PROPISI.hr

PRAVILNIK O UVJETIMA, ORGANIZACIJI I NAČINU RADA IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINSKE POMOĆI - urednički pročišćeni tekst, NN br. 146/2003 do 42/2011

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! 


Na temelju članka 78. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Na­rod­ne novine«, br. 121/03) ministar zdravstva donosi


PRAVILNIK O UVJETIMA, ORGANIZACIJI I NAČINU RADA IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINSKE POMOĆI


 


(Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 146/03, 58/10 i 42/11)
Napomena: sukladno odredbama članka 15. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine(„Narodne novine“, broj 58/10), danom stupanja na snagu toga Pravilnika prestaju važiti članci 4.-18., članci 22.- 23., članci 32.- 33., te Prilozi 6., 7. i 8. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći (»Narodne novine«, broj 146/03).


 
Napomena: sukladno odredbama članka 16. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (Nar. nov., br. 42/11), danom stupanja na snagu toga Pravilnika prestaju važiti članci 4. – 18., članci 22. – 23., članci 32. – 33., te Prilozi 6., 7. i 8. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći (Nar. nov., br. 146/03).


 


I. OPĆE ODREDBEČlanak 1.


Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, organizacija i način rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći u Republici Hrvat­skoj.Članak 2.


Izvanbolnička hitna medicinska pomoć organizira se u cilju neprekidnog hitnog medicinskog zbrinjavanja osoba kojima je zbog bolesti, stradanja ili ozljede neposredno ugrožen život, pojedini organ ili dijelovi tijela, odnosno kod kojih bi u kratkom vremenu moglo doći do životne ugroženosti, a u svrhu maksimalnog skraćenja vremena od nastanka hitnog stanja do početka postupka završnoga liječenja.Članak 3.


Hitne medicinske mjere i postupci provode se na mjestu događaja, tijekom prijevoza sredstvima hitne medicinske pomoći te u ordinaciji, odnosno drugom odgovarajućem prostoru zdravstvene ustanove.II. ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE HITNE MEDICINSKE POMOĆIČlanak 4.


 Izvanbolnička hitna medicinska pomoć organizira se u okviru:


– ustanove za hitnu medicinsku pomoć,


– jedinice hitne medicinske pomoći u domovima zdravlja.


Izvanbolnička hitna medicinska pomoć iznimno se organizira u okviru djelatnosti obiteljskih liječnika u domovima zdravlja.
Članak 5.


Ustanova za hitnu medicinsku pomoć ili jedinica hitne medicinske pomoći u domu zdravlja tijekom 24 sata pruža:


– hitnu medicinsku pomoć i/ili prijevoz naglo oboljelim i ozlijeđenim osobama,


– hitnu medicinsku pomoć rodilji tijekom poroda izvan zdrav­stvene ustanove, odnosno tijekom prijevoza,


– hitnu medicinsku pomoć u prostoru zdravstvene ustanove.Članak 6.


Liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti obvezan je pružiti hitnu medicinsku pomoć svim osobama koje je zatraže te po potrebi osigurati prijevoz bolesnika do bolnice.Članak 7.


Izvanbolnička hitna medicinska pomoć obavlja se u okviru samostalne ustanove za hitnu medicinsku pomoć ili u okviru jedinice hitne medicinske pomoći u sklopu doma zdravlja, za područ­je cijele županije.


Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u gradovima Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu izvanbolnička hitna medicinska pomoć organizira se isključivo u okviru samostalne ustanove za hitnu medicinsku pomoć za područje cijele županije.Članak 8.


Županija na temelju prijedloga Upravnoga vijeća, po prethodno pribavljenom mišljenju Stručnoga vijeća ustanove za hitnu medicinsku pomoć ili doma zdravlja, u okviru raspoloživog go­diš­njeg novčanog iznosa za provođenje izvanbolničke hitne medicinske pomoći utvrđenog za pojedinu županiju, uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva određuje punktove i oblike provo­đenja izvan­bolničke hitne medicinske pomoći te broj, raspored i vrstu timova koji je provode na pojedinom punktu, a koji ne može biti manji od broja timova utvrđenih u osnovnoj mreži izvanbolničke hitne medicinske pomoći.


Na područjima na kojima je zbog tranzita i/ili boravka turista povećan broj korisnika zdravstvene zaštite, županija je u suradnji s jedinicom lokalne samouprave, turističkom zajednicom, Hrvat­skim autocestama, Hrvatskim cestama, Hrvatskim auto-klubom, Hrvat­skim ronilačkim savezom i društvima za osiguranje obvezna organizirati i osigurati povećani broj timova na određenome području u odnosu na broj timova određenih osnovnom mrežom izvanbolničke hitne medicinske pomoći, a sukladno ugovoru koji sklapa s ustanovom za hitnu medicinsku pomoć, odnosno domom zdravlja.Članak 9.


U organizaciju izvanbolničke hitne medicinske pomoći uključeni su svi ugovoreni timovi ustanova za hitnu medicinsku pomoć, odnosno domova zdravlja te obiteljski liječnici s kojima ustanova za hitnu medicinsku pomoć ili dom zdravlja ugovara pripravnost.Članak 10.


Izvanbolničku hitnu medicinsku pomoć obvezna je pružiti ona ustanova za hitnu medicinsku pomoć, odnosno jedinica hitne medicinske pomoći doma zdravlja na čijem je području nastupila potreba hitnoga medicinskog zbrinjavanja.


Ako ustanova za hitnu medicinsku pomoć, odnosno jedinica hit­ne medicinske pomoći doma zdravlja iz stavka 1. ovoga članka uslijed prirode nezgode nije u mogućnosti pružiti potrebnu hitnu medicinsku pomoć, ustanova za hitnu medicinsku pomoć, odnosno jedinica hitne medicinske pomoći doma zdravlja obvezna je zatražiti pomoć, odnosno sudjelovanje najbliže ustanove za hitnu medicinsku pomoć ili jedinice hitne medicinske pomoći doma zdravlja.Članak 11.


Ustanova za hitnu medicinsku pomoć, odnosno jedinica hitne medicinske pomoći doma zdravlja po pruženoj intervenciji, u slučaju potrebe, najkraćim putem prevozi ozlijeđene, odnosno oboljele osobe u najbližu zdravstvenu ustanovu koja je u moguć­nosti nastaviti postupak liječenja.Članak 12.


Djelatnost izvanbolničke hitne medicinske pomoći obavljaju:


1. Tim hitne medicinske pomoći koji čine:


– liječnik,


– dvije medicinske sestre/medicinski tehničari, od kojih je jedan vozač vozila hitne medicinske pomoći.


Iznimno, umjesto jedne medicinske sestre/medicinskoga teh­ničara član tima hitne medicinske pomoći može biti vozač zaposlen na tim poslovima na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Vozač je obvezan završiti edukaciju sukladno članku 21. ovoga Pravilnika.


2. Tim hitnog prijevoza koji čine:


– dvije medicinske sestre/medicinski tehničari, od kojih je jedan vozač vozila hitne medicinske pomoći.


Iznimno, umjesto jedne medicinske sestre/medicinskoga teh­ničara član tima hitne medicinske pomoći može biti vozač zaposlen na tim poslovima na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Vozač je obvezan završiti edukaciju sukladno članku 21. ovoga Pravilnika.


3. Tim pripravnosti koji čine:


– liječnik,


– medicinska sestra/medicinski tehničar, koji obavlja i poslove vozača.


4. Prijavno-dojavna jedinica koju čine:


– liječnik,


– medicinska sestra/medicinski tehničar.III. ZADAĆE IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINSKE POMOĆIČlanak 13.


Liječnik u timu hitne medicinske pomoći obavlja pregled, dijagnostičke postupke, određuje i primjenjuje terapiju prema protokolu i koordinira radom ostalih članova tima. Po potrebi tim hitne medicinske pomoći s mjesta intervencije prevozi bolesnika u zdravstvenu ustanovu.


Protokol iz stavka 1. ovoga članka na prijedlog nadležne komore, uz prethodno pribavljeno mišljenje Stručnog savjeta za hitnu medicinsku pomoć Ministarstva zdravstva donosi ministar zdravstva.Članak 14.


Zadaća tima hitnoga prijevoza jest prijevoz bolesnika od mjesta događaja do zdravstvene ustanove, između dvije zdravstvene ustanove, samostalno ili u pratnji liječnika koji je tražio hitni prijevoz bolesnika.


Tim hitnoga prijevoza obavlja poslove sukladno protokolu koji na prijedlog nadležne komore, uz prethodno pribavljeno mišljenje Stručnog savjeta za hitnu medicinsku pomoć Ministarstva zdravstva donosi ministar zdravstva.Članak 15.


Liječnik u timu pripravnosti vrši pregled, dijagnostičke postupke, određuje i primjenjuje terapiju prema protokolu te koordinira radom drugoga člana tima. Po potrebi tim pripravnosti s mjesta intervencije prevozi ili organizira prijevoz bolesnika u zdravstvenu ustanovu.


Protokol iz stavka 1. ovoga članka na prijedlog nadležne komore, uz prethodno pribavljeno mišljenje Stručnog savjeta za hitnu medicinsku pomoć Ministarstva zdravstva donosi ministar zdravstva.Članak 16.


Djelatnici prijavno-dojavne jedinice prema protokolu obav­ljaju prijam poziva, određuju stupanj hitnosti, upućuju tim na intervenciju, obavještavaju bolničku hitnu službu o dolasku hitnoga bolesnika, surađuju s policijom, vatrogasnom službom i drugim odgovarajućim službama i daju savjete pozivatelju za određe­na stanja, odnosno simptome. Odluku o potrebi hitnoga medicinskog zbrinjavanja donosi liječnik. U slučaju kada se prema protokolu ne radi o potrebi hitnog medicinskog zbrinjavanja, liječnik u prijavno-dojavnoj jedinici uputit će bolesnika izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite.


Protokol iz stavka 1. ovoga članka na prijedlog nadležne komore, uz prethodno pribavljeno mišljenje Stručnog savjeta za hitnu medicinsku pomoć Ministarstva zdravstva donosi ministar zdravstva.IV. DJELATNICI U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINSKOJ POMOĆIČlanak 17.


Djelatnost izvanbolničke hitne medicinske pomoći obavljaju liječnici, medicinske sestre/medicinski tehničari s odgovarajućom edukacijom kako slijedi:


1. u timu hitne medicine pomoći:


– liječnik s edukacijom iz područja hitne medicinske pomoći i najmanje jednom godinom radnoga iskustva,


– medicinska sestra/medicinski tehničar s edukacijom iz pod­ručja hitne medicinske pomoći i propisanim vozačkim ispi­tom,


2. u timu hitnoga prijevoza:


– medicinska sestra/medicinski tehničar s edukacijom iz područja hitne medicinske pomoći, s najmanje jednom godinom radnoga iskustva u timu hitne medicinske pomoći i propisanim vozačkim ispitom,


3. u timu pripravnosti:


– liječnik s edukacijom iz područja hitne medicinske pomoći i najmanje jednom godinom radnoga iskustva,


– medicinska sestra/medicinski tehničar s edukacijom iz pod­ručja hitne medicinske pomoći i propisanim vozačkim ispi­tom,


4. u prijavno-dojavnoj jedinici:


– liječnik s edukacijom iz područja hitne medicinske pomoći i najmanje tri godine radnoga iskustva u timu hitne medicinske pomoći,


– medicinska sestra/medicinski tehničar s edukacijom iz područja hitne medicinske pomoći i najmanje pet godina radnoga iskustva u timu hitne medicinske pomoći.Članak 18.


Članovi tima koji obavljaju djelatnost izvanbolničke hitne medicinske pomoći obvezni su nositi radnu odjeću označenu međunarodnim znakom hitne medicinske pomoći.


V. EDUKACIJAČlanak 19.


Osnovna edukacija liječnika za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći provodi se putem tečaja prema planu i programu koji je tiskan u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.


Liječnici su obvezni završiti osnovnu edukaciju prije početka rada u timu hitne medicinske pomoći.


Kontinuirana edukacija liječnika za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći provodi se putem tečajeva trajne izobrazbe prema planu i programu koji je tiskan u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.


... 


 


====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================