PROPISI.hr

PRAVILNIK O NUSPROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI – važeći tekst, NN br. 87/2009

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!  

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE

Na temelju članka 46. stavaka 4. i 5. te članka 48. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08) i na temelju članka 56. stavka 2. podstavka 6. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07 i 155/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi
 
PRAVILNIK O NUSPROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI[1]

("Narodne novine", broj 87/09)
 
Poglavlje I.

OPĆE ODREDBE
 
Područje primjene
 
Članak 1.
1) Ovim se Pravilnikom propisuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti za:
(a) sakupljanje, prijevoz, skladištenje, postupanje, preradu i uporabu ili uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla, radi sprječavanja da navedeni proizvodi dovedu u opasnost zdravlje životinja ili ljudi;
(b) stavljanje na tržište i, u određenim posebnim slučajevima, izvoz i provoz nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda navedenih u Dodacima VII. i VIII. ovoga Pravilnika.
2) Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na:
(a) sirovu hranu za kućne ljubimce koja dolazi iz maloprodajnih objekata ili objekata u sastavu prodajnih mjesta, gdje se rasijecanje i skladištenje obavljaju isključivo u svrhu opskrbe potrošača, izravno na licu mjesta;
(b) tekuće mlijeko i kolostrum koji se uklanjaju ili koriste na gospodarstvu na kojem su nastali;
(c) cijele trupove ili dijelove trupova divljih životinja za koje se ne sumnja da su zaražene bolestima koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje, osim riba izlovljenih u komercijalne svrhe te trupova ili dijelova trupova divljih životinja koji se koriste za izradu lovačkih trofeja;
(d) sirovu hranu za kućne ljubimce namijenjenu uporabi na licu mjesta, podrijetlom od životinja zaklanih na gospodarstvu podrijetla, isključivo u svrhu prehrane uzgajivača i njegove obitelji u skladu s važećim propisima;
(e) ugostiteljski otpad, osim ako:
– dolazi iz prijevoznih sredstava iz međunarodnog prometa,
– je namijenjen hranidbi životinja, ili
– je namijenjen za proizvodnju bioplina ili komposta;
(f) jajne stanice, embrije i sjeme za potrebe uzgoja;
(g) provoz nusproizvoda životinjskog podrijetla morskim ili zračnim putem.
3) Ovaj Pravilnik ne dovodi u pitanje odredbe propisa iz područja veterinarstva koji se odnose na iskorjenjivanje i kontrolu određenih bolesti.
 
Pojmovnik
 
Članak 2.
1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
(a) nusproizvodi životinjskog podrijetla – cijeli trupovi i lešine životinja ili dijelovi životinja, ili proizvodi životinjskog podrijetla navedeni u člancima 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika, koji nisu namijenjeni prehrani ljudi, uključujući jajne stanice, embrije i sjeme;
(b) materijal Kategorije 1 – nusproizvodi životinjskog podrijetla iz članka 4. ovoga Pravilnika;
(c) materijal Kategorije 2 – nusproizvodi životinjskog podrijetla iz članka 5. ovoga Pravilnika;
(d) materijal Kategorije 3 – nusproizvodi životinjskog podrijetla iz članka 6. ovoga Pravilnika;
(e) životinja – svaka životinja kralježnjak ili beskralježnjak (uključujući ribe, gmazove i vodozemce);
(f) životinja iz uzgoja – svaka životinja koju ljudi drže, tove ili uzgajaju u svrhu proizvodnje hrane za ljude (uključujući meso, mlijeko i jaja), vune, krzna, perja, kože ili bilo kojeg drugog proizvoda životinjskog podrijetla;
(g) divlja životinja – svaka životinja koju ljudi ne drže;
(h) kućni ljubimac – svaka životinja koja pripada vrstama koje ljudi uobičajeno njeguju i drže, osim u svrhe uzgoja, ali ne konzumiraju;
(i) nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja;
(j) stavljanje na tržište – svaki postupak čija je svrha prodaja nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda na koje se odnosi ovaj Pravilnik, nekoj trećoj strani ili bilo koji drugi oblik isporuke, uz plaćanje ili bez naknade, trećoj strani, ili skladištenje s ciljem opskrbe treće strane;
(k) promet – promet nusproizvodima životinjskog podrijetla i od njih dobivenim proizvodima na području Republike Hrvatske, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, promet između Republike Hrvatske i država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice) navedenim proizvodima;
(l) provoz – premještanje nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda iz jedne zemlje kroz Republiku Hrvatsku do mjesta istovara u drugoj zemlji, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, premještanje navedenih proizvoda iz zemlje koja nije država članica kroz Republiku Hrvatsku do mjesta istovara u drugoj zemlji koja nije država članica;
(m) proizvođač – svaka osoba čija aktivnost rezultira nastankom nusproizvoda životinjskog podrijetla;
(n) TSE – sve transmisivne spongiformne encefalopatije, osim onih koje se pojavljuju u ljudi;
(o) Specificirani rizični materijal – materijal naveden u Dodatku V. Pravilnika za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija[2];
(p) Treće zemlje – zemlje koje nisu države članice Europske unije, osim Republike Hrvatske.
2) Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se i pojmovi iz Dodatka I. ovoga Pravilnika.
 
Opće obveze
 
Članak 3.
1) Nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode mora se sakupljati, prevoziti, skladištiti, s njima postupati, prerađivati, uklanjati, stavljati na tržište, izvoziti, provoziti i koristiti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
2) Nadležno tijelo može odobriti uvoz i stavljanje na tržište proizvoda koji nisu navedeni u Dodacima VII. i VIII. ovoga Pravilnika u skladu s nacionalnim propisima:
– osim ukoliko drugačije ne odredi Europska komisija,
– i nadležno tijelo o odobravanju navedenog uvoza obavještava Europsku komisiju.
3) Nadležno tijelo osigurava, samostalno ili u suradnji, odgovarajuće programe i infrastrukturu kako bi se osiguralo udovoljavanje zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka.
 
Poglavlje II.

KATEGORIZACIJA, SAKUPLJANJE, PRIJEVOZ, UKLANJANJE, PRERADA, UPORABA I PRIVREMENO SKLADIŠTENJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA
 
Materijal Kategorije 1
 
Članak 4.
1) Materijal Kategorije 1 obuhvaća sljedeće nusproizvode životinjskog podrijetla ili bilo koji materijal koji sadrži takve nusproizvode:
(a) sve dijelove trupa ili lešine, uključujući kožu sljedećih životinja:
– životinja za koje se sumnja da su zaražene TSE-om u skladu s Pravilnikom za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija[3] ili kod kojih je prisutnost TSE-a službeno potvrđena,
– životinja usmrćenih u provedbi mjera iskorjenjivanja TSE-a,
– životinja, osim životinja iz uzgoja i divljih životinja, uključujući osobito kućne ljubimce, životinje iz zooloških vrtova i životinje iz cirkusa,
– pokusnih životinja iz članka 2. Pravilnika o uvjetima držanja pokusnih životinja, posebnim uvjetima za nastambe i vrstama pokusa (»Narodne novine«, broj 176/04)[4],
– divljih životinja, kad se sumnja da su zaražene bolestima koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje;
(b) specificirani rizični materijal, i kad u vrijeme uklanjanja, specificirani rizični materijal nije odstranjen, čitave lešine ili trupove životinja koji sadrže specificirani rizični materijal;
(c) proizvode dobivene od životinja na kojima su primjenjivane tvari zabranjene u skladu s Naredbom o zabrani primjene određenih beta-agonista te tvari hormonskog i tireostatskog učinka na farmskim životinjama (»Narodne novine«, broj 112/08)[5] i proizvode životinjskog podrijetla koji sadrže rezidue zagađivača okoliša i ostale tvari iz grupe B3 navedene u Dodatku I. Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla (»Narodne novine«, broj 79/08)[6], ukoliko takve rezidue prelaze propisane granice;
(d) sav materijal podrijetlom od životinja sakupljen prilikom pročišćavanja otpadnih voda iz objekata za preradu materijala Kategorije 1 i drugih prostora u kojima se odstranjuje specificirani rizični materijal, uključujući, materijale zaostale nakon prosijavanja, te materijale dobivene odstranjivanjem pijeska, mješavine masti i ulja, mulj i materijale odstranjene iz odvoda iz takvih prostora, osim u slučajevima kad takav materijal ne sadrži specificirani rizični materijal ili dijelove takvog materijala;
(e) ugostiteljski otpad iz prijevoznih sredstava u međunarodnom prometu;
(f) izmiješani materijal Kategorije 1 s materijalom Kategorije 2 i/ili s materijalom Kategorije 3 ili oboje, uključujući bilo koji materijal namijenjen preradi u objektu za preradu materijala Kategorije 1.
2) Materijal Kategorije 1 mora se sakupljati, prevoziti i označiti, bez odgode u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika, osim ako u člancima 23. i 24. ovoga Pravilnika nije drugačije propisano, mora se:
(a) izravno ukloniti spaljivanjem u objektu za spaljivane koji je odobren u skladu s člankom 12. ovoga Pravilnika;
(b) preraditi u objektu za preradu odobrenom u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika, uz primjenu neke od metoda prerade od 1 do 5 ili, kad nadležno tijelo zahtijeva, metode prerade 1, u kojem slučaju tako dobiveni materijal mora biti trajno označen, gdje je to tehnički moguće mirisom, u skladu s Dodatkom VI. Poglavljem I. ovoga Pravilnika, a konačno se mora ukloniti spaljivanjem ili kombiniranim spaljivanjem u objektu za spaljivane ili u objektu za kombinirano spaljivanje, odobrenom u skladu s člankom 12. ovoga Pravilnika;
(c) isključujući materijal naveden u stavku 1. točki (a) podstavcima 1. i 2. ovoga članka, preraditi u objektu za preradu odobrenom u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika, koji koristi metodu prerade 1, a tako dobiveni materijal mora biti trajno označen, gdje je to tehnički moguće mirisom, u skladu s Dodatkom VI. Poglavljem I. ovoga Pravilnika i trajno se mora ukloniti zakapanjem na nekom odlagalištu odobrenom u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (»Narodne novine«, broj 117/07)[7];
(d) u slučaju ugostiteljskog otpada iz stavka 1. točke (e) ovoga članka, ukloniti zakapanjem na nekom odlagalištu odobrenom u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada8; ili
(e) u odnosu na nove znanstvene spoznaje, ukloniti na drugi način, koji odobrava Europska komisija. Navedeni način uklanjanja može ili dopuniti ili zamijeniti načine iz točaka (a) do (d) ovoga stavka.
3) Privremeno postupanje ili skladištenje materijala Kategorije 1 mora se obavljati samo u sabiralištu materijala Kategorije 1, odobrenim u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika.
4) Materijal Kategorije 1 smije se uvoziti ili izvoziti isključivo u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. Uvoz ili izvoz specificiranog rizičnog materijala smije se obavljati u samo u skladu s člankom 8. stavkom 1. Pravilnika za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija[8]9.
5) Iznimno od stavka 4. ovoga Pravilnika, uvoz ili izvoz Materijala kategorije 1 može se obavljati i u skladu s pravilima koja se određuju u skladu s posebnim postupkom**.
 
Materijal Kategorije 2
 
Članak 5.
1) Materijal Kategorije 2 obuhvaća sljedeće nusproizvode životinjskog podrijetla ili bilo koji materijal koji sadrži takve nusproizvode:
(a) stajski gnoj i sadržaj probavnog trakta;
(b) sav materijal životinjskog podrijetla sakupljen prilikom pročišćavanja otpadnih voda iz klaonica, osim iz članka 4. stavka 1. točke (d) ovoga Pravilnika ili iz objekata za preradu Kategorije 2, uključujući ostatke nusproizvoda dobivene prosijavanjem, odstranjivanjem pijeska, smjese masti i ulja, mulj i ostatke nusproizvoda odstranjene iz odvoda navedenih objekata;
(c) proizvode životinjskog podrijetla koji sadrže rezidue veterinarskih lijekova i kontaminanata iz grupe B (1 i 2) iz Dodatka I. Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla[9]10, ako navedene rezidue prelaze dopuštenu granicu propisanu u skladu s posebnim propisima*[10];
(d) proizvode životinjskog podrijetla, osim materijala Kategorije 1, koji se uvoze iz trećih zemalja i za koje se prilikom pregleda u skladu s posebnim propisima* utvrdilo da ne ispunjavaju veterinarske uvjete za uvoz, osim u slučaju povrata pošiljke ili ukoliko je uvoz dozvoljen pod posebnim ograničenjima u skladu s posebnim propisima*;
(e) životinje i dijelove životinja, osim onih navedenih u članku 4. ovoga Pravilnika, koje su uginule, a nisu bile zaklane za prehranu ljudi, uključujući životinje usmrćene radi iskorjenjivanja zaraznih bolesti;
(f) izmiješani materijal Kategorije 2 s materijalom Kategorije 3, uključujući sav materijal namijenjen preradi u objektu za preradu materijala Kategorije 2;
(g) druge nusproizvode životinjskog podrijetla, osim materijala Kategorije 1 ili materijala Kategorije 3.
2) Materijal Kategorije 2 mora se sakupljati, prevoziti i označiti, bez odgode, u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika, osim ako u člancima 23. i 24. ovoga Pravilnika nije drugačije propisano, mora se:
(a) izravno ukloniti kao otpad spaljivanjem u objektu za spaljivanje odobrenom u skladu s člankom 12. ovoga Pravilnika;
(b) preraditi u objektu za preradu odobrenom u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika uz primjenu neke od metoda prerade od 1 do 5, ili kad nadležno tijelo zahtijeva, metode prerade 1, u kojem slučaju tako dobiveni materijal mora biti trajno označen, gdje je to tehnički moguće mirisom, u skladu s Dodatkom VI. Poglavljem I. ovoga Pravilnika, i:
– ukloniti kao otpad spaljivanjem ili kombiniranim spaljivanjem u objektu za spaljivanje ili u objektu za kombinirano spaljivanje odobrenom u skladu s člankom 12. ovoga Pravilnika, ili
– u slučaju prerađenih masti, dodatno ih preraditi u derivate masti za uporabu u organskim gnojivima ili poboljšivačima tla, ili za druge tehničke svrhe, osim u kozmetici, farmaceutici i medicinskom priboru, u uljno-kemijskom objektu Kategorije 2, odobrenom u skladu s člankom 14. ovoga Pravilnika;
(c) preraditi u objektu za preradu odobrenom u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika, koji primjenjuje metodu prerade 1, u kojem slučaju tako dobiveni materijal mora biti trajno označen, gdje je to tehnički moguće mirisom, u skladu s Dodatkom VI. Poglavljem I. ovoga Pravilnika, i:
– u slučaju dobivenih prerađenih bjelančevina, navedene se moraju koristiti kao organsko gnojivo ili poboljšivač tla,
– pretvoriti u objektu za bioplin ili objektu za kompostiranje, odobrenima u skladu s člankom 15. ovoga Pravilnika, ili
– ukloniti kao otpad zakapanjem na odlagalištu odobrenom u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada[11];
(d) materijal ribljeg podrijetla, silirati ili kompostirati u skladu s pravilima određenim u skladu s posebnim postupkom[12]**;
(e) u slučaju stajskog gnoja, sadržaja probavnog trakta odvojenog od probavnog trakta, mlijeka i kolostruma, ako nadležno tijelo za navedene ne smatra da predstavljaju opasnost od širenja bilo koje osobito opasne prenosive bolesti mora se:
– koristiti bez prerade, kao sirovi materijal u objektu za bioplin ili objektu za kompostiranje, odobrenima u skladu s člankom 15. ovoga Pravilnika, ili obraditi u tehničkom objektu odobrenom za tu namjenu u skladu s člankom 18. ovoga Pravilnika,
– rasuti po tlu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, ili
– pretvoriti u objektu za bioplin ili kompostirati u skladu s pravilima određenim u skladu s posebnim postupkom**;
(f) u slučaju lešina odnosno trupova ili dijelova divljih životinja za koje se ne sumnja da su zaražene bolestima koje se mogu prenositi na ljude ili životinje, koristiti za proizvodnju lovačkih trofeja u tehničkom objektu odobrenom za tu namjenu u skladu s člankom 18. ovoga Pravilnika; ili
(g) ukloniti ili koristiti na drugi način, u skladu s pravilima određenim u skladu s posebnim postupkom[13]**. Navedeni načini mogu ili dopuniti ili zamijeniti načine iz točaka (a) do (f) ovoga stavka.
3) Privremeno postupanje ili skladištenje materijala Kategorije 2, osim stajskog gnoja, mora se obavljati u sabiralištima materijala Kategorije 2 odobrenima u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika.
4) Materijal Kategorije 2 nije dopušteno stavljati na tržište ili izvoziti, osim u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
 
Materijal Kategorije 3
 
Članak 6.
1) Materijal Kategorije 3 obuhvaća sljedeće nusproizvode životinjskog podrijetla ili bilo koji materijal koji sadrži takve nusproizvode:
(a) dijelove zaklanih životinja, koji su prikladni za prehranu ljudi, ali nisu namijenjeni prehrani ljudi iz komercijalnih razloga;
(b) dijelove zaklanih životinja, koji su neprikladni za prehranu ljudi, ali na kojima nema znakova bolesti koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje, a koji potječu od trupova koji su prikladni za prehranu ljudi u skladu s posebnim propisima[14]*;
(c) kože, papke i rogove, čekinje i perje podrijetlom od životinja zaklanih u klaonici, koje su na temelju ante mortem pregleda, proglašene prikladnima za klanje, za prehranu ljudi u skladu s posebnim propisima*;
(d) krv od životinja, osim od preživača zaklanih u klaonici, koje su na temelju ante mortem pregleda proglašene prikladnima za klanje, za prehranu ljudi u skladu s posebnim propisima*[15];
(e) nusproizvode životinjskog podrijetla nastale prilikom proizvodnje proizvoda namijenjenih prehrani ljudi, uključujući odmašćene kosti i čvarke;
(f) bivšu hranu životinjskog podrijetla ili bivšu hranu koja sadrži proizvode životinjskog podrijetla, osim ugostiteljskog otpada, koja iz komercijalnih razloga, grešaka u proizvodnji, grešaka u pakiranju ili drugih nedostataka, koji ne predstavljaju opasnost za ljude ili životinje, više nije namijenjena prehrani ljudi;
(g) sirovo mlijeko dobiveno od životinja koje ne pokazuju kliničke znakove bolesti koja se može prenositi tim proizvodom na ljude ili životinje;
(h) ribe i druge morske organizme, osim morskih sisavaca, ulovljene na otvorenom moru radi proizvodnje ribljeg brašna;
(i) svježe nusproizvode od ribe iz objekata za proizvodnju ribljih proizvoda za prehranu ljudi;
(j) ljuske jaja, nusproizvode valenja i nusproizvode od razbijenih jaja, podrijetlom od životinja koje nisu pokazivale kliničke znakove bilo koje bolesti koja se preko tih proizvoda može prenijeti na ljude ili životinje;
(k) krv, kože, papke, perje, vunu, rogove, dlaku i krzno podrijetlom od životinja koje nisu pokazivale kliničke znakove bolesti koja se preko tih proizvoda može prenijeti na ljude ili životinje; i
(l) ugostiteljski otpad, osim onog navedenog u članku 4. stavku 1. točki (e) ovoga Pravilnika.
2) Materijal Kategorije 3 mora se sakupljati, prevoziti i označiti, bez odgode, u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika, osim ako u člancima 23. i 24. ovoga Pravilnika nije drugačije propisano, mora se:
(a) izravno ukloniti kao otpad spaljivanjem u objektu za spaljivanje odobrenom u skladu s člankom 12. ovoga Pravilnika;
(b) preraditi u objektu za preradu, odobrenom u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika, uz primjenu neke od metoda prerade od 1 do 5, u kojem slučaju tako dobiveni materijal mora biti trajno označen, gdje je to tehnički moguće mirisom, u skladu s Dodatkom VI. Poglavljem I. ovoga Pravilnika, i ukloniti kao otpad bilo spaljivanjem ili kombiniranim spaljivanjem u objektu za spaljivanje ili kombinirano spaljivanje odobrenom u skladu s člankom 12. ovoga Pravilnika ili na odlagalištu odobrenom u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada[16]12;
(c) preraditi u objektu za preradu odobrenom u skladu s člankom 17. ovoga Pravilnika;
(d) preraditi u tehničkom objektu odobrenom u skladu s člankom 18. ovoga Pravilnika;
(e) koristiti kao sirovi materijal u objektu za proizvodnju hrane za kućne ljubimce, odobrenom u skladu s člankom 18. ovoga Pravilnika;
(f) pretvoriti u objektu za bioplin ili u objektu za kompostiranje, odobrenima u skladu s člankom 15. ovoga Pravilnika;
(g) u slučaju ugostiteljskog otpada iz stavka 1. točke (l) ovoga članka, pretvoriti u objektu za bioplin ili kompostiranje u skladu s odgovarajućim posebnim propisima;
(h) u slučaju materijala ribljeg podrijetla, silirati ili kompostirati u skladu s pravilima određenim u skladu s posebnim postupkom[17]**; ili
(i) ukloniti ili koristiti na neki drugi način, u skladu s pravilima određenim u skladu s posebnim postupkom**. Navedeni načini mogu ili dopuniti ili zamijeniti načine iz točaka (a) do (h) ovoga stavka.
3) Privremeno postupanje ili skladištenje materijala Kategorije 3 mora se obavljati samo u sabiralištima materijala Kategorije 3 odobrenim u skladu sa člankom 10. ovoga Pravilnika.
 
Sakupljanje, prijevoz i skladištenje
 
Članak 7.
1) Nusproizvodi životinjskog podrijetla i prerađeni proizvodi, osim ugostiteljskog otpada Kategorije 3, moraju se sakupljati, prevoziti i označiti u skladu s Dodatkom II. ovoga Pravilnika.
2) Tijekom prijevoza pošiljku nusproizvoda životinjskog podrijetla i prerađenih proizvoda mora pratiti komercijalni dokument, ili ako je propisano ovim Pravilnikom zdravstveni certifikat. Komercijalni dokument i zdravstveni certifikat moraju udovoljavati propisanim zahtjevima te se moraju čuvati tijekom razdoblja određenog u Dodatku II. ovoga Pravilnika. Navedeni dokumenti sadrže posebno podatke o količini materijala, opis materijala i njegove oznake.
3) Nadležno tijelo osigurava da se sakupljanje i prijevoz materijala Kategorije 1 i Kategorije 2 obavlja u skladu s Dodatkom II. ovoga Pravilnika.
4) Sukladno članku 4. posebnog propisa[18]13, moraju se poduzeti potrebne mjere kako bi se osiguralo da se ugostiteljski otpad Kategorije 3 sakuplja, prevozi i uklanja na način da se ne dovodi u opasnost zdravlje ljudi niti ugrožava okoliš.
5) Prerađeni proizvodi moraju se skladištiti isključivo u objektima za skladištenje odobrenim u skladu s člankom 11. ovoga Pravilnika.
6) Odredbe ovoga članka se ne primjenjuju na prijevoz stajskog gnoja između dva mjesta koja se nalaze na istom gospodarstvu ili između gospodarstava i korisnika.
 
Otprema nusproizvoda životinjskog podrijetla i prerađenih proizvoda
 
Članak 8.
1) Nusproizvodi životinjskog podrijetla i prerađeni proizvodi mogu se dopremiti u Republiku Hrvatsku odnosno otpremiti u države članice samo u skladu s uvjetima određenim u stavcima 2. do 6. ovoga članka.
2) Republika Hrvatska ili jedna od država članica, koje su zemlje odredišta, prethodno odobravaju prihvat materijala Kategorije 1, materijala Kategorije 2, odnosno prerađenih proizvoda dobivenih od materijala Kategorije 1 ili Kategorije 2 i prerađenih životinjskih bjelančevina. Prije otpreme zemlja odredišta može kao uvjet za izdavanje odobrenja zahtijevati primjenu metode prerade 1.
3) Nusproizvodi životinjskog podrijetla i prerađeni proizvodi iz stavka 2. ovoga članka moraju:
(a) biti praćeni komercijalnim dokumentom ili, kada je propisano ovim Pravilnikom, zdravstvenim certifikatom,
(b) se prevoziti izravno u objekt odredišta, koji je odobren u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
4) U slučaju otpreme materijala Kategorije 1, materijala Kategorije 2 ili prerađenih proizvoda dobivenih od materijala Kategorije 1 ili materijala Kategorije 2 i prerađenih životinjskih bjelančevina u Republiku Hrvatsku ili jednu od država članica, nadležno tijelo u mjestu podrijetla mora obavijestiti nadležno tijelo u mjestu odredišta o svakoj pošiljci pomoću stručnog sustava za kontrolu prometa (eng. Trade Control and Expert System, u daljnjem tekstu: TRACES sustav)ili na drugi međusobno dogovoreni način. Obavijest mora sadržavati podatke navedene u Dodatku II. Poglavlju I. točki 2. ovoga Pravilnika.
5) Po primitku obavijesti o otpremi, u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, nadležno tijelo u mjestu odredišta mora obavijestiti nadležno tijelo o prispijeću svake navedene pošiljke putem TRACES sustava ili na drugi međusobno dogovoreni način.
6) Nadležno tijelo osigurava, redovitim pregledima da objekti dopremljene pošiljke koriste jedino za odobrene namjene i da vode evidencije kojima se može dokazati udovoljavanje odredbama ovoga Pravilnika.
 
Evidencije
 
Članak 9.
1) Svaka osoba koja otprema, prevozi ili prihvaća nusproizvode životinjskog podrijetla mora voditi evidenciju o pošiljkama. Evidencije moraju sadržavati podatke i čuvati se određeno vrijeme u skladu s Dodatkom II. ovoga Pravilnika.
2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na stajski gnoj koji se prevozi između dvije lokacije na istom gospodarstvu, ili lokalno između gospodarstva i korisnika.
 
Poglavlje III.
ODOBRAVANJE SABIRALIŠTA, OBJEKATA ZA SKLADIŠTENJE, OBJEKATA ZA SPALJIVANJE I KOMBINIRANO SPALJIVANJE, OBJEKATA ZA PRERADU MATERIJALA KATEGORIJE 1 I 2, ULJNO-KEMIJSKIH OBJEKATA KATEGORIJE 2 I KATEGORIJE 3, I OBJEKATA ZA BIOPLIN I KOMPOSTIRANJE
 
Odobravanje sabirališta
 
Članak 10.
1) Sabirališta materijala Kategorije 1, 2 i 3 moraju biti odobrena od nadležnog tijela.
2) U svrhu odobravanja, sabirališta materijala Kategorije 1 ili Kategorije 2 moraju:
(a) udovoljavati zahtjevima iz Dodatka III. Poglavlja I. ovoga Pravilnika;
(b) postupati sa i skladištiti materijal Kategorije 1 ili Kategorije 2 u skladu s Dodatkom III. Poglavljem II. Dijelom B. ovoga Pravilnika;
(c) obavljati samokontrole iz članka 25. ovoga Pravilnika;
(d) biti pod kontrolom nadležnog tijela u skladu s člankom 26. ovoga Pravilnika.
3) U svrhu odobravanja, sabirališta materijala Kategorije 3 moraju:
(a) udovoljavati zahtjevima iz Dodatka III. Poglavlja I. ovoga Pravilnika;
(b) postupati sa i skladištiti materijal Kategorije 3 u skladu s Dodatkom III. Poglavljem II. Dijelom A. ovoga Pravilnika;
(c) obavljati samokontrole iz članka 25. ovoga Pravilnika;
(d) biti pod kontrolom nadležnog tijela u skladu s člankom 26. ovoga Pravilnika.
...

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE