ODLUKA O PROGLAŠENJU PROJEKTA »AGLOMERACIJA UMAG – SAVUDRIJA – NOVIGRAD ISTARSKI« STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTOM REPUBLIKE HRVATSKE - važeći tekst, NN br. 11/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE 

 Na temelju članka 11. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 133/13, 152/14 i 22/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. veljače 2018. godine donijela

 
ODLUKU O PROGLAŠENJU PROJEKTA »AGLOMERACIJA UMAG – SAVUDRIJA – NOVIGRAD ISTARSKI« STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTOM REPUBLIKE HRVATSKE

("Narodne novine", broj 11/18)

I.

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, projekt pod nazivom »Aglomeracija Umag – Savudrija – Novigrad istarski« (u daljnjem tekstu: Projekt) proglašava se strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

 
II.

Vrijednost ukupnih troškova Projekta procijenjena kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu iznosi 559.458.502,50 kuna s porezom na dodanu vrijednost.

 
III.

Investitor je trgovačko društvo 6. Maj odvodnja d.o.o., Ulica Tribje 2, 52470 Umag, OIB: 56838770652 (u daljnjem tekstu: Investitor).

 
IV.

Projekt je javni investicijski projekt.

 
V.

Lokacija realizacije Projekta je Grad Umag, Grad Novigrad i Općina Brtonigla, Istarska županija.

 
VI.

Projekt se odnosi na sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Umag – Savudrija – Novigrad istarski, na izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) »Umag jug« III. stupnja pročišćavanja, kapaciteta 59.000 ES (ekvivalent stanovnika) tipa membranski bioreaktor (MBR), te nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) »Novigrad« III. stupnja pročišćavanja, kapaciteta 30.000 ES (ekvivalent stanovnika) tipa membranski bioreaktor (MBR). Cilj ovoga Projekta je omogućiti razvoj i poboljšanje standarda pružanja usluga javne odvodnje što doprinosi povećanju učinkovitosti i sigurnosti sustava javne odvodnje odnosno podizanju ukupne razine sigurnosti i kvalitete života građana na području Grada Umaga, Grada Novigrada i Općine Brtonigla.

 
VII.

Projekt ispunjava uvjete propisane Zakonom o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, zbog sljedećih činjenica:
– u skladu je s dokumentima prostornoga uređenja
– procijenjena vrijednost Projekta je veća od 75.000.000,00 kuna i ima mogućnost financiranja iz fondova i programa Europske unije
– u skladu je sa strateškim dokumentima Europske unije i Republike Hrvatske
– u skladu je s obvezama preuzetim Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
– znatno doprinosi postizanju većeg standarda isporuke i dostupnosti vodnih usluga
– podiže ukupnu razinu sigurnosti i kvalitete života građana na području jedinica lokalne samouprave na čijem se području provodi Projekt i
– stvara uvjete za zapošljavanje većeg broja ljudi.

 
VIII.

Za realizaciju Projekta potrebno je provesti sljedeće osnovne postupke i radnje:
– ishođenje mišljenja (»completion note«) JASPERS stručnjaka (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) na Studiju izvedivosti
– riješiti imovinsko-pravne odnose na 393 čestice (42,54%) na kojima je planirana izgradnja i/ili polaganje vodno-komunalne infrastrukture koje su u vlasništvu države, Grada Umaga, Grada Novigrada, Općine Brtonigla, društva Hrvatske ceste d.o.o. i Županijske uprave za ceste Istarske županije
– ishoditi 21 građevinsku dozvolu za izgradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje na području aglomeracije Umag – Savudrija – Novigrad istarski sukladno Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13 i 20/17), ugovaranje po »FIDIC – crvenoj knjizi«
– ishoditi građevinsku dozvolu za izgradnju uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda »Umag jug« III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 59.000 ES (ekvivalent stanovnika) tipa membranski bioreaktor (MBR) sukladno Zakonu o gradnji, ugovaranje po »FIDIC – žutoj knjizi«
– ishoditi građevinsku dozvolu za nadogradnju uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda »Novigrad« III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 30.000 ES (ekvivalent stanovnika) tipa membranski bioreaktor (MBR) sukladno Zakonu o gradnji, ugovaranje po »FIDIC-žutoj knjizi«
– ishoditi uporabne dozvole sukladno Zakonu o gradnji.
Cjeloviti pregled upravnih i drugih postupaka i radnji potrebnih za pripremu i provedbu Projekta (hodogram aktivnosti) obuhvaća:
– rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na 393 čestice (42,54%) na kojima je planirana izgradnja i/ili polaganje vodno-komunalne infrastrukture koje su u vlasništvu države, Grada Umaga, Grada Novigrada, Općine Brtonigla, društva Hrvatske ceste d.o.o. i Županijske uprave za ceste Istarske županije
Nositelj obveze: Investitor i javnopravna tijela
– ishođenje preostale 21 građevinske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje na području gradova Umaga i Novigrada te Općine Brtonigla, ugovaranje po »FIDIC-crvenoj knjizi«
Nositelj obveze: Investitor i nadležni upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
– ishođenje građevinske dozvole za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) »Umag Jug«, ugovaranje po »FIDIC-žutoj knjizi«
Nositelj obveze: Izvođač radova i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, odnosno nadležni ured državne uprave u Gradu Umagu
– ishođenje građevinske dozvole za nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) »Novigrad«, ugovaranje po »FIDIC-žutoj knjizi«
Nositelj obveze: Izvođač radova i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, odnosno nadležni ured državne uprave u Gradu Novigradu.
Svi upravni i drugi postupci navedeni u predmetnom hodogramu aktivnosti kao i možebitni postupci koji nisu navedeni, a koje će biti potrebno provesti u svrhu pripreme i realizacije Projekta, provest će se sukladno propisima Republike Hrvatske.

 
IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox