GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2014. GODINE - važeći tekst, NN br. 21/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE


 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03., 75/09. i 59/12.), Hrvatski sabor na sjednici 7. veljače 2014. donio je


GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2014. GODINE

(„Narodne novine“, broj 21/14)

UVOD


Na temelju Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03., 75/09. i 59/12.), Državni zavod za statistiku u suradnji s drugim nositeljima službene statistike izrađuje Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Godišnji provedbeni plan).
Godišnji provedbeni plan donosi se za svaku godinu na koju se odnosi Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske. Program se temelji na potrebama korisnika, ali i zahtjevima Europske unije koji su navedeni u dokumentu Statistical Requirements Compendium.[1]
Kako bi službena statistika Republike Hrvatske bila potpuno usklađena s europskim zahtjevima, u Godišnjemu provedbenom planu 2014. godine primijenjena je ista struktura Compendiuma koja se primjenjivala i pri izradi Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. – 2017.
U skladu s odredbama Zakona o službenoj statistici, Godišnjim provedbenim planom propisuje se provođenje triju vrsta istraživanja: statistička istraživanja na temelju neposrednog prikupljanja podataka (oznaka I), statistička istraživanja čiji se podaci dobivaju iz administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja (oznaka II) te razvojne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanja (oznaka III).
Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2014. godine planirana je provedba ukupno 300 statistička istraživanja, a od toga 194 na temelju neposrednog prikupljanja podataka, 62 statističkih istraživanja na temelju administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja te 44 razvojnih aktivnosti. Od ukupno 300 statistička istraživanja, Državni zavod za statistiku će u 2014. provesti 223 istraživanja.
Na temelju članka 35. Zakona o službenoj statistici, Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske određuje se iznos sredstava za provođenje statističkih aktivnosti koja moraju biti osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske. U skladu s Državnim proračunom RH za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu[2] ukupna sredstva potrebna za provedbu Godišnjega provedbenog plana 2014. iznose 121.642.550,00 kuna. Od toga, sredstva potrebna Državnom zavodu za statistiku iznose 107.780.090,00 kuna. U sklopu financijskog plana Državnog zavoda za statistiku planirani su rashodi financirani iz Općih prihoda i primitaka u iznosu od 84.376.855,00 kuna, Vlastitih prihoda u iznosu od 144.600,00 kuna, Namjenskih prihoda u iznosu od 575.331,00 kuna, sredstva Pomoći iz pretpristupnih fondova EU i međunarodnih organizacija u iznosu od 15.558.545,00 kuna te refundacije iz pomoći EU-a u iznosu od 7.124.759,00 kuna. Potrebna sredstva usklađivat će se prema izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu.
U svrhu informiranja i uključivanja šire javnosti u postupak izrade Nacrta prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2014., Državni zavod za statistiku je proveo internetsku javnu raspravu, odnosno savjetovanje s zainteresiranom javnošću. Nakon provedenog savjetovanja razmotrene su sve pristigle primjedbe i prijedlozi te se na temelju dostavljenih mišljenja izradio završni Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana 2014.

Pregled najvažnijih statističkih aktivnosti i razvojnih projekata usmjerenih na unaprjeđenje statističkog sustava Republike Hrvatske u 2014. godini

I. DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE


– broj i teritorijalni razmještaj stanovništva prema demografskim, obrazovnim, ekonomskim, migracijskim i drugim obilježjima te podaci o kućanstvima, obiteljima i stanovima iz Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011.
– pokazatelji o dohotku, socijalnoj uključenosti i životnim uvjetima privatnih kućanstava dobiveni iz Ankete o dohotku stanovništva (ADS)
– provedba Ankete o radnoj snazi i Ad hoc modula
– apsolutni i relativni pokazatelji za rođene i umrle osobe te sklopljene i razvedene brakove, i to prema geografskim, demografskim, ekonomskim i obrazovnim obilježjima (statistika rođenih i umrlih te statistika sklopljenih i razvedenih brakova). Umrle osobe prema uzroku smrti, vrsti i uzroku nasilne smrti, podaci o majci umrlog dojenčeta. Opće i specifične stope vitalnih događaja
– broj i strukture doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo (statistika vanjske migracije stanovništva) te preseljenih osoba unutar granica Republike Hrvatske (statistika unutarnje migracije stanovništva). Opće stope migracije i specifične stope migracije prema dobi i spolu. Podaci o azilu, nezakonitim migracijama i dozvolama boravka
– modernizacija načina prikupljanja podataka, posebice anketnih istraživanja u kućanstvima
– smanjenje opterećenja izvještajnih jedinica iz područja demografskih i društvenih statistika
– unaprjeđenje sadržaja podataka rodne statistike te iz raznih područja društvenih i demografskih statistika (obrazovanje, tržište rada itd.)
– dodatne kategorije postojećih varijabla i dodatne varijable potrebne za ispunjavanje UOE-ova (UNESCO, OECD, Eurostat) upitnika o obrazovanju; podaci o financiranju obrazovanja
– godišnji pokazatelji o primicima i izdacima te korisnicima socijalne zaštite prema Eurostatovoj metodologiji ESSPROS, u bruto i neto iznosu
– kontinuirano unaprjeđivanje statistike iz područja zdravstva


II. MAKROEKONOMSKE STATISTIKE


– redovita istraživanja u sklopu godišnjih ekonomskih računa obuhvaćaju obračun godišnjeg BDP-a prema proizvodnoj (prema NKD-u 2007.), rashodnoj i dohodovnoj metodi u tekućim i stalnim cijenama, redoviti obračun regionalnog BDP-a odnosno obračun BDP-a za Republiku Hrvatsku, NKPJS – 2. razina – i županije za 2011., obračun bruto investicija u dugotrajnu imovinu na godišnjoj razini za obračun BDP-a te na regionalnoj razini, Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba (INV-P), obračun vrijednosti dugotrajne imovine Republike Hrvatske, izračun svih pokazatelja vrijednosti stambenog fonda i vrijednosti zemljišta ispod stambenih zgrada za potrebe izračuna stambene rente, obračun vrijednosti softvera za vlastiti račun, nastavak rada na godišnjim nefinancijskim sektorskim računima i tablicama ponude i uporabe te input/output tablicama
– uvođenje nove metodologije u sustav nacionalnih računa – ESA 2010[3] pri kompilaciji podataka, izvješćivanju i transmisiji podatka u Eurostat. Rad na pripremi uvođenja metodologije ESA 2010 i izračunu prvih procjena prema novoj metodologiji
– sudjelovanjem u Višekorisničkom programu IPA[4] 2011, komponenta 1 – Metodologija nacionalnih računa – ostvarit će se cilj unaprjeđenja metodologije i poboljšanja kvalitete obračuna nacionalnih računa. Kontinuirano će se unapređivati metodologija izračuna godišnjih ekonomskih računa, a posebna pozornost posvetit će se procjeni neobuhvaćenog dijela bruto domaćeg proizvoda te će se razvijati model izračuna tromjesečnih nefinancijskih računa za sektor države i sektor inozemstva
– polazeći od važnosti raspolaganja pravodobnim informacijama o makroekonomskim trendovima, skratit će se rokovi za objavu procjene bruto domaćeg proizvoda. Prva procjena tromjesečnoga bruto domaćeg proizvoda prema proizvodnoj i rashodnoj metodi objavit će se u rokovima t + 60 dana nakon završetka predmetnog tromjesečja, dok će se širi skup podataka objaviti u rokovima t + 70 dana nakon završetka predmetnog tromjesečja. Razvijat će se model izračuna tromjesečnih nefinancijskih računa za sektor države i sektor inozemstva. Sudjelovanje u Višekorisničkom programu IPA 2011, komponenta 2 – Tromjesečni nacionalni računi – omogućit će daljnje usklađivanje obračuna podataka prema zahtjevima definiranima u transmisijskom programu dostave podataka u Eurostat
– kompilacija podataka uz kontinuirano unapređenje metodologije u vezi s izračunom statistike javnih financija te statistikom javnog duga i deficita
– nastavak rada na izračunu bruto nacionalnog dohotka prema standardima sustava nacionalnih računa ESA 95 za potrebe vlastitih sredstava EU-a te na daljnjim pripremama budućih Izvješća o osnovici za vlastita sredstva od Poreza na dodanu vrijednost prema standardima Europske unije za praćenje vlastitih sredstava od poreza na dodanu vrijednost
– redoviti rad na izračunu i objavi indeksa potrošačkih cijena čija je osnovna namjena mjerenje inflacije. Indeks potrošačkih cijena izračunava se mjesečno iz maloprodajnih cijena prikupljenih na devet geografskih lokacija za reprezentativna dobra i usluge za osobnu potrošnju. Redoviti izračun harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (Harmonized Index of Consumer Prices – HICP), koji odražava promjenu cijena dobara i usluga koje u tijeku vremena nabavlja, koristi se njima ili ih plaća referentno stanovništvo (uključujući potrošnju nerezidentnog stanovništva i institucionalnih kućanstava) te kao takav predstavlja skupinu europskih indeksa potrošačkih cijena izračunanih prema harmoniziranom pristupu i posebnoj skupini definicija koje omogućuju usporedivu mjeru inflacije u eurozoni, Europskoj uniji, Europskome gospodarskom prostoru te za zemlje kandidate
– redoviti rad na Europskom programu usporedbe (European Comparison programme, ECP/PPP) radi izrade svih setova podataka kroz istraživanja koja je definirao Eurostat s krajnjim ciljem izračuna BDP-a prema paritetu kupovne moći
– kontinuirano unaprjeđivanje i usklađivanje sa standardima Europske unije u području statistike robne razmjene s inozemstvom te unapređenje kvalitete podataka vodeći računa o smanjenju opterećenja izvještajnih jedinica za Intrastat. Uvođenje programa SIMSTAT (Single Market Statistics), čiji su ciljevi pojednostavnjenje Intrastata (razmjena mikropodataka na razini poduzeća između zemalja članica Europske unije te smanjenje opterećenja za izvještajne jedinice. Priprema i uvođenje nove statističke obrade podataka robne razmjene po poslovnim obilježjima poduzeća te njihova diseminacija u Eurostat
– razvoj i kontinuirano unapređivanje te modernizacija obrade podataka za Extrastat primjenom uredbi Europske unije te njihovih izmjena i dopuna iz područja trgovine robama radi postizanja što veće kvalitete podataka statistike robne razmjene s inozemstvom


III. POSLOVNE STATISTIKE


– daljnje usklađivanje PRODCOM statistika za izvještajnu godinu 2013. te izrada Nomenklature industrijskih proizvoda za 2013. u skladu s Uredbom EU-a br. 907/12[5]
– sudjelovanje u Višekorisničkom programu IPA 2011, komponenta 21 – Strukturne- poslovne statistike – radi daljnjeg usklađivanja i unapređenja kvalitete proizvodnje strukturno-poslovnih statistika u skladu s propisima iz Uredbe EU-a br. 295/08[6]
– poboljšanje kvalitete podataka za praćenje tuzemnih statistika o stranim podružnicama (tuzemni FATS)
– daljnje usklađivanje kratkoročno-poslovnih pokazatelja DZS-a sa zahtjevima Europske unije u sklopu nacionalnih programa IPA: u području industrije preračunavanje vremenskih serija za dva mjesečna kratkoročno-poslovna pokazatelja – indekse proizvođačkih cijena ukupno i na nedomaćem tržištu od 2000. do 2009. u skladu s metodom preračuna Eurostata (backcasting); u području građevinarstva poboljšanje kvalitete indeksa građevinskih radova i proizvođačkih cijena građevinarstva; u području usluga nastavak razvoja metodologije za nova istraživanja cijena uslužnih djelatnosti pri pružateljima usluga (SPPI)
– povećanje korištenja administrativnih podataka u kratkoročnim poslovnim statistikama izradom i definiranjem statističkog procesa obrade te pripremama za redovito korištenje administrativnih izvora o prometu radi prikupljanja mjesečnih podataka u djelatnostima industrije i tromjesečnih podataka u djelatnostima ostalih usluga u sklopu nacionalnih i višekorisničkih programa IPA
– ažuriranje metapodataka za sve setove kratkoročnih poslovnih pokazatelja (njih 28) u sklopu Višekorisničkog programa IPA 2012, komponenta 13 – Kratkoročne poslovne statistike
– nastavak rada na modernizaciji načina prikupljanja podataka za mjesečna, tromjesečna i godišnja istraživanja poslovnih statistika poduzeća uvođenjem internetske aplikacije (CAWI) za racionalizaciju troškova i smanjenje tereta izvješćivanja poduzećima u sklopu nacionalnih programa IPA
– analizirat će se rezultati Ankete o finalnoj potrošnji energije u kućanstvima i Ankete o finalnoj potrošnji energije u uslugama. Podaci dobiveni tim anketama koristit će se za praćenje energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj i za sastavljanje energetske bilance Republike Hrvatske
– provođenje pripremnih radnji na dobivanju probnog izračuna ostvarenih vozilo-kilometara domaćih vozila te na temelju provedene analize dobiti spoznaje o kvaliteti administrativnog izvora podataka i dobivenim rezultatima, nastavak sustavnog proučavanja dostupnih europskih metodoloških materijala, preporuka i zahtjeva te potreba domaćih korisnika u vezi sa statistikom o mobilnosti putnika te kontinuirano praćenje razvoja statistike intermodalnog transporta u sklopu europskoga statističkog sustava
– unapređenje postojećih i razvoj novih pokazatelja iz područja statistike turizma sa strane ponude i potražnje, poboljšanje obuhvata i kvalitete podataka, nastavak rada na modernizaciji prikupljanja podataka u području smještajne statistike i rad na istraživanju administrativnih izvora podataka radi racionalizacije rada i smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica za mjesečna i godišnja istraživanja iz područja turizma
– provodit će se redovite aktivnosti ažuriranja baze Statističkoga poslovnog registra iz dostupnih administrativnih izvora s pomoću automatiziranih procedura i ručno ažuriranje podataka na temelju povratnih informacija iz statističkih istraživanja ili kontakata s poslovnim subjektima
– intenzivirat će se aktivnosti na poboljšavanju obuhvata lokalnih jedinica i ažuriranje podataka određenih skupova jedinica prema prioritetima te će se provoditi daljnje poboljšanje obuhvata grupa poduzeća
– počet će se definiranje i razvoj tehnološke i metodološke podloge za kompilaciju strukturnih poslovnih statistika Poslovne demografije
– nastavit će se provoditi aktivnosti upisa poslovnih subjekata (pravne osobe, tijela državne uprave, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne/regionalne/samouprave) i dijelova poslovnih subjekata u administrativnome poslovnom registru


IV. STATISTIKA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA


– poslovi na obradi trogodišnjeg Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava – stanje 1. lipnja – te pripremi za dostavu konačnih rezultata u bazu Eurofarm
– daljnji nastavak rada na razvoju i poboljšanju Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava; provodit će se ažuriranje s dostupnim izvorima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Upisnik poljoprivrednih gospodarstava)
– daljnji nastavak rada na poboljšanju statistike stočarstva korištenjem administrativnih izvora u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede (Jedinstveni registar domaćih životinja i ostalih administrativnih izvora)
– nastavak rada na poboljšanju statistike mlijeka i mliječnih proizvoda i statistike aktivnosti valionica korištenjem raspoloživih administrativnih izvora
– nastavak rada na poboljšanju statistike ribarstva u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede
– unapređenje statistike šumarstva korištenjem administrativnih izvora u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede
– rad na uspostavi sustava statistike agrookolišnih indikatora (bazni set indikatora)
– intenzivirat će se poslovi na modernizaciji prikupljanja statističkih podataka iz područja proizvodnih statistika
– u sklopu Višekorisničkog programa IPA 2011, u projektu za agromonetarne statistike – Ekonomski računi za poljoprivredu uključujući statistiku cijena – nastavit će se aktivnosti na daljnjem razvoju i modernizaciji prikupljanja i obrade podataka statistike cijena u poljoprivredi kroz razvoj internetskog obrasca i aplikacije za obradu podataka s potrebnom softverskom podrškom
– sudjelovanje u razvoju Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN – Farm Accountancy Data Network) koje je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede
– razvijat će se agromonetarne statistike Republike Hrvatske u sklopu kojih će početi rad na pripremi za uspostavu izračuna ekonomskih računa šumarstva. Također će se nastaviti rad na unapređenju ostalih elemenata ekonomskih računa poljoprivrede i poljoprivrednih cijena
– u sklopu Višekorisničkog programa IPA 2012, projekt Agromonetarne statistike, počet će rad na harmonizaciji i ažuriranju metodologija za izračun ekonomskih računa poljoprivrede i statistike cijena u poljoprivredi u skladu sa zahtjevima Eurostata te analiza tijeka podataka potrebnih za navedene izračune


V. STATISTIKE ZA VIŠE PODRUČJA


– rad na daljnjem unapređenju statistike okoliša u skladu sa zahtjevima Eurostata
– sudjelovanje u Višekorisničkom programu IPA 2011, u projektu za prikupljanje podataka za statistiku voda
– počet će rad na Pilot-studiji za razvoj računa okoliša u Europskome statističkom sustavu (ESS) – darovnica Eurostata 2013.; modul »Izdaci za zaštitu okoliša«, projekt se nastavlja u 2015.
– počet će rad na Pilot-studiji za razvoj računa okoliša u Europskome statističkom sustavu (ESS) – darovnica Eurostata 2013.; modul »Dobra i usluge u okolišu«, projekt se nastavlja u 2015.
– u sklopu korisničkog programa iz darovnice Eurostata za 2013. – Pilot-studije za razvoj računa okoliša u Europskome statističkom sustavu (ESS) – u modulu koji se odnosi na energetske statistike, nakon provedenih studija i analize sve raspoložive dokumentacije i izvora u 2014., izradit će se metodologija za sastavljanje izvještajnih tablica za Račune fizičkog protoka energije, za dostavu u Eurostat
– sudjelovanje u nacionalnom programu IPA 2011, potkomponenta 1.3 – Statistika informacijskog društva – radi izrade programske potpore, usklađene metodologije i elektroničkih upitnika za provedbu dvaju istraživanja o Uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poduzećima i kućanstvima (i od osoba) u 2014. u skladu s propisima EU-a
– poduzimanje pripremnih radnji za prelazak na administrativni izvor podataka u području statističkog praćenja poštanskih usluga
– uvođenje novih obilježja i definicija te ažuriranje obrazaca i metodologije za provedbu dvaju istraživanja o informacijskom društvu za 2013.
– daljnji rad na razvoju Prostornoga statističkog registra Državnog zavoda za statistiku
– radit će se na razvoju Geografskoga informacijskog sustava u skladu s Eurostatovim preporukama


VI. PODRŠKA STATISTIČKOM OUTPUTU


– nastavit će se s primjenom Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. – u poslovnim registrima i statističkim istraživanjima pri prikupljanju, obradi i publiciranju podataka te u radu Eurostatovih stručnih radnih skupina
– provest će se edukacija statističara iz KLASUS-a, aplikacije u kojoj su pohranjene međunarodne, europske i nacionalne klasifikacije te šifrarnici koji se koriste pri prikupljanju, obradi i diseminaciji statističkih podataka
– načelo povjerljivosti statističkih podataka jedno je od temeljnih načela vezanih za razvoj, proizvodnju i diseminaciju nacionalne i europske statistike te je njegova dosljedna i kontinuirana primjena iznimno važna radi jačanja i održavanja povjerenja izvještajnih jedinica u sustav službene statistike.


>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox