PROPISI.hr

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI - urednički pročišćeni tekst, NN br. 75/2014 do 139/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

 

Na osnovi članka 128. stavka 4. i članka 131. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13 i 137/13) te članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 08/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, na 47. sjednici održanoj 27. studenoga 2013. donijelo je

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 75/14, 154/14, 79/15 i 139/15)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), uređuju se prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti koje obuhvaćaju i mjere specifične zdravstvene zaštite radnika, postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti te postupak utvrđivanja i priznavanja druge/drugih bolesti kao posljedice već priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti osiguranih osoba, kao i opseg prava, uvjeti i način njihovog ostvarivanja.

Članak 2.
Za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti obvezno se osiguravaju osiguranici iz članka 7. stavka 1. točaka 1. do 6., 8., 9., 20. i 25. Zakona (u daljnjem tekstu: osiguranici iz članka 7. stavka 4. Zakona) te osigurane osobe iz članka 16. Zakona.

Članak 3.
(1) Osiguranicima iz članka 7. stavka 4. Zakona u okviru obveznoga zdravstvenog osiguranja osiguravaju se mjere specifične zdravstvene zaštite radnika iz članka 71. Zakona i prava za slučaj priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti iz članka 17. Zakona, u svezi s člankom 19. stavkom 2. točkom 12. Zakona te člankom 37. stavkom 1. i 2. Zakona.
(2) Osigurane osobe iz članka 16. Zakona u okviru obveznoga zdravstvenog osiguranja ostvaruju prava za slučaj priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti iz članka 19. stavka 2. točke 12. Zakona te članka 37. stavka 3. Zakona.
(3) Osiguranicima iz članka 69. stavka 1. Zakona prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se u slučaju profesionalnih bolesti ako su bili izloženi fibrogenim prašinama ili karcinogenima kao radnici kod pravnih ili fizičkih osoba s registriranom djelatnošću u Republici Hrvatskoj te im se u okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osiguravaju zdravstveni pregledi i nakon prestanka rada u slučaju izloženosti fibrogenim prašinama ili karcinogenima, kao i prava iz članka 19. stavka 2. točke 12. Zakona te članka 37. stavka 3. Zakona.

Članak 4.
Osiguranici i osigurane osobe iz članka 3. ovog Pravilnika prava za slučaj priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti utvrđena u članku 6. stavku 1. točki 2. te stavku 2. ovog Pravilnika ostvaruju na osnovi ovjerene tiskanice prijave o ozljedi na radu ili profesionalnoj bolesti, odnosno na osnovi rješenja o priznatoj ozljedi na radu ili profesionalnoj bolesti.

Članak 5.
(1) Za osigurane osobe iz članka 16. Zakona obvezno se podnosi prijava na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti za razdoblje i u okolnostima utvrđenim u članku 16. Zakona.
(2) Prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti iz stavka 1. ovog članka podnosi pravna ili fizička osoba, odnosno tijelo državne vlasti iz članka 16. stavka 2. Zakona.
(3) Prijava iz stavka 1. ovog članka podnosi se nadležnom regionalnom uredu odnosno područnoj službi Zavoda prema mjestu prebivališta odnosno boravišta osigurane osobe, koja nadležnost je utvrđena Statutom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, u roku od 8 dana od dana nastanka okolnosti osnovom kojih postoji obveza osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti na tiskanici T-5 Prijava na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, osigurane osobe iz članka 16. stavka 1. točke 14. i 15. Zakona prijavljuju se na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti osnovom ugovora o obavljanju privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi sklopljenog sukladno važećim odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja.
(5) Iznimno od stavka 3. ovog članka 
skupna prijava na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti za učenike na redovitom školovanju prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj za vrijeme praktične nastave te za vrijeme stručne prakse može se podnijeti za cijelo razdoblje tekuće školske godine odnosno za studente koji rade putem posrednika u vremenu trajanja članstva kod posrednika tijekom tekuće akademske godine, time da su prava i obveze osnovom iste uvjetovani nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog članka.
(6) Iznimno od stavka 3. ovog članka za osobe iz članka 16. stavka 1. točke 5., 9., 12. i 13. (osobe koje sudjeluju u akcijama spašavanja ili u zaštiti i spašavanju u slučaju prirodnih i drugih nepogoda; osobe koje kao članovi terenskih sastava sudjeluju u spašavanju i zdravstvenoj zaštiti u prirodnim i drugim nepogodama; osobe koje ispunjavaju obvezu sudjelovanja u civilnoj zaštiti ili obvezu sudjelovanja u službi motrenja i obavješćivanja; osobe koje kao članovi operativnih sastava dobrovoljnih vatrogasnih organizacija obavljaju zadatke gašenja požara, zaštite i spašavanja u slučaju drugih nepogoda, osiguravanja mjesta gdje postoji požarna opasnost, educiranja građana u protupožarnoj zaštiti te obavljanja zadataka u sklopu javnih nastupa i demonstracija s prikazom vježbi), prijava na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti može se podnijeti u obliku skupne prijave za cijelo razdoblje tekuće kalendarske godine, a prava i obveze osnovom iste uvjetovani su nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog članka.
(7) Iznimno od stavka 3. ovog članka za osobe iz članka 16. stavka 1. točke 6., 7. 10. i 16. (osobe koje na poziv državnih i drugih ovlaštenih tijela obavljaju dužnosti u interesu Republike Hrvatske; sportaši, treneri ili organizatori u sklopu organizirane amaterske sportske aktivnosti; osobe na odsluženju vojnog roka, odnosno dragovoljnom služenu vojnog roka-ročnici, kadeti te pričuvnici za vrijeme obavljanja službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske; osobe koje izvršavaju rad za opće dobro sukladno Zakonu o probaciji i osobe koje su raspoređene na poslove tijekom izdržavanja kazne zatvora, mjere istražnog zatvora ili odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod) prijava na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti može se podnijeti u obliku skupne prijave sukladno dostavljenim podacima obveznika podnošenja prijave iz članka 16. stavka 2. Zakona o razdobljima korištenja osiguranja, a prava i obveze osnovom iste uvjetovani su nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog članka.
(8) Skupne prijave na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti, za osobe iz stavka 5., 6. i 7. ovog članka, dostavljaju se putem datoteke na magnetskom mediju (disketa, CD), koje sadržavaju podatke o prezimenu, imenu, datumu rođenja i osobnom identifikacijskom broju osoba za koje se podnose prijave te razdoblju osiguranja, kao i podatke o podnositelju prijave, obvezniku uplate posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu te broju obveze obveznika uplate.
(9) Tiskanica iz stavka 3. ovog članka može se preuzeti s web-stranice Zavoda na adresi: www.hzzo.hr pod »Zaštita zdravlja na radu«.

II. PRAVA IZ OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU ODNOSNO PROFESIONALNE BOLESTI

Članak 6.
(1) U okviru prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja iz članka 3. ovog Pravilnika, osiguranicima iz članka 7. stavka 4. Zakona osigurava se:
1. pravo na specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika koju provode doktori specijalisti medicine rada, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i posebnim zakonima te pravilnicima donesenim na temelju tih zakona
2. prava za slučaj priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti:
2.1. pravo na zdravstvenu zaštitu
2.2. pravo na novčane naknade:
2.2.1. pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad
2.2.2. pravo na naknadu troškova prijevoza u vezi s korištenjem prava na zdravstvenu zaštitu zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti
2.2.3. pravo na naknadu za pogrebne troškove.
(2) Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad iz stavka 1. točke 2. podtočke 2.2.1. pripada osiguranicima iz članka 7. stavka 1. točaka 1. do 4. te točaka 6., 8., 9., 20. i 25. Zakona.

(3) Osiguranim osobama iz članka 16. Zakona u okviru obveznoga zdravstvenog osiguranja za slučaj priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti osiguravaju se prava iz stavka 1. točke 2. 1. i točaka 2.2.2. te 2.2.3. ovoga članka.
(4) Osiguranicima iz članka 69. stavka 1. Zakona u okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se zdravstveni pregledi i nakon prestanka rada u slučaju izloženosti fibrogenim prašinama ili karcinogenima te prava iz stavka 1. točke 2.1. i točaka 2.2.2 te 2.2.3. ovog članka.

1. Pravo na specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika

Članak 7.
(1) Specifična zdravstvena zaštita radnika obuhvaća:
1. liječničke preglede i dijagnostičke postupke radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za radna mjesta s posebnim uvjetima rada,
2. praćenje zdravstvenog stanja radnika na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada, prema posebnim propisima
3. praćenje i analizu pobola s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti,
4. provođenje dijagnostičkih postupaka radi utvrđivanja profesionalnih bolesti
5. edukativne programe vezane uz zaštitu zdravlja na radu
(2) Osiguranici iz članka 7. stavka 4. Zakona pravo na specifičnu zdravstvenu zaštitu ostvaruju u zdravstvenim ustanovama koje u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada te kod specijaliste medicine rada u privatnoj praksi uključenih u mrežu ugovornih subjekata medicine rada koji su sa Zavodom sklopili ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika na način i pod uvjetima utvrđenim općim aktom Zavoda, donesenim uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje.
(3) Kada je u okviru specifične zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovog članka potrebno uputiti osiguranika radi provođenja određenih specijalističkih pregleda odnosno dijagnostičkih postupaka na sekundarnoj ili tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti odnosno na razini zdravstvenih zavoda doktor specijalist medicine rada izdaje uputnicu na tiskanici koja je propisana općim aktom Zavoda kojim se uređuju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
(4) Zdravstvena zaštita iz stavka 3. ovog članka ostvaruje se pod uvjetima, na način i po postupku utvrđenom općim aktom iz stavka 3. ovog članka.

2. Prava za slučaj priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti

a) Zdravstvena zaštita

Članak 8.
Osiguranici iz članka 7. stavka 4. te osigurane osobe iz članka 16., kao i osiguranici iz 69. stavka 1. Zakona ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za slučaj priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti utvrđenu člankom 18. Zakona u opsegu, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom, ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Zavoda, u cijelosti na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja u skladu sa člankom 19. stavkom 2. točkom 12. Zakona.

Članak 9.
(1) Osigurane osobe iz članka 8. ovog Pravilnika pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za slučaj priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti utvrđenu člankom 18. stavkom 1. točkom 1. do 6. Zakona ostvaruju na području Republike Hrvatske kod ugovornih subjekata Zavoda u skladu s člankom 18. stavkom 4. i 5. Zakona, općim aktima Zavoda donesenim osnovom tog Zakona, te na način i pod uvjetima utvrđenim općim aktom Zavoda iz članka 7. stavka 3. ovog Pravilnika.
(2) Osiguranik Zavoda koji ima prebivalište na području druge države (pogranični migrant), ostvaruje zdravstvenu zaštitu za slučaj priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti kod ugovornih subjekata Zavoda, koji su najbliži njegovom mjestu rada, a u skladu s propisima iz stavka 1. ovog članka.
(3) Osigurane osobe iz stavka 1. ovog članka ostvaruju pravo na prekograničnu zdravstvenu zaštitu u skladu s propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, člankom 26. i 27. Zakona te sukladno odredbama općeg akta Zavoda kojim se uređuju prava na korištenje prekogranične zdravstvene zaštite.

b) Novčane naknade

1. Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

Članak 10.
(1) Osiguraniku za vrijeme privremene nesposobnosti za rad uzrokovane priznatom ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolešću pripada pravo na naknadu plaće u skladu s člankom 39. točkom 10. Zakona, ako je:
1. privremeno nesposoban za rad zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti, odnosno radi liječenja ili medicinskih ispitivanja vezanih uz priznatu ozljedu na radu odnosno profesionalnu bolest smješten u zdravstvenu ustanovu
2. privremeno nesposoban za rad zbog određenog liječenja ili medicinskog ispitivanja zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti koje se ne može obaviti izvan radnog vremena osiguranika
3. izoliran kao kliconoša, a što je posljedica priznate profesionalne bolesti.
(2) Pod privremenom nesposobnošću za rad u smislu ovog Pravilnika smatra se odsutnost s rada iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka zbog kojih je osiguranik spriječen izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili pojedinačnim aktom.

Članak 11.
(1) Naknadu plaće uslijed privremene nesposobnosti za rad uzrokovane priznatom ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolešću (u daljnjem tekstu: naknada plaće) ostvaruju na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja osiguranici iz članka 7. stavka 1. točaka 1. do 4. te točaka 6., 8., 9., 20. i 25. Zakona od dana nastanka ozljede na radu odnosno od datuma utvrđivanja profesionalne bolesti iz dijela Prijave o profesionalnoj bolesti kojeg popunjava Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
(2) Naknada plaće iz stavka 1. ovog članka osiguraniku pripada samo za dane, odnosno sate za koje bi osiguranik ostvario pravo na plaću, odnosno naknadu plaće u skladu s propisima o radu.
(3) Osiguranik ima pravo na naknadu plaće sve dok izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi (u daljnjem tekstu: izabrani doktor) ne utvrdi da je sposoban za rad ili dok nije nalazom i mišljenjem nadležnog tijela vještačenja mirovinskog osiguranja kod osiguranika utvrđena invalidnost zbog opće nesposobnosti za rad ili profesionalne nesposobnosti za rad, u skladu s člankom 48. stavkom 1. Zakona.

Članak 12.
(1) Naknadu plaće obračunava i isplaćuje osiguraniku iz svojih sredstava pravna, odnosno fizička osoba – poslodavac u skladu s člankom 41. stavkom 4. Zakona.
(2) Sredstva koja je poslodavac isplatio u skladu sa stavkom 1. ovog članka Zavod je obvezan vratiti poslodavcu u roku od 45 dana od dana primitka zahtjeva za povrat.
(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovog članka poslodavac je obvezan priložiti tiskanicu – Potvrda o plaći i tiskanicu – Izvješće o privremenoj nesposobnosti za rad, koje su propisane općim aktom Zavoda iz članka 7. stavka 3. ovog Pravilnika te dokumentaciju o izvršenim isplatama naknada plaće.
(4) Iznimno, od stavka 1. ovog članka kada poslodavac nije u mogućnosti zbog nelikvidnosti isplatiti plaću, odnosno naknadu plaće najmanje dva kalendarska mjeseca, isplatu će izvršiti Zavod neposredno osiguraniku, sukladno članku 41. stavku 6. Zakona, kao i u slučaju stečajnog postupka poslodavca iz članka 42. Zakona.

Članak 13.
(1) Osiguraniku kojemu je za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti prestao radni odnos, odnosno obavljanje djelatnosti osobnim radom, pripada pravo na naknadu plaće i nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom sve dok ne bude ponovno radno sposoban, odnosno dok mu nalazom i mišljenjem nadležnog tijela vještačenja mirovinskog osiguranja ne bude utvrđena invalidnost, u skladu s člankom 48. Zakona, pod uvjetom da mu je izabrani doktor privremenu nesposobnost utvrdio najmanje osam dana prije prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom te da je u vrijeme prestanka radnog odnosa odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom imao pravo na naknadu plaće u skladu s odredbama Zakona.
(2) Isplatu naknade plaće iz stavka 1. ovog članka izvršit će Zavod neposredno osiguraniku.

Članak 14.
(1) Osiguraniku koji je upućen na rad u inozemstvo naknada plaće zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti pripada u skladu s odredbama Zakona, ovog Pravilnika i propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti te međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.
(2) Osiguraniku upućenom u inozemstvo izvan područja primjene propisa Europske unije, naknada plaće iz stavka 1. isplaćuje se na teret sredstava Zavoda u skladu s odredbama Zakona i ovog Pravilnika samo za vrijeme njegovog boravka u Republici Hrvatskoj, ukoliko to nije u suprotnosti sa sklopljenim međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju.

Članak 15.
(1) Osiguraniku kojem je u vrijeme privremene nesposobnosti za rad uzrokovane priznatom ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolešću određen pritvor pripada naknada plaće u visini jedne trećine naknade, a ako uzdržava obitelj u visini jedne polovice pripadajuće naknade. Tako umanjena naknada pripada osiguraniku dok traju razlozi za privremenu nesposobnost za rad uz odgovarajuću primjenu članka 52. stavka 2. i 3. Zakona.
(2) Osiguraniku iz stavka 1. ovog članka nakon otpuštanja iz pritvora, kada je postupak protiv njega pravomoćnom presudom obustavljen ili je pravomoćnom presudom oslobođen optužbe ili je optužba odbijena, ali ne zbog nenadležnosti suda, ostvaruje pravo na obustavljeni dio naknade plaće.
(3) Privremenu nesposobnost za rad uzrokovanu priznatom ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolešću za vrijeme trajanja pritvora u smislu stavka 1. ovog članka utvrđuje izabrani doktor, na prijedlog doktora medicine ustanove u kojoj se osiguranik nalazi i uz priloženu medicinsku dokumentaciju.

Članak 16.
(1) Osiguraniku koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora ili u ustanovi zbog provođenja mjera obveznog čuvanja i liječenja ne pripada pravo na naknadu plaće za privremenu nesposobnost za rad zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.
(2) Osiguraniku koji je privremeno, u skladu s odredbama Zakona o radu, udaljen s rada, ne pripada pravo na naknadu plaće ako mu za vrijeme dok je udaljen s rada bude utvrđena privremena nesposobnost za rad zbog priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti.

1.1. Način utvrđivanja osnovice za određivanje naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad i utvrđivanja valorizacije (povećanja) osnovice za naknadu plaće

Članak 17.
(1) Osnovica za obračun naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti te valorizacija (povećanje) osnovice za naknadu plaće utvrđuje se na način utvrđen člankom 54. Zakona.
(2) Osnovica za naknadu plaće utvrđena prema stavku 1. ovog članka služi za obračun naknade plaće za sve vrijeme trajanja neprekidne nesposobnosti za rad zbog istog uzroka privremene nesposobnosti za rad (priznate ozljede na radu ili profesionalne bolesti).

Članak 18.
Osiguraniku kojem se naknada plaće obračunava i isplaćuje od iste osnovice za naknadu neprekidno u trajanju propisanom člankom 54. stavkom 7. Zakona, osnovica za naknadu plaće za privremenu nesposobnost za rad zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti preračunat će se na odgovarajući viši iznos i od tako povećane osnovice ponovno odrediti pripadajuća naknada plaće ako je ispunjen uvjet za valorizaciju (povećanje) osnovice na način i po postupku utvrđenom Zakonom i općim aktom Zavoda iz članka 7. stavka 3. ovog Pravilnika.

1.2. Visina naknade plaće

Članak 19.
(1) Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti pripada osiguraniku od prvog dana nesposobnosti u visini 100% od osnovice za naknadu utvrđene u skladu s člankom 17. ovog Pravilnika i bez primjene utvrđenog najvišeg iznosa naknade plaće u skladu sa člankom 55. stavkom 3. Zakona.
(2) Naknada plaće iz stavka 1. ovog članka pripada osiguraniku bez obzira na staž osiguranja ostvaren u Zavodu u skladu sa člankom 56. stavkom 2. Zakona.

Članak 20.
Osiguranik ima pravo na teret Zavoda ostvariti pravo na naknadu plaće iz članka 19. ovog Pravilnika u maksimalnom trajanju od 18 mjeseci po istoj dijagnozi ozljede odnosno bolesti, bez prekida. Nakon isteka ovog roka ostvaruje pravo na naknadu plaće u iznosu od 50% zadnje isplaćene naknade plaće na ime te privremene nesposobnosti dok za privremenu nesposobnost postoji medicinska indikacija, sukladno članku 52. Zakona.

2. Naknada troškova prijevoza u svezi korištenja prava na zdravstvenu zaštitu zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti

Članak 21.
(1) Osiguranik iz članka 7. stavka 4. te osigurana osoba iz članka 16., kao i osiguranik iz članka 69. Zakona koja je radi korištenja zdravstvene zaštite u vezi s priznatom ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolesti upućena iz mjesta svog prebivališta, odnosno boravišta u ugovornu zdravstvenu ustanovu, odnosno ordinaciju ugovornog doktora privatne prakse ili ugovornom isporučitelja pomagala u drugo mjesto (u daljnjem tekstu: mjesto upućivanja) ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom, općim aktom Zavoda iz članka 7. stavka 3. ovog Pravilnika, neovisno o udaljenosti od mjesta polaska do mjesta upućivanja, u skladu sa člankom 62. stavkom 4. Zakona.
(2) Osigurana osoba iz stavka 1. ovog članka nema pravo na naknadu troškova prijevoza ako je prema posebnim propisima oslobođena njihovog plaćanja (npr. priznato pravo na besplatan prijevoz: učenika, osoba starijih od 65 godina, osoba određenih profesija i sl.).

... 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================