ZAKON O LISTI PROFESIONALNIH BOLESTI - urednički pročišćeni tekst, NN br.162/1998 i 107/2007

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno u važeći!

>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE

ZAKON O LISTI PROFESIONALNIH BOLESTI  
 
(Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 162/98 i 107/07)
  
Članak 1.
Ovim se Zakonom utvrđuju bolesti koje se, prema članku 38. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: ZOMO), smatraju profesionalnim bolestima, uvjeti pod kojima se te bolesti smatraju profesionalnim bolestima.
  
Članak 2.
(1) Profesionalnom bolešću smatra se bolest za koju se dokaže da je posljedica djelovanja štetnosti u procesu rada i/ili radnom okolišu, odnosno bolest za koju je poznato da može biti posljedica djelovanja štetnosti koje su u svezi s procesom rada i/ili radnim okolišem, a intenzitet štetnosti i duljina trajanja izloženosti toj štetnosti je na razini za koju je poznato da uzrokuje oštećenje zdravlja.
(2) Profesionalne bolesti iz stavka 1. ovoga članka dokazuju se pomoću u medicini rada prihvaćenih programa obrade (algoritama), a dijagnostički postupak obuhvaća:
1) radnu anamnezu i dokazivanje povezanosti bolesti i izloženosti pri radu;
2) kliničku sliku s pojavom oštećenja funkcije i/ili morfologije organa ili organskih sustava za koje je poznato da je određena radna štetnost može uzrokovati;
3) pozitivne nalaze dijagnostičkih metoda koje mogu objektivizirati to oštećenje.
(3) Prisutnost štetnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se:
1) procjenom opasnosti ili na drugi način koji omogućava da se sa sigurnošću utvrdi prisutnost štetnosti,
2) određivanjem intenziteta (mjerenjem, neposrednim uvidom u uvjete rada ili na drugi način koji omogućava da se sa sigurnošću utvrdi intenzitet štetnosti) i trajanja izloženosti toj štetnosti.
  
Članak 3.
(1) Profesionalnim bolestima smatraju se bolesti utvrđene u listi profesionalnih bolesti koja glasi:

LISTA PROFESIONALNIH BOLESTI

PROFESIONALNE BOLESTI UZROKOVANE KEMIJSKIM, FIZIKALNIM I BIOLOŠKIM ŠTETNOSTIMA

 

Bolesti uzrokovane kemijskim tvarima
1.
Akrilonitril
2.
Arsen ili njegovi spojevi
3.
Berilij ili njegovi spojevi
4.1
Ugljik (II)-oksid (monoksid)
4.2
Fozgen
5.1
Cijanovodična kiselina
5.2
Cijanidi i njihovi spojevi
5.3
Izocijanati
6.
Kadmij ili njegovi spojevi
7.
Krom ili njegovi spojevi
8.
Živa ili njeni spojevi
9.
Mangan ili njegovi spojevi
10.1
Nitratna kiselina
10.2
Dušikovi oksidi
10.3
Amonijak
11.
Nikalj ili njegovi spojevi
12.
Fosfor ili njegovi spojevi
13.
Olovo ili njegovi spojevi
14.1
Sumporovi oksidi
14.2
Sulfatna kiselina
14.3
Ugljik (II)-sulfid
14.4
Sumporovodik
15
Vanadij ili njegovi spojevi
16.1
Klor
16.2
Brom
16.3
Jod
16.4
Fluor ili njegovi spojevi
17.
Alifatski ili aliciklički ugljikovodici dobiveni iz nafte
18.
Halogenirani derivati alifatskih ili alicikličkih ugljikovodika
19.
Alkoholi (butanol, metanol, izopropanol)
20.
Glikoli (etilen glikol, dietilenglikol, 1,4-butandiol), nitroglikoli, nitroglicerin i derivati
21.
Eteri (metil eter, etil eter, izopropil eter, vinil eter, diklorizopropil eter, gvajakol, metil i etil eter etilenglikola)
22.
Ketoni (aceton, kloroaceton, bromoaceton, heksafluoroaceton, metil etil keton, metil n-butil keton, metil izobutil keton, diaceton alkohol, mezitil oksid, 2-metilcikloheksanon)
23.
Organofosforni esteri
24.
Organske kiseline
25.
Formaldehid
26.
Alifatski nitro-derivati
27.1
Benzen ili homolozi benzena (CnH2n-6)
27.2
Naftalen ili homolozi naftalena (CnH2n-12)
27.3
Stiren i vinilstiren
28.
Halogenirani derivati aromatskih ugljikovodika
29.1
Fenoli ili njihovi homolozi ili njihovi halogenirani derivati
29.2
Naftoli ili njihovi homolozi ili njihovi halogenirani derivati
29.3
Halogenirani derivati alkilarilnih oksida
29.4
Halogenirani derivati alkilarilnih sulfonata
29.5
Benzokinoni
30.1
Aromatski amini ili aromatski hidrazini ili njihovi halogenirani, fenolni, nitritni, nitratni ili sulfonirani derivati
30.2
Alifatski amini i njihovi halogenirani derivati
31.1
Nitro-derivati aromatskih ugljikovodika
31.2
Nitro-derivati fenola ili njihovih homologa
32.
Antimon i njegovi derivati
33.
Esteri nitratne kiseline
34.
Encefalopatije uzrokovane organskim otapalima koja nisu navedena u drugim zaglavljima
35.
Polineuropatije uzrokovane organskim otapalima koja nisu navedena u drugim zaglavljima
Bolesti uzrokovane fizikalnim štetnostima i naprezanjima
36.
Nagluhost ili gluhoća uzrokovana bukom
37.1
Bolesti uzrokovane vibracijama koje se prenose na ruke (oštećenja perifernih žila i živaca, kostiju, zglobova, tetiva i okozglobnih tkiva)
37.2
Bolesti uzrokovane vibracijama koje se prenose na cijelo tijelo (oštećenja intervertebralnog diska slabinske kralježnice)
38.
Bolesti uzrokovane ionizirajućim zračenjima
39.
Bolesti uzrokovane neionizirajućim zračenjima
40.
Bolesti uzrokovane povišenim ili sniženim atmosferskim tlakom i naglim promjenama tlaka
41.
Sindromi prenaprezanja uzrokovani kumulativnom traumom (ponavljajući pokreti, primjena sile, nefiziološki položaj, vibracije, pritisak)
42.
Burzitisi i oštećenja meniska koljena vezani uz dugotrajni rad u klečećem i čučećem položaju
43.
Čvorići glasnica uzrokovani kontinuiranim naporom glasnica na radu
Bolesti uzrokovane biološkim štetnostima
44.
Zarazne ili parazitske bolesti prenesene na čovjeka sa životinja ili životinjskih ostataka
45.
Zarazne ili parazitske bolesti uzrokovane radom u djelatnostima gdje je dokazan povećan rizik zaraze
PROFESIONALNE BOLESTI POJEDINIH ORGANSKIH SUSTAVA
Kožne bolesti uzrokovane tvarima koje nisu obuhvaćene u drugim zaglavljima
46.
Kožne bolesti i maligni tumori kože uzrokovani čađom, katranom, bitumenom, antracenom ili njegovim spojevima, mineralnim i drugim uljima, karbazolom ili njegovim spojevima i nusproizvodima destilacije ugljena
47.
Bolesti kože uzrokovane tvarima kojima je znanstveno potvrđeno alergijsko ili nadražujuće djelovanje, nespomenutim u drugim zaglavljima
Dišne bolesti uzrokovane udisanjem tvari koje nisu obuhvaćene u drugim zaglavljima
48.
Silikoza i druge bolesti dišnog sustava uzrokovane silicijevim dioksidom
49.1
Bolesti dišnog sustava uzrokovane azbestozom
49.2
Mezoteliom seroznih membrana uzrokovan azbestom
49.3
Malignom pluća, bronha i grkljana uzrokovan azbestom
50.
Druge pneumokonioze
51.
Bolest dišnog sustava uzrokovana prašinom tvrdog metala
52.
Ekstrinzički alergijski alveolitis
53.
Plućne bolesti uzrokovane udisanjem prašina ili vlakana pamuka, lana, konoplje, jute i sisala
54.
Astma uzrokovana udisanjem tvari kojima je potvrđeno alergijsko ili nadražujuće djelovanje
55.
Alergijski rinitis uzrokovan udisanjem tvari koje su priznate kao uzročnici alergije i koje su karakteristične za radni proces
56.
Kronični opstruktivni bronhitis ili emfizem rudara ugljena u dubinskim kopovima
57.
Maligne bolesti gornjih dišnih putova uzrokovane prašinama drveta te maligne bolesti pluća i kože koje su uzrokovane čađom, isparavanjem smole i katranom drvenog ugljena
(2) Poslovima na kojima se javljaju profesionalne bolesti smatraj se poslovi na kojima su radnici izloženim kemijskim, fizikalnim i biološkim štetnostima i naprezanjima iz Liste profesionalnih bolesti navedene u stavku 1. ovoga članka.
(3) Podzakonskim propisom ministar nadležan za zdravstvo uz suglasnost ministra nadležnog za rad propisat će način vođenja registra profesionalnih bolesti.
 
 
Članak 4.
Do početka primjene posebnog zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, primjenjuju se propisi o utvrđivanju staža osiguranja s povećanim trajanjem koji su na snazi do početka primjene ovoga Zakona.
  
Članak 5.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1999.
 
TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČOŠĆENI TEKST
 
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LISTI PROFESIONALNIH BOLESTI
 
(„Narodne novine“, broj 107/07)

Članak 3.
Postupci priznavanja profesionalnih bolesti započeti po odredbama Zakona o listi profesionalnih bolesti (»Narodne novine«, br. 162/98.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Članak 4.
Propis iz članka 2. stavka 3. ovoga Zakona donijet će se u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox