PROPISI.hr

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI - urednički pročišćeni tekst, NN br. 1/2011 do 67/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

  Na osnovi članka 131. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 158/09., 71/10. i 139/10.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 17. sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine donijelo je

 

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

 

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 01/11, 153/11, 51/12, 126/12, 147/12, 38/13 i 67/13)

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), uređuju se prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti koje obuhvaćaju i mjere specifične zdravstvene zaštite radnika, postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti osiguranih osoba iz članka 6. stavka 4., te članka 13.a i 13.b Zakona, kao i opseg prava, uvjeti i način njihovog ostvarivanja.

 

Članak 2.

(1) Osiguranicima iz članka 6. stavka 4. Zakona u okviru obveznoga zdravstvenog osiguranja osiguravaju se mjere specifične zdravstvene zaštite radnika i prava za slučaj priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti iz članka 14.a Zakona.

(2) Osigurane osobe iz članka 13.a i 13.b Zakona u okviru obveznoga zdravstvenog osiguranja iz stavka 1. ovog članka ostvaruju prava za slučaj priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti iz članka 14.a stavka 1. podstavka 2. Zakona.

 

Članak 3.

Osigurane osobe iz članka 2. ovog Pravilnika prava utvrđena Zakonom i ovim Pravilnikom za slučaj priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti ostvaruju na osnovi ovjerene tiskanice prijave o ozljedi na radu ili profesionalnoj bolesti, odnosno na osnovi rješenja o priznatoj ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti.

 

Članak 4.

(1) Za osigurane osobe iz članka 13.a Zakona obvezno se podnosi prijava na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti za razdoblje i u okolnostima utvrđenim u članku 13.a Zakona.

(2) Prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti iz stavka 1. ovog članka podnosi pravna ili fizička osoba, odnosno tijelo državne vlasti iz članka 13.a stavka 2. Zakona.

(3) Prijava iz stavka 1. ovog članka podnosi se nadležnom regionalnom uredu Zavoda odnosno nadležnoj područnoj službi Zavoda u roku od 8 dana od dana nastanka okolnosti osnovom kojih postoji obveza osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti na tiskanici T-5 Prijava na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. Iznimno, osigurane osobe iz članka 13.a stavka 1. točke 14. i 15. Zakona prijavljuju se na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti osnovom ugovora o obavljanju privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi sklopljenog sukladno važećim odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja.
(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka prijava na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti za učenike na redovitom školovanju prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj za vrijeme praktične nastave te za vrijeme stručne prakse može se podnijeti za cijelo razdoblje tekuće školske godine, odnosno za studente koji rade putem posrednika u vremenu trajanja članstva kod posrednika tijekom tekuće akademske godine, time da su prava i obveze osnovom iste uvjetovani nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog članka.

(5) Tiskanica iz stavka 3. ovog članka može se preuzeti s internet stranice Zavoda na adresi: www.hzzo-net.hr pod »TISKANICE HZZO-a«.

 

II. PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU ODNOSNO PROFESIONALNE BOLESTI

 

Članak 5.

(1) U okviru prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja iz članka 2. ovog Pravilnika osiguranicima iz članka 6. stavka 1. točke 1. do 6. i točke 8., 18. i 24. Zakona osigurava se:

1. pravo na specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika koje obuhvaća mjere za sprečavanje i otkrivanje profesionalnih bolesti te sprečavanje ozljede na radu na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti, posebnih zakona i pravilnika donesenih temeljem tih zakona

2. prava za slučaj priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti te postupak utvrđivanja i priznavanja i druge/drugih bolesti kao posljedice već priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti:

a) pravo na zdravstvenu zaštitu

b) pravo na novčane naknade:

– pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

– pravo na naknadu troškova prijevoza kod korištenja zdravstvene zaštite zbog priznate ozljede na radi i profesionalne bolesti

– pravo na naknadu za pogrebne troškove.

(2) Osiguranim osobama iz članka 13.a i 13.b Zakona u okviru obveznoga zdravstvenog osiguranja za slučaj priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti osiguravaju se prava iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, izuzev prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad.

 

1. Pravo na specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika

 

Članak 6.

(1) Specifična zdravstvena zaštita radnika obuhvaća:

1. liječničke preglede i dijagnostičke postupke radi utvrđivanja radne sposobnosti za radna mjesta s posebnim uvjetima rada,

2. praćenje zdravstvenog stanja radnika na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada, prema posebnim propisima

3. praćenje i analizu pobola s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti,

4. provođenje dijagnostičkih postupaka radi utvrđivanja profesionalnih bolesti.

(2) Osiguranici iz članka 6. stavka 1. točke 1. do 6. i točke 8. i 18. Zakona pravo na specifičnu zdravstvenu zaštitu ostvaruju u zdravstvenim ustanovama te kod specijaliste medicine rada u privatnoj praksi uključenih u mrežu ugovornih subjekata medicine rada koji su sa Zavodom sklopili ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika na način i pod uvjetima utvrđenim općim aktom Zavoda, donesenim uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.

(3) Kada je u okviru specifične zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovog članka potrebno uputiti osiguranika radi provođenja određenih specijalističkih pregleda odnosno dijagnostičkih postupaka na sekundarnoj ili tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti odnosno na razini zdravstvenih zavoda doktor specijalist medicine rada izdaje uputnicu na tiskanici koja je propisana Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: Pravilnik o pravima).

(4) Zdravstvena zaštita iz stavka 3. ovog članka ostvaruje se pod uvjetima, na način i po postupku utvrđenom Pravilnikom o pravima.

 

2. Prava za slučaj priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti

 

a) Zdravstvena zaštita

 

Članak 7.

Osigurane osobe iz članka 6. stavka 1. točke 1. do 6. i točke 8., 18. i 24., te članka 13.a i 13.b Zakona ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za slučaj priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti utvrđenu člankom 15. Zakona u opsegu, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom, ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Zavoda, u cijelosti na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja u skladu sa člankom 16. stavkom 2. točkom 7.a Zakona.

 

Članak 8.

(1) Osigurane osobe iz članka 7. ovog Pravilnika pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za slučaj priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti utvrđenu člankom 15. stavkom 1. točkom 1. do 6. Zakona ostvaruju na području Republike Hrvatske kod ugovornih subjekata Zavoda u skladu s člankom 15. stavkom 4. i 5. Zakona, općim aktima Zavoda donesenim osnovom tog Zakona, te na način i pod uvjetima utvrđenim Pravilnikom o pravima.

(2) Osiguranik Zavoda koji ima prebivalište na području druge države (pogranični migrant), ostvaruje zdravstvenu zaštitu za slučaj priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti kod ugovornih subjekata Zavoda, koji su najbliži njegovom mjestu rada, a u skladu s propisima iz stavka 1. ovog članka, ako to nije drukčije uređeno međudržavnim ugovorom.

(3) Osigurane osobe iz stavka 1. ovog članka u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za slučaj priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti ostvaruju i pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu pod uvjetima, u opsegu i na način propisan općim aktom Zavoda.

... 


====================================================================
NAPOMENA: ovo je prvi dio propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================