ZAKON O OTPADU - urednički pročišćeni tekst, NN br. 178/2004 do 60/2008

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE

 
ZAKON O OTPADU
 
(Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 178/04, 153/05, 111/06 i 60/08) 
 
I.OPĆE ODREDBE
 
Članak 1.
(1) Ovim se Zakonom uređuje način gospodarenja otpadom: načela i ciljevi gospodarenja, planski dokumenti, nadležnosti i odgovornosti u svezi s gospodarenjem, troškovi, informacijski sustav, uvjeti za građevine u kojima se obavlja gospodarenje otpadom, način obavljanja djelatnosti, prekogranični promet otpadom, koncesije i nadzor nad gospodarenjem otpadom.
(2) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na:
– radioaktivni otpad,
– otpadne vode,
– plinovite tvari koje se ispuštaju u atmosferu,
– otpad životinjskog porijekla, fekalije i druge prirodne neopasne tvari koje se koriste u poljoprivredi,
– otpad koji nastaje pri traženju, iskapanju, prijevozu i ko­nač­noj obradi ili uništavanju minsko-eksplozivnih i drugih ubojnih naprava i eksploziva.
(3) Gospodarenje otpadom iz stavka 2. ovoga članka uređuje se posebnim propisima.
 
Članak 2.
(1) Otpad je svaka tvar ili predmet određen kategorijama otpada propisanim provedbenim propisom ovoga Zakona, koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.
(2) Na temelju kategorija otpada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se lista otpada – katalog, u kojem se vrste otpada svrstavaju u grupe prema svojstvima i mjestu nastanka.
(3) Propis iz stavka 1. i 2. ovog članka donosi Vlada Republike Hrvatske.
 
Članak 3.
Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:
1. inertni otpad jest otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim kemijskim i/ili biološkim promjenama, a određen je propisom iz članka 2. ovoga Zakona,
2. komunalni otpad jest otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava,
3. ministar jest ministar nadležan za zaštitu okoliša,
4. ministarstvo jest ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša,
5. nadležno upravno tijelo jest tijelo županije, odnosno Grada Zagreba, koje, prema nadležnostima uređenim ovim Zakonom, obavlja poslove vezano za gospodarenje otpadom, a prema posebnom zakonu obavlja poslove u području zaštite okoliša,
6. neopasni otpad jest otpad koji je po sastavu i svojstvima određen kao neopasni otpad propisom iz članka 2. ovoga Zakona,
7. obrada otpada jest postupak kojim se u mehaničkom, fizikalnom, termičkom, kemijskom ili biološkom procesu, uklju­ču­jući razvrstavanje, mijenjaju svojstva otpada u svrhu smanjivanja količine i/ili opasnih svojstava, te olakšava rukovanje ipobolj­šava iskoristivost otpada,
8. opasni otpad jest svaki otpad koji je po sastavu i svojstvima određen kao opasni otpad propisom iz članka 2. ovoga Zakona,
9. oporaba otpada jest svaki postupak ponovne obrade otpada radi njegova korištenja u materijalne i energetske svrhe propisan propisom iz članka 104. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona,
10. posebna kategorija otpada jest otpad za kojega se gospodarenje propisuje posebnim propisom iz članka 104. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona,
11. posjednik otpada jest proizvođač otpada ili pravna ili fizička osoba koja ga posjeduje,
12. proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, a po sastavu i svojstvima se razlikuje od komunalnog otpada. Proizvodnim otpadom se ne smatraju ostaci iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača,
13. proizvođač otpada jest svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad (izvorni proizvođač) i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom, mijenja sastav ili svojstva otpada,
14. recikliranje jest ponovna uporaba otpada u proizvodnom procesu osim uporabe otpada u energetske svrhe,
15. skladištenje otpada jest privremeni smještaj otpada u građevini za skladištenje otpada – skladištu, do njegove oporabe i/ili zbrinjavanja;
16. skupljanje otpada jest prikupljanje, razvrstavanje i/ili miješanje otpada u svrhu prijevoza na skladištenje, obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje,
17. termička obrada jest obrada otpada uporabom toplinske energije, spaljivanje i su-spaljivanje propisana propisom iz članka 104. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona,
18. nadležni upravni odjel jest upravni odjel grada, odnosno općine koji, prema nadležnostima uređenim ovim Zakonom, obavlja poslove vezane za gospodarenje otpadom, a prema posebnom zakonu obavlja poslove u području zaštite okoliša,
19. zbrinjavanje otpada jest svaki postupak propisan propisom iz članka 104. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona,
20. reciklažno dvorište jest građevina namijenjena razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada,
21. pretovarna stanica (transfer stanica) je građevina za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog transportu prema centru za gospodarenje otpadom,
22. građevine za zbrinjavanje otpada su: regionalni i županijski centri za gospodarenje otpadom, odlagališta opasnog, neopasnog i inertnog otpada i građevine namijenjene za spaljivanje otpada – spalionice otpada,
23. Centar za gospodarenje otpadom je sustav građevina i uređaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada,
24. reciklažno dvorište za građevinski otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevinskog otpada,
25. grad je veliki grad i grad u kojem je sjedište županije te grad, određeni prema posebnom zakonu,»
26. proizvođač jest pravna ili fizička osoba obrtnik koji proizvodi, odnosno uvozi proizvode i/ili uređaje i/ili opremu,
27. prodavatelj jest pravna ili fizička osoba obrtnik koji prodaje proizvod i/ili uređaj i/ili opremu,
28. sanacija onečišćenog tla je skup aktivnosti i radova radi uklanjanja posljedica onečišćenja tla otpadom kojima se vraćaju, ako je to moguće, prirodna svojstva tla ili se tlo priprema za novu namjenu,
29. komunalni redar je osoba koja prema zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo obavlja poslove za komunalno redarstvo u Gradu Zagrebu, odnosno jedinicama lokalne samouprave,
30. nadzirana osoba je pravna osoba i fizička osoba obrtnik registrirana za obavljanje djelatnosti ili fizička osoba.

Članak 3.a
(1) Na postupovna pitanja u postupcima prema ovom Zakonu koja nisu uređena ovim Zakonom i njegovim provedbenim propisima primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.
(2) Na pitanja prava na pristup informacijama u postupcima prema ovom Zakonu koja nisu uređena ovim Zakonom i provedbenim propisima ovoga Zakona, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita okoliša.

Članak 3.b
(1)   Način rada u Ministarstvu, nadležnim upravnim tijelima županija i Grada Zagreba, nadležnim upravnim odjelima gradova i općina te u pravnim osobama s javnim ovlastima u vezi s provedbom ovoga Zakona i provedbenih propisa ovoga Zakona propisuje ministar naputkom.
(2) Ovlašćuje se ministar da za potrebe izrade nacrta provedbenih propisa koje je ovlašten donositi prema ovome Zakonu te za izradu i provedbu nacionalnih planova, programa i izvješća, osniva povjerenstva, imenuje članove povjerenstva i tajnika te uređuje način njihova rada.
(3) Ovlašćuje se ministar da određuje naknadu članovima i tajnicima za rad u povjerenstvima koja je prema ovome Zakonu ovlašten osnivati.
 
II. GOSPODARENJE OTPADOM
 
Članak 4.
(1) Gospodarenje otpadom je skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na:
1. sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i/ili njegovoga štetnog utjecaja na okoliš,
2. obavljanje skupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti u svezi s otpadom, te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti,
3. skrb za odlagališta koja su zatvorena.
(2) Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način da se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i bez uporabe postupaka i/ili načina koji bi mogli štetiti okolišu, a posebice kako bi se izbjeglo:
1. rizik onečišćenja: mora, voda, tla i zraka,
2. pojava buke,
3. pojava neugodnih mirisa,
4. ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta,
5. štetan utjecaj na područja kulturnopovijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti,
6. nastajanje eksplozije ili požara.
 
Članak 5.
(1) Ciljevi gospodarenja otpadom su:
1. izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada, i to posebice:
– razvojem čistih tehnologija koje koriste manje prirodnih izvora,
– tehničkim razvojem i promoviranjem proizvoda koji ne pridonose ili, u najmanjoj mogućoj mjeri pridonose, povećanju štetnog utjecaja otpada i opasnosti onečišćenja,
– razvojem odgovarajućih metoda zbrinjavanja opasnih tvari sadržanih u otpadu namijenjenom oporabi,
2. oporaba otpada recikliranjem, ponovnom uporabom ili obnovom odnosno drugim postupkom koji omogućava izdvajanje sekundarnih sirovina, ili uporabu otpada u energetske svrhe,
3. zbrinjavanje otpada na propisan način,
4. sanacija otpadom onečišćenog okoliša.
(2) U ostvarivanju ciljeva iz stavka 1. ovoga članka uzimat će se u obzir najučinkovitije raspoložive tehnologije i gospodarska provedivost u skladu s načelima iz članka 6. ovoga Zakona i načelima prema zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša.
 
Članak 6.
(1) Gospodarenje otpadom se temelji na uvažavanju načela zaštite okoliša, uređenih posebnim propisima, poš­tivanju načela međunarodnog prava zaštite okoliša, uvaža­vanju znanstvenih spoznaja i najbolje svjetske prakse, a osobito na sljedećim načelima:
1. onečišćivač plaća – posjednik otpada snosi sve troškove preventivnih mjera i mjera zbrinjavanja otpada, troškove gospodarenja otpadom koji nisu pokriveni prihodom ostvarenim od prerade otpada te je financijski odgovoran za provedbu preventivnih i sanacijskih mjera zbog štete za okoliš koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad,
2.odgovornost proizvođača – proizvođač proizvoda od koje­ga otpad potječe odgovoran je za odabir rješenja najprihvatljivijeg za okoliš prema svojstvima proizvoda i tehnologiji proizvodnje, uključujući vijek trajanja proizvoda i uporabu najbolje dostupne tehnologije,
3.blizina – oporaba i/ili zbrinjavanje otpada treba se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš.
(2) Građevine namijenjene skladištenju, oporabi i/ili zbrinjavanju otpada potrebno je planirati na način da se zadovolje potrebe na nacionalnoj razini.

1. Planski dokumenti gospodarenja otpadom
 
Članak 7.
(1) Planski dokumenti gospodarenja otpadom jesu:
– Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (u dalj­njem tekstu: Strategija),
– Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,
– županijski (regionalni) plan gospodarenja otpadom i Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba,
– gradski, odnosno općinski plan gospodarenja otpadom, te
– plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada.
(2) Županijski plan gospodarenja otpadom, odnosno Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba, mora biti usklađen sa Strategijom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, te sa Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske, Planom zaštite okoliša Republike Hrvatske i programom zaštite okoliša županije, odnosno Programom zaštite okoliša Grada Zagreba.
(3) Planovi gospodarenja otpadom grada i općine moraju biti usklađeni sa županijskim planom gospodarenja otpadom te sa programom zaštite okoliša županije, kao i s programom zaštite okoliša grada, odnosno općine ako se takvi programi donose sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša.
(4) U izradi plana gospodarenja otpadom županija i Grad Zagreb surađuju s gradovima i općinama na svom području. Dvije ili više županija mogu donijeti zajednički plan gospodarenja otpadom.
(5) Županijski, Grada Zagreba, gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom donose se kao sastavni dio programa zašti­te okoliša određenog posebnim zakonom ili kao posebni dokument.
 
Članak 8.
(1) Strategija je prema odredbama zakona kojim se uređuje zaštita okoliša sastavni dio Strategije održivog razvitka Republike Hrvatske.. Strategijom se dugoročno određuje i usmjerava gospodarenje otpadom, a sadrži osobito:
1. ocjenu postojećeg stanja gospodarenja otpadom,
2. osnovne ciljeve i mjere za gospodarenje otpadom,
3. mjere gospodarenja opasnim otpadom,
4. smjernice za oporabu i zbrinjavanje otpada u skladu s načelima zaštite okoliša i gospodarskim načelima,
5. smjernice za odlaganje otpada čije se nastajanje ne može izbjeći i koji se ne može obraditi,
6. smjernice za osiguranje najpovoljnijih tehničkih, proizvod­nih i gospodarskih mjera za postizanje ciljeva gospodarenja otpadom.
(2) Strategiju donosi Hrvatski sabor po postupku i na način propisan posebnim zakonom.
 
Članak 9.
(1) Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske je proved­beni dokument Strategije iz članka 8. ovoga Zakona.
(2) Plan iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito:
1. vrste, količine i porijeklo otpada za koje treba osigurati gospodarenje,
2. uvjete gospodarenja posebnim kategorijama otpada,
3. razmještaj lokacija (mreža) građevina i uređaja za oporabu i zbrinjavanje otpada i rokove za njihovu izgradnju,
4. opće tehničke zahtjeve za građevine i uređaje za gospodarenje otpadom,
5. procjenu i moguće izvore sredstava potrebnih za provo­đenje ciljeva u gospodarenju otpadom iz članka 5. ovoga Zakona.
(3) Plan iz stavka 1. ovoga članka donosi se za razdoblje od osam godina, a njegovo izvršavanje provjerava se godišnje.
(4) Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske donosi Vlada Republike Hrvatske. Vlada može za gospodarenje pojedinim kategorijama otpada donositi i pojedinačne planove.
(5) Plan gospodarenja otpadom iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.
(6) Nadzor nad provedbom plana gospodarenja otpadom iz stavka 1. ovoga članka obavlja Ministarstvo. Ministarstvo je dužno jednom godišnje, do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, podnositi Vladi Republike Hrvatske izvješće o izvršenju utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera iz plana gospodarenja otpadom.
 
Članak 10.
(1) Plan gospodarenja otpadom županije, odnosno Grada Zagreba sadrži osobito:
1. mjere izbjegavanja i smanjenja nastajanja otpada,
2. mjere gospodarenja otpadom prema najboljoj dostupnoj tehnologiji koja ne zahtijeva previsoke troškove,
3. mjere iskorištavanja vrijednih osobina otpada, odnosno mjere odvojenog skupljanja otpada,
4. plan gradnje građevina namijenjenih skladištenju, obradi ili odlaganju otpada u cilju uspostavljanja cjelovite nacionalne mreže građevina za zbrinjavanje otpada,
5. mjere sanacije otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta,
6. mjere nadzora i praćenja gospodarenja otpadom,
7. izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu pojedinih mjera,
8. rokove za izvršenje utvrđenih mjera.
(2) Plan iz stavka 1. ovoga članka donosi županijska skup­ština, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba, za razdoblje od osam godina, a njegovo izvršavanje provjerava se godišnje.
(3) Nadležno upravno tijelo nadzire provedbu planova gospodarenja otpadom iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Nadležno upravno tijelo dužan je jednom godišnje, do 31. svibnja tekuće godine, za prethodnu godinu, podnositi županijskoj skup­štini, odnosno Gradskoj skupštini Grada Zagreba izvješće o provedbi Plana iz stavka 1. ovoga članka – poglavito o izvršenju utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.
(5) Usvojeno izvješće iz stavka 4. ovoga članka nadležno upravno tijelo dostavlja Ministarstvu i Agenciji za zaštitu okoliša.
(6) Plan iz stavka 1. i izvješće iz stavka 4. ovoga članka ob­jav­ljuju se u službenom glasilu županije, odnosno Grada Zagreba.
 
Članak 11.
(1) Plan gospodarenja otpadom grada, odnosno općine sadrži osobito:
1. mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada,
2. mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad,
3. popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlaga­lišta,
4. redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša,
5. izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu sanacije.
(2) Plan gospodarenja otpadom iz stavka 1. ovoga članka donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće za razdoblje od osam godina, a njegovo izvršavanje provjerava se godišnje.
(3) Nadležno upravno tijelo nadzire provedbu planova gospodarenja otpadom iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Gradonačelnik i općinski načelnik dužni su jednom godišnje, do 30. travnja tekuće godine, za prethodnu godinu, podnositi gradskom vijeću, odnosno općinskom vijeću izvješće o izvršenju plana iz stavka 1. ovoga članka, a poglavito o provedbi obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.
(5) Usvojeno izvješće iz stavka 4. ovoga članka nadležno upravno tijelo dostavlja Ministarstvu i Agenciji za zaštitu okoliša.
(6) Plan iz stavka 1. i izvješće iz stavka 4. ovoga članka objavljuju se u službenom glasilu grada, odnosno općine.

Članak 11.a
Izmjene i/ili dopune Plana gospodarenja otpadom iz članka 10. i 11. ovoga Zakona mogu se donijeti samo za četverogodišnje razdoblje na temelju analize učinkovitosti poduzetih mjera iz izviješća za to razdoblje, a iznimno i prije uz suglasnost Ministarstva.

Članak 12.
(1) Proizvođač otpada koji godišnje proizvodi više od 150 tona neopasnog otpada i/ili više od 200 kilograma opasnog otpada, dužan je planirati gospodarenje otpadom za razdoblje od četiri godine.
(2) Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada sadrži osobito:
1. podatke o vrstama, količinama, mjestu, odnosno procesu nastanka otpada te predviđanje trenda nastajanja otpada,
2. mjere za sprječavanje ili smanjivanje nastajanja otpada i njegove štetnosti,
3. postojeći i predviđeni način gospodarenja otpadom,
4. podatke o vlastitim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom.
(3) Plan iz stavka 2. ovoga članka proizvođač otpada izrađuje se na propisanim obrascima.
(4) Oblik i sadržaj obrazaca iz stavka 3. ovoga članka propisuje ministar.
(5) Plan gospodarenja otpadom proizvođač otpada dostavlja nadležnom upravnom tijelu i Agenciji za zaštitu okoliša.
 
2. Odgovornost u gospodarenju otpadom
 
Članak 13.
(1) Gospodarenje otpadom je od interesa za Republiku Hrvat­sku.
(2) Država je odgovorna za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje otpada.
(3) Vlada Republike Hrvatske osigurava uvjete i propisuje mjere za gospodarenje otpadom iz stavka 2. ovoga članka u skladu s odredbama ovoga Zakona.
(4) Županija i Grad Zagreb dužni su na svom području osigurati provedbu propisanih mjera za gospodarenje otpadom iz stavka 3. ovoga članka.
 
Članak 14.
(1) Županija i Grad Zagreb odgovorni su za gospodarenje svim vrstama otpada, osim otpada iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) Poglavarstvo županije i poglavarstvo Grada Zagreba duž­ni su na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mje­ra za gospodarenje otpadom iz stavka 1. ovoga članka u skladu s odredbama ovoga Zakona.
(3) U provedbi mjera za gospodarenje otpadom iz stavka 2. ovoga članka, županija je dužna surađivati s jedinicama lokalne samouprave.
(4) Više županija ili županija i Grad Zagreb mogu sporazum­no osigurati zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom iz stavka 1. ovoga članka.
 
Članak 15.
(1) Grad i općina odgovorni su za gospodarenje komunalnim otpadom.
(2) Poglavarstvo grada, odnosno gradsko vijeće i poglavarstvo općine, odnosno općinsko vijeće dužni su na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom.
(3) Općina i grad dužni su međusobno surađivati i uz koordinaciju županije osigurati provedbu propisanih mjera za odvo­jeno prikupljanje otpada.
(4) Grad Zagreb, grad i općina dužni su na svojem području postaviti odgovarajuće spremnike i osigurati gradnju reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom sukladno ovom Zakonu i planu gospodarenja otpadom te osigurati gradnju najmanje jednog reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.

Članak 15.a
(1) Grad Zagreb, grad i općina, u svrhu provedbe obveza iz ovoga Zakona vezano za gospodarenje komunalnim otpadom na svojem području, vlasniku koji na svojoj nekretnini odlaže otpad protivno odluci o komunalnom redu i/ili to dozvoljava drugoj osobi, putem komunalnog redara naredit će da taj otpad, o svojem trošku i odgovornosti, odloži na propisani način.
(2) Ukoliko vlasnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka ne postupi po nalogu komunalnog redara, to će učiniti Grad Zagreb, grad, odnosno općina na trošak i odgovornost vlasnika.
 
Članak 16.
Ako županija, Grad Zagreb, grad i/ili općina ne provode propisane mjere za gospodarenje otpadom za koje su odgovorni u skladu s ovim Zakonom, propisane mjere provest će Vlada Republike Hrvatske o njihovom trošku.
 
3. Troškovi gospodarenja otpadom
 
Članak 17.
(1) Troškovi gospodarenja otpadom obračunavaju se prema kriteriju količine i svojstvu otpada uz primjenu načela »onečiš­ćivač plaća«.
(2) Grad Zagreb, grad i općina za komunalni otpad iz kućanstva kao kriterij količine iz stavka 1. ovoga članka mogu primijeniti jedinicu mase ili volumen otpada ili broj članova kućanstva.
(3) Troškovi gospodarenja otpadom moraju obuhvatiti:
1. troškove odvojenog skupljanja otpada,
2. troškove prijevoza otpada,
3. troškove drugih mjera gospodarenja otpadom koje nisu pokrivene prihodom ostvarenim prometom otpada i
4. procijenjene troškove uklanjanja otpada koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš,
5. troškove oporabe i/ili zbrinjavanja otpada koji obuhvaćaju troškove projektiranja i gradnje građevina za oporabu i /ili zbrinjavanje otpada, troškove rada građevina za oporabu i/ili zbrinjavanje otpada te procjenu troškova zatvaranja građevina za oporabu i/ili zbrinjavanje otpada, njihovog naknadnog održavanja i gradnje nove građevine koja će se koristiti nakon prestanka rada postojeće.
 
Članak 17.a
(1) Proizvođač i uvoznik proizvoda od kojeg potječu posebne kategorije otpada dužan je plaćati naknade za gospodarenje tim kategorijama otpada.
(2) Naknade iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u korist Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi pripreme, provedbe i razvoja sustava povrata, skupljanja i zbrinjavanja posebnih kategorija otpada.
(3) Na naplatu naknada iz stavka 1. ovoga članka i na naplatu dospjelih nenaplaćenih iznosa naknada zajedno s pripadajućim kamatama primjenjuje se članak 26. stavci 1., 2., 3. i 4., članak 27. i članak 28. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 (1) Grad Zagreb, grad, odnosno općina dužni su osigurati uklanjanje i zbrinjavanje i/ili oporabu otpada koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš na njihovom području.
(2) Ako osoba odgovorna za obavljanje komunalne usluge održavanja čistoće u gradu, odnosno općini, u skladu s propisom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, ne zbrine otpad koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš taj će otpad zbrinuti županija na teret proračuna grada, odnosno općine.
(3) Ako osoba odgovorna za obavljanje komunalne usluge održavanja čistoće u Gradu Zagrebu ne zbrine otpad koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš, taj će otpad zbrinuti Grad Zagreb na teret svog proračuna.
(4) Županija, Grad Zagreb, grad i općina imaju pravo povrata troškova iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka od osobe koja je otpad odbacila u okoliš.

Članak 18.a
(1) Država je dužna osigurati sanaciju okoliša na zatečenim lokacijama visoko opterećenim opasnim otpadom od strane nepoznate osobe ili osobe koja je prestala postojati ako nema pravnog sljednika utvrđenim Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske iz članka 9. ovoga Zakona.
(2) Sredstva za financiranje sanacije iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.
(3) Država ima pravo povrata troškova iz stavka 1. ovoga članka od osobe koja je otpad odbacila u okoliš.
 
4. Informacijski sustav gospodarenja otpadom
 
Članak 19.
(1) Informacijski sustav gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: informacijski sustav) je sastavni dio informacijskog sustava zaštite okoliša koji se vodi prema zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša, a sadrži osobito:
1. podatke o otpadu sadržane u registru i prijavljene sukladno posebnom propisu,
2. podatke iz izvješća o provedbi planova gospodarenja otpadom iz članka 10. i 11. ovoga Zakona,
3. podatke iz plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada iz članka 12. ovoga Zakona,
4. popis ispitnih laboratorija akreditiranih za ispitivanje kemijskih i fizikalnih svojstava otpada iz članka 40. ovoga Zakona,
5. podatke iz očevidnika o izdanim dozvolama iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona,
6. podatke iz očevidnika o izdanim potvrdama i suglasnostima iz članka 28., 29. i 31. ovoga Zakona,
7. podatke iz izvješća o količinama i vrstama uvezenoga neopasnog otpada iz članka 49. ovoga Zakona,
8. podatke iz izvješća o količinama i vrstama izvezenoga opasnog otpada iz članka 51. stavka 2. ovoga Zakona,
9. podatke iz očevidnika o upisanim izvoznicima neopasnog otpada iz članka 53. ovoga Zakona,
10. podatke o propisima, smjernicama, planovima i projektima u području gospodarenja otpadom,
11. pokazatelje stanja na području otpada.
(2) Nadležno upravno tijelo, nadležni upravni odjel i pravne osobe s javnim ovlastima, dužni su pravodobno i bez naknade osiguravati podatke iz svoje nadležnosti, te druge podatke koji su potrebni za vođenje informacijskog sustava.
(3) Informacijski sustav vodi Agencija za zaštitu okoliša.
(4) Agencija za zaštitu okoliša obavezna je pravovremeno i cjelovito prikupljati i unositi podatke u informacijski sustav. Na temelju prikupljenih podataka dužna je izraditi izvješće o gospodarenju otpadom kao sastavni dio izvješća o stanju okoliša propisanog posebnim zakonom.
(5) Nadzor nad izvršavanjem poslova iz stavka 4. ovoga članka obavlja Ministarstvo.
 
Članak 20.
(1) Osoba koja proizvodi otpad obavljanjem svoje djelatnosti i/ili gospodari otpadom obvezna je voditi propisani očevidnik o nastanku i tijeku otpada. Podatke u očevidnik osoba je dužna unositi ažurno i potpuno nakon svake nastale promjene stanja te podatke iz očevidnika dostavljati nadležnom tijelu sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša, a očevidnik za svaku godinu čuvati pet godina.
(2) Sadržaj i način vođenja očevidnika iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.
 
5. Građevine za skladištenje, oporabu i zbrinjavanje otpada
 
Članak 21.
(1) Gradnja građevina, namijenjenih skladištenju, oporabi i zbri­njavanju otpada od interesa je za Republiku Hrvatsku.
(2) Županija, Grad Zagreb, grad i općina dužni su u svojim dokumentima prostornog uređenja odrediti lokacije za gradnju građevina iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Lokacije građevina iz stavka 1. ovoga članka mogu se odrediti i u proizvodnim zonama u skladu s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske iz članka 9. ovoga Zakona i ako je to u skladu s prostorno-funkcionalnim obilježjima tih zona.
(4) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave svojim prostornim planovima ne odrede lokacije iz stavka 2. ovoga članka u roku određenom posebnim propisom, odluku o tim lokacijama, na prijedlog ministra, donijet će Vlada Republike Hrvatske, najkasnije šest mjeseci po isteku toga roka.
 
Članak 22.
(1) Otpad se smije skladištiti, oporabljivati i/ili zbrinjavati samo u građevinama i uređajima određenima za tu namjenu.
 (2) Građevine iz stavka 1. ovoga članka razvrstavaju se u kategorije prema vrsti otpada koji se u njima smije skladištiti, oporabljivati ili zbrinjavati.
(3) Tehničke uvjete, kategorije, način rada, zatvaranje i rok saniranja nakon prestanka rada, za građevine iz stavka 1. ovog članka, kao i tehničke i druge uvjete za uređaje iz istoga stavka ovoga članka propisuje ministar.
 
6. Financiranje gradnje građevina za skladištenje, oporabu i zbrinjavanje otpada
 
Članak 23.
(1) Sredstva za financiranje gradnje građevina za skladiš­tenje, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada osiguravaju se u državnom proračunu i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.
(2) Sredstva za financiranje gradnje građevina za skladiš­tenje, oporabu i zbrinjavanje ostalih kategorija otpada, osiguravaju se u proračunu županije, odnosno Grada Zagreba i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.
(3) Sredstva za financiranje gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom osiguravaju se u proračunu županije, odnosno Grada Zagreba, grada i općine, te iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.
(4) Drugi izvori iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka su: naknade propisane posebnim zakonom, sredstva stranih ulaganja namijenjena gospodarenju otpadom, sredstva pravnih i fizičkih osoba, sredstva privatno-javnog partnerstva, sredstva međunarodne pomoći i donacije.
 
7. Naknade vlasnicima nekretnina
 
Članak 24.
(1) Vlasnik zakonito izgrađene stambene i stambeno-poslovne građevine koja se nalazi na udaljenosti do 500 metara od gra­đevine namijenjene zbrinjavanju otpada ima pravo na novčanu naknadu zbog umanjenja vrijednosti nekretnine uz uvjet da je vlasništvo nad nekretninom stekao prije početka gradnje građevine namijenjene zbrinjavanju otpada.
(2) Obveznik plaćanja naknade iz stavka 1. ovoga članka je vlasnik ili nositelj drugih stvarnih prava na građevini namije­njenoj zbrinjavanju otpada.
(3) Grad Zagreb, grad, odnosno općina na čijem se području nalazi građevina namijenjena zbrinjavanju otpada, u uvjetima propisanim ovim Zakonom, imaju pravo na novčanu naknadu.
(4) Obveznici plaćanja naknade iz stavka 3. ovoga članka su grad i općina koji koriste građevinu namijenjenu zbrinjavanju otpada na području Grada Zagreba, ili drugog grada ili općine.
(5) Mjerila, postupak i način određivanja iznosa, te način uplate i isplate naknada iz stavka 1. i 3. ovoga članka propisuje ministar.
(6) U slučaju spora o pravima i obvezama u svezi s naknadama iz ovoga članka odlučuje sud.
 
8. Skupljanje, skladištenje i prijevoz otpada te posredovanje otpadom
 
Članak 25.
Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se odvo­jeno skupljati i skladištiti kako bi se omogućilo gospodarenje tim otpadom u skladu s odredbama ovoga Zakona.
 
Članak 26.
(1) Opasni otpad mora se skupljati, skladištiti i prevoziti odvojeno, svaka vrsta opasnog otpada za sebe i odvojeno od neopasnog i komunalnog otpada.
(2) Prilikom skupljanja komunalnog otpada mora se iz njega izdvojiti opasan otpad i njime gospodariti u skladu s ovim Zakonom.
(3) Na prijevoz opasnog otpada primjenjuju se propisi koji se primjenjuju na prijevoz opasnih tvari.
 
Članak 27.
(1) Djelatnost skupljanja otpada za potrebe drugih obavlja osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti (u daljnjem tekstu: skupljač).
(2) Skupljač ne smije preuzeti otpad od proizvođača otpada bez pratećeg lista i druge propisane dokumentacije. Skupljač je dužan uz svaku pošiljku otpada koju predaje osobi ovlaštenoj za oporabu, obradu i/ili zbrinjavanje predati prateći list s podacima iz očevidnika o nastanku i tijeku otpada.
(3) Skupljač ne smije preuzeti otpad za koji nema dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja.
(4) Skupljač je dužan opasni otpad na oporabu ili zbrinjavanje predati u stanju u kakvom ga je preuzeo od posjednika otpada.
(5) Skupljač mora voditi očevidnik iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona.
 
Članak 28.
Prijevoz otpada za potrebe drugih obavlja prijevoznik otpada registriran za prijevoz (u daljnjem tekstu: prijevoznik).
(2) Prijevoznik može započeti prijevoz otpada nakon što podnese prijavu za upis u očevidnik Ministarstva o prijevoznicima otpada i pribavi potvrdu o upisu.
(3) Uz prijavu za upis u očevidnik Ministarstva iz stavka 1. ovoga članka, prijevoznik ako obavlja djelatnost prijevoza opasnog otpada mora priložiti dokaz da raspolaže vozilom kojim je dozvoljen prijevoz opasnih tvari prema propisu koji se primjenjuje na prijevoz opasnih tvari.
(4) Na temelju upisa iz stavka 2. ovoga članka prijevozniku se izdaje potvrda. Potvrda se na zahtjev prijevoznika izdaje za jednu ili više vrsta otpada.
(5) Ministarstvo dostavlja Agenciji za zaštitu okoliša podatke iz očevidnika o prijevoznicima otpada jednom godišnje.

Članak 28.a
(1)   (1) Prijevoznik mora voditi očevidnik o prijevozu otpada koji sadrži podatke o prijevozu otpada i to:
– vrsti i količini prevezenog otpada,
– mjestu utovara otpada i proizvođaču čiji je otpad preuzeo, odnosno o drugom posjedniku otpada od kojeg je otpad preuzeo,
– mjestu isporuke otpada i osobi koja ga je preuzela,
– naručitelju prijevoza otpada.
(2) Prijevoznik je dužan podatke iz očevidnika iz stavka 1. ovoga članka, čuvati 12 mjeseci.
(3) Prijevoznik je dužan dostaviti podatke iz očevidnika iz prethodne godine do 31. siječnja tekuće godine nadležnom uredu na obrascu prijavnog lista.
 
Članak 29.
(1) Djelatnost posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih može obavljati osoba registrirana za obavljanje poslovnog posredništva (u daljnjem tekstu: posrednik).
(2) Posrednik može započeti obavljati djelatnost posredovanja iz stavka 1. ovoga članka nakon što podnese prijavu za upis u očevidnik Ministarstva o posrednicima u gospodarenju otpadom.
(3) Na temelju upisa iz stavka 2. ovoga članka posredniku se izdaje potvrda.
(4) Očevidnik iz stavka 2. ovoga članka vodi Ministarstvo.
(5) Sadržaj i način vođenja očevidnika iz stavka 2. ovoga članka, te sadržaj i način prijave za upis u očevidnik, posebnim propisom propisuje ministar.
(6) Podatke o posrednicima koji se vode u Očevidniku posrednika u gospodarenju otpadom Ministarstvo jednom godišnje dostavlja Agenciji za zaštitu okoliša.
 
Članak 29.a
Fond može obavljanje poslova pripreme skupljanja i zbrinjavanja posebnih kategorija otpada ugovorom povjeriti pravnoj osobi iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona uz plaćanje naknade.
 
Članak 30.
(1) Potvrda iz članaka 28. i 29. ovoga Zakona nije upravni akt.
(2) Ako Ministarstvo odbije prijavu za upis u očevidnik prijevoznika, odnosno posrednika u gospodarenju otpadom, o tome donosi rješenje.
(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
 
Članak 31.
(1) Proizvođač otpada namijenjenog oporabi ili zbrinjavanju može vlastiti proizvedeni otpad privremeno skladištiti na za to namijenjenom prostoru unutar svojeg poslovnog prostora, naj­duže godinu dana računajući od dana proizvodnje toga otpada.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako ne postoje mogućnosti za oporabu ili zbrinjavanje vlastitoga proizvedenog otpada u roku od godine dana, proizvođač otpada, uz uvjete propisane ovim Zakonom, može taj otpad privremeno skladištiti najduže do tri godine računajući od dana proizvodnje otpada.
(3) Za skladištenje iz stavka 2. ovoga članka proizvođač otpada obvezan je pribaviti suglasnost Ministarstva.
(4) Suglasnost iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo će izdati ako su ispunjeni propisani uvjeti za privremeno skladištenje proizvedenoga vlastitog otpada duže od godine dana.
(5) Suglasnost iz stavka 3. ovoga članka nije upravni akt.
(6) Ako Ministarstvo odbije izdavanje suglasnosti, o tome donosi rješenje.
(7) Protiv rješenja iz stavka 6. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
(8) Očevidnik izdanih suglasnosti iz stavka 3. ovoga članka vodi Ministarstvo.
(9) Uvjete za mjesta i način privremenog skladištenja otpada iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.
(10) Podatke o izdanim suglasnostima koji se vode u oče­vidniku iz stavka 8. ovoga članka Ministarstvo dostavlja Agenciji za zaštitu okoliša.

Članak 31.a
U slučaju uklanjanja bespravno izgrađene građevine na temelju izvršnoga upravnog akta građevinskog inspektora putem druge osobe, u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja, građevinski otpad koji nastaje tom prilikom zbrinjava se na odlagalištu otpada na trošak i odgovornost vlasnika građevine.
 
9. Oporaba i zbrinjavanje otpada
 
Članak 32.
(1) Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se oporabiti.
(2) Postupke oporabe otpada posebnim propisom propisuje ministar.
 
Članak 33.
(1) Iznimno od odredbe članka 32. stavka 1. ovoga Zakona, otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti ne mora se oporabiti u slučajevima:
1. kada su troškovi oporabe tog otpada nesrazmjerno veći od troškova njegovog zbrinjavanja,
2. ako se odlaganjem tog otpada manje opterećuje okoliš nego njegovom oporabom, a osobito u odnosu na:
– emisije tvari i energije u zrak, more, vodu i tlo,
– korištenje prirodnih izvora,
– energiju koju treba potrošiti ili koju je moguće obnoviti, te
– opasne tvari sadržane u otpadu proizvedenom prilikom oporabe otpada.
(2) Otpad iz stavka 1. ovoga članka mora se zbrinjavati na propisani način.
(3) Propis o načinu zbrinjavanja otpada iz stavka 1. ovoga član­ka donosi ministar.
 
Članak 34.
(1) Otpad koji nema vrijednih svojstava za oporabljivanje, odnosno koji se ne može ili ne mora oporabiti mora se na propisani način zbrinuti.
(2) Način zbrinjavanja i uvjete za zbrinjavanje otpada posebnim propisom propisuje ministar.
 
Članak 35.
Zabranjuje se ostavljanje, istovar i/ili odlaganje otpada na mjestima koja za to nisu određena u skladu s ovim Zakonom.
 
10. Obveze i odgovornost proizvođača proizvoda i proiz­vođača otpada
 
Članak 36.
(1) Proizvođač i uvoznik proizvoda (u daljnjem tekstu: Proizvođači) moraju planirati proizvodnju proizvoda i ambalažu za proizvode na način da se proizvodnja unapređuje primjenom čistih tehnologija, te na način koji omogućuje učinkovitu uporabu materijala i energije, potiče ponovnu uporabu i reciklažu proizvoda (ako je to po svojstvu proizvoda moguće) i uzima u obzir najprimjereniji postupak oporabe i/ili zbrinjavanja proizvoda kojem je istekao rok, odnosno vijek trajanja, kako bi se nepovoljni utjecaj na okoliš sveo na najmanju moguću mjeru.
(2) Proizvođači moraju koristiti sirovine i materijale, poluproizvode i ambalažu koji smanjuju uporabu energije i materijala i čijim se korištenjem smanjuje nastajanje otpada.
(3) Proizvođači u najvećoj mogućoj mjeri moraju uvoditi i koristiti povratnu ambalažu koja smanjuje opterećenja okoliša otpadom u odnosu na ambalažu za jednokratnu uporabu.
(4) Proizvođači su dužni izbjegavati uporabu materijala, tvari i/ili predmeta koji sadrže opasne tvari u količinama i/ili koncentracijama koje bi mogle nepovoljno utjecati na zdravlje ljudi i/ili na okoliš u procesu proizvodnje, uporabe i zbrinjavanja proizvoda kada postane otpad.
(5) Zabranjuje se na tržište stavljanje ambalaže koja sadrži materijale i opasne tvari u količinama i/ili koncentracijama koje bi mogle nepovoljno utjecati na zdravlje ljudi i/ili okoliš.
(6) Proizvođači su dužni na propisan način označavanjem obavještavati potrošača o bitnim svojstvima proizvoda i ambalaže glede opasnih i onečišćujućih tvari koje oni sadrže, te o načinu gospodarenja s proizvodom i ambalažom kada postanu otpad.
(7) Proizvođači koji stavljaju u promet opasne tvari dužni su na vlastiti trošak organizirati odvojeno skupljanje otpadne ambalaže onečišćene opasnim tvarima i korištenje njezinih vrijednih svojstava predajom ovlaštenim osobama za skupljanje, obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje takve ambalaže.
(8) Način i postupak označavanja i obavještavanja potrošača o bitnim svojstvima proizvoda, dijelova proizvoda i ambalaže glede opasnih i onečišćujućih tvari te zabranu stavljanja na tržište proizvoda i dijelova proizvoda koji sadrže opasne tvari u količinama i/ili koncentracijama koje bi mogle nepovoljno utjecati na zdravlje ljudi i/ili na okoliš propisuje ministar.

Članak 37.
Brisan.
 
Članak 38.
(1) Proizvođači i prodavatelji dužni su kupcu i/ili korisniku proizvoda osigurati:
1. mogućnost povrata uporabljenih proizvoda, odnosno ambalaže koja se nakon odgovarajuće obrade može ponovno uporabiti i
2. mogućnost isplate naknade za oporabljivi otpad nakon iskorištenja proizvoda.
(2) Propisom iz članka 36. stavka 8. ovoga Zakona ministar pobliže propisuje i obveze proizvođača i prodavatelja u smislu odredbi stavka 1. ovoga članka.
 
Članak 39.
(1) Proizvođač otpada mora svoj otpad predati osobi koja u skladu sa člankom 41. ovoga Zakona ima dozvolu za skupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba).
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, proizvođač otpada može svoj otpad sam oporabiti ili zbrinuti u skladu s odredbama ovoga Zakona uz uvjet da je pribavio dozvolu iz članka 41. ovoga Zakona.
(3) Proizvođač otpada uz otpad mora ovlaštenoj osobi predati prateći list s podacima iz očevidnika o otpadu u skladu sa člankom 20. stavkom 1. ovoga Zakona.
(4) Proizvođač otpada odgovoran je za točnost podataka o otpadu iz stavka 3. ovoga članka.
 
Članak 40.
(1) U slučaju kada proizvođač opasnog otpada ovlaštenim osobama predaje opasni otpad za koji ne posjeduje deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada ili kada je količina otpada veća od jedne tone dužan je, uz podatke o otpadu iz članka 39. stavka 3. ovoga Zakona, tim osobama predati i izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada. Izvješće ne smije biti starije od 12 mjeseci računajući od dana kada je provedeno ispitivanje svojstava otpada.
(2) U slučaju kada je količina opasnog otpada poznatog sastava manja od jedne tone proizvođač opasnog otpada dužan je, uz podatke o otpadu iz članka 39. stavka 3. ovoga Zakona, ovlaš­tenim osobama predati i deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada.
(3) Ispitivanja fizikalnih i kemijskih svojstava otpada iz stavka 1. ovoga članka obavljaju ispitni laboratoriji akreditirani za pro­vedbu ispitivanja prema hrvatskoj normi HRN EN ISO/IEC 17025-2000.
 
11. Dozvola za skupljanje, oporabu i zbrinjavanje otpada
 
Članak 41.
(1) Osobe registrirane za obavljanje djelatnosti skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja (obrade, odlaganja, spaljivanja i drugih načina zbrinjavanja otpada), odnosno za djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada, ne smiju početi obavljati djelatnost prije nego pribave ovim Zakonom propisanu dozvolu.
(2) Dozvolom, ovisno o vrsti djelatnosti, se određuje:
1. vrsta otpada s kojima se posluje,
2. količine otpada s obzirom na vrste s kojima se posluje i s obzirom na raspoložive kapacitete mjesta poslovanja otpadom,
3. ispunjavanje propisanih uvjeta (tehnički uvjeti za rad, način i sustav praćenja,
4. mjere opreza koje iz sigurnosnih razloga treba poduzeti,
5. postupak oporabe i/ili zbrinjavanja, odnosno drugog načina gospodarenja s otpadom,
6. lokacija i mjesto oporabe i/ili zbrinjavanja.
(3) Dozvola se izdaje naodređeni rok, a najdužena rokod pet godina.
(4) Rok važnosti dozvole može se višekratno produžiti.Zahtjev za produženje važnosti dozvole mora se podnijeti najranije četiri, a najkasnije dva mjeseca prije isteka roka njezina važenja.
(5) Dozvola kojom se produžava rok važnosti prethodne dozvole izdaje se nakon što se utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 42. stavka 1. ovoga Zakona. Ova dozvola izdaje se u skladu s odredbom stavka 3. ovoga članka.
(6) Dozvola je upravni akt.
(7) Ministarstvo rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje i suspaljivanje otpada.
(8) Nadležno upravno tijelo rješava o zahtjevima za izdavanje dozvolaza gospodarenje komunalnim otpadom i posebnim kategorijama otpada.

Članak 41.a
(1)   Osoba ovlaštena za skupljanje i/ili oporabu otpada koja djelatnost obavlja na području dviju ili više županija, odnosno na području Republike Hrvatske, dužna je otpad kojim raspolaže zbrinuti na odlagalištu utvrđenom prostornim planom jedinice lokalne samouprave.
(2) Jedinica lokalne samouprave, odnosno osoba koja upravlja odlagalištem iz stavka 1. ovoga članka dužna je prihvatiti otpad iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada se radi o građevinskom otpadu za koji se djelatnost oporabe obavlja mobilnim uređajem, oporaba se može obavljati i na gradilištu.
 
Članak 42.
(1) Dozvola će se, ovisno o vrsti djelatnosti,izdati osobi iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona:
1. koja je registrirana za obavljanje neke od djelatnosti iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona,
2. koja raspolaže s potrebnim zakonito izgrađenim građe­vinama i uređajima,
3. koja zapošljava osobe koje imaju stručnu spremu propisanu za obavljanje poslova iz točke 1. ovoga stavka,
4. ako oprema, građevine i/ili uređaji kojima raspolaže u svrhu obavljanja djelatnosti u cijelosti udovoljavaju propisanim tehničko-tehnološkim uvjetima i uvjetima zaštite okoliša, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.
(2) Ministarstvo i nadležno upravno tijelo dužni su voditi evidenciju o izdanim dozvolama i podatke jednom godišnje, do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, dostavljati Agenciji za zaštitu okoliša.
 
Članak 43.
(1) Iznimno od članka 42. stavka 1. ovoga Zakona, dozvola se može izdati osobi izčlanka 41. stavka 1. ovoga Zakonakoja, u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole, ne udovoljava uvjetima iz članka 42. stavka 1. točke 4. ovogaZakona,ako za to postoje opravdani razlozi zbog postizanja ciljeva iz članka 5. ovoga Zakona.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo, odnos­no nadležno upravno tijelo izdat će privremenu dozvolu.
(3) Privremena dozvola sadrži mjere, uvjete i rokove koje osoba kojoj je ta dozvola izdana mora postupno izvršavati, te rok za obvezno potpuno usklađenje s uvjetima propisanim u članku 42. stavku 1. točki 4. ovoga Zakona.
 
Članak 44.
(1) Zahtjev za izdavanje dozvole iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona sadrži podatke o tražitelju dozvole, dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 42. stavka 1. ovoga Zakona i plan gospodarenja otpadom.
(2) Plan gospodarenja otpadom mora sadržavati podatke o:
1. vrsti i količini otpada koji se skuplja, oporabljuje i/ili zbrinjava,
2. predviđenom načinu skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja,
3. opremi, kategoriji i kapacitetu građevina i uređaja te o tehnološkom procesu i postupcima,
4. načinu rada i mjerama zaštite okoliša radi sprječavanja štetnog utjecaja na okoliš,
5. gospodarenju preostalim otpadom nakon postupka oporabe i/ili zbrinjavanja.
 
Članak 45.
(1) Protiv dozvole iz članka 41. stavka 7. ovoga Zakona nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
(2) Protiv dozvole iz članka 41. stavka 8. ovoga Zakona može se izjaviti žalba Ministarstvu.
 
Članak 46.
(1) Kada Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo, naknadno, inspekcijskim nadzorom ili na bilo koji drugi način utvrdi da osoba iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom za obavljanje djelatnosti za koju je pribavila dozvolu iz članka 41. stavka 2. ovoga Zakona, dozvolu će oduzeti ili privremeno oduzeti.
(2) O oduzimanju ili privremenom oduzimanju dozvole u smislu stavka 1. ovoga članka donosi se rješenje.
(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka koje donosi Ministarstvo nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
(4) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka koje donosi nadležno upravno tijelo može se izjaviti žalba Ministarstvu.
 
12. Prekogranični promet otpadom
 
a) Uvoz otpada
 
Članak 47.
(1) Zabranjuje se uvoz opasnog otpada.
(2) Zabranjuje se uvoz otpada radi odlaganja i korištenja u energetske svrhe.
(3) Dopušten je uvoz neopasnog otpada koji se može oporabiti u skladu s ovim Zakonom.
(4) Nadzor nad prekograničnim prometom otpada, način i postupci nadzora na granici i graničnim prijelazima i ovlaštenja inspektora zaštite okoliša, propisuju se posebnim propisom koji donosi Vlada Republike Hrvatske.
 
Članak 48.
(1) Za uvoz neopasnog otpada iz članka 47. stavka 3. ovoga Zakona osoba koja obavlja uvoz mora pribaviti rješenje propisano ovim Zakonom.
(2) Uvoz iz stavka 1. ovoga članka dozvolit će se osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti uvoza (dalje u tekstu: uvoznik), na njen zahtjev, uz uvjet da:
1. je sklopljen ugovor između uvoznika i osobe koja izvozi otpad,
2. je sklopljen ugovor između uvoznika otpada i osobe koja obavlja djelatnost oporabe i/ili zbrinjavanja otpada,
3. uvoznik ima izjavu osobe koja izvozi otpad o vrsti, količini, sastavu i podrijetlu otpada, te o tehnologiji kojom je nas­tao i razlozima za njegov izvoz,
4. uvoznik ima dokaz da osoba koja obavlja djelatnost oporabe i/ili obradeotpada raspolaže tehnološkim postrojenjem za obrađivanje otpada bez opasnosti po okoliš (ima dozvolu u skladu sa člankom 41. stavkom 1. ovoga Zakona),
5. uvoznik priloži izjavu osobe koja obavlja djelatnost oporabe i/ili obradeotpada koji se uvozio vrsti otpada koji će nastati obradom odnosno oporabom toga uvezenog otpada i o načinu njegova zbrinjavnja,
6. su navedeni podaci o tarifnom broju otpada, ključnom broju otpada, načinu prijevoza i graničnom prijelazu za uvoz.
 
Članak 49.
(1) Zahtjev za uvoz otpada iz članka 47. stavka 3. ovoga Zakona podnosi se za uvoz otpada u razdoblju od godine dana.
(2) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka rješava Ministars­tvo. Rješenjem se određuje i razdoblje na koje se rješenje odnosi.
(3) Uvoznik je dužan do 1. veljače tekuće godine, za proteklu godinu, dostavljati Ministarstvu izvješće o uvezenim količi­nama i vrstama otpada.
(4) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
 
(b) Izvoz i provoz otpada
 
Članak 50.
(1) Za izvoz opasnog otpada osoba koja obavlja izvoz mora pribaviti rješenje propisano ovim Zakonom.
(2) Izvoz iz stavka 1. ovoga članka dozvolit će se osobi registriranoj za obavljanje neke od djelatnosti gospodarenja opasnim otpadom (dalje u tekstu: izvoznik), na njen zahtjev, uz uvjet da:
1. je izdano odobrenje države u koju se opasni otpad uvozi,
2. izvoznik priloži pisanu izjavu o vrsti, količini, sastavu i podrijetlu opasnog otpada, te o razlozima izvoza,
3. je sklopljen ugovor između izvoznika i uvoznika opasnog otpada,
4. je izdano odobrenje država kroz koje opasni otpad prolazi na putu do krajnjeg odredišta ili da se država provoza nije pisano izjasnila u roku od 60 dana od dana primitka obavijesti o namjeravanom prekograničnom prometu opasnog otpada,
5. su navedeni podaci o tarifnom broju, ključnom broju opasnog otpada, načinu prijevoza, graničnom prijelazu za izvoz,
6. je priložen dokument o obavijesti namjeravanog preko­granič­nog prometa – Notifikacija i Dokument o prometu sukladno Konvenciji o nadzoru prekograničnog prometa opasnim otpadom i njegovom odlaganju,
7. izvoznik posjeduje odgovarajuću policu osiguranja ili jamstvo banke u iznosu koji je potreban da pokrije troškove zbrinjavanja i/ili oporabe opasnog otpada bez opasnosti za okoliš,
8. izvoznik posjeduje odgovarajuću policu osiguranja ili jamstvo banke u iznosu koji je potreban da pokrije troškove sanacije okoliša u slučaju nezgode.
 
Članak 51.
(1) O zahtjevu za izvoz opasnog otpada rješava Ministarstvo. Rješenjem se određuje i razdoblje na koje se rješenje odnosi.
(2) Izvoznik je dužan do 31. ožujka tekuće godine, za proteklu godinu, dostavljati Ministarstvu izvješće o izvezenim količi­nama i vrstama opasnog otpada.
(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
 
Članak 52.
(1) Provoz opasnog otpada područjem Republike Hrvatske može obavljati osoba koja je registrirana za obavljanje odgo­varajuće djelatnosti (u daljnjem tekstu: provoznik) ako pribavi rješenje propisano ovim Zakonom.
(2) Rješenje za provoz opasnog otpada, na zahtjev provoznika, izdaje Ministarstvo.
(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka izdat će se ako provoznik na odgovarajući način ispunjava uvjete za izvoz opasnog otpada propisane člankom 50. ovoga Zakona.
(4) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
 
Članak 53.
(1) Osoba registrirana za obavljanje djelatnosti izvoza ne može započeti izvoz neopasnog otpada prije nego što se upiše u očevidnik i pribavi potvrdu o upisu u Očevidnik izvoznika neopasnog otpada.
(2) Očevidnik iz stavka 1. ovog članka vodi Ministarstvo.
(3) Izvoznik neopasnog otpada dužan je do 1. veljače tekuće godine, dostavljati Ministarstvu izvješće o vrstama i količinama neopasnog otpada izvezenog u protekloj godini.
(4) Ako Ministarstvo odbije prijavu za upis u Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka o tome donosi rješenje.
(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
(6) Sadržaj i način vođenja Očevidnika iz stavka 1. ovoga članka, sadržaj i način prijave za upis u Očevidnik, te liste otpada, posebnim propisom propisuje ministar.
 
Članak 54.
Dopušta se provoz neopasnog otpada kroz Republiku Hrvat­sku.
 
III. KONCESIJE
 
Članak 55.
(1) Koncesijom se može steći pravo obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom te pravo gradnje i korištenja građevina i uređaja namijenjenih obavljanju tih djelatnosti i to za:
– skupljanje otpada,
– oporabu otpada,
– zbrinjavanje otpada.
(2) Koncesija iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje se na rok:
– do 30 godina za opasni otpad i termičku obradu otpada, te za gradnju građevina i obavljanje djelatnosti zbrinjavanja komunalnog otpada,
– do 10 godina za posebne kategorije otpada,
– do 5 godina za komunalni otpad, osim komunalnog otpada iz podstavka 1. ovoga stavka.
(3) Koncesija se može obnoviti po istom postupku po kojem je i dodijeljena.
(4) Koncesija iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje se na temelju javnog natječaja.
 
Članak 56.
(1) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije donose tijela nadležna za donošenje odluke o koncesiji iz članka 58. ovoga Zakona.
(2) Odluka o raspisivanju javnog natječaja sadrži osobito:
– namjenu koncesije,
– područje na kojem će se koncesija izvršavati,
– trajanje koncesije,
– posebne uvjete i /ili obveze koncesionara,
– rok za početak obavljanja djelatnosti,
– dokumentaciju i/ili druge uvjete koje treba ispuniti.
(3) Natječajni postupak provodi natječajno povjerenstvo koje imenuje tijelo koje donosi odluku o dodjeli koncesije.
 
Članak 57.
Podnositelj zahtjeva za koncesiju dužan je uz zahtjev za izdavanje koncesije predočiti:
– plan i godišnji operativni program rada,
– dokaz da ispunjava odgovarajuće tehničko-tehnološke uvje­­­te i raspolaže organizacijskim sposobnostima koje zadovoljavaju potrebe proizvodnog i radnog procesa, kako s obzirom na vlastiti interes, tako i interes trećih osoba,
– dokaz da raspolaže potrebnim brojem i stručnim profilom zaposlenika za ostvarenje operativnog programa rada,
– dokaz i jamstvo da raspolaže potrebnim financijskim sredstvima ili izvorima sredstava za ostvarenje plana i programa rada i ulaganja,
– dokaz da ispunjava uvjete, propisane ovim Zakonom, za obavljanje djelatnosti.
 
Članak 58.
(1) Odluka o dodjeli koncesije sadrži osobito: određenje djelatnosti za koju se dodjeljuje, način, uvjete i vrijeme obavlja­nja djelatnosti, ovlaštenja davatelja koncesije, prava i obveze ovlaštenika koncesije uključujući i pravo gradnje te obvezu održavanja građevina, visinu koncesijske naknade te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti.
(2) Odluku o dodjeli koncesije za djelatnosti i građevine ve­za­ne uz opasni otpad i termičku obradu otpada, te za posebne kategorije otpada i komunalni otpad ako se djelatnost obavlja za dvije ili više županija, donosi Vlada Republike Hrvatske ili tijelo koje ona ovlasti.
(3) Odluku o dodjeli koncesije za djelatnosti i građevine vezane uz posebne kategorije otpada te komunalni otpad, kada se one obavljaju za područje više gradova i općina unutar područja županije, donosi župan.
(4) Odluku o dodjeli koncesije za djelatnosti i građevine vezane uz komunalni otpad ako se djelatnost obavlja za područje grada ili općine, donosi gradonačelnik ili načelnik općine.
(5) Odluka iz ovoga članka je upravni akt.
 
Članak 59.
(1) Na temelju odluke o koncesiji zaključuje se ugovor o koncesiji.
(2) Ugovorom o koncesiji detaljno se razrađuju prava i obveze davatelja i ovlaštenika koncesije određena odlukom o dodjeli koncesije, jamstva ovlaštenika koncesije, uvjeti otkaza ugovora, način razrješenja odnosa u slučaju prestanka ugovora prije isteka roka na koji se koncesija dodjeljuje, te pitanje vlasništva na građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom.
(3) Ugovor o koncesiji iz članka 58. stavka 2. ovoga Zakona zaključuju Ministarstvo i ovlaštenik koncesije.
(4) Ugovor o koncesiji iz članka 58. stavka 3. ovoga Zakona zaključuju župan i ovlaštenik koncesije.
(5) Ugovor o koncesiji iz članka 58. stavka 4. ovoga Zakona zaključuju gradonačelnik ili načelnik općine i ovlaštenik koncesije.
 
Članak 60.
(1) Ugovor o koncesiji prestaje važiti:
– istekom vremena na koje je koncesija dodijeljena,
– ako je korisniku koncesije pravomoćnom odlukom suda ili nadležnog tijela uprave trajno zabranjeno obavljanje djelatnosti za koju je koncesija dodijeljena,
– sporazumnim raskidom ugovora.
(2) U slučaju spora o prestanku važenja ugovora o koncesiji iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, odlučuje sud.
(3) U slučaju prestanka koncesije zbog isteka vremena za koje je koncesija dodijeljena, pravo vlasništva na nekretninama, uređajima i stvarima koje neposredno služe za ostvarivanje koncesije, prelaze na Republiku Hrvatsku, ako odlukom i ugovorom o koncesiji nije drugačije određeno.
(4) U slučaju prestanka koncesije iz razloga određenih u stavku 1. podstavku 2. ovoga članka, ovlaštenik koncesije dužan je uspostaviti prijašnje stanje, ako ugovorom o koncesiji nije druga­čije ugovoreno.
(5) Ugovorom o koncesiji može se odrediti da se u slučaju prestanka koncesije iz razloga navedenih u stavku 4. ovoga članka, prava i obveze iz koncesije mogu prenijeti na novog ovlaštenika koncesije pod uvjetom da takav koncesijski odnos može trajati najduže do isteka roka na koji je koncesija dodijeljena prvom ovlašteniku.
 
Članak 61.
(1) Ugovor o koncesiji može se raskinuti prije isteka vremena na koji je dodijeljena:
– ako ovlaštenik koncesije nije u roku započeo, odnosno dovršio radove koje je trebao izvesti u skladu s ugovorom o koncesiji,
– ako ovlaštenik koncesije prestane kontinuirano obavljati djelatnost za koju je koncesija dodijeljena, a prava i obveze ne preuzme novi ovlaštenik koncesije prema članku 60. stavku 5. ovoga Zakona, po isteku roka od šest mjeseci od dana kada jeutvrđen prestanak obavljanja te djelatnosti.
(2) Ako se u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka ne postig­ne sporazum, o raskidu ugovora odlučuje sud.
(3) Na raskid ugovora o koncesiji zbog razloga iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 60. stavka 3. i 4. ovoga Zakona.
(4) Ovlaštenik koncesije s kojim je raskinut ugovor o koncesiji zbog razloga iz stavka 1. ovoga članka nema pravo na naknadu štete zbog raskida tog ugovora.
 
Članak 62.
(1) Ako tijekom trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno ograničiti opseg koncesije ili tražiti prilagođavanje s novonastalim stanjem, ovlaštenik koncesije dužan je učiniti radnje, odnosno poduzeti mjere koje mu naloži davatelj koncesije.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ovlaštenik koncesije ima pravo na naknadu štete.
 
IV. UPRAVNI NADZOR
 
Članak 63.
Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, te zakonitost rada i postupanja nadležnih upravnih tijela i nadležnih upravnih odjela te, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i osoba koje imaju javne ovlasti nad povjerenim im poslovima državne uprave koji se odnose na postupanje s otpadom obavlja Ministarstvo.
 
Članak 64.
(1) Ako se u provedbi upravnog nadzora, odnosno nadzoru koji provodi inspektor zaštite okoliša, utvrdi da su rješenjem nadziranog tijela, koje je konačno u upravnom postupku, povrijeđene materijalne odredbe ovoga Zakona ili propisa donesenih na temelju njega, Ministarstvo će takvo rješenje ukinuti po pravu nadzora.
(2) Ako se u provedbi upravnog nadzora, odnosno nadzoru koji provodi inspektor zaštite okoliša utvrdi da su dozvolom izdanom na temelju ovoga Zakona, koja je konačna u upravnom postupku, povrijeđene materijalne odredbe ovoga Zakona, Ministarstvo će tu dozvolu ukinuti po pravu nadzora.
(3) Ako se u provedbi nadzora utvrdi da su rješenjem inspektora zaštite okoliša, koje je konačno u upravnom postupku, povrijeđene odredbe ovoga Zakona, Ministarstvo će takvo rješenje poništiti po pravu nadzora.
(4) Rješenje o poništenju, odnosno ukidanju po pravu nadzora može se donijeti u roku od godine dana od dana konačnosti akta koji se ukida, odnosno poništava, a u koji rok se ne uračunava dostava rješenja.
(5) Nakon prve neuspješne dostave rješenja o poništenju, odnosno ukidanju po pravu nadzora dozvole, odnosno rješenja iz stavka 1. ovoga članka, dostava se provodi stavljanjem tog rješenja na oglasnu ploču Ministarstva. Obavijest o tome ostavlja se na nekretnini na koju se odnosi rješenje o poništenju, odnosno ukidanju.
(6) Rješenje o poništenju, odnosno ukidanju po pravu nadzora u slučaju dostave iz stavka 5. ovoga članka smatra se dostavljenim danom stavljanja na oglasnu ploču.
(7) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se protiv njega može pokrenuti upravni spor.
 
V. INSPEKCIJSKI NADZOR
 
Članak 65.
Brisan.
 
Članak 66.
(1) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor provodi izravan uvid u opće i pojedinačne akte, nadzire uvjete i način rada nadzirane pravne i fizičke osobe, te poduzima ovim Zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se utvrđeno stanje, ako je nužno, uskladi s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.
(2) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor nadzire proizvođača, prodavatelja, vlasnika, proizvođača, odnosno posjednika otpada, skupljača, posrednika i prijevoznika otpada, obrađivača, uvoznika, provoznika, izvoznika i ovlaštenika koncesije, a osobito :
– proizvođača, odnosno posjednika otpada, posrednika i prijevoznika otpada, a osobito:
– ispunjavanje propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti iz područja gospodarenja otpadom,
– usklađenost postupanja pravne i fizičke osobe s dozvolom, odnosno privremenom dozvolom za obavljanje djelatnosti u skladu s ovim Zakonom,
– vođenje očevidnika u vezi s gospodarenjem otpadom i dos­tavljanje propisanih izvješća i podataka nadležnim tijelima nadležnim upravnim tijelima,
– ispunjavanje uvjeta za uvoz, izvoz i provoz otpada,
– ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti vezanih za obradu uvezenog otpada,
– postupanje uvoznika, odnosno izvoznika otpada,
– postupanje ovlaštenika koncesije,
– osobe, odnosno ovlaštenike koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada,
– zakonitost izdane dozvole, odnosno privremene dozvole za obavljanje djelatnosti,
– ispunjavanje uvjeta, način rada i provedbu mjera za zatvaranje, sanaciju i održavanje saniranih građevina za zbrinjavanje otpada,
– izvršavanje obveza u svezi s nadležnostima i odgovornostima u gospodarenju s otpadom propisanih ovim Zakonom za županije, Grad Zagreb, gradove i općine,
– provedbu mjera gospodarenja otpadom utvrđenih procje­nom utjecaja na okoliš,
– provedbu potvrđenih (ratificiranih) međunarodnih ugovora o gospodarenju otpadom.
 
Članak 67.
Brisan.
 
Članak 68.
Brisan.
 
Članak 69.
Brisan.
 
Članak 70.
Stranke u inspekcijskom postupku nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega mogu biti osobe ovlaštene za gospodarenje otpadom, odnosno proizvođač, prodavatelj, proizvođač otpada, vlasnik/posjednik otpada, prijevoznik i posrednik, ovlaštenik koncesije te županija, Grad Zagreb, grad i općina.
 
Članak 71.
(1)   Inspektor će gradu, odnosno općini rješenjem narediti uklanjanje, odnosno zbrinjavanje i/ili oporabu u primjerenom roku neopasnog otpada ako utvrdi da je odbačen izvan odlagališta.
(2) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka inspektor će narediti i županiji uklanjanje, odnosno zbrinjavanje i/ili oporabu u primjerenom roku neopasnog otpada ako grad, odnosno općina ne izvrši naređenu mjeru.
(3) Ako županija ne izvrši rješenje iz stavka 2. ovoga članka, izvršenje će se provesti putem druge osobe na trošak županije kojoj je izvršenje naređeno.
 
Članak 72.
U provedbi inspekcijskog nadzora, u slučaju povrede ovoga Zakona i/ili propisa donesenih na temelju njega, inspektor ima pravo i obvezu nadziranoj pravnoj i fizičkoj osobi rješenjem narediti mjere s rokom izvršenja i to: otklanjanje nedostataka, otklanjanje nezakonitosti u postupanju, uklanjanje odbačenog otpada, sanaciju onečišćenog tla, zabranu odlaganja otpada, zabranu obavljanja djelatnosti gospodarenjas otpadom, zabranu izvoza, odnosno uvoza otpada, zaustaviti aktivnosti koje dovode u opasnost zdravlje ljudi i nanose ili bi mogle nanijeti znatnu štetu okolišu, poduzimanje mjera za usklađivanje aktivnosti s uvjetima utvrđenima dozvolom, te poduzimati i druge radnje u svrhu sprječavanja gospodarenja otpadom protivno ovom Zakonu.
 
Članak 73.
 (1) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti vođenje očevidnika o otpadu, odnosno izradu i dostavu plana gospodarenja otpadom, ako utvrdi da ih ne vodi ili ih ne vodi na propisani način.
(2) Ako nadzirana pravna, odnosno fizička osoba ne izvrši rješenje kojim joj je naređena mjera otklanjanja nedostataka iz stavka 1. ovoga članka, inspektor će osobu prisiliti na izvršenje upravnom mjerom iz članka 84. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 73.a
(1)   Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti otklanjanje nezakonitosti u postupanju u primjerenom roku ako utvrdi da:
– kupcu i/ili krajnjem korisniku nije osigurala mogućnost povrata uporabljenih proizvoda, uređaja, opreme i/ili ambalaže, koji se nakon odgovarajuće obrade mogu ponovno uporabiti,
– nije obavijestila kupca i/ili korisnika o načinu i uvjetima postupanja s proizvodom, uređajima i opremom kada postanu otpad na propisani način,
– nije osigurala isplatu naknade za oporabljivi otpad nakon iskorištenja proizvoda na propisani način,
– nije na vlastiti trošak organizirala skupljanje, skladištenje, zbrinjavanje i oporabu ambalaže onečišćene opasnim tvarima, odnosno ambalažnog otpada na propisani način.
(2) Inspektor će nadziranoj osobi ovlaštenoj za gospodarenje posebnim kategorijama otpada rješenjem narediti otklanjanje nezakonitosti u postupanju ako utvrdi da ne postupa s posebnim kategorijama otpada na propisani način.
(3) Ako nadzirana osoba ne izvrši rješenje kojim joj je naređena mjera otklanjanja nezakonitosti u postupanju iz stavka 1. i 2. ovoga članka, inspektor će osobu prisiliti na izvršenje upravnom mjerom iz članka 84. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 74.
(1) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti uklanjanje otpada u primjerenom roku ako utvrdi da:
– je ostavila, odbacila i/ili odložila otpad na mjestu koje nije predviđeno za odlaganje,
– otpad ne skladišti na propisani način, odnosno ako skladišni prostor u kojem se otpad skladišti ne ispunjava propisane uvjete.
(2) Ako je nepropisno uskladištenim, ostavljenim ili odloženim otpadom onečišćeno tlo, inspektor će rješenjem iz stavka 1. narediti i sanaciju onečišćenog tla putem ovlaštene osobe.
(3) Ako nadzirana osoba ne postupi prema rješenju inspektora i ne izvrši naređene mjere iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka, inspektor će tu osobu prisiliti na izvršenje upravnom mjerom iz članka 84. stavka 1. ovoga Zakona. Ako osoba i nakon izrečene upravne mjere ne izvrši rješenje, izvršenje će se provesti putem druge osobe na trošak i odgovornost izvršenika.
 
Članak 75.
(1) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem zabraniti utovar, istovar, prijevoz i odlaganje azbestnog otpada ako utvrdi da za obavljanje tih poslova nije osigurao propisane uvjete.
(2) Ako nadzirana osoba ne izvrši rješenje iz stavka 1. ovoga članka, inspektor će osobu prisiliti na izvršenje upravnom mjerom iz članka 84. stavka 1. ovoga Zakona.
(3) Ako osoba i nakon izrečene upravne mjere ne izvrši rješenje inspektor će zapečatiti radne prostorije, prostore, uređaje i opremu ili na drugi način onemogućiti daljnje nezakonito obavljanje djelatnosti.
 
Članak 76.
(1) Inspektor će nadziranoj osobi koja upravlja odlagalištem rješenjem narediti otklanjanje nedostataka u postupanju ako utvrdi da obveze propisane u općim uvjetima za odlagalište ne provodi ili ih ne provodi u potpunosti odnosno da:
– odlagalište nije opremljeno na propisani način,
– odlagalište nije prekriveno na propisani način,
– ne postupa s odlagališnim plinom na propisani način.
(2) Inspektor će nadziranoj osobi iz stavka 1. ovoga članka rješenjem narediti otklanjanje nezakonitosti u postupanju ako utvrdi da ne provodi ili ne provodi u potpunosti:
– kontrolu odlagališta za vrijeme aktivnog korištenja i nakon zatvaranja odlagališta,
– održavanje odlagališta nakon zatvaranja,
– propisane mjere za sprječavanje štetnih utjecaja na okoliš određenih dozvolom za gospodarenje otpadom.
(3) Ako nadzirana osoba ne postupi po rješenju inspektora iz stavka 1. i 2. ovoga članka, inspektor će osobu prisiliti na izvršenje upravnom mjerom iz članka 84. stavka 1. ovoga Zakona.
(4) Inspektor će nadziranoj osobi iz stavka 1. ovoga članka rješenjem narediti zabranu odlaganja na odlagalištu ako utvrdi da:
– odlaže otpad na odlagalište neprihvatljiv za odlaganje,
– odlaže otpad bez osnovne karakterizacije otpada,
– rezultat analize eluata otpada nije u skladu s propisanim vrijednostima.
(5) Inspektor će rješenjem ovisno o vrsti otpada iz stavka 4. podstavka 1. ovoga članka narediti i uklanjanje s odlagališta i zbrinjavanje tog otpada u primjerenom roku.
(6) Ako pravna ili fizička osoba ne postupi po rješenju inspektora iz stavka 4. ovoga članka rješenje će se izvršiti putem druge osobe na trošak i odgovornost osobe koja upravlja odlagalištem.
 
Članak 77.
(1)   Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem zabraniti obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom ako utvrdi da:
– obavlja djelatnost u građevini ili poslovnom prostoru za koje nema dokaz da ta građevina ili poslovni prostor udovoljava uvjetima prema propisima o građenju,
– nema dozvolu, odnosno potvrdu za gospodarenje otpadom.
(2) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti privremenu obustavu obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom u određenom roku radi usklađivanja s uvjetima propisanim ovim Zakonom ako utvrdi da:
– ne ispunjava propisane uvjete za gospodarenje otpadom,
– ne radi u skladu s dozvolama i potvrdama Ministarstva i drugih državnih tijela,
– ne radi u skladu s provedbenim propisima ovoga Zakona.
(3) Rješenjem iz članka 2. ovoga članka inspektor naređuje nadziranoj osobi i zabranu obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom, odnosno zabranu skladištenja, u slučaju da protekom roka naređenog u tom rješenju utvrdi da osoba nije postupila prema naređenoj mjeri.
(4) Rješenjem iz stavka 2. ovoga članka inspektor upozorava nadziranu osobu da će Ministarstvu podnijeti prijedlog za oduzimanje dozvole ako u određenom mu roku na izvrši naređene mjere.
 
Članak 78.
Inspektor će nadziranoj osobi uvozniku, odnosno provozniku ili izvozniku otpada rješenjem narediti zabranu uvoza, odnosno provoza ili izvoza otpada:
ako nije pribavila rješenje o uvozu,
ako nije pribavila rješenje o provozu, odnosno izvozu opas­nog otpada,
ako nije upisana u upisnik izvoznika otpada,
        ako obavlja prekogranični promet otpadom na način koji nije u skladu s rješenjem,
– ako obavlja prekogranični promet otpadom bez propisane dokumentacije,
– ako otpad koji se uvozi, provozi ili izvozi ne odgovara podacima iz prateće dokumentacije.
 
Članak 79.
(1) U svrhu osiguranja provedbe mjera iz članka 77. stavka 1. i članka 78. ovoga Zakona, inspektor može zapečatiti radne prostorije, prostore, uređaje i opremu ili na drugi način one­mo­gućiti daljnje nezakonito obavljanje djelatnosti.
(2) Način pečaćenja iz stavka 1. ovoga članka određen je posebnim zakonom.
 
Članak 80.
Brisan.
 
Članak 81.
Brisan.
 
Članak 82.
(1) U rješenju iz članka 71. stavka 2., članka 74. i članka 76. stavka 5. ovoga Zakona inspektor određuje i način izvršenja toga rješenja putem druge osobe te ujedno upozorava nadziranu osobu da će se izvršenju naređenih mjera pristupiti najkasnije u roku od trideset dana od dana utvrđenja da nadzirana osoba nije postupila prema naređenom u rješenju. (2) Troškovi izvršenja inspekcijskog rješenja namiruju se iz državnog proračuna do naplate od nadzirane pravne, odnosno fizičke osobe kojoj je izvršenje naređeno.
(3) Ako je nadzirana pravna, odnosno fizička osoba izvršila obvezu po rješenju iz stavka 1. ovoga članka nakon pokretanja postupka izvršenja, inspektor će po službenoj dužnosti donijeti zaključak o obustavi postupka izvršenja.
 
Članak 83.
Brisan.
 
Članak 84.
(1) Ako nadzirana osoba ne izvrši rješenjem naređenu mjeru iz članka 73., 73.a stavka 1. i 2., članka 74. stavka 1. i 2., članka 75. stavka 1. i članka 76. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, inspektor će nadziranu osobu prisiliti na izvršenje naređene mjere upravnom mjerom, naplatom novčane kazne u iznosu od 30.000,00 kuna za pravnu osobu i fizičku osobu obrtnika, odnosno 5.000,00 kuna za fizičku osobu.
(2) Novčani iznos prisilne mjere iz stavka 1. ovoga članka nadzirana osoba uplaćuje u korist državnog proračuna u roku od trideset dana od dana utvrđenja da nije postupljeno prema naređenom u rješenju. Ako nadzirana osoba istekom roka od trideset dana ne dostavi inspektoru dokaz o uplati novčane kazne, naplati će se pristupiti prisilnim putem bez donošenja posebnog akta o izvršenju.
 
Članak 85.
(1) Protiv rješenja, zaključka o obustavi postupka izvršenja i zaključka o troškovima izvršenja koje je donio inspektor u područnoj jedinici može se u roku od petnaest dana od dana zaprimanja rješenja, odnosno zaključka izjaviti žalba Ministarstvu.
(2) Ako inspektor u područnoj jedinici Ministarstva utvrdi da je žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe, a novim aktom nije zamijenio žalbom osporeni akt, dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od pet dana od dana primitka žalbe dostaviti žalbu sa spisom koji se odnosi na predmet u Ministarstvo na rješavanje.
(3) Žalba izjavljena protiv rješenja, odnosno zaključka iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja odnosno zaključka.
(4) Žalbu iz stavka 3. ovoga članka rješava posebno povjerenstvo Ministarstva koje imenuje ministar.
(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka protiv inspekcijskog rješenja, odnosno zaključka inspektora u Ministarstvu žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor, kojim se ne odgađa njegovo izvršenje.
 
Članak 86.
(1) Kada u provedbi inspekcijskog nadzora inspektor utvrdi da su dozvolom nadležnog upravnog tijela povrijeđene materijalne odredbe ovoga Zakona i/ili propisa donesenih na temelju njega, predložit će Ministarstvu da ih ukine po pravu nadzora.
(2) Ako u provedbi inspekcijskog nadzora inspektor utvrdi da se nadzirana pravna, odnosno fizička osoba, – korisnik dozvole ili privremene dozvole ne pridržava uvjeta određenih u toj dozvoli zbog čega može prouzročiti tešku i neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi ili kažnjivo onečišćenje okoliša, predložit će Ministarstvu oduzimanje dozvole.
(3) Kada u provedbi inspekcijskog nadzora inspektor utvrdi da se nadzirana pravna, odnosno fizička osoba, – korisnik dozvole ili privremene dozvole ne pridržava uvjeta određenih u dozvoli, predložit će Ministarstvu privremeno oduzimanje dozvole na rok od jednog do šest mjeseci.
(4) Ako korisnik dozvole iz stavka 3. ovoga članka u roku iz toga stavka ne otkloni utvrđene nepravilnosti zbog kojih mu je dozvola privremeno oduzeta, inspektor će predložiti Ministarstvu oduzimanje dozvole.
 
Članak 87.
(1)   Ako se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon i/ili propis donesen na temelju njega, Ministarstvo će nadležnom tijelu podnijeti optužni prijedlog ili kaznenu prijavu zbog prekršajnog ili kaznenog djela.
(2) Ako se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon i/ili propis donesen na temelju njega, inspektor ima pravo i obvezu poduzeti druge mjere i izvršiti druge radnje za koje je ovlašten na temelju ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje zaštita okoliša.

Članak 87.a
Na inspekcijski nadzor koji se provodi po ovom Zakonu na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 182., 183., 184., 185., 186., 187., 189., 191., 192., 193., 194., 195., 211., 212., 221. i 223. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 110/07.).

VI. KAZNENE ODREDBE
 
Članak 88.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 300.000,00 do 700.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:
1. opasni otpad ne skuplja, skladišti i prevozi odvojeno od ostalih vrsta otpada (članak 26. stavak 1.),
2. prilikom skupljanja komunalnog otpada iz njega ne izdvaja opasni otpad i njime ne gospodari u skladu s odredbama ovoga Zakona (članak 26. stavak 2.),
3. je skupljač otpada, a opasni otpad na oporabu ili zbrinjavanje ne predaje u stanju u kakvom ga je preuzela od posjednika otpada (članak 27. stavak 3.),
4. otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti ne dostavlja na oporabu odnosno ne oporabljuje sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 32.),
5. otpad koji se ne mora oporabiti ne zbrinjava sukladno ovom Zakonu (članak 33. stavak 2.),
6. otpad koji se ne može ili ne mora oporabiti ne zbrine na propisani način sukladno ovom Zakonu (članak 34. stavak 1.),
7. ostavi, odbaci i/ili odlaže otpad na mjestima koja za to nisu određena u skladu s odredbama ovoga Zakona (članak 35.),
8. je proizvođač, a ne planira proizvodnju proizvoda i ambalažu te ne unapređuje proizvodnju primjenom čistih tehnologija na način koji omogućava učinkovitu uporabu materijala i energije, ne potiče ponovnu uporabu i reciklažu proizvoda te ne uzima u obzir najprimjereniji postupak oporabe, oporabe i/ili zbrinjavanja proizvoda kojem je istekao rok, odnosno vijek trajanja kako bi se nepovoljni utjecaj na okoliš sveo na najmanju moguću mjeru (članak 36. stavak 1.),
9. je proizvođač, a ne koristi sirovine i materijale, poluproizvode i ambalažu koji smanjuju uporabu energije i materijala, čijim se korištenjem smanjuje nastajanje otpada (članak 36. stavak 2),
10. je proizvođač ako stavi na domaće tržište ambalažu i dijelove ambalaže koji sadrže materijale i opasne tvari u količinama i/ili koncentracijama koje bi mogle nepovoljno utjecati na zdravlje ljudi i/ili okoliš (članak 36. stavak 5.),
11. je proizvođač koji ne označuje i ne obavještava potrošača o bitnim svojstvima proizvoda i ambalaže glede opasnih i onečišćujućih tvari koje oni sadrže te o načinu gospodarenja s proizvodom i ambalažom kada postanu otpad (članak 36. stavak 6.),
12. koja je proizvođač koji stavlja u promet opasne tvari, a na vlastiti trošak ne organizira odvojeno skupljanje otpadne ambalaže onečišćene opasnim tvarima i korištenje njezinih vrijednih svojstava predajom ovlaštenim osobama za skupljanje, obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje takve ambalaže (članak 36. stavak 7.),
13. je proizvođač otpada, koji sam ne oporabljuje i/ili ne zbrinjava svoj otpad u skladu s odredbama ovoga Zakona, a ne predaje ga osobi koja je u skladu s odredbama ovoga Zakona ovlaštena za skupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada (članak 39. stavak 1.),
14. je proizvođač otpada koji sam oporabljuje i/ili zbrinjava a da za to nije pribavio dozvolu iz članka ovoga Zakona (članak 39. stavak 2.),
15. je proizvođač opasnog otpada a uz propisane podatke o otpadu iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona ovlaštenim osobama ne predaje i izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada, koje nije starije od 12 mjeseci računajući od dana kada je provedeno ispitivanje svojstava otpada, a u slučaju za koji ne posjeduje deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada ili ako je količina otpada veća od jedne tone (članak 40. stavak 1.),
16. je proizvođač opasnog otpada poznatog sastava u količini manjoj od jedne tone a za takav otpad, uz dokumentaciju o otpadu iz članka 39. stavka 3. ovoga Zakona, ovlaštenim osobama ne preda deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (članak 40. stavak 2.),
17. uvozi opasni otpad (članak 47. stavak 1.),
18. uvozi otpad radi odlaganja i korištenja u energetske svrhe (članak 47. stavak 2.),
19. uvozi neopasni otpad koji se ne može oporabiti sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 47. stavak 3.),
20. uvozi neopasni otpad bez rješenja propisanog ovim Zakonom (članak 48. i 49. stavak 1.),
21. izvozi opasni otpad bez pribavljenog rješenja iz članka 50. ovoga Zakona (članak 50. stavak 1. i članak 51. stavak 1.),
22. područjem Republike Hrvatske provozi opasni otpad bez pribavljenog rješenja Ministarstva (članak 52. stavak 1.),
23. obavlja djelatnost izvoza neopasnog otpada bez propisane potvrde Ministarstva o upisu u Očevidnik izvoznika neopasnog otpada (članak 53. stavak 1.),
24. obavlja djelatnosti iz članka 55. ovoga Zakona i/ili gradi i/ili koristi građevine i/ili uređaje namijenjene obavljanju tih djelatnosti, a nije stekla pravo za to na temelju koncesije odnosno nema ugovor s koncesionarom (članak 55. stavak 1., 2. i 3.),
25. kada joj prestane koncesija iz razloga propisanim člankom 60. stavkom 1. podstavkom 2. ovoga Zakona, ne uspostavi prijašnje stanje ako ugovorom o koncesiji nije drukčije ugovoreno (članak 60. stavak 4),
26. ne učini radnje i ne poduzme mjere koje mu naloži davatelj koncesije u slučaju iz odredbe članka 62. stavka 1. ovoga Zakona (članak 62. stavak 1.).
(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna, odnosno kaznom zatvora do 60 dana.
(3) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 250.000,00 kuna.
(4) Za radnje iz stavka 1. točke 7. i točke 21. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna.
 
Članak 89.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 700.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj županija, odnosno Grad Zagreb, ako:
1. plan gospodarenja otpadom ne uskladi sa strategijom i planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske te Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske, Planom zaštite okoliša Republike Hrvatske i programima zaštite okoliša (članak 7. stavak 2.),
2. u okviru Programa zaštite okoliša određenog zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša ili kao posebni dokument sukladno ovom Zakonu, ne donese Plan gospodarenja otpadom (članak 7. stavak 4.),
3. na svom području ne osigura provedbu mjera za gospodarenje opasnim otpadom (članak 13. stavak 4.),
4. neodgovorno – suprotno odredbama ovoga Zakona gospodari otpadom bez obzira na vrstu, osim otpada iz odredbe članka 13. stavka 2. ovoga Zakona (članak 14. stavak 1.),
5. ne osigura provedbu mjera za gospodarenje otpadom iz članka 14. ovoga Zakona (članak 14. stavak 2.),
6. nadležno upravno tijelo pravodobno i bez naknade ne osigurava podatke iz svoje nadležnosti te druge podatke koji su, sukladno odredbama članka 19. stavka 1. ovoga Zakona, potrebni za vođenje informacijskog sustava (članak 19. stavak 2.),
7. u svojim dokumentima prostornog uređenja nisu odredili lokacije za gradnju građevina namijenjenih skladištenju, oporabi i zbrinjavanju otpada (članak 21. stavak 2.).
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u županiji odnosno u Gradu Zagrebu, novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 25.000,00 kuna.
(3) Novčanom kaznom u iznosu iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj Grad Zagreb ako ne osigura uklanjanje i zbrinjavanje otpada koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš na njegovom području (članak 18. stavak 1.).
(4) Za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u Gradu Zagrebu, novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 25.000,00 kuna.

Članak 90.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj grad, odnosno općina koji:
1. plan gospodarenja otpadom ne uskladi sa županijskim planom gospodarenja otpadom, s programom zaštite okoliša županije te s programom zaštite okoliša grada, odnosno općine ako se donosi prema zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša (članak 7. stavak 3.),
2. ne donese plan gospodarenja otpadom sukladno ovom Zakonu (članak 7. stavak 4.),
3. neodgovorno – suprotno odredbama ovoga Zakona gospodari komunalnim otpadom (članak 15. stavak 1.),
4. ne osigura provedbu mjera za gospodarenje otpadom u skladu s ovim Zakonom (članak 15. stavak 2.),
5. ako ne osigura uklanjanje i zbrinjavanje otpada koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš na njegovom području (članak 18. stavak 1.),
6. pravodobno i bez naknade, putem svoga nadležnog tijela ne osigurava podatke iz svoje nadležnosti te druge podatke, sukladno odredbama članka 19. stavka 1. ovoga Zakona, koji su potrebni za vođenje informacijskog sustava (članak 19. stavak 2.),
7. u svojim dokumentima prostornog uređenja nisu odredili lokacije za gradnju građevina namijenjenih skladištenju oporabi i zbrinjavanju otpada (članak 21. stavak 2.).
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u gradu, odnosno općini, novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 25.000,00 kuna.
(3) Za prekršaj iz stavka 1. točke 6. ovoga članka kaznit će se pravna osoba s javnim ovlastima novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 300.000, 00 kuna (članak 19. stavak 2.).
(4) Za prekršaj iz stavka 1. točke 6. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe s javnim ovlastima novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 25.000, 00 kuna.

Članak 91.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:
1. gospodarenje otpadom provodi ne poštujući odredbe članka 4. stavka 2. ovoga Zakona (članak 4. stavak 2.),
2. proizvodi i/ili gospodari otpadom, a ne vodi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i ako ga ne vodi na propisani način, odnosno ako podatke iz toga očevidnika ne dostavlja nadležnom tijelu sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša (članak 20. stavak 1.),
3. podatke iz očevidnika o nastanku i tijeku otpada, koji je dužna voditi u skladu s ovim Zakonom za svaku godinu, ne čuva najmanje pet godina (članak 20. stavak 1.),
4. skladišti, oporabljuje i zbrinjava otpad u uređajima i građevinama, koji nisu određeni za tu namjenu (članak 22. stavak 1.),
5. otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti ne skuplja i ne skladišti odvojeno radi omogućavanja gospodarenja tim otpadom sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 25.),
6. je skupljač, a preuzima otpad od proizvođača otpada bez pratećeg lista i druge propisane dokumentacije, uz svaku pošiljku otpada koju predaje na oporabu, obradu i/ili odlaganje ne predaje prateći list s podacima iz očevidnika o nastanku i tijeku otpada, odnosno preuzima otpad za koji nema dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja (članak 27. stavak 2. i stavak 3.),
7. bez propisane potvrde Ministarstva obavlja prijevoz otpada za potrebe drugih (članak 28. stavak 2.),
8. bez propisane potvrde Ministarstva obavlja djelatnost posredovanja između proizvođača ili posjednika otpada i osoba ovlaštenih za gospodarenje otpadom (članak 29. stavak 2. i 3.),
9. je proizvođač odnosno prodavatelj, a kupcu i/ili korisniku proizvoda ne osigurava mogućnost povrata uporabljenih proizvoda, odnosno ambalaže koja se nakon odgovarajuće obrade može ponovo uporabiti, te ne osigura mogućnost isplate naknade za oporabljivi otpad nakon iskorištenja proizvoda u skladu s ovim Zakonom (članak 38. stavak 1.),
10. je proizvođač otpada koji svoj otpad sam oporabljuje na način koji je protivan propisanim postupcima oporabe otpada, odnosno koji svoj otpad sam oporabljuje ili zbrinjava bez propisane dozvole (članak 32. stavak 2.),
11. je proizvođač otpada, a uz otpad ovlaštenoj osobi ne preda prateći list s podacima iz očevidnika o otpadu u skladu s člankom 20. stavkom 1. ovoga Zakona (članak 39. stavak 3. i 4.),
12. bez propisane dozvole započne obavljati ili obavlja djelatnost skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada (članak 41. stavak 1.),
13. donese plan gospodarenja otpadom koji ne sadrži podatke propisane odredbom članka 44. stavka 2. ovoga Zakona (članak 44. stavak 2.).
(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna.
(3) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i fizička osoba obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 85.000,00 do 200.000,00 kuna.
(4) Za radnje iz stavka 1. točki 7., 8. i 12. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 92.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:
1. je proizvođač koji godišnje proizvodi više od 150 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada, a ne planira gospodarenje otpadom za razdoblje od četiri godine i u tu svrhu ne popuni obrazac o planu gospodarenja otpadom sukladno ovom Zakonu (članak 12. stavak 1.),
2. je proizvođač koji godišnje proizvodi više od 150 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada koji ne izrađuje plan gospodarenja otpadom na popunjenim obrascima i te obrasce ne dostavlja nadležnim tijelima sukladno ovom Zakonu (članak 12. stavak 3. i 5.),
(3) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i fizička osoba obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna,
4. pri obavljanu prijevoza otpada ne vodi propisani očevidnik u skladu s odredbom članka 28.a stavka 1. ovoga Zakona,
5. je prijevoznik otpada a ne čuva propisani očevidnik za svaku kalendarsku godinu najmanje 12 mjeseci (članka 28.a stavka 2.),
6. je proizvođač otpada namijenjenog oporabi i/ili zbrinjavanju a taj otpad privremeno skladišti na za to namijenjenom prostoru unutar svoga poslovnog prostora duže od godinu dana (članak 31. stavak 1.),
7. je proizvođač otpada a svoj otpad, za koji ne postoje mogućnosti za propisano gospodarenje, skladišti duže od tri godine, odnosno suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 31. stavak 3.),
8. za iznimno privremeno skladištenje otpada na rok od tri godine ne pribavi suglasnost Ministarstva (članak 31. stavak 3. ),
9. do 1. veljače tekuće godine, za proteklu godinu, ne dostavi Ministarstvu izvješće o uvezenim količinama i vrstama otpada (članak 49. stavak 3.),
10. do 31. ožujka tekuće godine, za proteklu godinu, ne dostavi Ministarstvu izvješće o izvezenim količinama opasnog otpada (članak 51. stavak 2.),
11. do 1. veljače tekuće godine, za proteklu godinu, ne dostavi Ministarstvu izvješće o izvezenim vrstama i količinama neopasnog otpada (članak 53. stavak 3.).
(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 50.000,00 kuna.
(3) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna.
 
Članak 93.
(1)   Svako neispunjenje obveza određenih provedbenim propisima ovoga Zakona: nadziranoj osobi ovlaštenoj za gospodarenje otpadom, proizvođaču, prodavatelju, proizvođaču otpada, vlasniku/posjedniku otpada, prijevozniku i posredniku, ovlašteniku koncesije, te drugim nadziranim osobama, kao i neispunjenje tih obveza u utvrđenom roku i na propisani način smatrat će se prekršajem u smislu ovoga Zakona.
(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se pravna osoba: ovlaštena za gospodarenje otpadom, proizvođač, prodavatelj, proizvođač otpada, vlasnik/posjednik otpada, prijevoznik i posrednik, ovlaštenik koncesije te druga nadzirana pravna osoba, novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 800.000,00 kuna.
(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 2. ovoga članka, novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 70.000,00 kuna.
(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik: ovlaštena za gospodarenje otpadom, proizvođač/posjednik, prijevoznik i posrednik otpada, novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 70.000,00 kn.
(5) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i fizička osoba u svojstvu druge nadzirane osobe novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 94.
Brisan.
 
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 95.
Postojeći županijski, gradski i općinski programi gospodarenja otpadom koji su doneseni kao sastavni dio programa zaštite okoliša određenog posebnim zakonom do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, smatraju se planovima gospodarenja otpadom u smislu članka 7. ovoga Zakona.
 
Članak 96.
(1) Osobe koje su, na temelju odredbi Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br.34/95.) i Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 151/03.), stekle pravo obavljanja neke od djelatnosti –skupljanja, skladištenja, obrade i/ili odlaganja otpada, dužne su, u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona, nad­lež­nom tijelu iz članka 41. ovoga Zakona, podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom u skladu s odredbama ovoga Zakona.
(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu nastaviti s obav­ljanjem djelatnosti iz toga stavka ovog članka do izdavanja dozvole iz ovoga Zakona.
(3) Osobama koje ne podnesu zahtjev u roku iz stavka 1. ovoga članka prestaje pravo na obavljanje djelatnosti iz toga stav­ka ovog članka.
(4) Osobe koje, prema članku 41.ovoga Zakona moraju imati dozvolu, dužne su nadležnom tijelu iz članka 41. ovoga Zakona podnijeti, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, zahtjev za izdavanje dozvole.
 
Članak 97.
(1) Pravne osobe koje su stekle ovlaštenje za ispitivanje fizikalno-kemijskih svojstava otpada na temelju ranijih propisa i koje su upisane u popis ovlaštenih osoba za ta ispitivanja, dužne su u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti, nadležnom tijelu po posebnom propisu, zahtjev za akreditaciju i dokaz o podnesenom zahtjevu dostaviti Ministarstvu.
(2) Pravne osobe koje postupe prema odredbi stavka 1. ovoga članka mogu nastaviti ispitivanja sukladno dobivenim ovlašte­nji­ma do pribavljanja akreditacije.
(3) Pravnoj osobi koja ne postupi prema odredbi stavka 1. ovoga članka prestaje ovlaštenje za ispitivanje fizikalno-kemij­skih svojstava otpada protekom roka iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Pravne osobe, ovlaštene za ispitivanje otpadnih voda po posebnom propisu, mogu obavljati i ispitivanja fizikalno-kemij­skih svojstava otpada ukoliko Ministarstvu dostave dokaz o ovlaš­tenju za ispitivanje otpadnih voda i dokaz da su kod nad­ležnog tijela podnijele zahtjev za akreditaciju u skladu s člankom 40. ovoga Zakona u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
 
Članak 98.
(1) Prekršajni postupci pokrenuti po odredbama Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br.151/03.) dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.
(2) Ministarstvo će zaprimljene zahtjeve za pokretanje prekr­šajnih postupaka proslijediti na nadležno rješavanje prekršajnim sudovima, u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
 
Članak 99.
Obvezuje se županija, odnosno Grad Zagreb da donesu plan gospodarenja otpadom iz članka 7. u svezi sa člankom 10. ovoga Zakona i osiguraju provedbu mjera gospodarenja posebnim kategorijama otpada, do 1. listopada 2005.
 
Članak 100.
Obvezuju se grad i općina da donesu Plan gospodarenja otpa­dom iz članka 7. u svezi sa člankom 11. ovoga Zakona do 30. prosinca 2005.
 
Članak 101.
Obvezuju se općina, grad i Grad Zagreb da utvrde način i osiguraju provođenje obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva, do 30. lipnja 2005.
 
Članak 102.
Obvezuju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da u prostornim planovima županija i prostornim planovima uređenja gradova i općina utvrde lokacije za gradnju gra­đevina namijenjenih skladištenju, obradi i/ili odlaganju otpada, do roka utvrđenog posebnim propisom za njihovo donošenje.
 
Članak 103.
Vlada Republike Hrvatske donijet će:
– Plan gospodarenja otpadom iz članka 9. ovoga Zakona u roku od pet mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona,
– Uredbu o vrstama, kategorijama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona,
– Uredbu o nadzoru prekograničnog prometa otpadom kojom će se urediti način i postupci nadzora na granici i graničnim prijelazima, granični prijelazi otvoreni za prekogranični promet otpadom i ovlaštenja inspektora zaštite okoliša u prekograničnom prometu otpadom, prijevozu i provozu u roku od pet mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
 
Članak 104.
(1) Ovlašćuje se ministar nadležan za zaštitu okoliša na donošenje pravilnika kojima se uređuje:
1. gospodarenje otpadom: postupci oporabe i/ili zbrinjavanja otpada, kategorije i tehničko-tehnološki uvjeti kojima moraju udovoljavati građevine za skladištenje otpada, potrebna stručna sprema radnika za obavljanje poslova skladištenja, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada te način vođenja i dostave podataka o gospodarenju otpadom.
2. mjerila, postupak i način određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave.
3. vrste naknada i iznosi naknada koje plaćaju obveznici plaćanja naknada na posebne kategorije otpada, način i rokove obračunavanja i plaćanja naknada te način gospodarenja pojedinim posebnim kategorijama otpada i to:
– ambalažom i ambalažnim otpadom,
– otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom,
– otpadnim vozilima
– otpadnim baterijama i akumulatorima,
– otpadnim gumama,
– otpadom iz rudarstva i eksploatacije mineralnih sirovina, uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo,
– otpadnim uljima,
– otpadom iz industrije titanovog dioksida, uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo,
– polikloriranim bifenilima (PCB) i polikoloriranim terfenilima (PCT), uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo,
4. način i postupci gospodarenja otpadom koji sadrži azbest uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.
5. način i uvjeti odlaganja otpada, kategorije i uvjeti rada za odlagališta otpada.
6. način i uvjeti termičke obrade otpada, uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo.
7. način i uvjeti gospodarenja muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kad se mulj koristi u poljoprivredne svrhe, uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu.
8. načini i postupci gospodarenja medicinskim otpadom koji nastaje prilikom pružanja zdravstvene zaštite ljudi i životinja i iz srodnih istraživačkih djelatnosti, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.
9. načini i postupci gospodarenja građevinskim otpadom.
(2) Pravilnici iz stavka 1. točke 1. i 2., točke 3. podstavka 1., 2,. 3., 4., 5., 6., 7., točke 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga članka donijet će se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(3) Pravilnici iz stavka 1. točke 3. podstavka 8. i 9. i točke 9. ovoga članka donijet će se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.Članak 105.
Pravilnik o vrstama otpada (»Narodne novine«, br. 27/96.), Pravilnik o postupanju s ambalažnim otpadom (»Narodne novine«, br. 53/96.), Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (»Narodne novine«, br. 123/97. i 112/01.) i Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (»Narodne novine«, br. 32/98.) ostaju na snazi i primjenjuju se do stupanja na snagu propisa iz članka 103. i 104. ovoga Zakona.
 
Članak 106.
(1) Način rada u tijelima državne uprave, tijelima jedinica lo­kalne i područne (regionalne) samouprave u vezi s provedbom ovoga Zakona propisuje ministar naputkom.
(2) Ovlašćuje se ministar da za potrebe izrade nacrta propisa koje je ovlašten donositi na temelju ovoga Zakona kao i za pripremu provedbe postupka o dodjeli koncesija koje dodjeljuje Vlada Republike Hrvatske, osniva povjerenstva, imenuje članove i tajnika povjerenstva te uređuje način rada povjerenstva.
(3) Ovlašćuje se ministar da određuje naknadu članovima za rad u povjerenstvima koje je prema ovome Zakonu ovlašten osnivati.
 
Članak 107.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Za­kon o otpadu (»Narodne novine«, br. 151/03).
 
Članak 108.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 
 
TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST
 
UREDBA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O OTPADU
 
 („Narodne novine“, broj 153/03)

Članak 3.

(1) Ministar nadležan za zaštitu okoliša, uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo, donijet će pravilnike iz članka 104. stavka 1. točke 1. i 3. alineje 1. Zakona o otpadu sukladno ovoj Uredbi u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
(2) Ministar nadležan za zaštitu okoliša, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donijet će pravilnike iz članka 104. stavka 1. točke 3. alineja 4., 6. i 8., te točke 4. Zakona o otpadu sukladno ovoj Uredbi u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
(3) Do stupanja na snagu pravilnika iz stavka 1. ovoga članka kojim se uređuju pitanja u vezi s ambalažom i ambalažnim otpadom ostaju na snazi odredbe Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, broj 97/2005). 

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTPADU

 (“Narodne novine”, broj 111/06)

 Članak 34.
Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, br. 97/05. i 115/05.), Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (»Narodne novine«, br. 40/06.) i Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (»Narodne novine«, br. 59/06.) doneseni na temelju Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04. i 153/05.) ostaju na snazi do stupanja na snagu pravilnika iz članka 104. stavka 1. točke 2. i točke 3. podstavka 1. i 3. ovoga Zakona.

Članak 35.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 153/05.).

Članak 36.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTPADU

 (“Narodne novine”, broj 60/08)
Članak 56.
Grad Zagreb, grad i općina dužni su na svojem području postaviti odgovarajuće spremnike i osigurati gradnju reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom sukladno ovom Zakonu do 31. 12. 2008. te osigurati gradnju najmanje jednoga reciklažnog dvorišta za građevinski otpad do roka određenog prema posebnom propisu.

Članak 57.
Grad Zagreb, grad i općina kao kriterij količine iz članka 17. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04., 111/06. i 110/07.) umjesto jedinice mase ili volumena otpada ili broja članova kućanstva prema ovom Zakonu, do 31. 12. 2009. za obračun komunalnog otpada mogu primjenjivati i druge obračunske kriterije u skladu sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

Članak 58.
Županija, Grad Zagreb, grad i općina dužni su odrediti lokacije za gradnju građevina iz članka 21. stavka 1. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04., 111/06. i 110/07.) do 31. 12. 2008.

Članak 59.
(1)   Osoba registrirana za obavljanje djelatnosti skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja, otpada, odnosno gospodarenja posebnim kategorijama otpada, koja je dozvolu za gospodarenje otpadom ishodila sukladno odredbama članka 41. u svezi s odredbom članka 22. stavka 2. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04., 111/06. i 110/7.) dužna je šest mjeseci prije isteka važnosti te dozvole podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole u skladu s ovim Zakonom.
(2) Ukoliko ne podnese zahtjev i ne ishodi dozvolu sukladno stavku 1. ovoga članka osobi iz stavka 1. ovoga članka prestaje pravo na obavljanje djelatnosti prema dozvoli istekom važnosti dozvole koju posjeduje.
(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se i na osobe koje će dozvolu za gospodarenje otpadom ishoditi prema odredbama članka 41. u svezi s odredbom članka 22. stavka 2. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04., 111/06. i 110/07.) a slijedom odredbe članka 65. ovoga Zakona.

Članak 60.
Županije, svaka za svoje područje, sporazumom u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona, od ureda državne uprave u županijama preuzimaju opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze, razmjerno preuzetim poslovima prema ovom Zakonu, kao i državne službenike i namještenike zatečene na preuzetim poslovima.

Članak 61.
Županije i Grad Zagreb će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti s ovim Zakonom Pravilnike o unutarnjem redu.

Članak 62.
Postupci započeti po odredbama Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04., 111/06. i 110/07.) do stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama toga Zakona i propisa donesenih na temelju toga Zakona.«

Članak 63.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izradi pročišćeni tekst Zakona o otpadu.

Članak 64.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox