ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU - važeći tekst, NN br. 124/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2017. donio je

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

(„Narodne novine“, broj 124/17)

I.

Daje se suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na:
1. Financijski plan za 2018. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.159.729.200 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 1.174.049.000 kuna
– manjak u iznosu od 14.319.800 kuna
2. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.183.399.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 1.179.456.000 kuna
– višak u iznosu od 3.943.000 kuna
3. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.177.059.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 1.095.150.000 kuna
– višak u iznosu od 81.909.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.
 

FINANCIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
  Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
PRIHODI POSLOVANJA 1.260.381.207 1.153.893.000 1.159.729.200 1.183.399.000 1.177.059.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 135.153 0 0 0 0
UKUPNI PRIHODI 1.260.516.360 1.153.893.000 1.159.729.200 1.183.399.000 1.177.059.000
RASHODI POSLOVANJA 1.829.637.219 1.187.103.500 1.146.663.000 1.161.181.000 1.083.147.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 44.168.469 20.461.500 27.386.000 18.275.000 12.003.000
UKUPNI RASHODI 1.873.805.688 1.207.565.000 1.174.049.000 1.179.456.000 1.095.150.000
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -613.289.328 -53.672.000 -14.319.800 3.943.000 81.909.000
 
B. RAČUN FINANCIRANJA
  Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 328.491.741 506.084.000 4.347.000 3.057.000 2.091.000
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 2.338.463 452.412.000 530.000 7.000.000 84.000.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE 247.969.522 0 10.502.800 0 0
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE 39.166.527 0 0 0 0
NETO FINANCIRANJE 613.289.328 53.672.000 14.319.800 -3.943.000 -81.909.000
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0 0 0

 

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

Ra­zred Skupina Podskupina Naziv prihoda Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
6     PRIHODI POSLOVANJA 1.260.381.207 1.153.893.000 1.159.729.200 1.183.399.000 1.177.059.000
  63   Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 78.272.452 39.366.900 58.203.510 61.292.500 57.652.500
    632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 2.635.637 4.441.900 19.525.000    
    633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 21.956.139 3.776.500 6.241.400    
    638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 53.680.676 31.148.500 32.437.110    
  64   Prihodi od imovine 8.968.661 8.025.100 6.624.690 8.505.500 8.505.500
    641 Prihodi od financijske imovine 8.964.585 8.020.100 6.619.690    
    643 Prihodi od kamata na dane zajmove 4.077 5.000 5.000    
  65   Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.168.313.564 1.102.300.000 1.088.200.000 1.106.900.000 1.104.200.000
    651 Upravne i administrativne pristojbe 1.022.086.950 911.300.000 922.200.000    
    652 Prihodi po posebnim propisima 146.226.614 191.000.000 166.000.000    
  66   Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.306.674 1.201.000 1.201.000 1.201.000 1.201.000
    661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.306.674 1.201.000 1.201.000    
  68   Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.519.856 3.000.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000
    683 Ostali prihodi 3.519.856 3.000.000 5.500.000    
7     PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 135.153 0 0 0 0
  72   Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 135.153 0 0 0 0
    722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 135.153 0 0    

 

 

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

Razred Skupina Podskupina Naziv prihoda Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
3     RASHODI POSLOVANJA 1.829.637.219 1.187.103.500 1.146.663.000 1.161.181.000 1.083.147.000
  31   Rashodi za zaposlene 44.603.933 56.361.000 61.417.500 61.417.500 61.417.500
    311 Plaće (Bruto) 36.285.388 46.335.000 49.935.000    
    312 Ostali rashodi za zaposlene 2.118.637 2.000.000 2.500.000    
    313 Doprinosi na plaće 6.199.908 8.026.000 8.982.500    
  32   Materijalni rashodi 764.396.306 709.054.300 769.135.035 792.205.000 790.425.500
    321 Naknade troškova zaposlenima 3.054.618 5.120.000 5.601.035    
    322 Rashodi za materijal i energiju 1.128.387 1.557.600 1.445.000    
    323 Rashodi za usluge 28.728.720 37.778.800 36.844.000    
    329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 731.484.582 664.597.900 725.245.000    
  34   Financijski rashodi 4.915.482 25.444.000 15.369.000 14.947.000 12.147.000
    342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0 23.000.000 14.000.000    
    343 Ostali financijski rashodi 4.915.482 2.444.000 1.369.000    
  35   Subvencije 75.011.616 35.324.400 28.661.600 32.731.000 35.148.500
    351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 11.100.591 5.431.400 4.254.600    
    352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 63.911.025 29.893.000 24.407.000    
  36   Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna 388.853.419 257.361.200 180.080.865 196.517.500 120.822.500
    363 Pomoći unutar općeg proračuna 388.853.419 257.361.200 180.080.865    
  37   Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade 29.148 158.000 348.000 218.000 218.000
    371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0 8.000 8.000    
    372 Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna 29.148 150.000 340.000    
  38   Ostali rashodi 551.827.315 103.400.600 91.651.000 63.145.000 62.968.000
    381 Tekuće donacije 2.863.106 1.916.800 6.520.000    
    382 Kapitalne donacije 520.918.587 62.510.500 33.996.000    
    386 Kapitalne pomoći 28.045.623 38.973.300 51.135.000    
4     RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 44.168.469 20.461.500 27.386.000 18.275.000 12.003.000
  41   Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0 37.500 40.000 40.000 40.000
    412 Nematerijalna imovina 0 37.500 40.000    
  42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 44.168.469 20.424.000 27.346.000 18.235.000 11.963.000
    421 Građevinski objekti 30.774.163 12.629.000 22.576.000    
    422 Postrojenja i oprema 13.394.306 2.045.000 1.320.000    
    423 Prijevozna sredstva 0 0 200.000    
    426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 5.750.000 3.250.000    

 

 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Razred Skupina Podskupina   Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
      NETO FINANCIRANJE 326.153.278 53.672.000 3.817.000 -3.943.000 -81.909.000
8     PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 328.491.741 506.084.000 4.347.000 3.057.000 2.091.000
  81   Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 11.500.061 6.084.000 4.347.000 3.057.000 2.091.000
    814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 0 291.000 291.000    
    816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 11.227.808 5.743.000 4.056.000    
    817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 272.253 50.000 0    
  84   Primici od zaduživanja 316.991.680 500.000.000 0 0 0
    844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 316.991.680 500.000.000 0    
5     IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 2.338.463 452.412.000 530.000 7.000.000 84.000.000
  51   Izdaci za dane zajmove i depozite 2.338.463 2.412.000 530.000 0 0
    514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 340.401 2.412.000 530.000    
    516 Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.781.827 0 0    
    518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 216.236 0 0    
  54   Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0 450.000.000 0 7.000.000 84.000.000
    544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0 450.000.000 0    

 

 

II. POSEBNI DIO

 

Šifra Naziv Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
02 FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 1.876.144.151 1.659.977.000 1.174.579.000 1.186.456.000 1.179.150.000
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE 67.126.215 576.028.500 115.968.535 120.257.500 193.508.000
             
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 59.631.474 68.786.000 67.347.500 67.537.500 67.688.000
31 Rashodi za zaposlene 39.875.191 43.651.000 43.917.500 43.917.500 43.917.500
311 Plaće (Bruto) 32.250.626 35.535.000 35.335.000    
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.118.637 2.000.000 2.500.000    
313 Doprinosi na plaće 5.505.928 6.116.000 6.082.500    
32 Materijalni rashodi 18.791.005 23.525.000 22.515.000 22.505.000 22.655.500
321 Naknade troškova zaposlenima 2.720.915 2.820.000 2.500.000    
322 Rashodi za materijal i energiju 1.084.629 1.457.600 1.345.000    
323 Rashodi za usluge 14.433.933 18.749.500 18.125.000    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 551.527 497.900 545.000    
34 Financijski rashodi 719.893 952.000 757.000 957.000 957.000
343 Ostali financijski rashodi 719.893 952.000 757.000    
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 29.148 158.000 158.000 158.000 158.000
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0 8.000 8.000    
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 29.148 150.000 150.000    
38 Ostali rashodi 0 500.000 0 0 0
381 Tekuće donacije 0 500.000 0    
51 Izdaci za dane zajmove i depozite 216.236 0 0 0 0
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 216.236 0 0    
             
A1002 OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 0 474.300.000 14.420.000 20.920.000 95.120.000
34 Financijski rashodi 0 24.300.000 14.420.000 13.920.000 11.120.000
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0 23.000.000 14.000.000    
343 Ostali financijski rashodi 0 1.300.000 420.000    
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0 450.000.000 0 7.000.000 84.000.000
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0 450.000.000 0    
             
A1001 OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ 7.175.744 28.610.000 32.091.035 29.650.000 29.350.000
31 Rashodi za zaposlene 4.728.741 12.710.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000
311 Plaće (Bruto) 4.034.762 10.800.000 14.600.000    
313 Doprinosi na plaće 693.979 1.910.000 2.900.000    
32 Materijalni rashodi 1.873.403 12.400.000 11.701.035 11.290.000 11.290.000
321 Naknade troškova zaposlenima 307.430 2.300.000 3.101.035    
322 Rashodi za materijal i energiju 43.757 100.000 100.000    
323 Rashodi za usluge 1.522.216 10.000.000 8.500.000    
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0 0 190.000 60.000 60.000
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0 0 190.000    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 573.600 3.500.000 2.700.000 800.000 500.000
422 Postrojenja i oprema 573.600 500.000 500.000    
423 Prijevozna sredstva 0 0 200.000    
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 3.000.000 2.000.000    
             
K2000 OPREMANJE 318.998 1.545.000 820.000 1.360.000 960.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 318.998 1.545.000 820.000 1.360.000 960.000
422 Postrojenja i oprema 318.998 1.545.000 820.000    
             
K2001 INFORMATIZACIJA 0 2.787.500 1.290.000 790.000 390.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0 37.500 40.000 40.000 40.000
412 Nematerijalna imovina 0 37.500 40.000    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 2.750.000 1.250.000 750.000 350.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 2.750.000 1.250.000    
             
101 PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA 328.078.796 208.192.600 217.784.414 243.626.000 152.063.000
             
K2006 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA 47.855.800 60.000.000 44.377.000 85.437.000 37.015.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 47.855.800 60.000.000 44.377.000 85.437.000 37.015.000
363 Pomoći unutar općeg proračuna 47.855.800 60.000.000 44.377.000    
K2007 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA 340.719 0 0 0 0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 340.719 0 0 0 0
363 Pomoći unutar općeg proračuna 340.719 0 0    
K2008 SPRJEČAVANJE NASTAJANJA OTPADA 12.020.789 0 0 0 0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 12.020.789 0 0 0 0
363 Pomoći unutar općeg proračuna 12.020.789 0 0    
             
K2051 POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE 4.795.547 0 0 0 0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 4.795.547 0 0 0 0
363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.795.547 0 0    
             
K2009 GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM 9.389.361 21.000.000 18.836.000 20.012.000 8.428.000
32 Materijalni rashodi 1.317.603 100.000 100.000 0 0
323 Rashodi za usluge 1.317.603 100.000 100.000    
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 247.700 1.517.000 1.293.000 0 0
363 Pomoći unutar općeg proračuna 247.700 1.517.000 1.293.000    
38 Ostali rashodi 7.483.658 17.383.000 17.443.000 20.012.000 8.428.000
386 Kapitalne pomoći 7.483.658 17.383.000 17.443.000    
51 Izdaci za dane zajmove i depozite 340.401 2.000.000 0 0 0
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 340.401 2.000.000 0    
             
K2010 OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA 28.800.000 10.500.000 1.800.000 0 0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 28.800.000 10.500.000 1.800.000 0 0
363 Pomoći unutar općeg proračuna 28.800.000 10.500.000 1.800.000    
             
K2011 SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA-LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA 20.557.457 50.000 0 0 0
32 Materijalni rashodi 20.557.457 50.000 0 0 0
323 Rashodi za usluge 182.275 50.000 0    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.375.182 0 0    
             
K2012 ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA 6.740.705 6.900.000 11.189.000 8.700.000 7.200.000
32 Materijalni rashodi 993.143 1.650.000 3.100.000 2.700.000 1.200.000
323 Rashodi za usluge 224.375 450.000 1.500.000    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 768.768 1.200.000 1.600.000    
34 Financijski rashodi 4.070.829 0 0 0 0
343 Ostali financijski rashodi 4.070.829 0 0    
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.676.733 5.250.000 8.089.000 6.000.000 6.000.000
363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.676.733 5.250.000 8.089.000    
             
K2013 POTICANJE ČISTIJE PROIZVODNJE, IZBJEGAVANJE I SMANJIVANJE NASTAJANJA OTPADA I EMISIJA ŠTETNIH PLINOVA 560.508 0 0 0 0
51 Izdaci za dane zajmove i depozite 560.508 0 0 0 0
516 Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 560.508 0 0    
             
K2014 ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI 24.867.593 10.000.000 15.956.000 22.696.000 13.346.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 24.279.000 9.700.000 15.846.000 22.556.000 13.206.000
363 Pomoći unutar općeg proračuna 24.279.000 9.700.000 15.846.000    
38 Ostali rashodi 588.593 300.000 110.000 140.000 140.000
381 Tekuće donacije 588.593 300.000 110.000    
K2015 POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA 2.279.091 150.000 0 0 0
35 Subvencije 1.241.491 0 0 0 0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.241.491 0 0    
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000 0 0 0 0
363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000 0 0    
38 Ostali rashodi 1.027.600 150.000 0 0 0
381 Tekuće donacije 1.027.600 150.000 0    
             
K2016 POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA 4.455.524 200.000 0 0 0
32 Materijalni rashodi 617.500 0 0 0 0
323 Rashodi za usluge 617.500 0 0    
35 Subvencije 761.287 0 0 0 0
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 90.350 0 0    
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 670.937 0 0    
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.117.328 50.000 0 0 0
363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.117.328 50.000 0    
38 Ostali rashodi 959.409 150.000 0 0 0
381 Tekuće donacije 959.409 150.000 0    
             
K2017 OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA 36.676.829 340.000 2.068.200 0 0
32 Materijalni rashodi 0 0 2.000.000 0 0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 2.000.000    
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 36.676.829 340.000 68.200 0 0
363 Pomoći unutar općeg proračuna 36.676.829 340.000 68.200    
             
K2025 GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – KAŠTIJUN 22.112.466 13.559.400 4.720.000 16.245.000 10.623.000
32 Materijalni rashodi 3.542.392 910.400 2.420.000 900.000 450.000
323 Rashodi za usluge 3.542.392 910.400 2.420.000    
34 Financijski rashodi 0 20.000 20.000 20.000 20.000
343 Ostali financijski rashodi 0 20.000 20.000    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 18.570.074 12.629.000 2.280.000 15.325.000 10.153.000
421 Građevinski objekti 11.393.920 12.629.000 2.280.000    
422 Postrojenja i oprema 7.176.154 0 0    
             
K2026 GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – MARIŠĆINA 26.853.644 347.000 21.762.000 0 0
32 Materijalni rashodi 2.147.846 342.000 1.461.000 0 0
323 Rashodi za usluge 2.147.846 342.000 1.461.000    
34 Financijski rashodi 0 5.000 5.000 0 0
343 Ostali financijski rashodi 0 5.000 5.000    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 24.705.798 0 20.296.000 0 0
421 Građevinski objekti 19.380.243 0 20.296.000    
422 Postrojenja i oprema 5.325.555 0 0    
             
K2030 OMIŠKA DINARA – OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI 4.000.000 21.000.000 11.600.000 0 0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 4.000.000 21.000.000 11.600.000 0 0
363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.000.000 21.000.000 11.600.000    
             
K2032 SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU 21.160.740 4.000.000 10.000.000 11.012.000 7.000.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 21.160.740 4.000.000 10.000.000 11.012.000 7.000.000
363 Pomoći unutar općeg proračuna 21.160.740 4.000.000 10.000.000    
K2033 IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA 22.881.781 18.622.500 15.200.000 6.000.000 0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.319.816 0 0 0 0
363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.319.816 0 0    
38 Ostali rashodi 20.561.965 18.210.500 14.670.000 6.000.000 0
386 Kapitalne pomoći 20.561.965 18.210.500 14.670.000    
51 Izdaci za dane zajmove i depozite 0 412.000 530.000 0 0
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0 412.000 530.000    
             
K2035 SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK 340.625 676.900 930.000 30.000.000 30.000.000
32 Materijalni rashodi 340.625 676.900 930.000 30.000.000 30.000.000
323 Rashodi za usluge 340.625 676.900 930.000    
             
K2036 SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO 7.576.326 50.000 50.000 50.000 50.000
32 Materijalni rashodi 7.576.326 50.000 50.000 50.000 50.000
323 Rashodi za usluge 264.365 50.000 50.000    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.311.961 0 0    
             
K2037 RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA 11.581.911 2.000.000 0 0 0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 11.581.911 2.000.000 0 0 0
363 Pomoći unutar općeg proračuna 11.581.911 2.000.000 0    
             
K2044 DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA 3.182.262 4.896.800 25.049.000 30.000 50.000
32 Materijalni rashodi 3.057.503 1.400.000 110.000 30.000 50.000
321 Naknade troškova zaposlenima 26.273 0 0    
323 Rashodi za usluge 3.030.822 1.400.000 110.000    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 408 0 0    
34 Financijski rashodi 124.760 117.000 117.000 0 0
343 Ostali financijski rashodi 124.760 117.000 117.000    
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0 0 5.800.000 0 0
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 0 5.800.000    
38 Ostali rashodi 0 3.379.800 19.022.000 0 0
386 Kapitalne pomoći 0 3.379.800 19.022.000    
             
K2045 DRŽAVNA MREŽA 9.000.000 9.000.000 8.000.000 9.000.000 7.000.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 9.000.000 9.000.000 8.000.000 9.000.000 7.000.000
363 Pomoći unutar općeg proračuna 9.000.000 9.000.000 8.000.000    
             
K2052 MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU 0 9.400.000 10.400.000 8.300.000 6.650.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0 9.400.000 10.400.000 8.300.000 6.650.000
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 9.400.000 10.400.000    
             
K2047 SANACIJA KLIZIŠTA U RH 0 10.000.000 281.814 0 0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna 0 10.000.000 281.814 0 0
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 10.000.000 281.814    
             
K2053 POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA 0 5.500.000 14.147.400 19.565.000 17.200.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0 5.500.000 14.147.400 19.565.000 17.200.000
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 5.500.000 14.147.400    
             
A1008 POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA 49.118 0 0 0 0
32 Materijalni rashodi 49.118 0 0 0 0
323 Rashodi za usluge 49.118 0 0    
K2055 SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA 0 0 1.418.000 6.579.000 7.501.000
32 Materijalni rashodi 0 0 1.418.000 1.500.000 1.500.000
323 Rashodi za usluge 0 0 1.418.000    
35 Subvencije 0 0 0 5.079.000 6.001.000
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0 0 0    
             
102 PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 777.697.442 211.755.900 118.576.051 99.322.500 110.329.000
             
K2018 PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI 36.881.695 9.800.000 2.300.000 80.000 80.000
35 Subvencije 9.871.295 800.000 30.000 30.000 30.000
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 370.996 0 10.000    
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 9.500.299 800.000 20.000    
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 27.008.000 9.000.000 2.270.000 50.000 50.000
363 Pomoći unutar općeg proračuna 27.008.000 9.000.000 2.270.000    
38 Ostali rashodi 2.400 0 0 0 0
382 Kapitalne donacije 2.400 0 0    
             
K2019 PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM 1.387.665 1.499.900 5.200.000 3.700.000 3.200.000
35 Subvencije 1.132.522 1.468.400 2.600.000 1.600.000 1.100.000
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 264.822 179.300 0    
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 867.700 1.289.100 2.600.000    
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 44.750 25.800 2.500.000 2.000.000 2.000.000
363 Pomoći unutar općeg proračuna 44.750 25.800 2.500.000    
38 Ostali rashodi 210.393 5.700 100.000 100.000 100.000
381 Tekuće donacije 0 0 100.000    
382 Kapitalne donacije 210.393 5.700 0    
             
K2020 POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE 45.351.364 32.200.000 29.246.000 47.000.000 52.600.000
35 Subvencije 31.156.023 15.100.000 6.900.000 15.650.000 16.650.000
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.239.900 2.000.000 400.000    
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 28.916.123 13.100.000 6.500.000    
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 11.500.000 16.500.000 5.646.000 6.500.000 6.500.000
363 Pomoći unutar općeg proračuna 11.500.000 16.500.000 5.646.000    
38 Ostali rashodi 1.474.023 600.000 16.700.000 24.850.000 29.450.000
382 Kapitalne donacije 1.474.023 600.000 16.700.000    
51 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.221.318 0 0 0 0
516 Izdaci za dane zajmove, trgov. društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.221.318 0 0    
             
K2021 POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE 108.540.234 37.680.000 4.585.100 3.450.000 0
35 Subvencije 21.850.534 10.500.000 585.100 0 0
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 5.367.600 2.000.000 67.100    
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 16.482.934 8.500.000 518.000    
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 79.083.900 25.000.000 4.000.000 3.450.000 0
363 Pomoći unutar općeg proračuna 79.083.900 25.000.000 4.000.000    
38 Ostali rashodi 7.605.800 2.180.000 0 0 0
382 Kapitalne donacije 7.605.800 2.180.000 0    
             
K2054 POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE IZ EU 0 15.000.000 5.728.500 0 0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna 0 15.000.000 5.728.500 0 0
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 15.000.000 5.728.500    
K2022 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU 22.326.140 16.200.000 43.038.500 19.856.000 21.029.000
35 Subvencije 8.091.981 4.700.000 15.126.500 6.772.000 6.767.500
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.329.675 1.000.000 3.777.500    
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 5.762.306 3.700.000 11.349.000    
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 11.400.766 11.500.000 16.912.000 8.084.000 5.261.500
363 Pomoći unutar općeg proračuna 11.400.766 11.500.000 16.912.000    
38 Ostali rashodi 2.833.393 0 11.000.000 5.000.000 9.000.000
382 Kapitalne donacije 2.833.393 0 11.000.000    
             
K2023 POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 21.453.171 8.997.400 3.400.365 5.400.000 6.400.000
35 Subvencije 826.723 190.500 370.000 400.000 1.400.000
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 360.406 86.600 0    
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 466.317 103.900 370.000    
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.516.600 8.806.900 3.030.365 5.000.000 5.000.000
363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.516.600 8.806.900 3.030.365    
38 Ostali rashodi 109.848 0 0 0 0
381 Tekuće donacije 109.848 0 0    
             
K2024 OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 169.852 54.000 6.150.000 6.260.000 16.260.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0 0 650.000 1.330.000 1.330.000
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 0 650.000    
38 Ostali rashodi 169.852 54.000 5.500.000 4.930.000 14.930.000
381 Tekuće donacije 96.728 54.000 5.500.000    
382 Kapitalne donacije 73.124 0 0    
             
K2040 PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA – PROVEDBA 30.000.000 20.000.000 427.400 0 0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 30.000.000 20.000.000 427.400 0 0
363 Pomoći unutar općeg proračuna 30.000.000 20.000.000 427.400    
             
K2041 PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA – PROVEDBA 99.954.000 40.000.000 1.757.000 0 0
38 Ostali rashodi 99.954.000 40.000.000 1.757.000 0 0
382 Kapitalne donacije 99.954.000 40.000.000 1.757.000    
             
K2042 PROGRAM OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA – FINANCIRANJE IZRADE ENERGETSKIH PREGLEDA, ENERGETSKIH CERTIFIKATA I PROJEKTNIH ZADATAKA 60.668 0 0 0 0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 60.668 0 0 0 0
363 Pomoći unutar općeg proračuna 60.668 0 0    
             
K2043 PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA – SUFINANCIRANJE IZRADE ENERGETSKIH PREGLEDA, ENERGETSKIH CERTIFIKATA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 5.509.726 34.800 0 0 0
38 Ostali rashodi 5.509.726 34.800 0 0 0
382 Kapitalne donacije 5.509.726 34.800 0    
             
K2046 PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA 403.689.538 10.155.800 0 0 0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 788.785 155.800 0 0 0
363 Pomoći unutar općeg proračuna 788.785 155.800 0    
38 Ostali rashodi 402.900.752 10.000.000 0 0 0
382 Kapitalne donacije 402.900.752 10.000.000 0    
             
A1004 PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH 0 2.500.000 3.500.000 3.600.000 3.600.000
35 Subvencije 0 2.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0 2.000.000 3.000.000    
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0 500.000 500.000 600.000 600.000
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 500.000 500.000    
             
A1005 POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE 1.214.247 10.670.000 6.124.000 3.328.000 960.000
32 Materijalni rashodi 237.500 500.000 230.000 30.000 30.000
323 Rashodi za usluge 237.500 500.000 230.000    
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 621.771 480.000 1.355.000 1.685.000 10.000
363 Pomoći unutar općeg proračuna 621.771 480.000 1.355.000    
38 Ostali rashodi 354.975 9.690.000 4.539.000 1.613.000 920.000
382 Kapitalne donacije 354.975 9.690.000 4.539.000    
             
A1006 MEĐUNARODNA SURADNJA 1.105.954 3.464.000 1.219.186 1.648.500 1.200.000
35 Subvencije 79.759 565.500 50.000 200.000 200.000
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 76.842 165.500 0    
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 2.917 400.000 50.000    
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 945.265 2.135.700 859.186 1.448.500 1.000.000
363 Pomoći unutar općeg proračuna 945.265 2.135.700 859.186    
38 Ostali rashodi 80.929 762.800 310.000 0 0
381 Tekuće donacije 80.929 762.800 310.000    
             
A1007 POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 53.189 3.500.000 900.000 0 0
32 Materijalni rashodi 53.189 3.500.000 900.000 0 0
323 Rashodi za usluge 53.189 3.500.000 900.000    
             
K2056 PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 0 5.000.000    
             
103 GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA 703.241.698 664.000.000 722.250.000 723.250.000 723.250.000
             
A1003 GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA 703.241.698 664.000.000 722.250.000 723.250.000 723.250.000
32 Materijalni rashodi 703.241.698 663.950.000 722.200.000 723.200.000 723.200.000
323 Rashodi za usluge 764.963 1.050.000 1.100.000    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 702.476.736 662.900.000 721.100.000    
34 Financijski rashodi 0 50.000 50.000 50.000 50.000
343 Ostali financijski rashodi 0 50.000 50.000    
Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox