ZAKON O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - urednički pročišćeni tekst, NN br. 33/1996 do 73/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

 ZAKON O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

(Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine», broj 33/96, 92/01, 44/06 - Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu RH i 58/06 – Odluka USRH, 38/09, 100/16 - OUSRH i 73/17)
 

Napomena: sukladno odredbama Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1962/2008 od 27. rujna 2016. ("Nar. nov.", br. 100/16), pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te se ukida članak 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Nar. nov." , br. 92/01) u dijelu koji se odnosi na odredbe novog članka 8. e koji glasi: »i jedinstveni matični broj građana«.
Članak 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave u dijelu koji se odnosi na odredbe novog članka 8. e koji glasi: »i jedinstveni matični broj građana« prestaje važiti 31. ožujka 2017.

 
I. OPĆE ODREDBE 
 
Članak 1.
Ovim Zakonom uređuje se raspisivanje i provedba referenduma i drugih oblika osobnog sudjelovanja hrvatskih državljana s biračkim pravom (u daljnjem tekstu: birači) u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Članak 2.
Referendum je oblik neposrednog odlučivanja birača u obavljanju državne vlasti o pitanjima određenim Ustavom (u daljnjem tekstu: državni referendum) i o pitanjima iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave određenim zakonom i statutom (u daljnjem tekstu: lokalni referendum).
Drugi oblici neposrednog odlučivanja i izjašnjavanja birača u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (re­gionalne) samouprave su: savjetodavni referendum, mjesni zborovi građana i predstavke građana.
 
Članak 3.
Državni referendum mogu raspisati Hrvatski sabor i predsjednik Republike Hrvatske.
Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga.
Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost i opstojnost Republike Hrvatske
Hrvatski sabor će raspisati referendum o pita­njima iz stavka 2. i 3. ovoga članka ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.
Državni referendum mora se raspisati radi donošenja odluke o udruživanju Republike Hrvatske u savez s drugim državama.
 
Članak 4.
Lokalni referendum može raspisati predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i predstavničko tijelo jedinice područ­ne (re­gionalne) samouprave. Predstavničko tijelo iz stavka 1. ovoga članka može pod uvjetima propisanim Zakonom o lokalnoj i područnoj (re­gio­nalnoj) samoupravi i statutom, raspisati referendum o pita­nju iz svoje­ga samoupravnog djelokruga o kojem predstavničko tijelo ima pravo donositi odluke.
 
Članak 5.
Na državnom referendumu imaju pravo sudjelovati hrvatski držav­ljani koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvat­skoj najma­nje godinu dana bez prekida do dana održava­nja referenduma.
Birači iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo sudjelovati na referendumu i ako se u vrijeme održava­nja referenduma zateknu izvan granica Republike Hrvatske na način da se izjaš­njavaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u državama u kojima su se zatekli ili na koji drugi način određen zakonom.
Na lokalnom referendumu imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (re­gionalne) samouprave za koju je raspisan referendum.
Na savjetodavnom referendumu i zborovima građana pravo sudjelova­nja imaju birači koji imaju prebivalište na području na kojem se provodi pojedini oblik neposrednog sudjelova­nja u uprav­lja­nju lokalnim poslovima.
 
Članak 6.
Na referendumu birači odlučuju neposredno tajnim glasovanjem.
Na državnom referendumu odlučuje se većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Republike Hrvatske, ako za pojedina pitanja Ustavom Republike Hrvatske nije drugačije određeno.
Na lokalnom referendumu odlučuje se većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (re­gio­nalne) samouprave u kojoj je raspisan referendum.
 
Članak 7.
Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja na referendumu ili zbog toga što na njemu nije sudjelovao.
 
Članak 8.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je.
Nadležno tijelo državne vlasti, tijelo lokalne samouprave, odnosno tijelo područne (re­gionalne) samouprave prije proteka roka od godine dana od dana održavanja referenduma, nema pravo donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci donesenoj na referendumu.
O istom pitanju, odnosno pitanjima ne može se ponovno raspisati referendum prije proteka roka od šest mjeseci od dana održanog referenduma.
Odredba stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na slučaj obveznog raspisivanja referenduma iz članka 3. stavka 4. i 5. ovoga Zakona. 
 
II.IZJAŠNJAVANJE BIRAČA O POTREBI DA SE ZATRA­ŽI RASPISIVANJE REFERENDUMA
 
Članak 8.a
Ako birači ocijene da postoji potreba za raspisiva­njem referenduma o prijedlogu za promjenu Ustava Republike Hrvatske, o prijedlogu zakona ili o drugom pita­nju iz djelokruga Hrvatskoga sabora ili o pita­nju za koje drže da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske osnovat će organizacijski odbor za izjaš­njava­nje birača o potrebi da se zatraži raspisi­va­nje referenduma (u da­lj­njem tekstu: Organizacijski odbor).
 
Članak 8.b
Organizacijski odbor donosi odluku da se pristupi izjaš­njava­nju birača o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma.
Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
– jasno formulirano pita­nje o kojem se traži raspisiva­nje referenduma,
– rok unutar koje­g će se sakup­ljati potpisi birača koji traže raspisiva­nje referenduma koji ne može biti duži od 15 dana.
Odluka da se pristupi izjaš­njava­nju birača o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma objav­ljuje se u dnevnom tisku i drugim sredstvima javnog priopćava­nja.
 
Članak 8.c
Izjaš­njava­nje birača o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma može se održavati na svakom za to prikladnom mjestu u skladu s odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave (grada ili općine).
Organizacijski odbor je dužan prijaviti mjesta na kojima će se održavati izjaš­njava­nje birača o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma policijskoj upravi na čijem se području izjaš­njava­nje održava, pet dana prije početka izjaš­njava­nja.
Članak 8.d
Mjesta na kojima će se održavati izjaš­njava­nje moraju biti označena i uoč­ljiva s tim da ­njihovo označava­nje ne smije sadržavati državna obi­lježja.
Svako mjesto iz stavka 1. ovoga članka mora imati popis s uvezanim listovima koji će sadržavati jasno formulirano pita­nje o kojem se traži raspisiva­nje referenduma i jasno odije­ljene vodo­rav­ne redove označene rednim brojevima.
 
Članak 8.e
Birači koji se izjaš­njavaju o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma upisuju u prvi slobodni red uvezanog popisa iz članka 8.d ovoga Zakona svoje ime i prezime i osobni identifikacijski broj te se osobno potpisuju.
O potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma mogu se izjaš­njavati samo osobe, koje u skladu sa člankom 5. ovoga Zakona mogu sudjelovati na referendumu.
Birač se može izjasniti o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma samo na jednom od mjesta na kojem će se održavati izjaš­njava­nje.
 

Napomena: sukladno odredbama Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1962/2008 od 27. rujna 2016. ("Nar. nov.", br. 100/16), pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te se ukida članak 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Nar. nov." , br. 92/01) u dijelu koji se odnosi na odredbe novog članka 8. e koji glasi: »i jedinstveni matični broj građana«.
Članak 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave u dijelu koji se odnosi na odredbe novog članka 8. e koji glasi: »i jedinstveni matični broj građana« prestaje važiti 31. ožujka 2017.

 
Članak 8.f
Nakon isteka roka za sakup­lja­nje potpisa birača svi popisi se dostav­ljaju Organizacijskom odboru.
Organizacijski odbor provjerava je li izjaš­njava­nje provedeno u skladu sa zakonom.
 
Članak 8.g
Ako Organizacijski odbor utvrdi da se o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma izjasnilo deset posto birača od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj, uputit će zahtjev predsjedniku Hrvatskoga sabora za raspisiva­nje referenduma.
Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostav­ljaju se i svi popisi kojima se dokazuje da je raspisiva­nje referenduma zatražio potreban broj birača.
 
 
Članak 8.h
Kada zaprimi zahtjev za raspisiva­nje referenduma Hrvatski sabor može u roku od 30 dana zatražiti da Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi je li referendumsko pita­nje, odnosno način izjaš­njava­nja birača o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma u skladu s Ustavom i zakonom.
Ako Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi da referendum­sko pita­nje, odnosno način izjaš­njava­nja birača o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma nije u skladu s Ustavom i zakonom referendum se neće raspisati.
Napomena: Ustavni sud RH je Odlukom broj:U-I-177/2002 od 20. travnja 2006. ukinuo članak 9. ZID Zakona o referendumu (Nar. nov., br. 92/01) u dijelu koji se odnosi na odredbe članka 8.h Zakona o referendumu.
 
III. RASPISIVANJE REFERENDUMA
 
Članak 9.
Referendum se raspisuje odlukom.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:
- naziv tijela koje raspisuje referendum,
- područje za koje se raspisuje referendum,
- naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno kojima će birači odlučivati na referendumu,
- obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno kojima se raspisuje referendum,
- referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojem će birači odlučivati,
- dan održavanja referenduma.
 
Članak 10.
Odluka o raspisivanju državnog referenduma objavljuje se u »Narodnim novinama«, dnevnom tisku i drugim sredstvima javnog priopćavanja.
Odluka o raspisivanju lokalnog referenduma objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (re­gionalne) samouprave, lokalnom dnevnom tisku, drugim sredstvima javnog priopćavanja i na drugi pogodan način.
 
Članak 11.
Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.  
 
IV. TIJELA ZA PROVEDBU REFERENDUMA
a) TIJELA ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA
 
Članak 12.
Državni referendum provodi Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Državno povjerenstvo), povjerenstvo za provedbu državnog referenduma u županiji, Gradu Zagrebu, gradu i općini i odbori za provedbu glasovanja na državnom referendumu.
 

 

Članak 13.
Državno povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana. Predsjednik i članovi Državnog povjerenstva imaju zamjenike. 
Predsjednika i članove Državnog povjerenstva i njihove zamjenike imenuje Hrvatski sabor iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske i drugih istaknutih diplomiranih pravnika. 
 
Napomena: Sukladno čl. 27. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu RH (Nar. nov., br. 44/06), na dan stupanja na snagu toga Zakona prestaje važiti odredba članka 13. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave (Nar. nov., br. 33/96 i 92/01).

Članak 14.

Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma u županiji i u Gradu Zagrebu ima predsjednika i četiri člana i njihove zamjenike. 
Predsjednika, zamjenika predsjednika, članove i zamjenike članova povjerenstva za provedbu državnog referenduma u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu imenuje Državno povjerenstvo iz reda sudaca s prebivalištem u toj županiji, odnosno u Gradu Zagrebu.
Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma, u gradu i općini ima predsjednika i dva člana i njihove zamjenike. 
Predsjednika, zamjenika predsjednika, članove i zamjenike članova povjerenstva za provedbu državnog referenduma, gradu i općini imenuje povjerenstvo za provedbu državnog referenduma u županiji.

Članak 15.
Odbore se imenuje za svako glasačko mjesto.
Odbor ima predsjednika i dva člana i njihove zamjenike.
Odbore imenuje povjerenstvo za provedbu referenduma u Gradu Zagrebu, gradu i općini.
 
Članak 16.
Državno povjerenstvo:
- brine se za zakonitu provedbu državnog referenduma,
- određuje glasačka mjesta i imenuje predsjednika i članove odbora u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske,
- određuje vrijeme glasovanja,
- daje obvezatne upute za rad povjerenstava za provedbu državnog referenduma i odbora u jedinicama lokalne samouprave, odnosno jedinicama područne (re­gionalne) samouprave,
- propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbu državnog referenduma,
- nadzire rad povjerenstva za provedbu državnog referenduma u jedinicama lokalne samouprave, odnosno jedinicama područne (re­gionalne) samouprave, i pruža im stručnu pomoć,
- utvrđuje i objavljuje službene rezultate provedenog glasovanja na državnom referendumu,
- obavlja druge poslove propisane zakonom.
Obvezatne upute za rad povjerenstva za provedbu državnog referenduma u jedinicama lokalne samouprave odnosno jedinicama područne (re­gionalne) samouprave i odborima objavit će u dnevnim javnim glasilima i na Hrvatskoj radioteleviziji.
 
Članak 17.
Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma u županiji:
- brine se za zakonitu provedbu državnog referenduma u županiji,
- nadzire rad povjerenstva za provedbu državnog referenduma, gradu i općini,
- obavlja sve tehničke pripreme za provedbu državnog referenduma u skladu s obvezatnim uputama Državnog povjerenstva,
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na glasačkim mjestima u županiji i dostavlja ih Državnom povjerenstvu,
- obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom. 

 

Članak 17.a
 Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma u Gradu Zagrebu: 
– brine se za zakonitu provedbu državnog referenduma u Gradu Zagrebu, 
– obavlja sve tehničke pripreme za provedbu državnog referenduma u skladu s obvezatnim uputama Državnog povjerenstva, 
– određuje glasačka mjesta i imenuje odbore u Gradu Zagrebu, 
– prikuplja i zbraja rezultate glasovanja s glasačkih mjesta u Gradu Zagrebu i dostavlja ih Državnom povjerenstvu, 
– obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom.
 Članak 18.
Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma, gradu, odnosno općini:
- određuje glasačka mjesta i imenuje odbore, gradu, odnosno općini,
- brine se za zakonitu provedbu državnog referenduma, gradu, odnosno općini,
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja sa glasačkih mjesta, gradu, odnosno općini i dostavlja ih povjerenstvu za provedbu državnog referenduma u županiji.

 

Članak 19
Odbori nadziru i osiguravaju zakonitost i tajnost glasovanja.
Odbori za svako glasačko mjesto imenuju se najkasnije u roku od osam dana prije održavanja referenduma.
 
b) TIJELA ZA PROVEDBU LOKALNOG REFERENDUMA
 
Članak 20.
Lokalni referendum provodi povjerenstvo za provedbu lokalnog referenduma u jedinici lokalne samouprave odnosno jedinici područne (re­gionalne) samouprave i odbori za provedbu glasovanja na lokalnom referendumu (u daljnjem tekstu: odbori).
 
Članak 21. 
Povjerenstvo za provedbu lokalnog referenduma u županiji sastoji se od predsjednika i dva člana i njihovih zamjenika koje imenuje županijska skupština iz reda sudaca koji imaju prebivalište na području županije.
Povjerenstvo za provedbu lokalnog referenduma, gradu i općini imenuje povjerenstvo za provedbu referenduma u županiji.
Povjerenstva za provedbu lokalnog referenduma, gradu i općini imenuju odbore.
 
Članak 22.
Povjerenstvo za provedbu lokalnog referenduma u Gradu Zagrebu, gradu i općini sastoji se od predsjednika i dva člana i njihovih zamjenika koje imenuje predstavničko tijelo grada, odnosno općine.
Predsjednik i zamjenik predsjednika povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje se iz reda diplomiranih pravnika.
Povjerenstva za povredu referenduma u gradu i općini imenuju odbore.
 
Članak 23.
Povjerenstvo za provedbu lokalnog referenduma u Gradu Zagrebu, gradu i općini:
- određuje glasačka mjesta,
- imenuje odbore najkasnije u roku od osam dana prije održavanja referenduma,
- određuje vrijeme glasovanja,
- obavlja tehničke pripreme za provedbu referenduma,
- brine se za zakonitu provedbu referenduma,
- utvrđuje i proglašava rezultat referenduma,
- obavlja i ostale poslove određene zakonom.
 
Članak 24.
Odbori imaju predsjednika, dva člana i njihove zamjenike.
 
Članak 25.
Odbori nadziru i osiguravaju zakonitost i tajnost glasovanja.
 
V. PROVEDBA REFERENDUMA
 
Članak 26.
Glasova­nje na državnom referendumu obav­lja se, u pravilu, na glasačkim mjestima u Republici Hrvatskoj.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, hrvatski držav­ljani koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj a zateknu se u vrijeme održava­nja referenduma izvan granice Republike Hrvat­ske glasovat će u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Re­pu­blike Hrvatske u državama u kojima su se zatekli.
Glasova­nje na lokalnom referendumu obav­lja se na glasač­kim mjestima u jedinici lokalne samouprave, odnosno jedinici područne (re­gionalne) samouprave.
Najkasnije pet dana prije održava­nja referenduma povjerenstva za provedbu referenduma odredit će i javno objaviti glasačka mjesta za provedbu glasova­nja u diplomatsko-konzularnim pred­stav­ništvima Republike Hrvatske i u jedinicama lokalne samouprave, odnosno jedinicama područne (re­gionalne) samouprave s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom glasačkom mjes­tu (izvadak iz popisa birača).
Svakom glasačkom mjestu određuje se redni broj.
Za sastav i zaključivanje popisa birača primjenjuju se odredbe Zakona o popisima birača.
 
Članak 27.
Građani na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske glasuju na državnom referendumu na glasačkim mjestima koja će odrediti ministar obrane.
 
Članak 28.
Građani koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice na dan provedbe državnog referenduma zateknu izvan granica Republike Hrvatske glasuju na glasačkim mjestima koja će odrediti ministar mora, prometa i infrastrukture.
 
Članak 29. 
Građani lišeni slobode glasuju na državnom referendumu na glasačkim mjestima za provedbu glasovanja koja će odrediti ministar pravosuđa.
 
Članak 30.
Povjerenstvo Grada Zagreba, odnosno gradsko i općinsko povjerenstvo za provedbu državnog referenduma na čijem se području nalaze glasačka mjesta imenuje članove odbora na glasačkim mjestima iz članka 27. ovoga Zakona.
Članove odbora na glasačkim mjestima iz članka 28. i 29. ovoga Zakona imenuje povjerenstvo Grada Zagreba, grada i općine na čijem je području sjedište trgovačkog društva koje je vlasnik broda, odnosno na čijem je području ustanova u kojoj se nalaze osobe lišene slobode.
Prijedlog za imenovanje odbora na glasačkim mjestima iz stavka 1. i 2. ovoga članka nadležna ministarstva dostavit će povjerenstvima za provedbu državnog referenduma u roku od 8 dana od dana određivanja glasačkog mjesta.
 
Članak 31.
Glasačka mjesta određuju se prema broju građana upisanih u popis birača tako da je broj građana na jednom biračkom mjestu toliki da se bez teškoća može glasovati u vremenu određenom za glasovanje.
Za svako glasačko mjesto odredit će se posebna prostorija u kojoj će se osigurati tajnost glasovanja.
 
Članak 32.
U prostoriji za glasovanje mora se na vidnom mjestu nalaziti odluka o raspisivanju referenduma.
Članovi odbora dužni su biračima dati potrebno objašnjenje o predmetu referenduma i načinu glasovanja.
 
Članak 33.
Glasovanje na referendumu obavlja se glasačkim listićima.
Glasački listić sadrži pitanje, odnosno jedan ili više prijedloga o kojem, odnosno kojima birač treba odlučiti na referendumu.
Pitanje, odnosno jedan ili više prijedloga na glasačkom listiću moraju biti tako napisani da birač koji glasuje može o pitanju odlučiti »ZA« ili »PROTIV«, odnosno na nedvojben način odlučiti se za jedan od prijedloga.
Glasački listić mora biti označen službenim pečatom kako bi se spriječilo krivotvorenje ili zlouporaba.
Kada se na referendumu odlučuje o nekom pitanju birač na glasačkom listiću zaokružuje riječ »ZA« ili »PROTIV«, a kada se odlučuje o jednom između više prijedloga birač na glasačkom listiću zaokružuje redni broj prijedloga za koji glasuje.

 

... 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvi dio podzakonskih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox