Poznati ronilac hrvatskih korijena kreće u međunarodnu akciju

OACM grupacija (Certified Safe Marine Areas; Certificirana sigurna područja marina), tijekom pandemije Covid-19, usredotočila se na unutarnji razvoj ljudskih resursa i obrazovanje kako bi pripremila potrebnu radnu snagu za pokretanje jednog od najvećih svjetskih programa očuvanja oceana - obalne certifikacije. Sad je spremna za akciju i nadoknadu izgubljenog vremena u pandemiji.


Obalna certifikacija uključuje stvaranje certificiranih sigurnih morskih područja - zona bez plastike za ljude i morski život postignutih fizičkim uklanjanjem morskog otpada i plastike iz oceana. Također, ona predstavlja najkonkretniju mjeru na svijetu za minimiziranje plastičnog otiska ne samo u oceanu, nego i jezerima i rijekama. No cijeli plan zahtijeva veliku, posebno obučenu radnu snagu i za fizički rad i za administraciju.

Prema posljednjim istraživanja, u morima pluta više od 171 bilijuna komada plastike, objavljeno je 2023. godine u znanstvenom časopisu PLOS ONE. U rijekama i jezerima situacija s otpadom je također problematična, a time su ugroženi i izvori pitke vode. No OACM to želi mijenjati pomoću svojih programa obuke za ronioce i ekološke aktiviste koji će koordinirati aktivnosti projekta.  

Fizički rad uključuje posebnu obuku ronilaca za White Flag International, dok administrativne uloge zahtijevaju pojedince s visokim kvalifikacijama iz područja ekonomije, financija, marketinga i održivosti. OACM trenutačno educira potrebnu radnu snagu i već je obučio više od 60 OACM izvršnih direktora, pažljivo odabranih među više od 600 prijava tijekom posljednje tri godine. Osim kvalifikacija i stručnosti, OACM traži pojedince s određenim psihološkim profilima: motivirane, otvorene, transparentne i strastvene prema prirodi, težeći izvrsnosti i osobnom razvoju. OACM želi oblikovati percepcije tih pojedinaca nudeći im potpuno nove životne perspektive, otkrio je predsjednik OACM-a Kristijan Curavić, profesionalni komercijalni ronilac školovan u Oslu, Norveška (Fagerstrand), bivši prvak u ronjenju na dah i instruktor ronjenja koji je već 2008. godine počeo čistiti hrvatsku i balkansku obalu Jadranskog mora s grupom profesionalnih ronilaca.

U zadnjih nekoliko godina okupio je tim kvalitetnih ljudi s kojima želi svoje iskustvo i želju za čistom vodom prenijeti na cijeli svijet.

Odjel ljudskih resursa OACM-a uspostavio je posebne postupke za pripravništvo, gdje se aplikanti moraju podvrgnuti šestomjesečnom programu pripravništva koji uključuje obrazovanje, obuku, zadatke i testove iz diplomacije i protokola. Završetak određenog broja projekata unutar OACM-a preduvjet je za zapošljavanje. Trenutna radna snaga usmjerena je prema Programu ANU7-OI za Bliski Istok (Arapske Zemlje Ujedinjene Oceanske Inicijative), nadolazećem programu SIDS60-OI (Inicijativa za oceane Malih otočnih država za razvoj) te prema Australiji, Sjevernoj Americi i EU regiji. 

OACM potiče ljude koji su voljni promijeniti karijeru da postanu dio programa pripravništva OACM-a, razvijajući svoje intelektualne vještine i promjenu života u smislu posvećenosti planetarnom zdravlju, globalnim promjenama u ekologiji te osiguranju čistog oceana, kao i ostalih vodenih površina za buduće generacije., pojasnio se Curavić svoj plan, ne samo u vezi brizi za Zemlju, nego i u vezi podizanja svijesti ljudi za očuvanje prirode. 

ANU7-OI (Inicijativa Ujedinjenih Arapskih Država za Oceane)

Zbog značajnog interesa arapskih zemalja za obalnom certifikacijom i stvaranjem certificiranih sigurnih morskih područja na Bliskom Istoku, OACM je proširio svoj trenutačni tim administracije. 

Svaka od ANU7-OI nacija (Jordan, UAE, KSA, Oman, Egipat, Bahrein i Katar) imat će vlastiti tim administracije s visoko pozicioniranim izvršnim direktorima za integraciju i razvoj SOS CP (Sustainable Ocean Solutions Conservancy Program; Program očuvanja održivih rješenja za oceane), koji su regrutirani s područja EU regije i Bliskog Istoka. 

Dugogodišnje tradicionalno multikulturalno radno okruženje OACM-a omogućava nam miješanje kultura i učenje jedni od drugih, pružajući nam važnu prednost u ubrzanju administrativnih procesa. Tijekom sljedeća dva mjeseca, OACM će pokrenuti transparentnu komunikaciju između svih ANU7 nacija i UN-ovih organizacija (UNEP, UNDP, UNESCO, UNEMG, UNWTO), koje vode bivši glavni tajnik UNWTO-a dr. Taleb Rifai i ja kao predsjednik OACM-a. Cilj ove komunikacije je ubrzati proces obalne certifikacije kako bismo stvorili prvo certificirano sigurno morsko područje za ljude i morski život, osiguravajući novi smjer razvoja za globalnu turističku industriju i financijski održiva dugoročna rješenja., najavio je Curavić.

SIDS60-OI (Small Nations Island Development States Ocean Initiative)

OACM također s ponosom ponovno uvodi Projekt SIDS60-OI (Inicijativa za oceane malih otočnih država u razvoju). Ovaj program, odgođen 3,5 godine zbog pandemije Covid-19 i negativnog utjecaja na međunarodnu turističku industriju, ima za cilj pomoći i podržati male otočke države u razvoju novih ekonomskih, ekoloških i socijalnih strategija. 

Te strategije će im omogućiti ekonomski rast, poboljšati globalno pozicioniranje i povećati konkurentnost na tržištu međunarodne turističke industrije. 

Integracija SOS CP sustava (Program za očuvanje oceana održivim rješenjima) u vladine i korporativne strukture pružit će im financijski održiva sredstva za borbu protiv negativnih učinaka klimatskih promjena i rješavanje problema onečišćenja plastikom u oceanima, jezerima i rijekama. OACM će pokrenuti ESSDI vijeće za SIDS60-OI (Ekonomski, Ekološki, Socijalni razvojni utjecaj), koje će činiti vladine strukture različitih SIDS država, predstavnici korporativnog sektora, nevladinih organizacija i drugih znanstvenih i istraživačkih instituta za more, otkrio je Curavić. 

Ciljevi spomenutog vijeća bit će ubrzavanje potrebnih sustava podrške i rješenja kako bi se eliminirale prijetnje ekonomiji, okolišu i društvu uzrokovane klimatskim promjenama i problemima onečišćenja oceana, zaključuje se u najavi ovog međunarodnog ekološkog projekta.

OACM trenutno traži ljude s komunikacijskim vještinama, iskustvom rada u marketingu, pregovaranju i dogovorima na visokom nivou. Oratorske sposobnosti i vještine, kao i aktivno znanje engleskog jezika su također poželjni. Ukoliko imate visoki etički, moralni i principijelni kodeks ponašanja, razmišljanja, djelovanja te ste spremni za napredovanje na ovu razinu, prijavite se na naš internship. Savjetujemo mlade ljude da se prijave u naše istraživačke odjele gdje mogu razviti svoje diplomatske i liderske sposobnosti. Javite se na email: info@oacm.group i pošaljite životopis (CV) i motivacijsko pismo.

During the Covid-19 pandemic, the OACM group (Certified Safe Marine Areas) focused on internal human resource development and education to prepare the necessary workforce to launch one of the world's largest ocean conservation programs - coastal certification. Now it is ready for action and making up for lost time in the pandemic.

Coastal certification involves the creation of certified marine safe areas - plastic-free zones for humans and marine life achieved by physically removing marine debris and plastic from the ocean. Also, it represents the most concrete measure in the world to minimize the plastic footprint not only in the ocean, but also in lakes and rivers. But the whole plan requires a large, specially trained workforce for both physical work and administration.

According to the latest research, there are more than 171 trillion pieces of plastic floating in the seas, published in 2023 in the scientific journal PLOS ONE. In rivers and lakes, the situation with waste is also problematic, and thus sources of drinking water are threatened. But OACM wants to change that with its training programs for divers and environmental activists who will coordinate the project's activities.

Physical work involves special training of divers for White Flag International, while administrative roles require highly qualified individuals in economics, finance, marketing and sustainability. OACM is currently training the required workforce and has already trained over 60 OACM Executives, carefully selected from over 600 applications over the last three years. In addition to qualifications and expertise, OACM is looking for individuals with certain psychological profiles: motivated, open, transparent and passionate about nature, striving for excellence and personal development. OACM wants to shape the perceptions of these individuals by offering them completely new life perspectives, revealed OACM president Kristijan Curavić, a professional commercial diver educated in Oslo, Norway (Fagerstrand), a former champion in freediving and a diving instructor who already in 2008. started cleaning the Croatian and Balkan coast of the Adriatic Sea with a group of professional divers.

In the last few years, he gathered a team of quality people with whom he wants to transfer his experience and desire for clean water to the whole world.

OACM's Human Resources Department has established specific internship procedures, where applicants must undergo a six-month internship program that includes education, training, diplomacy and protocol assignments and tests. Completion of a certain number of projects within OACM is a prerequisite for employment. The current workforce is directed towards the ANU7-OI Middle East Program (Arab Countries of the United Ocean Initiative), the upcoming SIDS60-OI (Small Island Development Oceans Initiative) program and towards Australia, North America and the EU region.

OACM encourages people who are willing to change careers to become part of the OACM internship program, developing their intellectual skills and changing lives in terms of commitment to planetary health, global ecological change and ensuring clean oceans and other bodies of water for future generations , Curavić explained his plan, not only in relation to caring for the Earth, but also in relation to raising people's awareness for nature conservation.

ANU7-OI (United Arab States Ocean Initiative)

Due to significant interest from Arab countries in coastal certification and the creation of certified safe marine areas in the Middle East, OACM has expanded its current administration team.

Each of the ANU7-OI nations (Jordan, UAE, KSA, Oman, Egypt, Bahrain and Qatar) will have their own administration team with senior executives to integrate and develop the SOS CP (Sustainable Ocean Solutions Conservancy Program) ), who were recruited from the EU region and the Middle East.

OACM's long-standing traditional multicultural work environment allows us to mix cultures and learn from each other, providing us with an important advantage in speeding up administrative processes. Over the next two months, OACM will initiate transparent communication between all ANU7 nations and UN organizations (UNEP, UNDP, UNESCO, UNEMG, UNWTO), led by former UNWTO Secretary-General Dr. Taleb Rifai and myself as OACM President . The goal of this communication is to speed up the coastal certification process in order to create the first certified safe marine area for people and marine life, ensuring a new direction of development for the global tourism industry and financially sustainable long-term solutions, announced Curavić.

SIDS60-OI (Small Nations Island Development States Ocean Initiative)

OACM is also proud to reintroduce Project SIDS60-OI (Small Island Developing States Oceans Initiative). This program, postponed for 3.5 years due to the Covid-19 pandemic and the negative impact on the international tourism industry, aims to help and support small island states in the development of new economic, environmental and social strategies.

These strategies will enable them to grow economically, improve their global positioning and increase their competitiveness in the market of the international tourism industry.

Integrating the SOS CP system (Program for Ocean Conservation through Sustainable Solutions) into government and corporate structures will provide them with financially sustainable means to combat the negative effects of climate change and address the problem of plastic pollution in oceans, lakes and rivers. OACM will launch the ESSDI Council for SIDS60-OI (Economic, Environmental, Social Developmental Impact), which will consist of government structures of different SIDS countries, representatives of the corporate sector, non-governmental organizations and other scientific and research institutes for the sea, Curavić revealed.

The goals of the aforementioned council will be to speed up the necessary support systems and solutions to eliminate threats to the economy, environment and society caused by climate change and ocean pollution problems, concludes the announcement of this international environmental project.

OACM is currently seeking individuals with communication skills, experience in marketing, negotiation, and high-level agreements. Oratorical abilities and skills, as well as active knowledge of the English language, are also desirable. If you have a high ethical, moral, and principled code of behavior, thinking, and action, and you are ready for advancement to this level, apply for our internship. We advise young people to apply to our research departments where they can develop their diplomatic and leadership skills. Contact us via email: info@oacm.group and send your resume (CV) and a motivational letter.

PS/SM

 

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox