PRAVILNIK O DODJELI NOVČANIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA ŠARANSKIH RIBNJAKA U 2015. GODINI - urednički pročišćeni tekst, NN br. 82/2015 i 116/15

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi 


PRAVILNIK O DODJELI NOVČANIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA ŠARANSKIH RIBNJAKA U 2015. GODINI

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/15 i 116/15)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na dodjelu novčanih sredstava kao naknada za štete ili ograničenja nastalih u proizvodnji zbog zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti šaranskih ribnjaka u 2015. godini, korisnici te način dodjele.


Definicije

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – tijelo nadležno za isplatu novčanih sredstava dodijeljenih na temelju ovog Pravilnika.
2. Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovog Pravilnika.
3. Ministar – čelnik središnjeg tijela državne uprave koje je nadležno za poslove ribarstva.
4. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva.
5. Podnositelj Zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka (u daljnjem tekstu: podnositelj) – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi Zahtjev za dodjelu novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka (u daljnjem tekstu: Zahtjev) na temelju ovoga Pravilnika.
6. Uprava ribarstva – unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede nadležna za poslove ribarstva.


Članak 3.

(1) Potpora sukladno ovom Pravilniku podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske kao naknada za štete ili ograničenja nastalih u proizvodnji ribe zbog zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti šaranskih ribnjaka u 2015. godini.
(2) Potpora se provodi sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 2/2012 i 9/2013) sukladno kojem je Ministarstvo u propisanom roku dostavilo Europskoj komisiji popis postojećih državnih potpora u ribarstvu koje će se provoditi do zaključno 30. lipnja 2016. godine.


Odluka o raspoređivanju i korištenju sredstava

Članak 4.

Odluku o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava namijenjenih za dodjelu potpore donosi ministar na godišnjoj razini.


II. UVJETI I KRITERIJI DODJELE NOVČANIH SREDSTAVA

Korisnici

Članak 5.

(1) Korisnici su ovlaštenici povlastice za akvakulturu sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine« br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005 – ispravak, 49/2005 – pročišćeni tekst i 14/2014) i podzakonskim propisima donesenim na temelju njega, koja mora biti važeća u trenutku podnošenja Zahtjeva.
(2) Ukoliko je korisnik ovlaštenik više povlastica za akvakulturu može ostvariti pravo na dodjelu novčanih sredstava po svakoj povlastici koje je ovlaštenik, pri čemu za svaku mora podnijeti zasebni Zahtjev.
(3) Korisnici moraju imati podmirene obveze, sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine« br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005 – ispravak, 49/2005 – pročišćeni tekst i 14/2014) i podzakonskim propisima donesenim na temelju njega, u smislu dostave podataka o uzgoju na propisanom obrascu i u propisanom roku za 2014. godinu.
(4) Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.


Iznosi novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka

Članak 6.

(1) Novčana sredstva se isplaćuju u iznosu od 1.050,00 kuna po hektaru proizvodne površine, odnosno u iznosu od 1.500,00 kuna po hektaru proizvodne površine za ribnjake koji se nalaze u zaštićenim područjima, uz uvjet minimalnog prinosa od 500 kg ukupne biomase ribe svih vrsta i kategorija po hektaru proizvodne površine, a sukladno Odluci iz članka 4. ovoga Pravilnika. 
(2) Visina novčanih sredstva po pojedinom Korisniku utvrditi će se sukladno stavku 1. ovog članka i na temelju službenih podataka o kojima se vodi evidencija pri Ministarstvu, na temelju Upisnika o izdanim povlasticama i Popisa o akvakulturi za 2014. godinu.


III. ZAHTJEV ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA ŠARANSKIH RIBNJAKA

Podnošenje Zahtjeva

Članak 7.

(1) Podnositelj podnosi Zahtjev na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom »Zahtjev za dodjelu novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2015. godini«, u roku od deset dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.
(2) Zahtjev čini ispunjeni Obrazac I. – Zahtjev za dodjelu novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka koji je tiskan u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
(3) Uz ispunjeni Obrazac I. potrebno je dostaviti i potvrdu o izvršenim financijskim obvezama prema državnom proračunu Republike Hrvatske koju izdaje nadležni područni ured Porezne uprave Ministarstva financija ne stariju od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva.


IV. KONTROLA ZAHTJEVA, DONOŠENJE ODLUKA I SKLAPANJE UGOVORA ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA ŠARANSKIH RIBNJAKA

Administrativna kontrola

Članak 8.

(1) Uprava ribarstva provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva pri čemu utvrđuje pravovremenost i potpunost Zahtjeva te udovoljavanje uvjetima propisanim ovim Pravilnikom što se utvrđuje uvidom u Zahtjev i službene evidencije koje vodi Ministarstvo.
(2) Za nepotpune, ali pravodobno podnesene Zahtjeve od podnositelja se Zahtjevom za dopunu traži dostavljanje dodatne dokumentacije, obrazloženje, tumačenje ili ispravak podataka potrebnih za dovršenje administrativne kontrole Zahtjeva. Podnositelj je dužan dostaviti dopunu preporučenom poštom s povratnicom u roku od sedam kalendarskih dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.
(3) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi ulaze u daljnju obradu te se provodi njihov konačni obračun i izrađuje tablični prikaz.
(4) Nakon administrativne obrade Zahtjeva, Ministarstvo donosi i podnositelju izdaje:
a. Odluku o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka ili
b. Odluku o odbijanju Zahtjeva.
(5) S podnositeljima Zahtjeva za koje donese Odluku o dodjeli potpore iz stavka 4. točke a. ovoga članka, Ministarstvo sklapa Ugovor o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka kojim se uređuju međusobna prava i obveze.


Neudovoljavanje uvjetima za dodjelu novčanih sredstava

Članak 9.

(1) Za podnositelje koji ne udovolje uvjetima ovog Pravilnika, Ministarstvo donosi i izdaje Odluku o odbijanju Zahtjeva. Neudovoljavanje uvjetima za dodjelu novčanih sredstava podrazumijeva:
a. neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom,
b. namjerno davanje krivih podataka u Zahtjevu,
c. nepravovremeno dostavljeni i nepravodobno dopunjeni Zahtjevi,
d. povlastica za akvakulturu za koju se podnosi Zahtjev nije važeća u trenutku podnošenja Zahtjeva,
e. Popis o akvakulturi nije dostavljen u roku i na propisanim obrascima sukladno posebnim propisima.
(2) Zahtjevi koji ne udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim ovim Pravilnikom ne ulaze u daljnju obradu propisanu člankom 8. stavkom 3. ovog Pravilnika.

... 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================


Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox