ODLUKA O PROGLAŠENJU PROJEKTA »REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK« STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTOM REPUBLIKE HRVATSKE - važeći tekst, NN br. 11/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE 

 Na temelju članka 11. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 133/13, 152/14 i 22/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. veljače 2018. godine donijela

ODLUKU O PROGLAŠENJU PROJEKTA »REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK« STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTOM REPUBLIKE HRVATSKE

("Narodne novine", broj 11/18)

I.

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, projekt pod nazivom »Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok« (u daljnjem tekstu: Projekt) proglašava se strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

II.

Vrijednost ukupnih troškova Projekta procijenjena kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu iznosi 883.885.327,00 kuna s porezom na dodanu vrijednost.

III.

Investitor je trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Koledovčina ulica 1, 10000 Zagreb, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Investitor).

IV.

Projekt je javni investicijski projekt.

V.

Lokacija realizacije Projekta je Zagrebačka županija – gradovi Vrbovec, Dugo Selo, Ivanić Grad i Sv. Ivan Zelina, općine Brckovljani, Rugvica, Rakovec, Preseka, Gradec Farkaševac, Dubrava, Kloštar Ivanić, Križ i Bedenica.

VI.

Projekt se odnosi na izgradnju vodocrpilišta Kosnica te rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbnog sustava na području istočnog dijela Zagrebačke županije čija je osnovna namjena osiguranje kvalitetne vode namijenjene ljudskoj potrošnji. Cilj ovoga Projekta je povećanje priključenosti na vodoopskrbnu mrežu, smanjenje gubitaka, povećanje pouzdanosti opskrbe i učinkovitosti sustava javne vodoopskrbe.

VII.

Projekt ispunjava uvjete propisane Zakonom o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, zbog sljedećih činjenica:
– u skladu je s dokumentima prostornoga uređenja
– procijenjena vrijednost Projekta je veća od 75.000.000,00 kuna i ima mogućnost financiranja iz fondova i programa Europske unije
– u skladu je sa strateškim dokumentima Europske unije i Republike Hrvatske
– u skladu je s obvezama preuzetim Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
– znatno doprinosi postizanju većeg standarda isporuke i dostupnosti vodnih usluga
– podiže ukupnu razinu sigurnosti i kvalitete života građana na području jedinica lokalne samouprave na čijem se području provodi Projekt i
– stvara uvjete za zapošljavanje većeg broja ljudi.

VIII.

Za realizaciju Projekta potrebno je provesti sljedeće osnovne postupke i radnje:
– rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na preostalih 838 čestica na kojima je planirana izgradnja i/ili polaganje vodno-komunalne infrastrukture (osnivanje prava služnosti i sl.), koje su u vlasništvu ili pod upravljanjem javnopravnih tijela
– ishođenje rješenja o potpunom odnosno nepotpunom izvlaštenju sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade (»Narodne novine«, br. 74/14 i 69/17) za zemljišne čestice za koje je Investitor podnio uredan zahtjev
– ishođenje građevinskih dozvola sukladno Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13 i 20/17) za preostalih pet podprojekata:
1. izgradnja glavnih objekata na vodocrpilištu Kosnica
2. izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Kosnica – Hruščica
3. izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda VS Cerje – VS Vukovje s odvojcima prema naselju Donja Zelina i gospodarskoj zoni Sv. Helena
4. izgradnja crpne stanice »Domobranska«
5. izgradnja crpne stanice »Kozinščak«
– provesti postupak ishođenja uporabnih dozvola, sukladno Zakonu o gradnji.
Cjeloviti pregled upravnih i drugih postupaka i radnji potrebnih za pripremu i provedbu Projekta (hodogram aktivnosti) obuhvaća:
– osnivanje prava služnosti na česticama na kojima je planirana izgradnja i/ili polaganje vodno-komunalne infrastrukture koje su u vlasništvu ili pod upravljanjem javnopravnih tijela te drugih fizičkih i pravnih osoba
Nositelj obveze: Investitor i javnopravna tijela
– provedba postupaka izvlaštenja koji su pokrenuti pred nadležnim Uredima državne uprave donošenjem rješenja o potpunom odnosno nepotpunom izvlaštenju
Nositelj obveze: Investitor i nadležni uredi državne uprave
– ishođenje građevinskih dozvola za preostalih pet podprojekata:
1. izgradnja glavnih objekata na vodocrpilištu Kosnica
2. izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Kosnica – Hruščica
3. izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda VS Cerje – VS Vukovje s odvojcima prema naselju Donja Zelina i gospodarskoj zoni Sv. Helena
4. izgradnja crpne stanice »Domobranska«
5. izgradnja crpne stanice »Kozinščak«
Nositelj obveze: Investitor i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, odnosno Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije.
Svi upravni i drugi postupci navedeni u predmetnom hodogramu aktivnosti kao i možebitni postupci koji nisu navedeni, a koje će biti potrebno provesti u svrhu pripreme i realizacije Projekta, provest će se sukladno propisima Republike Hrvatske.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox