ODLUKA O USVAJANJU JAMSTVENOG PROGRAMA »POLJOPRIVREDNICI« - važeći tekst, NN br. 99/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE         

 

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. listopada 2017. godine donijela

ODLUKU O USVAJANJU JAMSTVENOG PROGRAMA »POLJOPRIVREDNICI«

(“Narodne novine”, broj 99/17)

I.

Usvaja se Jamstveni program »Poljoprivrednici«.
Jamstveni program iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

JAMSTVENI PROGRAM »POLJOPRIVREDNICI«
 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovoga Jamstvenog programa (u daljnjem tekstu: Program) izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita/leasinga subjektima malog gospodarstva koji ulažu u djelatnost poljoprivrede a koji udovoljavaju uvjetima ovoga Programa.

CILJ PROGRAMA
 

Cilj ovoga Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju subjektima malog gospodarstva koji ulažu u djelatnost poljoprivrede.
Uvjeti za podnošenje zahtjeva za jamstvo
Pravo na podnošenje zahtjeva za jamstvo imaju subjekti malog gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji:
– su registrirani u Republici Hrvatskoj i upisani u Upisnik poljoprivrednika
– su u privatnom vlasništvu više od 50%
– nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 15 dana u posljednjih 6 mjeseci
– imaju podmirene obveze prema državi ili je s državom dogovoreno reprogramiranje obveza sukladno Zakonu o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom
– imaju zatvorenu financijsku konstrukciju investicije
– nisu u financijskim poteškoćama sukladno definiciji iz važećih propisa o državnim potporama i/ili potporama male vrijednosti
– imaju ekonomski opravdano i održivo ulaganje.
Vrste ulaganja za koje se ne može izdati jamstvo:
– djelatnost trgovine, osim ukoliko je proizvod izrađen temeljem vlastitog ili stečenog znanja i iskustva (know-how) subjekta malog gospodarstva
– kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje objekta
– izgradnja/kupnja stambenih prostora
– izgradnja/kupnja poslovnih prostora radi prodaje
– izgradnja/kupnja poslovnih prostora radi iznajmljivanja, osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja podnositelj zahtjeva
– kupnja pokretnina radi prodaje
– kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba; povezane osobe i poduzeća definirani su sukladno članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. te Međunarodnim računovodstvenim standardom 24
– kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima
– mostne kredite, okvirne kredite po poslovnim računima, revolving kredite, te okvire za garancije, kredite i sl.
– refinanciranje kreditnih obveza kod istog kreditora
– investicije koje služe u osobne svrhe
– ostale djelatnosti za koje se ne može izdati jamstvo sukladno propisima o potporama male vrijednosti (sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru, Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014 o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, te Programu dodjele državnih potpora u sektoru poljoprivrede i Pravilniku o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivrednom sektoru HAMAG-BICRO-a).

UVJETI PROGRAMA[1]
(1 »mladi poljoprivrednik« znači osoba koja nije starija od 40 godina u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koja posjeduje odgovarajuće stručne vještine i znanja te po prvi put preuzima poljoprivredno gospodarstvo kao nositelj tog gospodarstva (prema Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije))

ZNAČAJKE/MJERE Mjera A – investicije u poljoprivredi Mjera B – obrtna sredstva
Maksimalni iznos jamstva do 10.000.000,00 kuna do 750.000,00 kuna
Minimalna stopa jamstva 10% 10%
Maksimalna stopa jamstva

50%

– za mlade poljoprivrednike1 do 80%

50%
Minimalno trajanje jamstva 1 godina 1 godina
Maksimalno trajanje jamstva 15 godina 5 godina
Namjena kredita za koji se izdaje jamstvo Osnovna i obrtna sredstva Obrtna sredstva
Udio obrtnih sredstava najviše 30% od iznosa kredita 100%
Premija rizika (naknada za izdavanje jamstva) 0,25% iznosa odobrenog jamstva 0,5% iznosa odobrenog jamstva
Potpora Potpora male vrijednosti (de minimis) i/ili državna potpora (ABER) Potpora male vrijednosti (de minimis)
PREMIJA RIZIKA
(naknada za izdavanje jamstva)

 

Krajnji korisnici plaćaju premiju rizika za izdavanje jamstva.
Premija rizika za Mjeru A – iznosi 0,25% iznosa odobrenog jamstva.
Premija rizika za Mjeru B – za obrtna sredstva iznosi 0,5% iznosa odobrenog jamstva.
Naplaćena naknada umanjuje Bruto ekvivalent izračunate potpore u sklopu izdanog jamstva.

POTPORA MALE VRIJEDNOSTI (DE MINIMIS) I DRŽAVNA POTPORA (ABER)
 

Ovim Programom dodjeljuje se potpora male vrijednosti (de minimis) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Pravilniku o dodijeli potpora male vrijednosti u poljoprivrednom sektoru HAMAG-BICRO-a i/ili državna potpora (ABER) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Programu dodjele državnih potpora u sektoru poljoprivrede HAMAG-BICRO-a.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
 

Krajnji primatelj podnosi financijskoj instituciji zahtjev za odobrenje kredita/leasinga uz korištenje jamstva HAMAG-BICRO-a. Financijska institucija dostavlja HAMAG-BICRO-u Odluku o odobrenju kredita/leasinga uz potrebnu propisanu dokumentaciju objavljenu na internetskoj stranici HAMAG-BICRO-a.
Financijska institucija zahtjeve podnosi poštom, elektroničkom poštom ili neposredno na adrese objavljene na internetskoj stranici HAMAG-BICRO-a.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
 

HAMAG-BICRO će objaviti popis dokumentacije potrebne za prijavu na svojoj internetskoj stranici.

OSTALE ODREDBE
 

Pravo na jamstvo ne postoji. HAMAG-BICRO donosi odluku o odobravanju svakog pojedinog zahtjeva za jamstvo sukladno svojim internim metodologijama i procedurama rada.
Ostali uvjeti pod kojima se izdaju jamstva u okviru ovoga Programa propisani su Općim uvjetima za izdavanje jamstava ­HAMAG-BICRO-a. Iznimno u slučajevima manjeg odstupanja od uvjeta ovoga Programa, dopuštena su pojedinačna izuzeća uz suglasnost Uprave HAMAG-BICRO-a.

INSTRUMENTI OSIGURANJA
 

Instrumenti osiguranja određeni su sporazumima koje je ­HAMAG-BICRO sklopio s financijskim institucijama.

ROK VAŽENJA PROGRAMA
 

Ovaj Program važi do iskorištenja sredstava, a najduže do uvođenja financijskih instrumenata u sektoru poljoprivrede iz ESI fondova ili do 31. prosinca 2018. godine.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox