PROPISI.hr

PRAVILNIK O MINIMUMU TEHNIČKE OPREME I SREDSTAVA VATROGASNIH POSTROJBI - urednički pročišćeni tekst, NN br. 43/1995 i 91/2002

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

Na temelju članka 25., stavka 1., alineji 2. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 58/93.), ministar unutarnjih poslova donosi
 
PRAVILNIK O MINIMUMU TEHNIČKE OPREME I SREDSTAVA VATROGASNIH POSTROJBI
 
(Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine», broj 43/95 i 91/02 – Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava)
 
I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom propisuje se minimum tehničke opreme i sredstava potreban da bi vatrogasne postrojbe mogle obavljati vatrogasnu djelatnost sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu (u daljnjem tekstu: Zakon).
(2) Minimum tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi propisuje se za postrojbe koje sukladno odredbama Zakona djeluju kao javne vatrogasne postrojbe:
1. vatrogasna postrojba Ministarstva unutarnjih poslova;
2. profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu;
3. vatrogasna postrojba udruge dobrovoljnih vatrogasaca (u daljnjem tekstu: dobrovoljna vatrogasna postrojba) utvrdena planom zaštite od požara grada, Grada Zagreba, općine, kotara s posebnim statutom i županije;
4. dobrovoljna vatrogasna postrojba u gospodarstvu;
5. ostale dobrovoljne vatrogasne postrojbe u sastavu udruga dobrovoljnih vatrogasaca.
 
 

Napomena: sukladno odredbama čl.2 Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava(«Nar.nov.», br. 91/02), danom stupa­nja na snagu tog Pravilnika prestaju važiti odredbe čl. 1. st. 2. alineje 5. pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (»Nar. nov.«, br. 43/95.).

 
 
 II. VATROGASNA POSTROJBA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA


Članak 2.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava vatrogasne postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova odreduje se, sukladno odredbama Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske, za sljedeće vrste formacijskih jedinica:
A) vatrogasna ispostava   -   VRSTA " 1 "
B) vatrogasna postaja   -   VRSTA "2"
C) vatrogasna postaja   -   VRSTA "3"
D) vatrogasna postaja   -   VRSTA "4"
E) vatrogasna postaja   -   VRSTA "5"
F) vatrogasna postaja   -   VRSTA "6"

A) VATROGASNA ISPOSTAVA - VRSTA "1"

Članak 3.
(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje vatrogasna ispostava, čini:
- zapovjedno vozilo                                                                                        kom. 1
- vozilo produžene kabine za gašenje požara s ugradenom pumpom i
pripadajućim uredajima te spremnikom za vodu (u daljnjem tekstu: navalno     kom. 1
- vozilo za gašenje požara s ugradenom pumpom i pripadajućim uređajima
te spremnikom za vodu (u daljnjem tekstu: autocisterna)                                  kom. 1
- vozilo za gašenje požara s ugradenom pumpom i pripadajućini uređajima
te spremnikom za vodu i pjenilo (u daljnjem tekstu: vozilo za gašenje
vodom i pjenom)                                                                                            kom. 1
- vozilo za manje tehničke intervencije i gašenje                                               kom. 1
- prikolica za gašenje požara prahom "S-250"                                                 kom. 1
(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 4.
(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje vatrogasna ispostava u skladištu, čini:
- čizme gumene-niske                                                                                                 pari   5
- čizme gumene-visoke                                                                                               para  2
- cijev tlačna 52 mm                                                                                                   kom. 20
- cijev tlačna 75 mm                                                                                                   kom 15
- izolacijski aparat                                                                                                      komplet  2
- komplet za pružanje prve pomoći                                                                             komplet  1
- ljestva kukača                                                                                                          kom.  2
- ljestva mornarska                                                                                                    kom. 1
- ljestva prislanjača                                                                                                      kom. 1
- ljestva sastavljača                                                                                                     kom. 1
- međumješalica                                                                                                          kom. 1
- metlanica                                                                                                                  kom. 4
- mlaznica dubinska "koplje"                                                                                        kom. 1
- mlaznica univerzalna 52 mm                                                                                      kom. 3
- mlaznica univerzalna 75 mm                                                                                      kom. 1
- motorna pila                                                                                                             kom. 1
- nosila sklopiva.                                                                                                         kom. 2
- pjenilo                                                                                                                     1 1000
- podvezica za cijev                                                                                                    kom. 4
- potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220 V i produžnim kablom                 kom. 2
- potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380 V i produžnim kablom                  kom. 2
- pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate                                   kom. 4
- prijelaznica 110/75 mm                                                                                             kom. 1
- prijelaznica 75/52 mm                                                                                              kom. 3
- prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8                                                     kom. 1
- punjač za akumulatore prijenosnih radiostanica                                                         kom. 1
- punjač za akumulatore ručnih svjetiljki (po potrebi)                                                   kom. 1
- raždjelnica trodjelna                                                                                                kom. 1
- reflektor prijenosni sa stalkom i kablom                                                                  komplet 1
- ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi                                                            kom. 3
- ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9"                                                          kom. 2
- ručni apatat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5"                                   kom. 1
- ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača)                                                kom. 4
- ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)                       kom. 2
- uže penjačko                                                                                                        kom. 2
- zaštitne rukavice-gumirane                                                                                    pari 5
- zaštitne rukavice-kožne                                                                                        pari 5
- zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija (agresivna
sredina)                                                                                                                 komplet 2
- zaštitno odijelo za prilaz vatri-aluminizirano                                                          komplet 2
- oprema za dobavu vode iz prirodnih iumjetnih izvora vode (članak 50.,točka I.)
- oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50.,točka 2.)
- alat (članak 40.,točka 11.)


B) VATROGASNA POSTAJA - VRSTA "2"


Članak 5.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje vatrogasna postaja, čini:
- zapovjedno vozilo                                                                                                kom. 1
- navalno vozilo                                                                                                      kom. 1
- autocisterna                                                                                                         kom. 1
- vozilo za gašenje vodom i pjenom                                                                         kom. 1
- vozilo za gašenje požara s ugrađenom pumpom i pripadajućim uredajima te spremnikom
za vodu, pjenu i prah (u daljnjem tekstu: kombinirano vozilo voda, pjena, prah)        kom. 1
- vozilo za tehničke intervencije                                                                               kom. 1
- vozilo za spašavanje s visina i gašenje: automobilska ljestva duljine ljestvenika
do 25 m                                                                                                                 kom. 1
(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka određea je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 6.
(1) Minimum tehnitke oprema i sredstava, koji posjeduje vatrogasna postaja u skladištu, čini:
- čizme gumene-niske pari 5
- čizme gumene-visoke para 2
- cijev tlačna 52 mm kom. 22
- cijev tlačna 15 mm kom. 18
- izolacijski aparat komplet 4
- komplet za pružanje prve pomoći komplet 1
- ljestva kukača kom. 2
- ljestva prislanjača kom. 1
- ljestva sastavljača kom. 1
- medumješalica kom. 1
- metlanica kom. 6
- mlaznica dubinska "koplje" kom. 1
- mlaznica univerzalna 52 mm kom. 4
- mlaznica univerzalna 75 mm kom. 2
- mlaznica za tešku pjenu kom. 1
- mlaznica za vodenu maglu kom. 1
- motorna pila kom. 1
- nosila sklopiva kom. 2
- pjenilo 1. 1500
- podvezica za cijev kom. 6
- potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220 V i produžnim kablom kom. 2
- potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380 V i produžnim kablom kom. 2
- pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate kom. 6
- prijelaznica 110/75 mm kom. 1
- prijelaznica 75/52 mm kom. 3
- prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8 kom. 1
- punjač za akumulatore prijenosnih radiostanica kom. 1.
- punjač za akumulatore ručnih svjetiljki (po potrebi) kom. 1
- razdjelnica trodjelna kom. 1
- reflektor prijenosni sa staklom i kablom komplet 1
- ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 4
- ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 3
- ručni apacat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 2
- ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača) kom 6
- ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 4
- uže penjačko kom. 2
- zaštitne rukavice-gumirane pari 5
- zaštitne rukavice-kožne pari 5
- zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija (agresivna sredina) komplet 2
- zaštitno odijelo za prilaz vatri-aluminizirano komplet 2
- oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50., točka 1.)
- oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50., točka 2.)
- alat (članak 50., točka 11.)


C) VATROGASNA POSTAJA - VRSTA "3"


Članak 7.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje vatrogasna postaja, čini:
- zapovjedno vozilo                                                                                                             kom. 1
- navalno vozilo                                                                                                                     kom. 2
- autocisterna                                                                                                                         kom. 2
- vozilo za gašenje vodom i pjenom                                                                                        kom. 1
- kombinirano vozilo voda, pjena, prah                                                                                   kom. 1
- vozilo za tehničke intervencije                                                                                               kom. 1
- vozilo za manje tehničke intervencije i . gašenje                                                                     kom. 1
- vozilo za spašavanje s visina i gašenje: automobilska ljestva duljine ljestvenika do 30 m ili       kom. 1
- zglobna hidraulička platforma do 30 m radnog dometa
(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 8.
(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje vatrogasna postaja u skladištu, čini:
- čizme gumene-niske pari 8
- čizme gumene-visoke para 2
- cijev tlačna 52 mm kom. 25
- cijev tlačna 75 mm kom. 20
- izolacijski aparat komplet 4
- komplet za pružanje prve pomoći komplet 1
- ljestva kukača kom. 4
- ljestva prislanjača kom. 1
- ljestva sastavljača kom. 2
- medumješalica kom. 1
- metlanica kom. 6
- mlaznica dubinska "koplje" kom. 1
- mlaznica univerzalna 52 mm kom. 4
- mlaznica univerzalna 75 mm kom. 2
- mlaznica za tešku pjenu kom. 1
- mlaznica za vodenu maglu kom. l
- motorna pila kom. 1
- nosila sklopiva kom. 2
- pjenilo 1 1500
- podvezica za cijev kom. 8
- potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220 V i produžnim kablom kom. 3
- potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380 V i produžnim kablom kom. 3
- pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske apacate kom. 8
- prijelaznica 110/75 mm kom. 2
- prijelaznica 75/52 mm kom. 4
- prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8 kom. 1
- punjač za akumulatore prijenosnih radiostanica kom. 1
- punjač za akumulatore ručnih svjetiljki (po potrebi) kom. 1
- razdjelnica trodjelna ' kom. 1
- reflektor prijenosni sa stalkom i kablom komplet 1
- ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 5
- ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 3
- ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 2
- ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača) kom. 6
- ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 4
- uže penjačko kom. 3
- zaštitne rukavice-gumene pari 8
- zaštitne rukavice-kožne pari 8
- zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija (agresivna sredina) komplet 2
- zaštitno odijelo za prilaz vatri-aluminizicano komplet 2
- oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50., točka 1.)
- oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50., točka 2.)
- alat (članak 50., točka 11.)


D) VATROGASNA POSTAJA - VRSTA "4"


Članak 9.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje vatrogasna postaja, čini:
- zapovjedno vozilo kom. 1
- navalno vozilo kom. 2
- autocisterna kom. 2
- vozilo za gašenje vodom i pjenom kom. 1
- vozilo za gašenje požara prahom s pripadajućim uredajima i spremnikom za prah (u daljnjem tekstu: vozilo za gašenje prahom) kom. 1
- vozilo za tehničke intervencije kom. 1
- vozilo za manje tehničke intervencije i gašenje kom. 1
- vozilo za spašavanje s visina i gašenje: automobilska ljestva duljine ljestvenika do 30 m ili kom. 1
- zglobna hidraulička platfornla do 30 m radnog dometa
- vozilo s opremom za gašenje šumskih požara i raslinja s ugradenom pumpom i pripadajućim uredajima te spremnikom za vodu (u daljnjem tekstu: vozilo za gašenje požara šuma i raslinja) kom. 1
(2) Minimum opreme i scedstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 10.
(1) Minimum tehničke opreme i sredstva, koji posjeduje vatrogasna postaja u skladištu, čini:
- čizme gumene-niske pari 10
- čizme gumene-visoke. para 4
- cijev tlačna 52 mm kom. 30
- cijea tlačna 15 mm kom. 25
- izolacijski aparat komplet 5
- komplet za pružanje prve pomoći komplet 1
- ljestva kukača kom. 6
- ljestva prislanjača kom. 2
- ljestva sastavljača kom. 2
- medumješalica . kom. 2
- metlanica , kom. 10
- mlaznica dubinska "koplje" kom. 1
- mlaznica univezralna 52 inm kom: 5
- mlaznica univerzalna 75 mm kom. 3
- mlaznica za srednje tešku pjenu kom. 1
- mlaznica za tešku pjenu kom: 2
- mlaznica za vodenu maglu kom. 1
- motorna pila kom. 2
- nosila sklopiva kom. 3
- pjenilo 1 2000
- podvezica za cijev kom. 10
- potapajuća pompa za vodu s elektromotorom 220V i produžnim kablom kom. 4
- potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380V i produžnim kablom kom. 4
- pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate kom. 10
- prijelaznica 110/15mm , kom. 2
- prijelaznica 75/52mm kom. 5
- prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8 kom. 1
- prijevozna motorna pumpa za gašenje požara kom. I
- prijevozni generator za proizvodnju elektriđne struje kom. I
- punjač za akumulatore prijenosnih radiostanica kom. 1
- punjač za akumulatore ručnih svjetiljki (po potrebi) kom. 1
- razdjelnica trodjelna kom. 2
- reflektor prijenosni sa stalkom i kablom komplet I
- ručna akumulatorska svjetiljka u "5" izvedbi kom. 5
- ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 4
- ručni aparat za gašenje požara prahom "S-6" kom. 1
- ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 2
- ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača) kom. 8
- ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjepom (brentača) kom. 4
- uže penjačko . kom. 4
- zaštitne rukavice-gumirane pari 10
- zaštitne rukavice-kožne pari 10
- zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija (agresivna
sredina) komplet 4
- zaštitno odijelo za prilaz vatri-aluminizirano komplet 4
- oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50.; točka 1.)
- oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50., točka 2.)
- oprema za gašenje požara čađe u dimnjaku (članak 50., točka 6.)
- alat (članak 50., točka 11.)


E) VATROGASNA POSTAJA - VRSTA "5"


Članak 11.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje vatrogasna poštaja, čini:
- zapovjedno vozilo kom. I
- navalno vozilo kom. 2
- autocisterna kom. 2
- vozilo za gašenje vodom i pjenom kom 1
- vozilo za gašenje prahom kom. I
- vozilo za tehničke intervencije kom. I
- vozilo za manje tehničke intervencije i gašenje kom. 1
- vozilo za spašavanje s visina i gašenje:
- automobilska ljestva duljine Ijestvenika do 38 m kom. 1
- vozilo za gašenje požara šuma i raslinja kom. l
- poluteretno vozilo kom. I
(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 12.
(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje vatrogasna postaja u skladištu, čini:
- čizme gumene-niske pari 10
- čizme gumene-visoke para 4
- cijev tlačna 52 mm kom. 30
- cijev tlačna 75 mm kom. 25
- izolacijski aparat komplet 5
- komplet za pružanje prve pomoći komplet 2
- ljestva kukača kom. 6
- ljestva prislanjača kom. 2
- ljestva sastavljača kom. 2
- medumješalica kom. 2
- metlanica kom. 10
- mlazniea dubinska "koplje" kom. 1
- mlaznica univerzalna 52 mm kom. 5
- mlaznica univerzalna 75 mm kom. 3
- mlaznica za srednje tešku pjenu kom. 1
- mlaznica za tešku pjenu kom. 2
- mlaznica za vodenu maglu kom. 1
- motorna pila kom. 2
- nosila sklopiva kom. 3
- pjenilo 1 2000
- plastificirani bazen zappremine 1000 l kom. 4
- podvezica za cijev kom. 10
- potapajuća pumpa za vodu s elektramotorom 220 V i produžnim kablom kom: 4
- potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380 V i produžnim kablom kom. 4
- pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate kom. 10
- prijelaznica 110/75 mm kom. 2
- prijelaznlca 75/52 mm kom. 5
- prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8 kom. 1
- prijevozna motorna pumpa za gašenje požara kom. 1
- prijevozni generator za proizvodnju električne struje kom.1
- pumpa za pretakanje agresivnih tekućina kom.
- pumpa za pretakanje lakozapaljivih tekućina kom.1
- punjač za akumulatore prijenosnih radiostanica kom.1
- punjač za akumulatore ručnih svjetiljki (po potrebi) kom.1
- razdjelnica trodjelna kom.2
- reftektor prijenosni sa stalkom i kablom komplet
- ručna akumulacijska svjetiljka u "5" izvedbi kom.5
- ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom.4
- ručni aparat za gašenje požara prahom "S-6" kom.1
- ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom.2
- ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača) kom.8
- ručni aparat za gašenje požara vodom i . zračnom pjenom (brentača) kom.4
- uže penjačko kom.4
- zaštitne rukavice-gumirane pari 10
- zaštitne rukavice-kožne pari 10
- zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija (agresivna sredina) komplet 4
- zaštitno odijelo za prilaz vatri-aluminizitano komplet 4
- oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50., točka 1.)
- oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50., točka 2.)
- oprema za gašenje požara čade u dimnjaku (članak 50., točka 6.)
- alat (članak 50., točka 11.)
- oprema za rad na vodi (članak 50., točka 13.)

... 

 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================