ODLUKA O PROGLAŠENJU PROJEKTA »SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PETRINJA« STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTOM REPUBLIKE HRVATSKE - važeći tekst, NN br. 11/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 Na temelju članka 11. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 133/13, 152/14 i 22/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. veljače 2018. godine donijela

ODLUKU O PROGLAŠENJU PROJEKTA »SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PETRINJA« STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTOM REPUBLIKE HRVATSKE

("Narodne novine", broj 11/18)

I.

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, projekt pod nazivom »Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Petrinja« (u daljnjem tekstu: Projekt) proglašava se strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

II.

Vrijednost ukupnih troškova Projekta procijenjena kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu iznosi 431.152.849,40 kuna s porezom na dodanu vrijednost.

III.

Investitor je trgovačko društvo Privreda d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Gundulićeva 14, 44250 Petrinja, OIB: 12266526926 (u daljnjem tekstu: Investitor).

IV.

Projekt je javni investicijski projekt.

V.

Lokacija realizacije Projekta je Grad Petrinja, Sisačko-moslavačka županija.

VI.

Projekt se odnosi na rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, rekonstrukciju i izgradnju sustava javne odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 24.000 ES (ekvivalent stanovnika) aglomeracije Petrinja. Ovim Projektom predviđena je rekonstrukcija magistralnih cjevovoda i vodoopskrbne mreže u Petrinji s ciljem povećanja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom te smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži sa sadašnjih 63% na 30%. Cilj ovoga Projekta je omogućiti razvoj i poboljšanje standarda pružanja usluga javne odvodnje i vodoopskrbe na području aglomeracije Petrinja.

VII.

Projekt ispunjava uvjete propisane Zakonom o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, zbog sljedećih činjenica:
– u skladu je s dokumentima prostornoga uređenja
– procijenjena vrijednost Projekta je veća od 75.000.000,00 kuna i ima mogućnost financiranja iz fondova i programa Europske unije
– u skladu je sa strateškim dokumentima Europske unije i Republike Hrvatske
– u skladu je s obvezama preuzetim Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
– znatno doprinosi postizanju većeg standarda isporuke i dostupnosti vodnih usluga
– podiže ukupnu razinu sigurnosti i kvalitete života građana na području jedinica lokalne samouprave na čijem se području provodi Projekt i
– stvara uvjete za zapošljavanje većeg broja ljudi.

VIII.

Za realizaciju Projekta potrebno je provesti sljedeće osnovne postupke i radnje:
– rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na 14 čestica na kojima je planirana izgradnja i/ili polaganje vodno-komunalne infrastrukture koje su u vlasništvu ili pod upravljanjem javnopravnih tijela
– ishođenje građevinske dozvole za izgradnju uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja, kapaciteta 24.000 ES (ekvivalent stanovnika) sukladno Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13 i 20/17), ugovaranje po »FIDIC-žutoj knjizi«
– ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju/izgradnju preostalog vodoopskrbnog sustava Petrinja – Faza II. radi postizanja indikatora projekta/pokazatelja učinkovitosti sustava vodoopskrbe
– provesti postupak ishođenja uporabnih dozvola, sukladno Zakonu o gradnji.
Cjeloviti pregled upravnih i drugih postupaka i radnji potrebnih za pripremu i provedbu Projekta (hodogram aktivnosti) obuhvaća:
– rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na 14 čestica na kojima je planirana izgradnja i/ili polaganje vodno-komunalne infrastrukture koje su u vlasništvu ili pod upravljanjem javnopravnih tijela
Nositelj obveze: Investitor i javnopravna tijela
– ishođenje građevinske dozvole za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Petrinja, ugovaranje po »FIDIC-žutoj knjizi«
Nositelj obveze: Izvođač radova i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, odnosno nadležni ured državne uprave u Gradu Petrinji
– ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju/rekonstrukciju sustava vodoopskrbe Petrinja – Faza II.
Nositelj obveze: Izvođač radova i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, odnosno nadležni ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Svi upravni i drugi postupci navedeni u predmetnom hodogramu aktivnosti kao i možebitni postupci koji nisu navedeni, a koje će biti potrebno provesti u svrhu pripreme i realizacije Projekta, provest će se sukladno propisima Republike Hrvatske.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox