Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma - urednički pročišćeni tekst, NN br. 87/2008 i 25/2012

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE

 

ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA


(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 87/08 i 25/12)

Glava I.

OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom propisuju:
1. mjere i radnje u bankarskom i nebankarskom financijskom poslovanju te u novčarskom i drugom poslovanju koje se poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma,
2. obveznici provedbe mjera i radnji koji su dužni postupati prema ovom Zakonu,
3. nadzor nad obveznicima u provedbi mjera i radnji u bankarskom i nebankarskom financijskom poslovanju te u novčarskom i drugom poslovanju koje se poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma,
4. zadaće i nadležnosti Ureda za sprječavanje pranja novca (u daljnjem tekstu: Ured) kao financijsko-obavještajne jedinice,
5. međunarodna suradnja Ureda,
6. nadležnosti i postupci drugih državnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima u otkrivanju pranja novca i financiranja terorizma,
7. druga pitanja značajna za razvoj preventivnog sustava u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
(2) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na sprječavanje pranja novca odgovarajuće se primjenjuju i na sprječavanje financiranja terorizma u cilju sprječavanja i otkrivanja aktivnosti pojedinaca, pravnih osoba, skupina i organizacija u vezi s financiranjem terorizma.Temeljni pojmovi

Članak 2.

Temeljni pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:
1) pranje novca podrazumijeva izvršavanje radnji kojima se prikriva pravi izvor novca ili druge imovine za koju postoji sumnja da je pribavljena na nezakonit način u zemlji ili inozemstvu, uključujući:
– zamjenu ili bilo kakav drugi prijenos novca ili druge takve imovine,
– prikrivanje prave prirode, izvora, lokacije, raspolaganja, kretanja, vlasništva ili prava u vezi s novcem ili drugom takvom imovinom,
– stjecanje, posjedovanje ili uporaba novca ili druge takve imovine;
2) financiranje terorizma podrazumijeva osiguravanje ili prikupljanje sredstava, odnosno pokušaj osiguravanja ili prikupljanja sredstava, zakonitih ili nezakonitih, na bilo koji način, izravno ili neizravno, s namjerom da se upotrijebe ili sa znanjem da će biti upotrijebljena, u cijelosti ili dijelom, za počinjenje

terorističkoga kaznenog djela, od strane terorista ili terorističke organizacije.Značenje drugih pojmova

Članak 3.

Drugi pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:
1. Ured jest Ured za sprječavanje pranja novca;
2. Financijsko-obavještajna jedinica:
a) domaća financijsko-obavještajna jedinica jest Ured za sprječavanje pranja novca,
b) strana financijsko-obavještajna jedinica jest središnje nacionalno tijelo za zaprimanje, analizu i prosljeđivanje obavijesti o sumnjivim transakcijama u vezi s pranjem novca i financiranjem terorizma u državi članici ili trećoj državi;
3. država članica jest država članica Europske unije ili država potpisnica Sporazuma o osnivanju Europskoga gospodarskog prostora;
4. treća država jest država koja nije članica Europske unije ili potpisnica Sporazuma o osnivanju Europskoga gospodarskog prostora;
5. imovina jesu sva sredstva, materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, te isprave ili instrumenti u bilo kojem obliku, uključujući elektronički ili digitalni, kojima se dokazuje vlasništvo ili pravo vlasništva nad imovinom;
6. sredstva jesu financijska sredstva i koristi bilo koje vrste uključujući:
a) gotovinu, čekove, novčana potraživanja, mjenice, novčane doznake i druga sredstva plaćanja,
b) uložena sredstva kod obveznika,
c) financijske instrumente određene zakonom koji uređuje tržište kapitala kojima se trguje javnom ili privatnom ponudom, uključujući dionice i udjele, certifikate, dužničke instrumente, obveznice, garancije i izvedene financijske instrumente,
d) ostale isprave kojima se dokazuju prava na financijskim sredstvima ili drugim financijskim izvorima,
e) kamate, dividende i druge prihode od sredstava,
f) potraživanja, kredite i akreditive;
7. obveznici su pravne i fizičke osobe koje su obvezne poduzimati mjere i radnje radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma u skladu s ovim Zakonom;
8. ovlaštena osoba i njezin zamjenik jesu osobe koje imenuje obveznik, te koje su ovlaštene i odgovorne za provođenje mjera i radnji koje se poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma koje su propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega;
9. osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti jesu pravne i fizičke osobe koje djeluju u okviru svojih profesionalnih djelatnosti, a to su: odvjetnik, odvjetničko društvo, javni bilježnik, revizorsko društvo, samostalni revizor, fizičke i pravne osobe koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja;
10. druge pravne osobe odnosno s njima izjednačeni subjekti, jesu udruge, zaklade i fundacije te ostale pravne osobe koje ne obavljaju gospodarsku djelatnost, kao i vjerske zajednice i udruge koje nemaju svojstvo pravne osobe te drugi subjekti koji nemaju pravnu osobnost, ali samostalno nastupaju u pravnom prometu;
11. elektronički novac i elektronički nositelj podataka imaju isto značenje kao u propisima kojima se uređuje elektroničko poslovanje;
12. kreditna institucija pojam je koji se koristi za obveznike iz članka 4. stavka 2. točke 1., 2., 3. i 11. ovoga Zakona, a ima isto značenje kao u zakonu kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija;
13. financijska institucija pojam je koji se koristi za obveznike iz članka 4. stavak 2. točke 4., 5., 7., 8., 9., 10., 12., 15. a) do i) ovoga Zakona i za institucije država članica koje obavljaju istovrsne poslove kao navedeni obveznici;
14. poslovni odnos jest svaki poslovni ili drugi ugovorni odnos koji stranka uspostavi ili sklopi kod obveznika i povezan je s obavljanjem djelatnosti obveznika;
15. gotovina iz članka 40. ovoga Zakona jesu novčanice i kovani novac koji je u optjecaju kao zakonsko sredstvo plaćanja;
16. gotovina iz članka 74. ovoga Zakona ima isto značenje kao u Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća br. 1889/2005 od 26. listopada 2005. o kontroli ulaska i izlaska gotovine iz Europske unije;
17. transakcijski račun ili račun za obavljanje platnog prometa ima isto značenje kao u zakonu koji uređuje usluge u platnom prometu;
18. transakcija jest svaki primitak, izdatak, prijenos s računa na račun, zamjena, čuvanje, raspolaganje i drugo postupanje s novcem ili drugom imovinom kod obveznika;
19. gotovinska transakcija jest svaka transakcija pri kojoj obveznik od stranke primi gotov novac, odnosno stranci preda gotov novac u posjedovanje i na raspolaganje;
20. sumnjiva transakcija jest svaka transakcija za koju obveznik i/ili nadležno tijelo procijeni da u vezi s njom ili s osobom koja obavlja transakciju postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, odnosno da transakcija uključuje sredstva proizašla iz nezakonitih aktivnosti;
21. osoba koja pruža poduzetničke ili fiducijarne usluge jest svaka pravna ili fizička osoba koja kao svoju poslovnu djelatnost obavlja za treće osobe neku od ovih usluga:
a) osniva pravne osobe,
b) obavlja funkciju predsjednika ili člana uprave ili drugoj osobi omogućava obavljati funkciju predsjednika ili člana uprave, poslovođe ili ortaka, a pri tome se ne radi o stvarnom obavljanju poslovodne funkcije, odnosno ta osoba ne preuzima poslovni rizik u vezi s kapitalnim ulogom u pravnoj osobi u kojoj je formalno član ili ortak,
c) pravnoj osobi osigurava registrirano sjedište ili unajmljenu poslovnu, poštansku ili upravnu adresu i druge s tim povezane usluge,
d) obavlja funkciju ili drugoj osobi omogućava obavljati funkciju upravitelja ustanove, fonda ili sličnoga pravnog subjekta stranog prava koji prima, upravlja ili dijeli imovinska sredstva za određenu namjenu, pri čemu definicija ne obuhvaća društva za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima,
e) koristi ili drugoj osobi omogućava korištenje tuđih dionica radi ostvarenja prava glasa, osim ako je riječ o društvu čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom javnom tržištu za koja u skladu s propisima Europske unije ili međunarodnim standardima vrijede zahtjevi za objavljivanjem podataka;
22. društva koja obavljaju određene usluge platnog prometa, uključujući prijenos novca, jesu pravne osobe koje obavljaju financijske usluge primanja gotovine, čekova ili drugih sredstava plaćanja na jednoj lokaciji, a potom povezivanjem, obavještavanjem, prijenosom ili korištenjem mreže pomoću koje se obavlja prijenos novca odnosno vrijednosti, isplaćuju odgovarajuću svotu novca u gotovini ili u drugom obliku primatelju na drugoj lokaciji. Transakcije koje se obavljaju takvim uslugama mogu uključivati jednog ili više posrednika i konačnu isplatu trećoj osobi;
23. neprofitne organizacije jesu udruge, zaklade, fundacije, vjerske zajednice i druge osobe koje ne obavljaju gospodarsku djelatnost;
24. stvarni vlasnik pojam je koji označuje:
a) fizičku osobu koja je konačni vlasnik stranke odnosno koja nadzire ili na drugi način upravlja pravnom osobom ili drugim subjektom (ako je stranka pravna osoba) ili
b) fizičku osobu koja kontrolira drugu fizičku osobu u čije se ime obavlja transakcija ili koja obavlja aktivnost (ako je stranka fizička osoba);
25. identifikacija stranke jest postupak koji uključuje:
a) prikupljanje podataka o strankama na temelju vjerodostojnih, neovisnih i objektivnih izvora, odnosno provjeravanje prikupljenih podataka o strankama ako su ti podaci bili već prije prikupljeni;
b) utvrđivanje stvarnog identiteta stranke na temelju vjerodostojnih, neovisnih i pouzdanih izvora, odnosno provjeravanje istovjetnosti, ako je identitet stranke bio već prije utvrđen;
26. korespondentni odnos jest odnos između domaće kreditne institucije i strane kreditne odnosno druge institucije koji nastaje otvaranjem računa strane institucije kod domaće kreditne institucije;
27. fiktivna banka (virtualna, tzv. shell banka) jest banka odnosno druga kreditna institucija koja obavlja istovrsne djelatnosti koja je registrirana u državi u kojoj ne obavlja svoju djelatnost i koja nije povezana s nadgledanom ili na koji drugi način kontroliranom financijskom grupom;
28. factoring je otkup potraživanja s regresom ili bez njega;
29. forfaiting je izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja, osiguranih financijskim instrumentom;
30. službeni osobni dokument jest svaka javna isprava s fotografijom osobe koju izdaje nadležno državno domaće ili strano tijelo, a sa svrhom identifikacije osobe;
31. burza i uređeno javno tržište pojmovi su koji imaju isto značenje kao u zakonu kojim je uređeno tržište kapitala;
32. poslovi životnih osiguranja jesu poslovi koji su kao takvi određeni zakonom kojim je uređeno poslovanje društava za osiguranje;
33. informacija o djelatnosti stranke koja je fizička osoba jest podatak o privatnom ili profesionalnom statusu (zaposlenik, umirovljenik, student, nezaposlen itd.), odnosno podatak o aktivnosti stranke (na sportskom, kulturno–umjetničkom, znanstvenoistraživačkom, obrazovnom ili drugom srodnom području) koji je osnova za stvaranje poslovnog odnosa;
34. strane politički izložene osobe jesu sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem ili uobičajenim boravištem u stranoj državi koje djeluju ili su u posljednjoj godini (ili dulje) djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove njihove uže obitelji ili osobe za koje je poznato da su bliski suradnici takvih osoba,
35. rizik pranja novca ili financiranja terorizma jest rizik da će stranka zlouporabiti financijski sustav za pranje novca ili financiranje terorizma, odnosno da će neki poslovni odnos, transakcija ili proizvod biti posredno ili neposredno upotrijebljeni za pranje novca ili financiranje terorizma.


Obveznici provedbe mjera

Članak 4.

(1) Mjere, radnje i postupci za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma određeni ovim Zakonom provode se prije i/ili prilikom svake transakcije, kao i pri sklapanju pravnih poslova kojima se stječe ili koristi imovina te u ostalim oblicima raspolaganja novcem, pravima i drugom imovinom koji mogu poslužiti za pranje novca i financiranje terorizma.
(2) Obveznici provedbe mjera i radnji iz stavka 1. ovoga članka jesu:
1. banke, podružnice banaka država članica, podružnice banaka trećih država i banke država članica koje su ovlaštene neposredno obavljati poslove u Republici Hrvatskoj,
2. štedne banke,
3. stambene štedionice,
4. kreditne unije,
5. društva koja obavljaju određene usluge platnog prometa, uključujući i prijenos novca,
6. Hrvatska pošta,
7. društva za upravljanje investicijskim fondovima, poslovne jedinice društava za upravljanje trećih država, društva za upravljanje država članica koje u Republici Hrvatskoj imaju poslovnu jedinicu, odnosno koja su ovlaštene za neposredno obavljanje poslova upravljanja fondovima na području Republike Hrvatske i treće osobe kojima je dopušteno, u skladu sa zakonom koji uređuje rad fondova, povjeriti obavljanje pojedinih poslova od strane društava za upravljanje,
8. mirovinska društva,
9. društva ovlaštena za poslove s financijskim instrumentima i podružnice inozemnih društava za poslove s financijskim instrumentima u Republici Hrvatskoj,
10. društva za osiguranje koja imaju odobrenje za obavljanje poslova životnih osiguranja, podružnice društava za osiguranje iz trećih država koje imaju odobrenje za obavljanje poslova životnih osiguranja i društva za osiguranje iz država članica koja u Republici Hrvatskoj obavljaju poslove životnih osiguranja neposredno ili preko podružnice,
11. društva za izdavanje elektroničkog novca, podružnice društava za izdavanje elektroničkog novca iz država članica, podružnice društava za izdavanje elektroničkog novca iz trećih država i društva za izdavanje elektroničkog novca iz država članica koja su ovlaštena neposredno obavljati usluge izdavanja elektroničkog novca u Republici Hrvatskoj,
12. ovlašteni mjenjači,
13. priređivači igara na sreću za:
a) lutrijske igre,
b) igre u kasinima,
c) kladioničke igre,
d) igre na sreću na automatima,
e) igre na sreću na internetu i drugim telekomunikacijskim sredstvima, odnosno elektroničkim komunikacijama,
14. zalagaonice,
15. pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove u vezi s djelatnošću:
a) davanja kredita odnosno zajmova koji uključuju također: potrošačke kredite, hipotekarne kredite, factoring i financiranje komercijalnih poslova, uključujući forfaiting,
b) leasinga,
c) izdavanja i upravljanja instrumentima plaćanja (npr. kreditnih kartica i putničkih čekova),
d) izdavanja garancija i jamstava,
e) upravljanja ulaganjima za treće osobe i savjetovanja u vezi s tim,
f) iznajmljivanja sefova,
g) posredovanja u sklapanju kreditnih poslova,
h) zastupanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnom osiguranju,
i) posredovanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnom osiguranju,
j) poduzetničkih ili fiducijarnih usluga,
k) prometa plemenitih metala i dragog kamenja te proizvodima od njih,
l) trgovine umjetničkim predmetima i antikvitetima,
m) organiziranja ili provođenja dražbi,
n) posredovanja u prometu nekretninama,
16. pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove u okviru sljedećih profesionalnih djelatnosti:
a) odvjetnik, odvjetničko društvo i javni bilježnik,
b) revizorsko društvo i samostalni revizor,
c) fizičke i pravne osobe koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja.
(3) Obveznici iz stavka 2. točke 16. ovoga članka provode mjere za sprječavanje i otkrivanje pranja novca te financiranja terorizma određene ovim Zakonom u skladu s odredbama koje uređuju zadaće i obveze drugih obveznika, ako u glavi III. ovoga Zakona nije drugačije određeno.
(4) Ministar financija može pravilnikom odrediti uvjete pod kojima obveznici iz stavka 2. ovoga članka koji obavljaju financijsku djelatnost samo povremeno ili u ograničenom opsegu i kod kojih postoji neznatan rizik od pranja novca ili financiranja terorizma nisu obveznici provođenja mjera prema ovom Zakonu.
(5) Podružnice stranih kreditnih i financijskih institucija i drugih obveznika koje su osnovane u Republici Hrvatskoj u skladu sa zakonom koji uređuje njihov rad, pored podružnica kreditnih i financijskih institucija navedenih u stavku 2. točkama 1., 7., 9., 10. i 11. ovoga članka, obveznici su provedbe mjera i radnji iz stavka 1. ovoga članka.
Obveza provođenja od strane obveznika mjera sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma u poslovnim jedinicama i društvima u kojima ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, a koja imaju sjedište u trećoj državi


Članak 5.

(1) Obveznik je dužan osigurati da se mjere za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma određene ovim Zakonom u istom opsegu provode i u njegovim poslovnim jedinicama i društvima u kojima ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, a koja imaju sjedište u trećoj državi, osim ako to nije izričito suprotno zakonskim propisima treće države.
(2) Ako zakonski propisi treće države ne dopuštaju provođenje mjera za sprječavanje i otkrivanje pranja novca ili financiranja terorizma u opsegu u kojem su propisani ovim Zakonom, obveznik je dužan o tome odmah obavijestiti Ured i donijeti odgovarajuće mjere za otklanjanje rizika od pranja novca i/ili financiranja terorizma.
(3) Obveznici su dužni redovito upoznavati svoje poslovne jedinice i društva u kojima imaju većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, a koja imaju sjedište u trećoj državi, s internim postupcima koji se odnose na sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma, a osobito u dijelu dubinske analize stranaka, dostave podataka, vođenja evidencija, interne kontrole i drugih značajnih okolnosti povezanih sa sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca ili financiranja terorizma.


Glava II.

MJERE KOJE PODUZIMAJU OBVEZNICI RADI SPRJEČAVANJA I OTKRIVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Odjeljak 1.

OPĆE ODREDBE

Obveze obveznika

Članak 6.

(1) U cilju sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma obveznici su prilikom obavljanja svojih djelatnosti dužni ispunjavati obveze određene ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.
(2) Obveze iz prethodnog stavka ovoga članka obuhvaćaju:
1. procjenu rizika od zlouporabe za pranje novca i financiranje terorizma za pojedinu stranku, poslovni odnos, transakciju ili proizvod,
2. provođenje mjera dubinske analize stranke na način i pod uvjetima određenima ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona,
3. provođenje mjera za sprječavanje i otkrivanje pranja novca te financiranja terorizma u poslovnim jedinicama i društvima u kojima obveznik ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, a koje poslovne jedinice i društva imaju sjedište u trećoj državi,
4. imenovanje ovlaštene osobe i njezina zamjenika za provedbu mjera te osiguranje uvjeta za njihov rad u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona,
5. omogućavanje redovitoga stručnog osposobljavanja i izobrazbe djelatnika obveznika, te osiguravanje redovite interne revizije u izvršavanju zadaća i obveza u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona,
6. izradu i redovito dopunjavanje liste indikatora za prepoznavanje stranaka i sumnjivih transakcija za koje postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma,
7. obavještavanje i dostavljanje Uredu propisanih i traženih podataka, informacija i dokumentacije o transakcijama i osobama u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona,
8. osiguravanje čuvanja i zaštite podataka te vođenje propisanih evidencija u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona,
9. obvezu kreditnih i financijskih institucija da uspostave odgovarajući informacijski sustav s obzirom na svoju organizacijsku strukturu kako bi mogli brzo, pravodobno i u cijelosti dati Uredu podatke o tome održavaju li ili su održavali poslovni odnos s određenom fizičkom ili pravnom osobom i koja je priroda tog odnosa,
10. provođenje drugih zadaća i obveza u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.


Procjena rizika pranja novca ili financiranja terorizma

Članak 7.

(1) Rizik pranja novca ili financiranja terorizma jest rizik da će stranka zlouporabiti financijski sustav za pranje novca ili financiranje terorizma, odnosno da će neki poslovni odnos, transakcija ili proizvod biti posredno ili neposredno upotrijebljeni za pranje novca ili financiranje terorizma.
(2) Obveznik je dužan izraditi analizu rizika i pomoću te analize odrediti ocjenu rizika pojedine skupine ili vrste stranke, poslovnog odnosa, proizvoda ili transakcije u odnosu na moguće zlouporabe vezane za pranje novca ili financiranje terorizma.
(3) Analizu i procjenu rizika iz stavka 2. ovoga članka obveznik je dužan usklađivati sa smjernicama koje će donositi nadležna nadzorna tijela iz članka 83. ovoga Zakona u skladu sa svojim ovlastima.
(4) Pri analizi i procjeni rizika, odnosno u postupku određivanja ocjene rizika iz stavka 2. ovoga članka, obveznik i nadzorno tijelo iz članka 83. ovoga Zakona obvezni su voditi računa o specifičnosti obveznika i njegova poslovanja, primjerice o veličini i sastavu obveznika, opsegu i vrsti poslova, o vrsti stranaka s kojima posluje i proizvoda koje nudi.
(5) U stranke koje predstavljaju neznatan rizik za pranje novca ili financiranje terorizma obveznik može svrstati samo one stranke koje ispunjavaju uvjete što ih pravilnikom odredi ministar financija.


Odjeljak 2.

DUBINSKA ANALIZA STRANKE

Mjere dubinske analize stranke

Članak 8.

(1) Ako nije drukčije propisano ovim Zakonom, dubinska analiza stranke obuhvaća sljedeće mjere:
1. utvrđivanje identiteta stranke i provjera njezina identiteta na osnovi dokumenata, podataka ili informacija dobivenih iz vjerodostojnog, pouzdanog i neovisnog izvora,
2. utvrđivanje i provjera identiteta stvarnog vlasnika stranke,
3. prikupljanje podataka o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa ili transakcije te drugih podataka u skladu s ovim Zakonom,
4. stalno praćenje poslovnog odnosa, uključujući pozorno praćenje transakcija obavljenih tijekom tog odnosa, kako bi se osiguralo da te transakcije odgovaraju saznanjima obveznika o toj stranci, vrsti posla i rizika, uključujući prema potrebi i podatke o izvoru sredstava, pri čemu dokumenti i podaci kojima obveznik raspolaže moraju biti ažurni.
(2) Obveznici su dužni postupke provođenja mjera iz stavka 1. ovoga članka definirati svojim internim aktom.


Obveza primjene mjera dubinske analize stranke

Članak 9.

(1) Obveznik je dužan, pod uvjetima određenima ovim Zakonom, obaviti dubinsku analizu stranke u sljedećim slučajevima:
1. prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa sa strankom,
2. pri svakoj transakciji u vrijednosti od 105.000,00 kuna i više, bez obzira na to je li riječ o jednokratnoj transakciji ili o više transakcija koje su međusobno očigledno povezane i koje ukupno dosežu vrijednost od 105.000,00 kuna i više,
3. ako postoji sumnja u vjerodostojnost i istinitost prethodno dobivenih podataka o stranci ili stvarnom vlasniku stranke,
4. uvijek kada u vezi s transakcijom ili strankom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, bez obzira na vrijednost transakcije.
(2) Kod transakcije iz stavka 1. točke 2. ovoga članka koja se obavlja na temelju prethodno uspostavljenoga poslovnog odnosa kod obveznika, obveznik će u okviru dubinske analize stranke samo provjeriti identitet stranke odnosno osoba koje transakciju obavljaju te prikupiti podatke koji mu nedostaju iz članka 25. stavka 2. ovoga Zakona.


Dubinska analiza stranke prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa

Članak 10.

(1) Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa sa strankom obveznik je propisane mjere iz članka 8. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona dužan provoditi prije uspostavljanja poslovnog odnosa.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka obveznik može mjere iz članka 8. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona iznimno provesti i tijekom uspostavljanja poslovnog odnosa sa strankom ako je to neophodno kako se ne bi prekinuo uobičajeni način uspostavljanja poslovnih odnosa i ako u skladu s člankom 7. ovoga Zakona postoji neznatan rizik od pranja novca ili financiranja terorizma.
(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, obveznik iz članka 4. stavka 2. točke 10. ovoga Zakona može pri sklapanju poslova životnog osiguranja izvršiti provjeru identiteta korisnika police osiguranja i nakon sklapanja ugovora o osiguranju, ali najkasnije prije ili u vrijeme isplate osigurane svote, odnosno u trenutku kad imatelj prava iz osiguranja zatraži isplatu svojih potraživanja, izjavi da želi dobiti zajam na policu, dati je u zalog ili kapitalizirati.


Dubinska analiza stranke prilikom provođenja transakcija

Članak 11.

Obveznik je dužan prilikom provođenja transakcija iz članka 9. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona provesti propisane mjere iz članka 8. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona prije izvršenja transakcije.
Obveza primjene mjera dubinske analize stranke od strane priređivača lutrijskih igara, igara u kasinima, kladioničkih igara, igara na sreću na automatima i igara na sreću na internetu ili drugim telekomunikacijskim sredstvima, odnosno elektroničkim komunikacijama


Članak 12.

(1) Priređivač igara u kasinima provodi mjeru utvrđivanja identiteta stranke i provjere njezina identiteta prilikom ulaska u kasino prikupljajući sljedeće podatke:
– ime i prezime fizičke osobe, prebivalište, datum rođenja i mjesto rođenja,
– identifikacijski broj te naziv, broj i naziv izdavatelja identifikacijske isprave,
– datum i vrijeme ulaska u kasino.
(2) Pri transakciji iz članka 9. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona priređivač lutrijskih igara, igara u kasinima, kladioničkih igara i igara na sreću na automatima utvrđuje identitet stranke i provjerava identitet stranke u trenutku obavljanja transakcije na blagajni prikupljajući sljedeće podatke:
– ime i prezime fizičke osobe, prebivalište, datum i mjesto rođenja,
– identifikacijski broj, te naziv, broj i naziv izdavatelja identifikacijske isprave.
(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka priređivač lutrijskih igara, igara u kasinima, kladioničkih igara i igara na sreću na automatima dužan je provesti mjere dubinske analize i pri transakcijama manjima od 105.000,00 kuna u trenutku obavljanja transakcije na blagajni kada u vezi sa strankom, proizvodom ili transakcijom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.
(4) Uspostavljanjem poslovnog odnosa iz članka 9. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona smatra se i prijava stranke za sudjelovanje u sustavu priređivanja igara na sreću kod priređivača koji igre na sreću priređuju na internetu ili drugim telekomunikacijskim sredstvima, odnosno elektroničkim komunikacijama.
(5) Pri uspostavljanju poslovnog odnosa iz članka 9. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona priređivač igara sreću na internetu ili drugim telekomunikacijskim sredstvima, odnosno elektroničkim komunikacijama prikuplja podatke iz stavka 2. ovoga članka.


Odbijanje poslovnog odnosa i obavljanja transakcije

Članak 13.

(1) Obveznik koji ne može provesti mjere iz članka 8. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona, ne smije uspostaviti poslovni odnos ili izvršiti transakciju, odnosno mora prekinuti već uspostavljeni poslovni odnos.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka obveznik će obavijestiti Ured o odbijanju ili prekidu poslovnog odnosa i odbijanju izvršavanja transakcije sa svim do tada prikupljenim podacima o stranci ili transakciji sukladno članku 42. ovoga Zakona.


Iznimke od provođenja mjera dubinske analize kod određenih proizvoda

Članak 14.

(1)Društva za osiguranje koja imaju odobrenje za obavljanje poslova životnih osiguranja, poslovne jedinice društava za osiguranje iz trećih država koje imaju odobrenje za obavljanje poslova životnih osiguranja, društva za osiguranje iz država članica koje osnivaju poslovnu jedinicu u Republici Hrvatskoj ili su na temelju odobrenja ovlaštena neposredno obavljati poslove životnih osiguranja u Republici Hrvatskoj, mirovinska društva te pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove odnosno djelatnost zastupanja ili posredovanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnim osiguranjima, mogu odustati od provođenja mjera dubinske analize stranke u sljedećim slučajevima:
1. pri sklapanju poslova životnih osiguranja kod kojih pojedinačna rata premije ili više rata premije osiguranja koje treba platiti u jednoj godini ukupno ne prelaze kunsku protuvrijednost iznosa od 1.000,00 EUR ili u slučajevima kada plaćanje jednokratne premije ne prelazi kunsku protuvrijednost iznosa od 2.500,00 EUR;
2. pri sklapanju poslova mirovinskog osiguranja pod uvjetom da je riječ:
a) o sklapanju takve vrste osiguranja u okviru koje nije moguće prenijeti policu osiguranja na treću osobu ili je koristiti kao osiguranje kredita ili zajma,
b) o sklapanju ugovora sa zatvorenim mirovinskim fondom ako poslodavac uplaćuje doprinose u dobrovoljni mirovinski fond u ime članova fonda.
(2) Društva za izdavanje elektroničkog novca, društva za izdavanje elektroničkog novca iz druge države članice i poslovne jedinice stranih društava za izdavanje elektroničkog novca mogu odustati od provođenja mjera dubinske analize stranke u sljedećim slučajevima:
1. pri izdavanju elektroničkog novca ako jednokratni iznos uplate izvršene za izdavanje tog novca, na elektroničkom nositelju podataka na koji nije moguće ponovno uložiti novac, ne prelazi kunsku protuvrijednost iznosa od 150,00 EUR;
2. pri izdavanju elektroničkog novca i poslovanju s elektroničkim novcem ako ukupni iznos izvršenih uplata, pohranjen na elektroničkom nositelju podataka na koji je moguće podatke ponovo uložiti, u tekućoj kalendarskoj godini ne prelazi kunsku protuvrijednost iznosa od 2.500,00 EUR, osim ako imatelj elektroničkog novca u istoj kalendarskoj godini unovči iznos u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 1.000,00 EUR ili više.
(3) Ministar financija može pravilnikom odrediti da obveznik ne mora provesti mjere dubinske analize stranke kod provođenja određenih transakcija iz članka 9. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona i u vezi s drugim proizvodima ili s njima povezanim transakcijama, koji predstavljaju neznatan rizik za pranje novca ili financiranje terorizma.
(4) Iznimno od odredaba stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, nije dopušteno odustajanje od provođenja mjera dubinske analize kad u vezi sa strankom, proizvodom ili transakcijom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.

 

 

>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox