju člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača.


Članak 5.

Sredstva iz članka 3. ovoga Zakona raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru, odnosno za svakog člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih zastupnika, odnosno članova predstavničkog tijela u trenutku konstituiranja Hrvatskoga sabora, odnosno u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Ukoliko pojedinom zastupniku u Hrvatskom saboru (ili zastupnicima), odnosno članu (ili članovima) predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nakon konstituiranja Hrvatskoga sabora, odnosno nakon konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka ostaju političkoj stranci kojoj je zastupnik, odnosno član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pripadao u trenutku konstituiranja Hrvatskoga sabora, odnosno u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.
Ukoliko nezavisni zastupnik u Hrvatskom saboru izabran s nezavisne liste, odnosno, član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača, nakon konstituiranja Hrvatskoga sabora, odnosno predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, postane član političke stranke koja participira u Hrvatskom saboru, odnosno u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sredstva za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostaju tom zastupniku, odnosno članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača, te se na istog i nadalje primjenjuju sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na nezavisne zastupnike, odnosno članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača.


Članak 6.

Za svakoga izabranog zastupnika, odnosno člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom zastupniku, odnosno članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a određenog u članku 5. stavku 1. ovoga Zakona.


Članak 7.

Odluku o raspoređivanju sredstava iz državnog proračuna prema članku 5. stavku 1. ovoga Zakona donosi Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora. Raspoređena sredstva doznačuju se na središnji račun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog zastupnika, iz stavka 3. ovoga članka, tromjesečno u jednakim iznosima. Sredstva za redovito godišnje financiranje zastupnika nacionalnih manjina koje je kandidirala politička stranka doznačuju se na središnji račun političke stranke.
Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema članku 5. stavku 1. ovoga Zakona donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 3. ovoga članka, tromjesečno u jednakim iznosima.
Nezavisni zastupnici i članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača dužni su otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, najkasnije u roku od 15 dana od početka mandata.
Nezavisni zastupnici i članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača mogu ustrojiti ured za obavljanje administrativnih i stručnih poslova.
U odnosu na zaposlenike ureda iz stavka 4. ovoga članka nezavisni zastupnici,  odnosno članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača imaju prava i obveze poslodavaca.
Poseban račun iz stavka 3. ovoga članka je račun građana za posebne namjene (za redovito financiranje nezavisnih zastupnika, odnosno članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača) u izabranoj banci, koji se otvara na način i u postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja, a na koji se mogu primati isključivo uplate donacija za potporu političkog djelovanja tijekom godine (osim donacija za financiranje izborne promidžbe) i uplate sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje te se na taj račun ne smiju ujedno primati i druge uplate koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama (npr. primici od samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada i dr.), a sredstva s tog računa mogu se koristiti isključivo u skladu s financijskim planom i programom rada te se ne mogu koristiti za otplatu osobnih dugovanja ili u druge privatne svrhe nezavisnog zastupnika, odnosno člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača.
U slučaju ovrhe sredstava s posebnog računa iz stavka 6. ovoga članka za pokriće troškova nezavisnog zastupnika, odnosno člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača učinjenih u privatne svrhe, nezavisni zastupnik, odnosno član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača dužan je vratiti iznos ovršenih sredstava, uplatom ovršenog iznosa na poseban račun iz stavka 6. ovoga članka, najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršene ovrhe, odnosno najkasnije do zatvaranja posebnog računa ako je do isteka roka za zatvaranje posebnog računa preostalo manje od 8 dana.


Članak 8.

Nezavisni zastupnici i članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača koji nakon isteka mandata nisu ponovno izabrani za zastupnika u Hrvatskom saboru, odnosno za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili im mandat prestane prije isteka vremena na koji su izabrani, dužni su u roku od 60 dana, od dana konstituiranja novog saziva Hrvatskoga sabora, odnosno predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno od prestanka mandata, odnosno prestanka mandata prije isteka vremena na koji su izabrani, vratiti u državni proračun, odnosno u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave:
– neutrošena financijska sredstva dobivena iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti te
– novčani iznos tržišne protuvrijednosti imovine nabavljene sredstvima dobivenim iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice (lokalne) i područne regionalne samouprave za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti.
Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača iz stavka 1. ovoga članka, mogu imovinu nabavljenu sredstvima dobivenim iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice (lokalne) i područne regionalne samouprave za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti, vratiti na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske, odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Novčani iznos tržišne protuvrijednosti imovine iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka utvrđuje Ministarstvo financija prema tržišnoj vrijednosti te imovine u vrijeme povrata novčanog iznosa.
Nezavisni zastupnici i članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača iz stavka 1. ovoga članka, neutrošena financijska sredstva dobivena iz donacije, mogu u roku iz stavka 1. ovoga članka donirati za opće društvene potrebe, a ako sredstva nisu donirana, podliježu oporezivanju sukladno posebnim propisima.
Nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača iz stavka 1. ovog članka, dužni su zatvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti najkasnije u roku od 6 mjeseci, od dana konstituiranja novog saziva Hrvatskoga sabora, odnosno predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koji su izabrani.
Banke kod kojih je otvoren poseban račun za redovito godišnje financiranje nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, dužne su bez odgode izvijestiti Državno izborno povjerenstvo o otvaranju navedenog računa te o njegovu zatvaranju, te na pisani zahtjev Državnog izbornog povjerenstva ili Državnog ureda za reviziju, dostaviti im sve tražene podatke o transakcijama na tom računu.
Bankom u smislu ovoga Zakona smatraju se banke koje posluju u Republici Hrvatskoj.


Neizravne financijske potpore


Članak 9.

Za djelovanja koja su strogo povezana s političkom aktivnošću stranke, političke stranke nisu obveznici poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost sukladno odredbama posebnih zakona, a mogu imati i pravo na porezne olakšice prema odredbama posebnog zakona.


Članarina i dobrovoljni prilozi (donacije)


Članak 10.

Članarinom odnosno članskim doprinosom se, u smislu ovoga Zakona, smatra redoviti novčani iznos što ga član političke stranke plaća na način i pod uvjetima utvrđenima statutom ili drugim aktom političke stranke.
Dobrovoljnim prilozima (u daljnjem tekstu: donacije), u smislu ovoga Zakona, smatraju se povremene ili redovite uplate kojima fizičke ili pravne osobe dobrovoljno daju novac, odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate, političkoj stranci, nezavisnom zastupniku, članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača te nezavisnoj listi i kandidatu, za njihov politički rad, odnosno za financiranje izborne promidžbe.
Za donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga (uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.), fizičke i pravne osobe dužne su izdati račun na kojem će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te na kojem je naznačeno da glasi na političku stranku, odnosno na nezavisnog zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina ili nezavisnog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno na nezavisnu listu ili kandidata, i da ne podliježe naplati.
Pod uslugama iz stavka 3. ovoga članka ne smatra se dobrovoljni rad volontera.
Političke stranke, nezavisni zastupnici, članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača, nezavisne liste i kandidati, dužni su voditi evidenciju o primitku donacija te izdavati potvrde o primitku donacija, a političke stranke dužne su voditi i evidenciju o primitku članarina i članskih doprinosa i izdavati potvrde o primitku članarina i članskih doprinosa.
Način vođenja evidencija i izdavanja potvrda te obrazac evidencije i potvrde iz stavka 5. ovoga članka propisuje ministar financija pravilnikom.


Ograničenje iznosa donacije


Članak 11.

Fizičke i pravne osobe mogu davati donacije političkim strankama, nezavisnim zastupnicima i nezavisnim članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te nezavisnim listama, odnosno listama grupe birača i kandidatima jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine.
Donacije u novcu donator uplaćuje na središnji račun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina, odnosno nezavisnog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona, odnosno na poseban račun nositelja nezavisne liste i kandidata, iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona.
Ukupna vrijednost donacija fizičke osobe jednoj političkoj stranci, nezavisnom zastupniku, odnosno nezavisnom članu predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nezavisnoj listi, odnosno listi grupe birača i kandidatu ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 (trideset tisuća) kuna u kalendarskoj godini.
Ukupna vrijednost donacije pravne osobe jednoj političkoj stranci te kandidatu na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske, ne smije prelaziti iznos od 200.000,00 (dvjesto tisuća) kuna u kalendarskoj godini, a ukupna vrijednost donacije pravne osobe nezavisnom zastupniku te nezavisnoj listi i kandidatu za zastupnika pripadnika nacionalnih manjina kojeg su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor i na izborima za članove u Europski parlament ne smije prelaziti iznos od 100.000,00 (sto tisuća) kuna u kalendarskoj godini, dok nezavisnom članu predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te listi grupe birača i kandidatu na izborima na lokalnoj i područnoj razini ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 (trideset tisuća) kuna u kalendarskoj godini.
Vrijednosti donacija koje prelaze iznose utvrđene u stavku 3. i 4. ovoga članka, političke stranke, nezavisni zastupnici, odnosno članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača, nositelji nezavisnih lista i kandidati dužni su prijaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu, odnosno iznose donacija za financiranje izborne promidžbe Državnom izbornom povjerenstvu, te uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 8 dana od dana primljene uplate.


III. FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE


Izvori sredstava za financiranje izborne promidžbe


Članak 12.

Političke stranke, kandidati i nezavisne liste mogu financirati izbornu promidžbu iz vlastitih sredstava te iz donacija.
Političke stranke, nezavisne liste i kandidati dužni su javno objaviti iznos cijene i iznos ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe.
Političke stranke, kandidati i nezavisne liste iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom, u roku i na način propisan za objavu izvješća o donacijama i troškovima izborne promidžbe iz članka 24. ovoga Zakona. Iznos cijene i iznos ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe, objavljuju se na obrascu koji propisuje ministar financija pravilnikom, a sadrži specificirane podatke o nazivu pružatelja medijskih usluga, broju i datumu računa za izvršene medijske usluge, broju ugovorenih i izvršenih medijskih usluga, iznosu cijene bez popusta, popustu izraženom u postotku i plaćenom iznosu s popustom.
Subjekti koji pružaju usluge medijskog oglašavanja izborne promidžbe dužni su Državnom izbornom povjerenstvu dostaviti cjenik usluga oglašavanja i isti objaviti na svojim web-stranicama.


Financiranje iz vlastitih sredstava


Članak 13.

Kandidati za predsjednika Republike Hrvatske, kandidati za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba te kandidati za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina, dužni su u roku od 3 dana od dana objave pravovaljano predloženih lista javno objaviti na svojim web stranicama, odnosno na web-stranicama političke stranke koja ih je predložila kao kandidate ili putem tiska (za lokalne izbore u lokalnom tisku) okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava koja namjeravaju utrošiti za izbornu promidžbu.
Pod objavom na web-stranici iz stavka 1. ovoga članka smatra se objava u trajanju do završetka izborne promidžbe.
Vlastita sredstva koja političke stranke, nezavisne liste, odnosno liste grupe birača i kandidati namjeravaju utrošiti za izbornu promidžbu, moraju biti uplaćena na poseban račun iz članka 14. ovoga Zakona.


Financiranje iz donacija


– Poseban račun-

 

Članak 14.

 Donacije za financiranje troškova izborne promidžbe za kandidate koje predlažu političke stranke na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, na izborima za članove u Europski parlament, na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uplaćuju se na poseban račun političke stranke, koji je politička stranka dužna otvoriti za financiranje troškova izborne promidžbe za svake pojedine izbore na kojima sudjeluje.

Kada dvije ili više političkih stranaka predlože zajedničku listu, donacije za financiranje troškova izborne promidžbe uplaćuju se na poseban račun, koji je za financiranje izborne promidžbe dužna otvoriti jedna od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu, što se uređuje međusobnim sporazumom političkih stranaka koji se dostavlja Državnom izbornom povjerenstvu.
Donacije za financiranje troškova izborne promidžbe nezavisnih lista, odnosno lista grupe birača i kandidata uplaćuju se na poseban račun nositelja nezavisne liste, odnosno nositelja liste grupe birača, odnosno kandidata iz stavka 4. ovoga članka.
Poseban račun iz stavka 3. ovoga članka dužni su otvoriti:
– kandidati za predsjednika Republike Hrvatske, neovisno o tome jesu li predloženi od strane političke stranke ili birača,
– nositelji lista grupe birača na izborima za članove u Europski parlament,
– kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba te kandidati za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina, neovisno o tome jesu li predloženi od strane političke stranke ili birača,
– nositelji nezavisnih lista na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor i kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina,
– nositelji lista grupe birača na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Političke stranke te kandidati i nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača iz stavka 4. ovoga članka, odnosno osobe koje se imaju namjeru kandidirati, dužni su otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe najkasnije s danom podnošenja kandidature, a najranije ga mogu otvoriti godinu dana prije roka predviđenog za održavanje izbora, računajući kao rok predviđen za održavanje izbora datum na koji su izbori bili održani u tekućem mandatu, ukoliko održavanje izbora nije zakonom propisano na točno određeni dan.
Donacije u novcu za financiranje izborne promidžbe mogu se prikupljati isključivo na račune iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka.
U slučaju nepodnošenja, nepravodobnosti ili nepravovaljanosti kandidature ili odustanka od podnesene kandidature, osobe koje su otvorile poseban račun dužne su neutrošene donacije uplaćene na poseban račun vratiti uplatiocima, razmjerno doniranom iznosu.
Poseban račun iz stavka 3. ovoga članka je račun građana za posebne namjene (za financiranje izborne promidžbe) u izabranoj banci, koji se otvara na način i u postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja, a na koji se mogu primati isključivo uplate donacija za financiranje izborne promidžbe, te se na taj račun ne smiju ujedno primati i druge uplate koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama (npr. primici od samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada i dr.) niti se sredstva prikupljenih donacija s tog računa smiju koristiti za bilo koju drugu svrhu, osim podmirenja troškova izborne promidžbe.
U slučaju ovrhe sredstava s posebnog računa za financiranje izborne promidžbe za pokriće troškova kandidata i nositelja nezavisnih lista, odnosno nositelja lista grupe birača učinjenih u privatne svrhe, kandidati, odnosno nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača dužni su vratiti iznos ovršenih sredstava, uplatom ovršenog iznosa na poseban račun za financiranje izborne promidžbe, najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršene ovrhe, odnosno najkasnije do zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe ako je do isteka roka za zatvaranje posebnog računa preostalo manje od 8 dana.
Banke kod kojih je otvoren poseban račun za financiranje izborne promidžbe dužne su bez odgode o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe izvijestiti Državno izborno povjerenstvo i na njegov zahtjev dostaviti mu sve tražene podatke o transakcijama na tom računu.
Političke stranke te kandidati i nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača, dužni su dovršiti sve transakcije na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe i zatvoriti ga najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za isplatu naknade troškova izborne promidžbe iz članka 21. ovoga Zakona. Banke iz stavka 10. ovoga članka dužne su bez odgode izvijestiti Državno izborno povjerenstvo o zatvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe.
Političke stranke, nezavisne liste, odnosno liste grupe birača i kandidati mogu prikupljati donacije u razdoblju najkasnije do završetka izborne promidžbe.
Eventualne donacije primljene nakon završetka izborne promidžbe, političke stranke, nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, a donaciju vratiti donatoru najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka donacije, a ako povrat nije moguć ili je donacija iz nedozvoljenog izvora, dužni su u istom roku uplatiti iznos vrijednosti takve donacije u državni proračun.
Ako na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe, nakon završetka svih transakcija sukladno ovom Zakonu, preostanu neutrošena sredstava donacija, do dana zatvaranja računa političke stranke su dužne uplatiti na središnji račun političke stranke, nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača dužan je uplatiti u jednakim dijelovima na posebne račune za redovito godišnje financiranje nezavisnih zastupnika, odnosno članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su izabrani s tih lista, a nositelji nezavisnih lista, odnosno lista grupe birača koje nisu dobile zastupnika u Hrvatskom saboru, odnosno člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i kandidati za predsjednika Republike Hrvatske, kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina, kandidati za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba te kandidati za zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina dužni su navedena preostala sredstava sa svojih posebnih računa za financiranje izborne promidžbe vratiti uplatiocima, razmjeno doniranom iznosu.


Članak 15.

Sredstva za financiranje izborne promidžbe za kandidata za Predsjednika Republike Hrvatske te kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i kandidata za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina, koje osigurava politička stranka koja je predložila kandidata, politička stranka dužna je uplatiti na poseban račun kandidata iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona.
Na iznos sredstava koja politička stranka uplaćuje na poseban račun kandidata u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ne odnosi se odredba o ograničenju iznosa donacije propisana u članku 11. ovoga Zakona.


Ograničenje troškova izborne promidžbe


Članak 16.

Sredstva prikupljena za financiranje izborne promidžbe mogu se koristiti samo za aktivnosti izborne promidžbe.
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka ne smiju se koristiti za podmirenje osobnih troškova kandidata, kao što su npr. troškovi za osobnu odjeću, otplatu dugovanja, osobni troškovi članova obitelji i drugi troškovi koji nisu izravno povezani s izbornom promidžbom za dužnost na koju se kandidat kandidira.
Za potrebe izborne promidžbe zabranjeno je koristiti sredstva državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja kandidati, kao dužnosnici Republike Hrvatske ili ovlašteni lokalni dužnosnici, koriste u obavljanju svojih dužnosti.
Za potrebe izborne promidžbe zabranjeno je korištenje uredskih prostorija, službenih vozila i uredske opreme državnih tijela i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim osobama na koje se odnose posebni propisi o štićenim osobama.


Ograničenje ukupnog iznosa troškova izborne promidžbe


Članak 17.

Ukupan iznos troškova izborne promidžbe po kandidatu, odnosno kandidacijskoj listi ne smije prelaziti iznos veći od:
– 8.000.000,00 (osam milijuna) kuna na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske,
– 1.500.000,00 (jedan milijun i petsto tisuća) kuna u jednoj izbornoj jedinici na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor,
– 1.500.000,00 (jedan milijun i petsto tisuća) kuna na izborima za članove za Europski parlament,
– 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna na izborima za gradonačelnika Grada Zagreba,
– 600.000,00 (šesto tisuća) kuna na izborima za župana i gradonačelnika velikog grada,
– 250.000,00 (dvjesto pedeset tisuća) kuna na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10.000 tisuća stanovnika,
– 100.000,00 (sto tisuća) kuna na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 3.001 do 10.000 tisuća stanovnika,
– 50.000,00 (pedeset tisuća) kuna na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 3.000 stanovnika.
Iznosi propisani u stavku 1. podstavcima 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga članka za izbore čelnika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnose se i na izbore za članove predstavničkih tijela tih jedinica.
Na izborima za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se bira iz reda nacionalnih manjina, ukupan iznos troškova izborne promidžbe ne smije prelaziti iznos veći od 50% od iznosa utvrđenog u stavku 1. ovoga članka za izbore općinskih načelnika, gradonačelnika i župana u istim jedinicama.
Ukupan iznos troškova izborne promidžbe na izborima za predsjednika Republike Hrvatske, na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba, odnosno na izborima za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se bira iz reda nacionalnih manjina, može se povećati ukupno najviše do 20% od ukupnog iznosa utvrđenog u stavku 1. podstavcima 1., 4., 5., 6., 7., i 8. ovoga članka, odnosno stavka 3. ovoga članka, za kandidate koji su prešli u drugi krug izbora. Ukupan iznos troškova izborne promidžbe može se povećati za isti postotak za svaki sljedeći krug izbora.
Ako je ukupna vrijednost primljenih donacija za financiranje troškova izborne promidžbe veća od dopuštenog iznosa troškova izborne promidžbe utvrđenog u stavku 1. ovoga članka, političke stranke, nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su ukupnu vrijednost donacija koja prelazi dopušteni iznos troškova izborne promidžbe vratiti uplatiocima, razmjerno vrijednosti primljenih donacija, najkasnije do roka propisanog za dostavu Financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe iz članka 34. ovoga Zakona.


IV. NAKNADA TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA, ODNOSNO PRORAČUNA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE


Članak 18.

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna Republike Hrvatske imaju:
– kandidati koji na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske dobiju najmanje 5% važećih glasova birača,
– političke stranke i nezavisne liste koje na izborima za članove u Europski parlament dobiju najmanje 10% važećih glasova birača,
– političke stranke i nezavisne liste koje na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor dobiju više od 5% važećih glasova birača izborne jedinice,
– političke stranke koje su predložile kandidate za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koji su postali zastupnici u Hrvatskom saboru te kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina, a koji su postali zastupnici u Hrvatskom saboru,
– kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina zastupljenih u stanovništvu Republike Hrvatske s manje od 1,5% stanovnika, koji na izborima nisu postali zastupnici u Hrvatskom saboru, a dobili su više od 15% važećih glasova birača izborne jedinice, imaju pravo na naknadu u visini od 15% iznosa naknade koja pripada zastupniku.
Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju:
– političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela,
– kandidati koji na izborima za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihove zamjenike dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore,
– kandidati koji na izborima za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina, dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.
Naknada troškova iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se iz državnog proračuna Republike Hrvatske, a naknada troškova iz stavka 2. ovoga članka isplaćuje se iz proračuna jedinice lokalne, odnosno (područne) regionalne samouprave.

>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE