ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU - važeći tekst, NN br. 124/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE

 

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2017. donio je
 

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

(„Narodne novine“, broj 124/17)

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na:
1. Financijski plan za 2018. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 23.859.807.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 23.859.807.000 kuna
2. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 24.429.201.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 24.429.201.000 kuna
3. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 24.843.515.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 24.843.515.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.
 

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
  Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
PRIHODI POSLOVANJA 23.725.399.683 22.845.787.000 23.859.327.000 24.428.721.000 24.843.035.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 504.344 400.000 480.000 480.000 480.000
UKUPNI PRIHODI 23.725.904.027 22.846.187.000 23.859.807.000 24.429.201.000 24.843.515.000
RASHODI POSLOVANJA 23.452.068.444 22.752.489.525 23.713.758.911 24.242.553.233 24.713.680.937
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 17.269.459 93.697.475 146.048.089 186.647.767 129.834.063
UKUPNI RASHODI 23.469.337.903 22.846.187.000 23.859.807.000 24.429.201.000 24.843.515.000
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 256.566.124 0 0 0 0
 
B. RAČUN FINANCIRANJA
  Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0 0 0 0 0
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0 0 0 0 0
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU -256.566.124 0 0 0 0
NETO FINANCIRANJE -256.566.124 0 0 0 0
           
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0 0 0

 

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

Razred Skupina Pod­skupina Naziv prihoda Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
6     PRIHODI POSLOVANJA 23.725.399.683 22.845.787.000 23.859.327.000 24.428.721.000 24.843.035.000
  62   Doprinosi 18.468.680.704 18.554.203.000 18.999.608.000 19.391.604.000 19.618.500.000
    621 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 18.468.680.704 18.554.203.000 18.999.608.000    
  63   Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.591.014.303 2.500.634.000 3.047.569.000 3.189.967.000 3.338.385.000
    632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 1.453.790 434.000 47.269.000    
    633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.588.950.886 2.500.000.000 3.000.000.000    
    634 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 609.627 200.000 300.000    
  64   Prihodi od imovine 14.018.039 10.550.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000
    641 Prihodi od financijske imovine 13.538.162 10.000.000 10.000.000    
    642 Prihodi od nefinancijske imovine 479.877 550.000 600.000    
  65   Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 2.650.617.958 1.780.000.000 1.801.000.000 1.836.000.000 1.875.000.000
    652 Prihodi po posebnim propisima 2.650.617.958 1.780.000.000 1.801.000.000    
  66   Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 365.147 400.000 550.000 550.000 550.000
    661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 365.147 400.000 550.000    
  68   Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 703.532 0 0 0 0
    681 Kazne i upravne mjere 680.033 0 0    
    683 Ostali prihodi 23.499 0 0    
7     PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 504.344 400.000 480.000 480.000 480.000
  72   Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 504.344 400.000 480.000 480.000 480.000
    721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 479.521 400.000 480.000    
    722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 823 0 0    
    723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 24.000 0 0    

 

 

 

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

Raz-red Sku-pina Podskupina Naziv rashoda Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
3     RASHODI POSLOVANJA 23.452.068.444 22.752.489.525 23.713.758.911 24.242.553.233 24.713.680.937
  31   Rashodi za zaposlene 237.200.314 252.734.808 260.673.384 260.598.000 260.598.000
    311 Plaće 193.913.325 205.740.809 211.717.319    
    312 Ostali rashodi za zaposlene 10.134.372 11.650.000 12.050.000    
    313 Doprinosi na plaće 33.152.617 35.343.999 36.906.065    
  32   Materijalni rashodi 98.045.754 146.134.784 163.938.527 163.212.233 140.005.937
    321 Naknade troškova zaposlenima 9.084.259 11.476.451 11.399.313    
    322 Rashodi za materijal i energiju 13.953.770 17.098.542 16.983.162    
    323 Rashodi za usluge 68.454.724 108.069.791 125.536.052    
    324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 636.041 810.000 810.000    
    329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.916.960 8.680.000 9.210.000    
  34   Financijski rashodi 24.527.288 23.270.000 23.870.000 23.870.000 23.870.000
    343 Ostali financijski rashodi 24.527.288 23.270.000 23.870.000    
  37   Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 23.070.616.645 22.309.349.933 23.252.777.000 23.782.373.000 24.276.707.000
    371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 23.070.549.518 22.309.049.933 23.252.477.000    
    372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 67.127 300.000 300.000    
  38   Ostali rashodi 21.678.443 21.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
    383 Kazne, penali i naknade štete 21.678.443 21.000.000 12.500.000    
4     RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 17.269.459 93.697.475 146.048.089 186.647.767 129.834.063
  41   Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 265.500 200.000 470.000 470.000 470.000
    412 Nematerijalna imovina 265.500 200.000 470.000    
  42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.429.342 80.497.475 132.578.089 173.177.767 116.364.063
    421 Građevinski objekti 232.711 50.650.000 50.600.000    
    422 Postrojenja i oprema 5.033.539 14.747.500 17.922.218    
    426 Nematerijalna proizvedena imovina 7.163.092 15.099.975 64.055.871    
  45   Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.574.617 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000
    451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.574.617 13.000.000 13.000.000    

 

 

II. POSEBNI DIO

 

Šifra Naziv Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
06 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 23.469.337.903 22.846.187.000 23.859.807.000 24.429.201.000 24.843.515.000
             
100 OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI 22.149.546.193 21.507.615.843 22.426.538.000 22.973.534.000 23.357.930.000
             
A1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU 18.902.152.106 18.296.474.933 0 0 0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 18.902.152.106 18.296.474.933 0 0 0
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 18.902.152.106 18.296.474.933 0    
A1029 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 0 0 4.035.714.000 4.087.918.000 4.167.775.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0 0 4.035.714.000 4.087.918.000 4.167.775.000
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0 0 4.035.714.000    
A1030 LIJEKOVI NA RECEPTE 0 0 3.009.849.000 3.171.562.000 3.230.640.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0 0 3.009.849.000 3.171.562.000 3.230.640.000
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0 0 3.009.849.000    
             
A1031 ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA 0 0 727.000.000 739.000.000 755.022.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0 0 727.000.000 739.000.000 755.022.000
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0 0 727.000.000    
             
A1032 BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 0 0 8.831.406.000 9.001.843.000 9.199.215.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0 0 8.831.406.000 9.001.843.000 9.199.215.000
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0 0 8.831.406.000    
             
A1033 SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 0 0 815.077.000 826.850.000 844.075.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0 0 815.077.000 826.850.000 844.075.000
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0 0 815.077.000    
             
A1034 POSEBNO SKUPI LIJEKOVI 0 0 1.100.000.000 1.130.000.000 1.144.000.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0 0 1.100.000.000 1.130.000.000 1.144.000.000
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0 0 1.100.000.000    
             
A1035 OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 0 0 658.531.000 669.000.000 688.780.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0 0 658.531.000 669.000.000 688.780.000
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0 0 658.531.000    
             
A1001 LIJEČENJE INOOSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ 448.632.633 400.000.000 400.000.000 430.000.000 430.000.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 448.632.633 400.000.000 400.000.000 430.000.000 430.000.000
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 448.632.633 400.000.000 400.000.000    
             
A1002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM 301.328.884 342.193.435 372.011.000 372.011.000 349.823.000
31 Rashodi za zaposlene 205.915.006 220.985.000 227.948.000 227.948.000 227.948.000
311 Plaće (Bruto) 168.333.960 179.585.000 185.453.000    
312 Ostali rashodi za zaposlene 8.806.769 10.550.000 10.550.000    
313 Doprinosi na plaće 28.774.277 30.850.000 31.945.000    
32 Materijalni rashodi 83.280.142 108.748.435 131.103.000 131.103.000 108.915.000
321 Naknade troškova zaposlenima 7.965.145 10.100.000 10.100.000    
322 Rashodi za materijal i energiju 13.112.102 14.465.000 14.665.000    
323 Rashodi za usluge 58.885.977 79.583.435 100.688.000    
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 623.161 800.000 800.000    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.693.757 3.800.000 4.850.000    
34 Financijski rashodi 12.058.609 12.160.000 12.660.000 12.660.000 12.660.000
343 Ostali financijski rashodi 12.058.609 12.160.000 12.660.000    
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 67.127 300.000 300.000 300.000 300.000
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 67.127 300.000 300.000    
38 Ostali rashodi 8.000 0 0 0 0
383 Kazne, penali i naknade štete 8.000 0 0    
             
A1003 NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD 1.093.561.163 900.000.000 930.000.000 950.000.000 990.000.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.093.561.163 900.000.000 930.000.000 950.000.000 990.000.000
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1.093.561.163 900.000.000 930.000.000 950.000.000 990.000.000
             
A1004 NAKNADE BRANITELJIMA 9.563.394 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 9.563.394 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 9.563.394 10.000.000 10.000.000    
             
A1005 NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST 844.162.967 860.000.000 900.000.000 900.000.000 920.000.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 844.162.967 860.000.000 900.000.000 900.000.000 920.000.000
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 844.162.967 860.000.000 900.000.000    
             
A1006 OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA 195.763.122 190.000.000 191.000.000 193.000.000 193.000.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 195.763.122 190.000.000 191.000.000 193.000.000 193.000.000
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 195.763.122 190.000.000 191.000.000    
             
A1007 PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE 23.449.861 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 23.449.861 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 23.449.861 35.000.000 35.000.000    
             
A1008 SPECIJALIZACIJE 27.758.823 28.500.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 27.758.823 28.500.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 27.758.823 28.500.000 20.000.000    
             
A1009 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 85.189.709 127.500.000 75.000.000 75.500.000 76.000.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 85.189.709 127.500.000 75.000.000 75.500.000 76.000.000
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 85.189.709 127.500.000 75.000.000    
             
A1010 NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI 179.133.859 204.000.000 205.000.000 208.000.000 211.000.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 179.133.859 204.000.000 205.000.000 208.000.000 211.000.000
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 179.133.859 204.000.000 205.000.000    
             
A1011 NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI 21.670.443 21.050.000 12.530.000 12.530.000 12.530.000
38 Ostali rashodi 21.670.443 21.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
383 Kazne, penali i naknade štete 21.670.443 21.000.000 12.500.000    
32 Materijalni rashodi 0 50.000 30.000 30.000 30.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 50.000 30.000    
             
K2000 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 17.179.229 92.897.475 98.420.000 146.320.000 91.070.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 265.500 200.000 470.000 470.000 470.000
412 Nematerijalna imovina 265.500 200.000 470.000    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.339.112 79.697.475 84.950.000 132.850.000 77.600.000
421 Građevinski objekti 232.711 50.650.000 50.600.000    
422 Postrojenja i oprema 5.033.539 14.447.500 17.600.000    
426 Nematerijalna proizvedena imovina 7.072.862 14.599.975 16.750.000    
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.574.617 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.574.617 13.000.000 13.000.000    
             
101 DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1.319.128.253 1.338.000.000 1.386.000.000 1.416.000.000 1.447.500.000
             
A1012 ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA 1.261.181.881 1.257.575.000 1.308.900.000 1.339.400.000 1.371.900.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.261.181.881 1.257.575.000 1.308.900.000 1.339.400.000 1.371.900.000
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1.261.181.881 1.257.575.000 1.308.900.000    
             
A1013 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM 57.856.142 79.625.000 76.300.000 75.800.000 74.800.000
31 Rashodi za zaposlene 31.041.272 31.450.000 32.650.000 32.650.000 32.650.000
311 Plaće (Bruto) 25.376.005 25.900.000 26.200.000    
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.327.603 1.100.000 1.500.000    
313 Doprinosi na plaće 4.337.664 4.450.000 4.950.000    
32 Materijalni rashodi 14.346.192 37.065.000 32.440.000 31.940.000 30.940.000
321 Naknade troškova zaposlenima 836.579 1.140.000 1.140.000    
322 Rashodi za materijal i energiju 841.668 2.610.000 2.310.000    
323 Rashodi za usluge 9.472.656 28.475.000 24.650.000    
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 10.000 10.000    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.195.289 4.830.000 4.330.000    
34 Financijski rashodi 12.468.678 11.110.000 11.210.000 11.210.000 11.210.000
343 Ostali financijski rashodi 12.468.678 11.110.000 11.210.000    
             
K2001 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA 90.230 800.000 800.000 800.000 800.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 90.230 800.000 800.000 800.000 800.000
422 Postrojenja i oprema 0 300.000 300.000    
426 Nematerijalna proizvedena imovina 90.230 500.000 500.000    
             
102 PROJEKTI EU 663.457 571.157 47.269.000 39.667.000 38.085.000
             
A1014 INCA PROJEKT EU 274.827 0 0 0 0
31 Rashodi za zaposlene 201.055 0 0 0 0
311 Plaće (Bruto) 166.687 0 0    
313 Doprinosi na plaće 34.368 0 0    
32 Materijalni rashodi 73.771 0 0 0 0
321 Naknade troškova zaposlenima 33.988 0 0    
323 Rashodi za usluge 431 0 0    
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.880 0 0    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.472 0 0    
34 Financijski rashodi 1 0 0 0 0
343 Ostali financijski rashodi 1 0 0    
             
A1015 ASSESS CT – PROJEKT EU 14.148 0 0 0 0
32 Materijalni rashodi 14.148 0 0 0 0
321 Naknade troškova zaposlenima 14.148 0 0    
A1016 JANPA PROJEKT EU 15.013 29.100 0 0 0
31 Rashodi za zaposlene 0 13.700 0 0 0
311 Plaće (Bruto) 0 11.689 0    
313 Doprinosi na plaće 0 2.011 0    
32 Materijalni rashodi 15.013 15.400 0 0 0
321 Naknade troškova zaposlenima 15.013 15.400 0    
             
A1017 JAseHN-PROJEKT EU 193.974 451.182 96.600 0 0
31 Rashodi za zaposlene 0 270.708 54.720 0 0
311 Plaće (Bruto) 0 230.980 46.689    
313 Doprinosi na plaće 0 39.728 8.031    
32 Materijalni rashodi 193.974 180.474 41.880 0 0
321 Naknade troškova zaposlenima 192.532 148.891 36.000    
322 Rashodi za materijal i energiju 0 21.042 2.880    
323 Rashodi za usluge 0 10.541 3.000    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.442 0 0    
             
A1018 E-HZZO-PROJEKT EU 98.685 0 0 0 0
32 Materijalni rashodi 98.685 0 0 0 0
321 Naknade troškova zaposlenima 3.025 0 0    
323 Rashodi za usluge 95.660 0 0    
             
A1020 EURO-CAS PROJEKT EU 527 30.875 38.883 0 0
31 Rashodi za zaposlene 0 15.400 20.664 0 0
311 Plaće (Bruto) 0 13.140 17.630    
313 Doprinosi na plaće 0 2.260 3.034    
32 Materijalni rashodi 527 15.475 18.219 0 0
321 Naknade troškova zaposlenima 527 12.160 10.441    
322 Rashodi za materijal i energiju 0 2.500 1.578    
323 Rashodi za usluge 0 815 6.200    
             
A1021 EQUIPT PROJEKT EU 7.940 0 0 0 0
32 Materijalni rashodi 7.940 0 0 0 0
321 Naknade troškova zaposlenima 7.940 0 0    
             
A1022 ENJECT-PROJEKT EU 15.362 60.000 24.000 0 0
32 Materijalni rashodi 15.362 60.000 24.000 0 0
321 Naknade troškova zaposlenima 15.362 60.000 24.000    
             
A1023 CEF eHealth 0 0 2.007.017 347.000 209.784
32 Materijalni rashodi 0 0 281.428 139.233 120.721
321 Naknade troškova zaposlenima 0 0 88.872    
322 Rashodi za materijal i energiju 0 0 3.704    
323 Rashodi za usluge 0 0 188.852    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 1.725.589 207.767 89.063
422 Postrojenja i oprema 0 0 22.218    
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 1.703.371    
             
A1024 CEF E-ID 42.981 0 0 0 0
31 Rashodi za zaposlene 42.981 0 0 0 0
311 Plaće (Bruto) 36.673 0 0    
313 Doprinosi na plaće 6.308 0 0    
             
A1025 CEF EESSI 0 0 382.500 0 0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 382.500 0 0
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 382.500    
A1026 e-HZZO Izgradnja integriranog informacijskog sustava 0 0 39.000.000 29.250.000 29.250.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 39.000.000 29.250.000 29.250.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 39.000.000    
A1027 e-LIJEKOVI Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima 0 0 5.720.000 4.290.000 4.290.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 5.720.000 4.290.000 4.290.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 5.720.000    
             
A1028 HR DRG – Uvođenje i nadogradnja sustava za plaćanje i mjerenje učinkovitosti bolničkog sustava 0 0 0 5.780.000 4.335.216
32 Materijalni rashodi 0 0 0 0 216
321 Naknade troškova zaposlenima 0 0 0    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0 5.780.000 4.335.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0    

 

 

 

 

KONSOLIDIRANI DRŽAVNI PRORAČUN I FINANCIJSKI PLANOVI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

 

  Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana
za 2019.
Projekcija plana
za 2020.
I. UKUPNI PRIHODI I POTPORE 142.762.048.940 146.245.287.363 154.169.345.476 158.904.884.502 163.129.895.432
Državni proračun 116.839.710.666 121.518.656.363 129.000.124.100 133.295.224.763 137.284.351.995
Izvanproračunski fondovi 25.922.338.274 24.726.631.000 25.169.221.376 25.609.659.739 25.845.543.437
1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 21.136.953.141 20.346.187.000 20.859.807.000 21.279.201.000 21.543.515.000
2. Hrvatske vode 2.372.793.685 2.451.549.500 2.399.322.286 2.507.362.240 2.501.016.937
3. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 1.206.835.684 1.122.744.500 1.127.292.090 1.132.696.500 1.126.611.500
4. Hrvatske ceste 147.364.933 47.000.000 47.000.000 33.599.999 34.600.000
5. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 912.996.538 655.000.000 655.000.000 555.000.000 555.000.000
6. Centar za restrukturiranje i prodaju 145.394.293 104.150.000 80.800.000 101.800.000 84.800.000
II. UKUPNI RASHODI 146.238.846.416 152.112.221.149 157.749.109.561 160.284.184.442 160.653.358.559
Državni proračun 114.434.984.779 122.690.332.888 126.655.762.937 127.868.973.000 127.641.272.815
Izvanproračunski fondovi 31.803.861.637 29.421.888.261 31.093.346.624 32.415.211.442 33.012.085.744
1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 23.469.337.903 22.846.187.000 23.859.807.000 24.429.201.000 24.843.515.000
2. Hrvatske vode 3.361.933.614 2.894.559.681 3.090.937.090 3.702.572.747 4.045.650.185
3. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 1.865.412.020 1.142.565.000 1.143.767.186 1.149.456.000 1.065.150.000
4. Hrvatske ceste 2.052.221.383 2.479.962.580 2.951.704.348 3.088.440.695 3.015.309.559
5. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 992.976.929 11.736.000 11.736.000 11.736.000 11.736.000
6. Centar za restrukturiranje i prodaju 61.979.788 46.878.000 35.395.000 33.805.000 30.725.000
III. UKUPNI MANJAK/VIŠAK -3.476.797.476 -5.866.933.786 -3.579.764.085 -1.379.299.940 2.476.536.873
Državni proračun 2.404.725.887 -1.171.676.525 2.344.361.163 5.426.251.763 9.643.079.180
Izvanproračunski fondovi -5.881.523.363 -4.695.257.261 -5.924.125.248 -6.805.551.703 -7.166.542.307
1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje -2.332.384.762 -2.500.000.000 -3.000.000.000 -3.150.000.000 -3.300.000.000
2. Hrvatske vode -989.139.929 -443.010.181 -691.614.804 -1.195.210.507 -1.544.633.248
3. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost -658.576.336 -19.820.500 -16.475.096 -16.759.500 61.461.500
4. Hrvatske ceste -1.904.856.450 -2.432.962.580 -2.904.704.348 -3.054.840.696 -2.980.709.559
5. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka -79.980.391 643.264.000 643.264.000 543.264.000 543.264.000
6. Centar za restrukturiranje i prodaju 83.414.505 57.272.000 45.405.000 67.995.000 54.075.000
Postotak od BDP -1,00 -1,61 -0,94 -0,35 0,60
 
Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox